Sunteți pe pagina 1din 17

T H E R M E L E ROMANE D E L A MICIA

R A P O R T A S U P R A S Ă P A T U R I L O R D I N A N I I 1971-1974

D e v i e r e a c u r s u l u i rîului M u r e ş , datorită r i d i c ă r i i u n o r c o n s t r u c ­
ţii i n d u s t r i a l e , a determinat r i d i c a r e a unui d i g ce a a c o p e r i t un grup
de c u p t o a r e . P e r s p e c t i v a continuării a c e s t u i a s p r e v e s t a impus c o n ­
1

t i n u a r e a c e r c e t ă r i l o r în a c e a s t ă zonă - ducînd l a d e s c o p e r i r e a , în a n u l
1 9 6 7 , a t h e r m e l o r . C l ă d i r e a , identificată a s t f e l şi d i n p u n c t de v e d e r e
a r h e o l o g i c , e r a cunoscută d e m a i multă v r e m e d i n două i n s c r i p ţ i i : u n a
atestă r e f a c e r e a b ă i l o r de c ă t r e c o h o r s I I F l a v i a C o m m a g e n o r u m , în
p r i m u l a n a l d o m n i e i l u i S e p t i m i u s S e v e r u s ^ ; c e a l a l t ă aminteşte o nouă
r e f a c e r e îh t i m p u l împăratului S e v e r u s A l e x a n d e r ^ .
în a n i i 1 9 6 7 - 1 9 6 9 , c o l e c t i v u l M u z e u l u i a r h e o l o g i c d i n D e v a , î n c o ­
l a b o r a r e c u I n s t i t u t u l de i s t o r i e şi a r h e o l o g i e d i n C l u j j a u d e z v e l i t o
p a r t e însemnată d i n l a t u r a d e e s t a t h e r m e l o r ; r e z u l t a t e l e sînt îhcă i n e ­
d i t e ' * . D i n 1 9 7 1 , s - a u c o n t i n u a t c e r c e t ă r i l e de către M u z e u l de I s t o r i e
a l R . S . R o m â n i a , a l e c ă r o r r e z u l t a t e s e p r e z i n t ă îh a c e s t r a p o r t ^ .
S - a u săpat îh a c e ş t i a n i c i n c i s e c ţ i u n i ( s . 1 - s . 5 ) ° ( v e z i planul
g e n e r a l şi p r o f i l e l e secţiunilor).
P r i m a secţiune ( s . 1 ) a f o s t dezvoltată s u b f o r m a u n e i suprafeţe ce
c u p r i n d e u n complex de m a i multe c a m e r e d i n p a r t e a de v e s t a clădirii7.
C a m e r a A a r e d i m e n s . ' . L = 5 , 6 5 , 1 = 5 , 7 0 m . L a comunicaţia cu
c a m e r a Β s e află 2 m i c i î n c ă p e r i d e d i m e n s . : 1 , 5 5 x 1 , 5 0 m ş i 1 , 5 0 x 1 , 3 0
m . Comunicaţia c u c a m e r a Β a r e lăţimea d e 1 , 4 0 m .
P e l a t u r a d e v e s t , l a 0 , 5 5 m d e p ă r t a r e d e l a t u r a d e n o r d , s e află
o i n t r a r e c u lăţimea de 1 , 5 6 m .
S u b s t r a t u l v e g e t a l , în n i v e l u l s u p e r i o r , s - a d e s c o p e r i t o mare
c a n t i t a t e de oase şi f r a g m e n t e c e r a m i c e ; ele s - a u a f l a t , în a d î h c i m e ,
pînă l a n i v e l u l p r a g u l u i i n t r ă r i i d e p e l a t u r a d e v e s t .
D e d e s u b t s - a a f l a t u n s t r a t de n i s i p c u m o r t a r (prăbuşitură), pe o
g r o s i m e d e 0 , 2 5 m . U r m e a z ă u n s t r a t d e pămîht c u c i o b u r i ; sînt 5 n i ­
v e l e , d e s p ă r ţ i t e p r i n d î r e d e pămîht a r s .
C a m e r a e r a destinată p r o b a b i l c e l u i ce îngrijea dé întreţinerea
f o c u l u i ş i d e p o z i t ă r i i l e m n e l o r , i n comunicaţia c u c a m e r a Β se a f l a
c u p t o r u l ; l a g u r a a c e s t u i a s - a găsit o m a r e c a n t i t a t e de cenuşă. C u p t o ­
r u l a fost construit d i n pietre m a r i , legate c u l u t ; a r e deschiderea de

217

www.mnir.ro
0 , 6 0 m . P e r e ( i i a c e s t u i a se- s p r i j i n ă d e c e i a i c e l o r două m i c i î n c ă p e r i
pătrate alăturate, a c ă r o r destinaţie e s t e necunoscută.
A c e s t c u p t o r a l i m e n t a c u a e r c a l d h y p o c a u s t u l c a m e r e l o r a f l a t e fn
continuare.
C a m e r a Β e s t e d e f o r m ă p ă t r a t ă ( 6 , 8 0 n 6 , 8 0 m ) , c u o absidă pe
l a t u r a de v e s t .
B a z a h y p o c a u s t u l u i s e află pe s o l u l c r u d n i s i p o s . A c e a s t ă podea
e s t e g r o a s ă d e c i r c a 25 c m : u n s t r a t d i i f p i a t r ă d e r f u ( a p r o x . 1 0 - 1 5 cm)
ş i u n s t r a t de c o c c i o p e s t o ( 1 0 - 1 1 c m ) . D i n c a u z a t e m p e r a t u r i i ridicate,
s o l u l e s t e î n r o ş i t d e d e s u b t p f n ă l a o a d f n c i m e d e c i r c a 25 c m ; c u l o a r e a
scade t r e p t a t fh i n t e n s i t a t e " .
Pe l a t u r a de v e s t , c a m e r a este prevăzută c u o absidă.
F ă r ă a b s i d ă , h y p o c a u s t u l a r e formă p ă t r a t ă , c u 12 r f n d u r i de
p i l a e (fncă u n r f n d f n i n t r f h d u l d i n t r e p ă t r a t ş i a b s i d ă ) , f n absidă sfnt
6 r f n d u r i p e , l u n g , 4 pe l a t şi 1 r f n d c i r c u l a r pe m a r g i n e a a c e s t e i a .
D i n i n t e r i o r s - a s c o s u n număr m a r e d e c ă r ă m i z i , c u ş t a m p i l e l e
c o h o r t e i I I F l a v l a Commagenorum şi l e g i u n i i X I I I (9emina.
f n t r e p i l e l e d e lfngă ş i f h faţa p r a e f u r n i u m - u l u i d e pe latura de
n o r d , p e p o d e a , s - a a f l a t c e n u ş ă . Pămîhtul d e pe toată î n t i n d e r e a po­
delei e r a afumat..
P e p i l e l e d i n c o l ţ u r i l e d o n o r d - e s t şi s u d - e s t s - a u a f l a t , i n s i t u ,
p o r ţ i u n i d e c o c c i o p e s t o s u s p e n d a t e , n e d e r a n j a t e ; d e a s e m e n e a îh ab­
s i d ă , f h c o l ţ u l d e s u d . A c e s t e bucăţi d e c o c c i o p e s t o s e află a p r o a p e d e
n i v e l u l a c t u a l a l s o l u l u i , a i c i e r a d e c i n i v e l u l de călcare a l c a m e r e l o r .
P l a f o n u l de c o c c i o p o s t o se a f l a s u s p e n d a t pe p i l a e . Pe podeaua
p e r f e c t orizontală d i n c o c c i o p e s t o se a ş e z a o cărămidă de d i m e n s i u n i l e
27 x 27 x 6 c m ; a p o i a l t e două d e 2 0 χ 2 0 χ 6 c m ; a p o i p a t r u c ă r ă m i z i r o ­
t u n d e c u d i a m e t r u l = 1 8 c m , f = 8 , 5 c m ; a p o i două c ă r ă m i z i p ă t r a t e d c
2 0 x 2 0 x 6 c m ; d e a s u p r a o c ă r ă m i d ă m a r e d e 5 8 x 5 8 x 6 c m . Distanţa î n ­
t r e d i a m e t r e l e a două p i l a e e s t e d e 6 0 c m ; d i f e r e n ţ a d e 2 c m (1 c m de
f i e c a r e p a r t e ) s e r v e a p e n t r u legătura de m o r t a r . Deasupra s - a pus a p o i
un s t r a t subţire de m o r t a r roşiatic a m e s t e c a t c u cărămidă pisată.
f n d r e p t u l p r a e f u r n i u m - u l u U p i l e l e a u formă dreptunghiulară.
P î h ă l a p o d e a u a p e c a r e s e află p i l e l e , z i d u l a r e u r m ă t o a r e l e c o t e :
z i d u l pătratului 1 , 5 0 m ; l a absidă, fn p u n c t u l c e l m a i depărtat a l a r c u ­
l u i - 1 , 1 0 m . P e l a t u r a d e n o r d , c o t e l e z i d u l u i sîht c e v a m a i scăzute,
f n absidă, d e a s u p r a p l a f o n u l u i de c o c c i o p e s t o , z i d u l se păstrează pe o
înălţime d e 40 c m .
P e l a t u r a d e e s t , a p r o a p e d e u n i r e a c u c a m e r a C , s e află u n p r a g
d i n t r - u n b l o c d e a u g i t - a n d e z i t (64 χ 4 0 χ 2 0 cm) ; p e s t e e l , u n r f h d de
piatră legată c u m o r t a r (adăugire u l t e r i o a r ă ) .
S p r e c o l ţ u l d e s u d - v e s t a l c a m e r e i B , lfngă a b s i d ă , s - a a f l a t , i n
s i t u , o tegula mjunmata, p r i n s ă c u două c r a m p o a n e d e f i e r f h z i d . A e r u l
cald c a r e venea de l a praefurnium t r e c e a p r i n t r e p i l e , apoi urca fh
s p a ţ i u l d i n t r e zid ş i t e g u l e , î n c ă l z i n d p e r e ţ i i .

218

www.mnir.ro
Hypocaustul camerei Β comunica cu c e l a l camerei C p r i n t r e i in­
t r ă r i . Comunicaţia d i n s p r e e s t e s t e c e a m a i b i n e păstrată: baza este
l a t ă d e 45 cmţ p e r e t e l e continuă v e r t i c a l 5 0 c m ; s u s e s t e o boltă din
c ă r ă m i d ă - pînă l a p u n c t u l c e l m a i înalt a l a r c a d e i , înălţimea fiind de
75 c m .
Comunicaţia de v e s t a r e b o l t a de cărămidă căzută; se m a i p ă s t r e a ­
ză p a r ţ i a l p e p a r t e a d i n s p r e c a m e r a C . C e a d i n m i j l o c e r a t o t a l p r ă b u ­
ş i t ă . D e s i g u r c ă l a n i v e l u l p l a f o n u l u i s u s p e n d a t pe p i l e s e a f l a pragul
de l a i n t r a r e a s p r e c a m e r a C .
Camera C are dimensiunile: 6 , 8 0 x 6 m.
P e p e r e t e l e c o m u n c u c e l a l c a m e r e i D s e află două i n t r ă r i d e c o ­
municaţie p e n t r u a e r u l c a l d ; c e a d i n s p r e v e s t a f o s t u l t e r i o r b a r a t ă .
S i s t e m u l de construcţie este identic c u c e l d i n t r e c a m e r e l e B - C .
P i l e l e sînt d i s p u s e pe 11 r î n d u r i pe l a t , 12 p e l u n g . S i s t e m u l de
construcţie este acelaşi c u c e l de l a c a m e r a B ; totuşi,peste p i l e l e r o ­
t u n d e ş i c e l e p ă t r a t e d e s u s (2+1 ), s - a p u s c î t e o c ă r ă m i d ă d e dimens.
4 0 x 4 0 x 6 c m , a p o i a l t a d e 6 0 χ 6 0 x 5 c m . Distanţa î n t r e 2 p i l e e s t e de
60 c m . D e a s u p r a s - n t u r n a t u n s t r a t de c o c c i o p e s t o de 2 0 - 2 5 c m .
I n t i m p u l s ă p ă t u r i l o r , p l a f o n u l s e p ă s t r a p e r f e c t în c o l ţ u l d e n o r d -
e s t a l c a m e r e i , pe o l u n g i m e d e 4 , 1 0 m d e - a l u n g u l l a t u r i i d e e s t ş i 3
m d e - a l u n g u l l a t u r i i de n o r d .
A p r o x i m a t i v l a m i j l o c u l l a t u r i i de v e s t , l a c i r c a 60 c m s u b n i v e l u l
(păstrat a l ) z i d u l u i , s e află o d e s c h i d e r e d i n b l o c u r i d e p i a t r ă r o ş i a t i c ă
d e d i m e n s . : c o l e d e pe l a t u r i 6 0 x 2 8 c m , c e l d e s u s 8 0 χ 2 8 c m . P r e s u p u ­
nem că e s t e o gură de e v a c u a r e a a e r u l u i c a l d şi f u m u l u i v e n i t dinspre
camera B .
P e r e ţ i i a u o înălţime (măsurată d e l a p o d e a ) î n t r e 1 , 5 0 - 1 , 8 0 m . P e
l a t u r a de e s t , s p r e capătul e i s u d i c , l a n i v e l u l u l t i m u l u i rînd de p i e t r e
d i n z i d , se o b s e r v ă o n e s u p r a p u n e r e între z i d u l de s u s şi fundaţie.
î n c ă p e r e a h y p o c a u s t u l u i c a m e r e i C e r a tencuită c u u n s t r a t s u b ­
ţ i r e d e m o r t a r ( p ă s t r a t în s p e c i a l l a b a z ă , î n e g r i t d e f u m ) .
P e l a t u r a d e s u d , l a înălţimea d e 8 0 c m d e l a b a z a h y p o c a u s t u l u i ,
s e află p r a g u l i n t r ă r i i s p r e c a m e r a D ( b l o c d e p i a t r ă , 1 , 4 0 x 0 , 2 0 m ) .
A c e a s t ă i n t r a r e a f o s t u l t e r i o r , îh două r î n d u r i , î n g u s t a t ă .
C a m e r a D a r e d i m e n s , * 6 , 8 0 χ 6 m ; pe l a t u r a d e v e s t , p r e z i n t ă o
i e ş i r e dreptunghiulară de 2 , 9 0 χ 2 m . P l a f o n u l de c o c c i o p e s t o , g r o s de
35 c m , s e p ă s t r e a z ă a i c i în î n t r e g i m e . P e r e ţ i i a c e s t u i i e ş i n d a u două
r î n d u r i d e t e n c u i a l ă d e v a r , a p o i încă u n u l , m a i g r o s , d i n m o r t a r c u c ă ­
rămidă pisată.
C a m e r a a r e două i n t r ă r i pe l a t u r i l e d e e s t ş i s u d ; u l t e r i o r a c e a s t a
d i n urmă a f o s t î n g u s t a t ă .
P i l e l e h y p o c a u s t u l u i f o r m e a z ă 1 2 r î n d u r i pe l u n g . ş i 1 0 p e l a t . S i s ­
t e m u l de construcţie este c e l d e s c r i s l a c a m e r e l e a n t e r i o a r e . P l a f o n u l
d e c o c c i o p e s t o s - a p ă s t r a t a p r o a p e în î n t r e g i m e , d a r p r ă b u ş i t peste
pile.

219

www.mnir.ro
P e l a t u r a d e s u d , îh jumătatea d i n s p r e v e s t , s - a u g ă s i t c î t e v a t e -
g u l a e m a m m a t a e încă i n s i t u . F e ţ e l e l o r e r a u t e n c u i t e ş i f r u m o s f ă ţ u i t e .
î n ă l ţ i m e a z i d u l u i , îhcepîhd d e l a b a z a h y p o c a u s t u l u i , e s t e d e c i r c a
1 ,75 m .
C a m e r a Ε a r e dimens. : 6 , 8 0 χ 6 , 4 0 m .
P o d e a u a c a m e r e i s e află l a n i v e l u l p r a g u l u i c e f a c e l e g ă t u r a c u c a ­
m e r a D . D e a s u p r a a c e s t e i a , z i d u l s e m a i p ă s t r e a z ă p e o înălţime de
0,30-0,40 m.
P e l a t u r a d e v e s t a a c e s t e i c a m e r e s - a c o n s t r u i t o a b s i d ă , avînd
d i a m . = 5 , 2 5 m şi r a z a ( i n t e r i o r ) 3 , 3 5 m . Z i d u l e s t e r e a l i z a t d i n piatră,
de g r o s i m e a obişnuită ( c i r c a 7 0 cm) ( s p r e n o r d e s t e r u p t pe o porţiune);
e s t e căptuşit c u u n s t r a t de cărămidă, t e n c u i t c u c i m e n t v u l c a n i c .
U l t e r i o r a i n t e r v e n i t o r e f a c e r e : podeaua a b s i d e i s - a r i d i c a t c u 2 0
cm,iar pereţii s - a u tencuit d i n n o u .
O ultimă r e f a c e r e a d u s i a r ă ş i l a s t r î m t a r e a a b s i d e i : d i a m . = 3 , 3 5
m , r a z a = 2 , 3 5 m . S - a c o n s t r u i t u n s e m i c e r c de piatră (sus c u s t r a t de
c ă r ă m i d ă ) ; î n t r e a c e s t a ş i z i d u l i n i ţ i a l a l a b s i d e i s - a făcut u n e m p l e c -
t o n d e p i a t r ă d e r î u . P o d e a u a s - a r i d i c a t c u încă 2 0 c m : p e s t e p o d e a u a
anterioară s - a aşezat un s t r a t de b o l o v a n i , apoi s - a t e n c u i t .
P r o b a b i l c ă a b s i d a a s e r v i t c a b a z i n d e apă r e c e , d e o a r e c e n u e s t e
prevăzută c u hypocaust.
în a n u l 1 9 7 2 , c e r c e t ă r i l e în a c e s t s e c t o r a u c o n t i n u a t p r i n săpa­
r e a în c a p ă t u l d e s u d a u n e i s u p r a f e ţ e d e '20 χ 7 , 3 0 m .
C u această o c a z i e s - a c o n s t a t a t că încăperea Ε prezintă s p r e s u d
o altă absidă, c u d i a m e t r u l de 4 , 6 5 m ; g r o s i m e a z i d u l u i a b s i d e i e s t e de
0 , 6 0 m . A b s i d a e r a prevăzută c u p i l e de h y p o c a u s t ; podeaua, păstrată
în bună p a r t e , e r a p r ă b u ş i t ă .
A b s i d a a r e două g u r i : u n a s p r e v e s t avînd u n m i c p r a e f u r n i u m ;
alta spre est, probabil pentru a e r i s i r e .
A c e s t h y p o c a u s t a f o s t se p a r e abandonat u l t e r i o r ; a p r o a p e de
baza a b s i d e i s - a găsit o podea parţial păstrată, de cărămizi, aşezate
p e u n s t r a t d e l u t g a l b e n , f n g u r a d e e s t a a b s i d e i a apărut o u l c i c ă ş i
u n o p a i ţ c u ştampila O C T A V I .
C u o c a z i a abandonării h y p o c a u s t u l u i s-a c o n s t r u i t p r o b a b i l şi c a m e r a
dreptunghiulară aflată l a e s t de absidă, a c ă r e i latură de v e s t face
c o r p comun c u absida.
A c e a s t ă cameră a r e următoarele d i m e n s . : 6 , 2 0 m z i d u l de s u d , 6 m
z i d u l d e e s t ; l ă ţ i m e a 4 , 5 0 m . P î n ă l a p u n c t u l d e maximă c u r b u r ă a a b ­
sidei, zidul are 9 m.
L a n i v e l u l z i d u l u i păstrat a l a b s i d e i , l i p i t de a c e a s t a , s - a d e s ­
c o p e r i t u n pavaj l a t de 1 , 1 0 - 1 , 3 0 m ; este v o r b a de p a v a j u l c a m e r e i .
S u b n i v e l u l a c e s t e i p o d e l e , în d i r e c ţ i e a p r o x i m a t i v ă e s t - v e s t , u n
z i d t r a v e r s e a z ă o b l i c c a m e r a , intrînd p r o b a b i l s u b c a m e r a Ε ( l a l o c u l
de c o n t a c t c u a c e s t a , a f o s t p r o b a b i l démantelât). L a s u d şi v e s t de ab­
s i d ă s - a u g ă s i t a l t e două z i d u r i o r i e n t a t e n o r d - s u d , s e c ţ i o n a t e d e z i d u l

220

www.mnir.ro
de s u d a l c a m e r e i şi a b s i d e i ( A c e s t e z i d u r i sînt t ă i a t e şi dt- e a n a l u l c a r e
merge aproximativ p a r a l e l cu peretele sudic al secţiunii).
C a n a l u l d e s p r e c a r e e s t e v o r b a m a i s u s m e r g e p a r a If I c u latura
do e s t a c a m e r e i d r e p t u n g h i u l a r e , apoi coteşte s p r e v e s t . ( ' a n a l u l are
f h z o n a d e e s t l ă ţ i m e a d e 34 c m ( l a t u r a d e v e s t ) - 17 c m ( i n t u r a d e e s t ) .
E l s e s p r i j i n ă pe z i d u l d i n s p r e e s t a l c a m e r e i , l a t de 6 0 < m . D i n c a p ă ­
t u l d e s u d a l a c e s t u i z i d s e v e d e i e ş i n d , pe d e d e s u b t , ur a H u i - p a r a l e l
c u c e l e l a l t e două înduri s u p r a p u s e şi o r i e n t a t e n o r d - s u o .
F a p t u l că a c e s t e a s f n t s u p r a p u s e d e a b s i d ă , c a m e r a d r e p t u n g h i u ­
lară şi c a n a l , arată că s u b n i v e l u l a c e s t o r a a e x i s t a t a n t e r i o r o a l t ă c o n -
s t r u c ţ i e , c a r e s - a d e m o l a t . P e n t r u a c e a s t a p l e d e a z ă şi f a p t u l c ă po­
deaua a c e s t e i c a m e r e , păstrată f n p a r t e lfngă a b s i d ă , s u p r a p u n e zi­
dul oblic orientat est-vest.
f n p a r t e a d e s u s a c a m e r e i a u apărut două c ă r ă m i z i ştampilate a l e
l e g i u n i i X I I I G e m i n a c u n u m e l e l u i E l i u s I u l i u s ŞÎ M e m m i u s F r o n t o .
f n c a m e r ă s - a u d e s c o p e r i t p a t r u m o n e d e de b r o n z : D i v a F a u s t i n a
( 1 ) , F a u s t i n a I I ( 2 ) , a l t a i l i z i b i l ă . P e z i d u l c a n a l u l u i , în z o n a d i n ca­
m e r ă ( - 0 , 5 0 m ) , s - a g ă s i t o monedă d e l a C o m m o d u s ; l a v e s t d e a b s i d ă ,
s u b n i v e l u l g u r i i d e a l i m e n t a r e , o monedă d e l a A n t o n i n u s P i u s . O altă
monedă de l a A n i o n i n u s P i u s a apărut l a s u d d e a b s i d ă , pe z i d u l c a n a l u ­
lui.
T o t f n a c e a s t ă c a m e r ă , în n i v e l u l d e j o s ( c o n t e m p o r a n c u z i d u l d e ­
m o l a t ) , s - a u m a i g ă s i t două c ă n i t e şi u n f r a g m e n t d e p a h a r d e s t i c l ă .
f n p o r ţ i u n e a săpată l a v e s t d e a b s i d ă a apărut u n c u ţ i t a ş d e f i e r ş i
o u l c i c ă b i t r o n c o n i c ă d a c i c ă ( - 0 . 8 0 m) ; în a c e l a ş i l o c - o fibulă d e b r o n z
şi fragmente d i n t r - o ceaşcă dacică.
f n t r d m a t e r i a l e l e a p ă r u t e f n a c e a s t ă zonă a m i n t i m ş i u n fragment
de t i p a r ( p a r t e a p o s t e r i o a r ă ) p e n t r u t u r n a t f i g u r i n e de l u t r e p r e z e n t f n d
pe V e n u s . '
S e c ţ i u n e a a d o u a s - a săpat f n a n i i 1971 , 1 9 7 3 . L u n g i m e a 8 2 m ; o ¬
rientată n o r d - s u d .
A

Tn c a p ă t u l s u d i c a l s e c ţ i u n i i a apărut u n b a z i n d e p i a t r ă ; dimens.
6,2 χ 4 , 9 m . Construcţia sa prezintă t r e i faze:
fn p r i m a fază a f o s t u n m a r e b a z i n , c o n s t r u i t d i n piatră ( l a t = 60
cm) t e n c u i t , căptuşit c u cărămidă şi d i n n o u t e n c u i t p e n t r u a f i i m p e r ­
m e a b i l - a s t f e l c ă l ă ţ i m e a a a j u n s pînă l a 9 0 c m (pe l a t u r a d e v e s t ) . A-
d î n c i m e a b a z i n u l u i e r a , măsurată d e l a n i v e l u l a c t u a l a l z i d u l u i , d e 1 , 9 0
m . P e l a t u r a d e v e s t s e află o i n t r a r e , lată d e 3 , 3 0 m .
f n f a z a u r m ă t o a r e , p o d e a u a s - a r i d i c a t c u 6 0 c m ; pe f u n d u l b a z i n u ­
l u i s - a a ş e z a t u n s t r a t d e d ă r f m ă t u r i (bucăţi m i r i d e c o c c i o p e s t o , lungi

E fnă l a 2 0 - 2 5 c m ) , g r o s d e a p r o a p e 4 0 c m , a p o i o nouă p o d e a d e m o r t a r ,
ι această f a z ă , i n t r a r e a de pe l a t u r a de v e s t a f o s t barată c u u n z i d de
piatră, g r o s de 80 c m .
fn faza a t r e i a a b a z i n u l u i ; s - a aşezat peste podea un s t r a t de p i e ­
t r i ş g r o s de p e s t e 30 c m . Intrîhdurile de pe l a t u r i l e de n o r d şi s u d a u
f o s t b a r a t e . I n n i v e l u l de d e a s u p r a pietrişului s - a d e s c o p e r i t u n bust

221

www.mnir.ro
a c e f a l d i n marmură a l z e u l u i L i b e r ; de a s e m e n e a , t r e i f r a g m e n t e d i n
omoplatul unei s t a t u i de statura unui o m .
f n p r i m a sa f a z ă , b a z i n u l c o m u n i c a s p r e n o r d c u un c a n a l de p i a ­
t r ă o r i e n t a t n o r d - s u d , a p o i c o t i n d s p r e v e s t şi i n t r f n d sub peretele
r e s p e c t i v a l secţiunii; e l r e a p a r e fn s . 5 .
B a z a c a n a l u l u i e s t e p a v a t ă , pfnă a p r o a p e d e i n t r a r e a f h p e r e t e l e
secţiunii, c u 22 de c ă r ă m i z i p u r t f n d ştampilele l e g i u n i i X I I I G e m i n a .
L a 4 , 6 m s p r e n o r d d e b a z i n , u n z i d ( l a t d e 55 c m ) t r a v e r s e a z ă
s e c ţ i u n e a pe d e a s u p r a c a n a l u l u i ( a c e l a ş i z i d t r a v e r s e a z ă şi s . 3 , ime­
d i a t l a n o r d de h y p o c a u s t u l de a i c i ) .
f n s e c t o r u l d i n t r e b a z i n şi a c e s t z i d , c a n a l u l a r e lăţimea d e 3 8 c m .
P e r e t e l e v e s t i c a l c a n a l u l u i a r e înălţimea d e 1 , 2 0 m (faţă d e p a v a j u l d e
c ă r ă m i z i ) , c e l e s t i c d e 0 , 5 8 . C f n d s - a renunţat l a b a z i n ş i c a n a l u l a
fost abandonat, s-a c o n s t r u i t zidul perpendicular, i a r pe suprafaţa
d i n t r e bazin, şi z i d s - a aşezat un s t r a t de n i s i p şi un p a v a j de c ă r ă m i z i
( D i n p u n c t d e v e d e r e a l c o t e l o r , a c e s t pavaj c o r e s p u n d e c u c e i din s.3 c a r e
acoperă h y p o c a u s t u l d i n această zonă).
P e f u n d u l a c e s t u i c a n a l s - a u d e s c o p e r i t o monedă d e b r o n z d e l a
D o m i ţ i a n , u n d e n a r d e l a H a d r i a n şi u n i n e l - c h e i e .
L a n o r d d e z i d u l p e r p e n d i c u l a r , p e r e ţ i i c a n a l u l u i s c a d în î n ă l ­
ţime, atingînd c e l m u l t 3 0 - 4 0 c m .
C a n a l u l a f o s t săpat în pămîhtul v i u , s u b n i v e l u l d e a t u n c i a l so­
l u l u i ; faţă d e a c t u a l u l n i v e l , b a z a s a s e află l a 1,88-1 , 9 0 m . S t r a t u l d e
d ă r f m ă t u r i î n c e p e însă a b i a d e l a 1 , 3 0 m , a d i c ă d e l a n i v e l u l i n i ţ i a l a l
z i d u l u i de est a l c a n a l u l u i .
L a 9 , 2 5 m s p r e n o r d de z i d u l p e r p e n d i c u l a r au fost d e s c o p e r i t e
a l t e î h c ă p e r i , c a r e s e întind ş i în s e c ţ i u n e a u r m ă t o a r e ( s . 3 ) . Vor fi
p r e z e n t a t e î m p r e u n ă , după d e s c r i e r e a a c e s t e i a d i n u r m ă .
S e c ţ i u n e a t r e i a a r e l u n g i m e a de 50 m , lăţimea 2 m ; orientată
n o r d - s u d , p a r a l e l ă c u c e l e l a l t e ; s - a săpat îh a n i i 1 9 7 1 - 1 9 7 3 .
C o m p l e x u l c o n s t r u c t i v d i n jumătatea d e n o r d i d e n t i f i c a t ş i p r i n s ă ­
păturile d i n s . 2 v a f i d e s c r i s a p a r t e .
fn p a r t e a de s u d a fost c e r c e t a t u n a l t g r u p de î n c ă p e r i . P a r t e d i n
a c e s t e a a u apărut ş i îh c e r c e t ă r i l e d i n a n i i 1 9 6 7 - 1 9 6 9 ; p e n t r u a face
legătura c u e l e , s - a executat s p r e est o casetă.
Z i d u l p e r p e n d i c u l a r p e c a n a l u l d i n s . 2 continuă îh s . 3 ş i c a s e t ă :
s p r e n o r d lasă o î n c ă p e r e , s p r e s u d e s t e l e g a t de a b s i d a a l t e i încăperi
( c e a c e r c e t a t ă în d e c u r s u l s ă p ă t u r i l o r d i n 1 9 6 7 - 1 9 6 9 ) .
C a m e r a e s t e a p r o x i m a t i v pătrată: 4 , 7 0 χ 4 , 6 0 m ; lăţimea zidului
e s t e d e 4 6 c m . Z i d u l d e s u d a r e două f a z e (o d i f e r e n ţ ă d e g r o s i m e d e
14 c m ) .
f n i n t e r i o r , făcînd c o r p c o m u n c u l a t u r a de n o r d , se află u n c a n a l
c o n s t r u i t d i n p i a t r ă ; în e l s - a g ă s i t o monedă d e b r o n z de l a M a r c u s
A u r e l i u s ( a . 1 6 6 - 1 6 7 ) . P e l a t u r a d e v e s t a apărut a l t c a n a l , orientat
n o r d - s u d , îh c a r e s - a g ă s i t u n v a s a p r o a p e î n t r e g d e s t i c l ă . P r i n a¬
c e s t c a n a l s e e v a c u a a p a d i n b a z i n u l c u a b s i d ă d i n s p r e e s t . C e l e două

222

www.mnir.ro
c a n a l e c o n v e r g în c o l ţ u l d e n o r d - v e s t , d e u n d e a p a s e s c u r g e a îh a f a r ă .
D e a s u p r a n i v e l u l u i c a n a l e l o r , p e o mică porţiune s p r e e s t u l c a m e ­
r e i , s - a p ă s t r a t u n p a v a j d e c ă r ă m i z i a ş e z a t e pe u n s t r a t d e n i s i p . P a ­
v a j u l e s t e c o n t e m p o r a n c u u l t i m a fază a z i d u l u i 'le s u d .
între această cameră şi absidă, s p r e s u d , s - a d e s c o p e r i t un pavaj
d e m o r t a r , făcînd c o r p c o m u n c u z i d u l p e r p e n d i c u l a r p e s . 2 - s . 3 - c a s e t ă .
P e a c e s t p a v a j a apărut u n f r a g m e n t s c u l p t u r a l , r e p r e z e n t î h d o m î h ă ţ i ­
nînd u n v a s . A r p u t e a a p a r ţ i n e b u s t u l u i l u i L i b e r d e s c o p e r i t în b a z i n u l
din s . 2 .
S u b u n s t r a t d e d ă r î m ă t u r i , l a 3 0 c m s u b a c e a s t ă p o d e a , a u apărut
z i d u r i l e unei încăperi c u hypocaust ( l ,98 χ 1 ,20 m ) .
O bună p a r t e e s t e s u p r a p u s d e c a n a l u l d e s c u r g e r e c e v i n e d i n a b ­
s i d ă . P e r e ţ i i c a n a l u l u i a u g r o s i m e a d e 21 c m , înălţimea d e 50 c m ; d e s ­
c h i d e r e a ( l ă ţ i m e a pe u n d e s e s c u r g e a a p a ) 10 c m ; a d f n c i m e a c a n a l u l u i
32 c m . S u p r a f a ţ a a c e s t u i a e r a a c o p e r i t ă c u l e s p e z i , a f l a t e l a a c e l a ş i n i ­
v e l c u p a v a j u l - c e e a ce arată o c o n t e m p o r a n e i t a t e f h t r e c a m e r a din­
s p r e n o r d ş i a b s i d ă , f n s c h i m b , f a p t u l că a c e s t c a n a l î n t r e t a i e hypo­
c a u s t u l arată că e s t e u l t e r i o r a c e s t u i a .
I n t r e p i l e l e h y p o c a u s t u l u i s - a u g ă s i t 3 f r a g m e n t e d e c ă r ă m i z i ştam­
p i l a t e c u n u m e l e l e g i u n i i X I I I G e m i n a . T o t a i c i a u apărut ş i c î t e v a f r a g ­
mente de v a s e de sticlă.
A b s i d a amintită a p a r ţ i n e a u n e i î n c ă p e r i c e se f o r m e a z ă s p r e est.
D e s c h i d e r e a ( d i a m e t r u l ) a c e s t e i a (pe i n t e r i o r ) e r a l a început d e 4 , 8 0 m ;
u l t e r i o r s - a r e d u s l a 3 , 3 0 m . S - a z i d i t d i n piatră ( l a t . = 60 c m ; se a¬
daugă t e n c u i a l a d e 8 - 9 c m ) .
C u o c a z i a r e f a c e r i i , i n t r a r e a s - a îngustat c u 75 c m l a c a p e t e , cu
1 5 c m în p u n c t u l d e maximă c u r b u r ă .
P e n t r u a f i i m p e r m e a b i l i , p e r e ţ i i a c e s t u i b a z i n a u f o s t tencuiţi cu
un ciment f i n .
I n t r a r e a îh a c e s t a s e f ă c e a p r i n două t r e p t e .
A

I n a n u l 1 9 7 3 , s - a d e z v e l i t , îh s u p r a f a ţ ă , c o m p l e x u l c o n s t r u c t i v
d e s c o p e r i t încă d i n 1 9 7 1 îh jumătatea d e n o r d a s . 2 - s . 3 ( c a m e r e l e a ^ b j
c) avînd o instalaţie specială de h y p o c a u s t .
I n s t a l a ţ i a d e h y p o c a u s t s e a f l ă îh d r e p t u l c a m e r e i d i n m i j l o c , la
vest de aceasta.
P r a e f u r n i u m - u l este c o n s t r u i t d i n piatră; lungimea = 1 ,27 m , g r o ­
s i m e a p e r e ţ i l o r 0 , 7 0 m . G u r a a c e s t u i a e s t e lată ( l a b a z ă ) d e 0 , 9 5 m ; s u s
( b o l t a e s t e prăbuşită) de 0 , 7 3 m . I n i n t e r i o r u l a c e s t u i a s - a u găsit v a s e
întregi şi numeroase f r a g m e n t e c e r a m i c e , obiecte şi deşeuri de bronz,
sticlă.
Căldura d i n a c e s t p r a e f u r n i u m intră îhtr-un mic h y p o c a u s t ( 2 , 2 0 χ
1 , 7 0 m ) ; p i l e l e a c e s t u i a se s p r i j i n e a u pe o bază de m o r t a r .
C a m e r a d i n s p r e s u d e s t e pavată ş i tencuită c u m o r t a r f i n . P o d e a u a
e r a s p a r t ă însă pe o p o r ţ i u n e îh formă d e c r u c e ; s - a c o n s t a t a t c ă d e d e ­
s u b t s e a f l a u două ş a n ţ u r i c u p e r e ţ i i d e p i a t r ă . F o s s a o r i e n t a t ă nord-.

223

www.mnir.ro
sud comunica p r i n t r - u n o r i f i c i u c u camera c u hypocaust. A e r u l cald
t r e c e a d e c i p r i n a c e s t e f o s s e , încălzind a p a d i n b a z i n u l de d e a s u p r a .
U n s i s t e m i d e n t i c d e Î n c ă l z i r e s - a îhtflnit ş i l a c a m e r a d i n s p r e n a r d .
Z i d u r i l e de e s t . vest şi n o r d ale acesteia e r a u complet d e m a n t e l a t e , p r o ­
b a b i l d e c ă t r e c ă u t ă t o r i i d e p i a t r ă ; l - a m p u t u t u r m ă r i după u r m e l e s u b -
s t r u c ţ i e i , făcută d i n p i a t r ă d e r f u a ş e z a t ă î n t r - u n m i c şanţ pe solul
c r u d . I n i n t e r i o r u l a c e s t e i c a m e r e s - a u d e s c o p e r i t două m o n e d e de
b r o n z , de l a H a d r i a n şi L u c i u s . V e r u s .
L a n o r d de aceste c a m e r e , un pavaj de m o r t a r , aflat l a acelaşi n i ­
v e l c u b a z a h y p o c a u s t u l u i , s e întinde p e o l ă ţ i m e d e 2 m s p r e n o r d .
S e c ţ i u n e a a p a t r a s - a săpat în 1 9 7 1 ; o r i e n t a t ă e s t - v e s t ; î n t r e b a ­
z i n u l d i n s . 2 şi absida d i n caseta d i n p a r t e a de sud a s . 3 .
C u această o c a z i e s - a i d e n t i f i c a t p r a e f u r n i u m - u l c a r e încălzea
hypocaustul abandonat d i n sudul s . 3 .
Secţiunea a c i n c e a ( 1 9 7 2 ) . O r i e n t a r e a n o r d - s u d ; l u n g i m e a = 82 m ;
lăt. = 2 m .
Şanţul a căzut a p r o x i m a t i v pe l a t u r a d e e s t a u n o r c a m e r e ce se
deschid spre vest.
P a r a l e l c u z i d u l , ieşind d i n t r - u n a d i n încăperi, u n c a n a l porneşte
spre sud.
S - a s u r p r i n s s p r e m i j l o c u l secţiunii c a n a l u l de s c u r g e r e ce s-a
d e s c r i s în s . 2 . în e l s - a g ă s i t u n c a p a c d e v a s c e n u ş i u ş i a l t e frag -
mente c e r a m i c e .
A l t e c a m e r e s - a u s e c ţ i o n a t în p a r t e a d e n o r d a s e c ţ i u n i i . I n c e a
pavată c u m o r t a r , s - a d e s c o p e r i t u n f r a g m e n t d e t e r r a s i g i l l a t a .
în 1 9 7 4 s e c ţ i u n e a a f o s t p r e l u n g i t ă s p r e s u d c u încă 15 m . A u a¬
p ă r u t a l t e z i d u r i a l e u n o r î n c ă p e r i în c u r s d e d e z v e l i r e .
*
* w

în d e c u r s u l s ă p ă t u r i l o r a apărut o însemnată c a n t i t a t e d e m a t e r i a l
a r h e o l o g i c , în p a r t e p u b l i c a t s a u în c u r s d e p u b l i c a r e .
Ţiglele s t a m p i l a t e r e p r e z i n t ă p r i n c i p a l a r e c o l t ă a r h e o l o g i c ă din
t h e r m e . E l e se r i d i c ă l a peste 500 de e x e m p l a r e . C e l e m a i m u l t e a p a r ­
ţin l e g i u n i i Χ Ι Π G e m i n a ( 3 0 d e t i p u r i ) . A l t e p a t r u t i p u r i a p a r ţ i n c o h o r ­
t e i Π F l a v i a C o m m a g e n o r u m ; u n t i p ( r e p r e z e n t a t deocamdată n u m a i p r i n
două ş t a m p i l e ) - a l a I H i s p a n o r u m C a m p a g o n u m . E l e a u f o r m a t o b i e c t u l
unui s t u d i u c o m p l e t ^ , r e c e n t apărut.
0

O p a i ţ e l e d e s c o p e r i t e sînt în număr d e 1 7 . Două d i n t r e e l e p o a r t ă


ştampilele O C T A V I şi C R E S C E ; r e s t u l sînt a n e p i g r a f e . U n s t u d i u d e ­
t a l i a t a s u p r a a c e s t o r a e s t e în c u r s d e a p a r i ţ i e i ' .
C e r a m i c a r e p r e z i n t ă d e a s e m e n e a o c a n t i t a t e însemnată d e m a t e ­
r i a l ' d e s c o p e r i t în c u r s u l s ă p ă t u r i l o r .
C e r a m i c a r o m a n ă d e u z c o m u n p r e z i n t ă o m a r e d i v e r s i t a t e d e forme,
c a r e a făcut o b i e c t u l u n u i s t u d i u , d e î a s e m e n e a în c u r s d e a p a r i ţ i e 2 .1

224

www.mnir.ro
A -

I n c u r s u l s ă p ă t u r i l o r s - a u d e s c o p e r i t ş i c u e v a f r a g m e n t e (ie v a s e
de l u x şi t e r r a s i g i l l a t a .
D e a s e m e n e a , a u apărut o s e r i e d e v a s e ş i f r a g m e n t e ceramice
d a c i c e : u n v a s b i t r o n c o n i c , două c e ş t i d a c i c e , a l t e f r a g m e n t e cera­
m i c e l u c r a t e c u m f n a . U n s t u d i u d e t a l i a t a s u p r a a c e s t e i a e s t e fn p r e ­
gătire 1
.
f n c u r s u l s ă p ă t u r i l o r a u m a i apărut c f t e v a o b i e c t e mărunte de
b r o n z ( f i b u l e , c a t a r a m e , a p l i c e e t c . ) , os ( z a r u r i , ace de o s ) , frag­
mente de sticlă.
Monedele prezintă o v a l o a r e deosebită p e n t r u i s t o r i c u l t h e r m e l o r ;
l e publicăm f h c o n t i n u a r e c u t o a t e d a t e l e * :1

l /
1 . s e s t e r t i u s . D o m i ţ i a n . 2 2 , 4 2 g ; 33 m m ; c o n s e r v a r e slabă.
Descoperit fn c a n a l u l pavat cu cărămizi d i n s . 2 .
2 . \ , d e n a r . T r a i a n . 2 , 9 2 g ; 18 m m ; l e g e n d a ş t e a r s ă . D e s c o p e ­
r i t fh s t r a t u l s u p e r f i c i a l .
3 . | , d e n a r . H a d r i a n . 2 , 5 2 g ; 17 m m . R I C , 2 8 6 ( a ) ; a . 1 3 4 - 1 3 8 .
D e s c o p e r i t fh c a n a l u l pavat cu cărămizi d i n s . 2 .
4 . ι , a s . H a d r i a n . 8 , 6 0 g ; 27 m m . R I C , 9 7 5 ( b ) ; a . 1 3 4 - 1 3 8 .
5/ (, , A E . H a d r i a n . 1 1 , 7 8 g ; 2 6 m m . R I C , 8 2 5 ( a ) ; a . 1 3 4 - 1 3 8 . D e s ­
c o p e r i t f h c o m p l e x u l d i n jumătatea d e n o r d a s . 2 - s . 3 , - 0 , 2 0 m , c u v a r
pe e l .
6 . t , s e s t e r t i u s . A n t o n i n u s P i u s . 2 4 , 6 7 g ; 31 m m . R I C , 7 6 5 ; a .
1 4 5 - 1 6 1 . D e s c o p e r i t f h suprafaţa săpată f n c a p ă t u l d e s u d a l a r i p i i d e
vest a thermelor.
7 . ! , s e s t e r t i u s . A n t o n i n u s P i u s . 2 8 , 4 3 g ; 30 m m . R I C , 7 6 5 ; a .
145-161 .
8. • , sestertius. Antoninus Pius. 23,17 g; 32,50 mm. RIC,767;
a . 1 4 5 - 1 61 . D e s c o p e r i t f h s . 2 fh p r e l u n g i r e a s p r e n o r d d e c o m p l e x u l c u
hypocaust.
9 . J , d u p o n d i u s . A n t o n i n u s P i u s , 1 3 , 5 0 g ; 21 m m . R I C , 9 1 9 ; a .
1 5 3 - 1 5 4 . D e s c o p e r i t pe z i d u l c a n a l u l u i d i n suprafaţa s u d .
1 0 . I , a s . A n t o n i n u s P i u s . 11 , 8 0 g ; 2 8 m m . R I C , 563 ( a ) ; a 1 3 9 .
11 . J A E . A n t o n i n u s P i u s . 9 , 4 7 g ; 25 m m . C f . R I C , 9 5 1 ( d a r d u p o n ­
dius) .
1 2 . \ . s e s t e r t i u s . D i v a F a u s t i n a . 2 9 , 9 1 g ; 31 m m . R I C , 1 1 5 1 ; a .
1 4 1 . D e s c o p e r i t f n suprafaţa s u d .
1 3 . j , A E . D i v a F a u s t i n a . 9 , 6 3 g ; 26 m m . R I C , 1161 ; a . 1 4 1 .
1 4 . j , A E . M a r c u s A u r e l i u s . 1 7 , 1 2 g ; 29 m m ; c o n s e r v a r e slabă.
D e s c o p e r i t f h c a s e t a executată d i n s . 3 s p r e e s t , f h c a n a l u l de pe la­
t u r a de n o r d a c a m e r e i .
1 5 . j , a s . F a u s t i n a I I . 1 3 , 8 6 g ; 27 m m . R I C , 1 6 8 4 ( d a r Venus
s p r e d r e a p t a ) ; a . 1 4 5 - 1 4 6 . D e s c o p e r i t ă f n suprafaţa s u d .
1 6 . ţ , A E . F a u s t i n a Π . 7 , 7 5 g ; 26 m m ; c o n s e r v a r e slabă. Des -
c o p e r i t ă f h - c a m e r a dreptunghiulară d i n suprafaţa s u d .
1 7 . ( , s e s t e r t i u s . L u c i u s V e r u s . 2 2 , 7 1 g ; 19 m m . R I C , 1 3 0 8 ; a .
1 6 1 - 1 6 2 . Descoperită fn c o m p l e x u l d i n p a r t e a de n o r d a s . 2 - 8 . 3 .

225

www.mnir.ro
1 8 . j , d u p o n d i u s . C o m m o d u s . 1 2 , 6 5 g ; 28 m m . R I C , 1 6 1 4 ; a.179.
D e s c o p e r i t în c a m e r a d r e p t u n g h i u l a r ă d i n s u p r a f a ţ a s u d .
1 9 . I , d u p o n d i u s . C o m m o d u s . 1 0 , 8 1 g ; 25 m m . C o n s e r v a r e s l a b ă .
D e s c o p e r i t în s . 2 ( p r e l u n g i r e 1 9 7 2 ) , d e a s u p r a p a v a j u l u i d e l a n o r d de
cele t r e i camere.
2 0 . j , A E . C o m m o d u s . 7 , 0 9 g ; 24 m m ; c o n s e r v a r e s l a b ă .
21-22 . B r o n z u r i , complet uzate.

Concluzii

C u m arătam l a începutul a c e s t u i r a p o r t , i n s c r i p ţ i a d i n a n u l 193 a ¬


testă o r e f a c e r e a t h e r m e l o r - ceea ce poate f i c o n s i d e r a t d r e p t t e r m i ­
nus ante quem p e n t r u d a t a r e a p r i m e i faze a e d i f i c i u l u i .
D i n p u n c t de v e d e r e a r h e o l o g i c , f a z a I a f o s t identificată p r i n cf­
t e v a s e g m e n t e d e c o n s t r u c ţ i e îh s . 1 ş i s . 3 , a m i n t i t e c u o c a z i a d e s c r i e ­
r i i generale-.
M o n e d e l e d e s c o p e r i t e îh t h e r m e se r e p a r t i z e a z ă a s t f e l i Domiţian
= 1 ; T r a i a n = 1; H a d r i a n = 3; domnia l u i Antoninus Pius - 9| domnia l u i
Commodus - 2 (una d i n a . 179); nedeterminate - 2 .
M o n e d a d e l a Domiţian e s t e f o a r t e u z a t ă , d a t o r i t ă u n e i îndelungate
c i r c u l a ţ i i ; d e a l t f e l , a f o s t g ă s i t ă împreună c u d e n a r u l d e l a H a d r i a n în
c a n a l u l c a r e a p a r ţ i n e f a z e i I I . D e a s e m e n e a , n u p r e z i n t ă importanţă m o ­
n e d a d e l a T r a i a n ş i c e a d e l a H a d r i a n , a f l a t e în s t r a t u l s u p e r f i c i a l .
f n s c h i m b , a s u l d e l a H a d r i a n , d e s c o p e r i t c u v a r pe e l , poate fi
u t i l i z a t c a terminus post quem.
C e l e m a i m u l t e m o n e d e (9) s f n t d i n t i m p u l l u i A n t o n i n u s P i u s ; e l e p o t
f i i n v o c a t e în f a v o a r e a d a t ă r i i p r i m e i f a z e a t h e r m e l o r în t i m p u l d o m n i e i
acestuia.
R e f a c e r i l e datează d i n t i m p u l l u i S e p t i m i u S e v e r şi S e v e r u s A l e ­
x a n d e r , după c u m o a t e s t ă c e l e două i n s c r i p ţ i i c u n o s c u t e d e multă v r e ­
m e . S e p a r e c ă u l t i m a r e f a c e r e a t e s t a t ă e p i g r a f i c , c e l puţin după c u m
rezultă d i n cercetările d i n a n i i 1971-1974, n u a afectat planul general
a l t h e r m e l o r . U n e l e r e f a c e r i d e mică a m p l o a r e s e c o n s t a t ă ş i după a¬
ceea.
C e l e două i n s c r i p ţ i i a r a t ă că î m p ă r a ţ i i S e p t i m i u s S e v e r u s ş i Se­
v e r u s A l e x a n d e r a u refăcut băile c o h o r t e i I I F l a v i a Commagenorum
ceea c e , de f a p t , desemnează această u n i t a t e d r e p t a u t o a r e a l u c r ă r i ­
l o r . N u m e l e e i a p a r e i m p r i m a t p e u n număr însemnat d e c ă r ă m i z i ( p a t r u
t i p i - r i d e ş t a m p i l e ) 5 U n i t a t e a e s t e atestată l a M i c i a încă d i n
1
timpul
d o m n i e i l u i H a d r i a n ; e a ş i - a păstrat p r o b a b i l n e s c h i m b a t l o c u l
1 6
de
g a r n i z o a n ă pfnă l a s f f r ş i t u l d o m i n a ţ i e i r o m a n e în D a c i a 7 .1

C e l e m a i n u m e r o a s e ş i v a r i a t e ş t a m p i l e a p a r ţ i n fnsă l e g i u n i i . X I I I
G e m i n a . A ş a c u m s - a arătat m a i de curîhd, e l e a u fost aduse l a M i c i a
de l a A p u l u m ; e s t e v o r b a d e c i n u m a i de c o n c u r s u l a t e l i e r e l o r de c ă r ă -
midărie a l e l e g i u n i i X I I I Gemina l a reconstrucţia t h e r m e l o r şi n u de
p r e z e n ţ a u n o r detaşamente a l e a c e s t e i a l a M i c i a ^ . 1

226

www.mnir.ro
L a reconstrucţia băilor a p a r t i c i p a t p r o b a b i l şi a l a I H i s p a n o r u m
C a m p a g o n u m 9 . d a r c o n d i ţ i i l e s t r a t i g r a f i c e f n c a r e a u apărut c e l e două
1

ştampile a l e a c e s t e i a s f n t n e c u n o s c u t e (săpături a n t e r i o a r e a n u l u i 1971)·


A s t a ţ i o n a t l a M i c i a p r o b a b i l f h c e p f n d c u A n t o n i n u s P i u s , pînă l a s f f r ­
şitul dominaţiei r o m a n e fh D a c i a ^ .
A m p l o a r e a a c e s t e i construcţii ( c a r e va putea f l m a i bine c u n o s c u ­
tă după p u b l i c a r e a s ă p ă t u r i l o r d i n 1 9 6 7 - 1 9 6 9 ) e s t e o d o v a d ă a v i e ţ i i î n ­
f l o r i t o a r e a aşezării de t i p q u a s i - u r b a n (pagus) de l a M i c i a ^ ' .
T h e r m e l e d e l a M i c i a a u c ă z u t t r e p t a t f h r u i n e după p ă r ă s i r e . E l e
nu prezintă urme de d i s t r u g e r e violentă, c a u r m a r e a u n o r a t a c u r i d i n

L U C I A M A R I N ES CU
Liviu MXRGHITAN
CONSTANTIN C.PETOLESCU
N O T E
1 Pentru acestea,veziOCTAVIAN FLOCA,ŞTEFAN FERENCZI,LIVIU
, MĂRGHITAN - M i c i a . G r u p u l de cuptoare romane p e n t r u a r s cera­
mică , D e v a , 1 9 7 0 .
2 C I L , I I I , 1374.
3 C . D A I C O V I C I U - Micia I . Cercetări asupra c a s t r u l u i , fh: ACMIT,
I I I , 1930-1931 , S u p p l . e p i g r . 1 .
4 Ve zi: O C T A V I A N FLOCA, Ş T E F A N F E R E N C Z L L I V I U M A R G H I T A N ,
o p . c i t . ,ρ.8 şi u r m . ; D O R I N P O P E S C ' J - L e s f o u i l l e s a r c h é o l o g i q u e s
d a n s l a République S o c i a l i s t e de Roumanie e n 1 9 6 7 , în: D a c i a , N . S .
X I I I , 1968, p.430, n r . 6 8 .
5 V e z i S E B A S T I A N M O R I N T Z - L e s f o u i l l e s archéologiques dans l a
République S o c i a l i s t e de Roumanie e n 1 9 7 2 , f h : D a c i a , N . S . , X V I I ,
1 9 7 3 , p . 3 8 1 - 3 8 2 ; L . P E T C U L E S C U , în: M u z e u l Naţional, I , 1 9 7 4 ,
p.293.
6 C o n d u c e r e a l u c r ă r i l o r a a v u t - o L u c i a M a r i n e s c u , şef d e s e c ţ i e la
M u z e u l d e I s t o r i e a l R . S . R o m â n i a . D i n c o l e c t i v a u făcut p a r t e L i v i u
Mărghitan, m u z e o g r a f p r i n c i p a l , C o n s t a n t i n C . P e t o l e s c u şi L . P e t c u -
l e s c u , m u z e o g r a f i . C e r c e t ă r i l e a u însumat f h 1 9 7 1 - 1 9 7 4 u n număr d e
140 de z i l e .
7 P l a n u l şi p r o f i l e l e executate de i n g . t o p o . I.Iviniş (Deva).
8 S i s t e m u l de r e a l i z a r e a p o d e l e i s - a cunoscut a s t f e l : f h colţul de n o r d -
v e s t a l c a m e r e i , pe o suprafaţă a p r e c i a b i l ă , p i l e l e l i p s e a u . A i c i , o
groapă d i n t r - o săpătură fortuită a d i s t r u s p o d e a u a , adîncindu-se f h
t r e p t e pfnă l a c i r c a 1 m ; e r a p l i n ă d e m o l o z , p i e t r e , b u c ă ţ i d e c ă r ă ­
m i d ă . A ş a c u m s - a c o n s t a t a t a i c i , z i d u l d e fundaţie d e p ă ş e a a d f n c i ­
mea de 1 m .
9 P u b l i c a t de C . P O P - Reprezentări d i n D a c i a dedicate l u i L i b e r Pa­
t e r şi a c o l i ţ i l o r s ă i , în: A p u l u m , X , 1972 , p . 1 7 3 - 1 7 5 , n r . 1 , f i g . 1 .
10 C O N S T A N T I N C . P E T O L E S C U ş i L P / I U M A R G H I T A N - Ţ i g l e şi c ă ­
r ă m i z i ştampilate d i n t h e r m e l e d e l a M i c i a , în: M u z e u l N a ţ i o n a l , I ,
1974, p.247-258.

227

www.mnir.ro
11 M . G H E O R G H I T A - Opaiţe r o m a n e de la M i c i a , f n : S a r g e t i a , X I ,
1975 ( s u b t i p a r ) .
12 C o m u n i c a r e a prezentată de L I V I U M X R G H I T A N l a S e s i u n e a Mu­
z e u l u i d e I s t o r i e a l R . S . România d i n d e c e m b r i e 1 9 7 4 ; fn c u r s d e
apariţie f h : M u z e u l Naţional, I V ,
13 S t u d i u l se v a f a c e d e c ă t r e L . M A R G 1 I I T A N .
14 D e t e r m i n a r e a m o n e d e l o r s - a făcut d e c ă t r e C a r m e n M a r i a P e t o l e s c u ,
m u z e o g r a f l a C a b i n e t u l n u m i s m a t i c a l M u z e u l u i de I s t o r i e a l R . S .
România. "
15 C O N S T A N T I N C. P E T O L E S C U , LIVIU MARGHITAN fn: Muzeul Na­
ţional, I , 1974, p . 2 5 5 - 2 5 6 ; C . C . P E T O L E S C U - Note e p i g r a f i c e
( I I I ) , fn: S C I V , 2 6 , 1975, 3 (sub t i p a r ) .
16 C I L , I I I , 1371 .
17 B i b l i o g r a f i a completă: I . I . R U S S U , f n : A c t a M u s e i Napocensis, V I ,
1 9 6 9 , p . 1 7 2 ; adaugă: L . M X R G H I T A N , f n : S C I V r 25,1974, 1, p.
143-148; - C . C . P E T O L E S C U , L . M X R G I I I T Α Ν , fn: M u z e u l Naţional,
1,1974,p.253-254; C . C . P E T O L E S C U , fn: S C I V , 2 6 , 1 9 7 5 , 3 (sub
tipar).
18 C . C . P E T O L E S C U , f n : S a r g e t i a , I X , 1 9 7 2 , p . 4 7 - 4 8 , n o t a 28 ; C . C .
P E T O L E S C U , L . M X R G H I T A N , frT: M u z e u l N a ţ i o n a l , I , 1 9 7 4 , p . 2 5 4 ;
C . C . P E T O L E S C U - L ' o r g a n i s a t i o n de l a f r o n t i è r e r o m a i n e d a n s l a
vallée du Mureş (Dacia S u p e r i o r ) ; c o m u n i c a r e prezentată l a a l X - l e a
C o n g r e s i n t e r n a ţ i o n a l de s t u d i i a s u p r a f r o n t i e r e l o r r o m a n e , X a n t e n -
N i j m e g e n , 1 3 - 1 9 s e p t e m b r i e 1974 ( f n c u r s de a p a r i ţ i e f n a c t e l e c o n ­
g r e s u l u i ) . A n a l i z e c h i m i c e făcute de C l o ş c a L . B ă l u ţ ă ( A l b a I u l i a )
c o n f i r m ă c o n c l u z i i l e n o a s t r e ( c o m u n i c a r e l a S e s i u n e a M u z e u l u i de
a r h e o l o g i e Constanţa, 2 7 - 2 9 o c t o m b r i e 1974).
19 C . C . P E T O L E S C U , L I V I U M X R G H I T A N , fn M u z e u l Naţional, 1,1974,
p.255.
20 B i b l i o g r a f i a c o m p l e t ă : I . I . R U S S U , fn S C I V , 2 1 , 1 9 7 0 , 1 , p . 1 6 2 - 1 63 ,
idem, S C I V , 23, 1972, 1,p.67.
21 V e z i L P / I U M A R G H I T A N - M i c i a a fost un " p a g u s " fh tot t i m p u l stă-
p f n i r i i r o m a n e ' ? , în: S C I V , 2 1 , 1 9 7 0 , p . 5 7 9 - 5 9 4 .

LES THERMES ROMAINES DE MICIA. RAPPORT SUR LES


FOUILLES EFFECTUEES ENTRE
1971-1974
- Résumé -

L e s a u t e u r s présentent les résultats des f o u i l l e s effectuées p a r


le M u s é e d ' H i s t o i r e d e l a R . S . d e R o u m a n i e d a n s l e s e c t e u r , o u e s t d e s
b a i n s de M i c i a ( a u j o u r d ' h u i V e ţ e l , d é p . d e H u n e d o a r a ) .
L e s t h e r m e s ont été c o n s t r u i t e s pendant le règne de l ' e m p e r e u r
H a d r i e n o u d ' A n t o n i n l e P i e u x . U l t é r i e u r e m e n t , e l l e s o n t été restaurées
p a r les e m p e r e u r s Septime S é v è r e et S é v è r e A l e x a n d r e ( v o i r s u p r a , n o -

228

www.mnir.ro
tes 2 - 3 ) . A u x t r a v a u x ont p r i s p a r t l a cohors I I F l a v i a Commagenorum
e t a l a I H i s p a n o r u m C a m p a g o n u m ( s t a t i o n n é e s à M i c i a ) ; d e m ê m e , i l faut
Souligner l ' a p p o r t d e l a l é g i o n X I I I G e m i n a , d o n t l e s b r i q u e s o n t é t é
e

apportées d ' A p u l u m .

229

www.mnir.ro
H I CI A

www.mnir.ro
ο -Im 2, m
t

www.mnir.ro
?.6π>

1/7·/-.

-, .. Λί« 4

( ] Γr /'^ - *fT ι 1

' 7 V - —•* i l ι

www.mnir.ro
seer/we* M-fi-rt"

S£Cr/(/A/£* P - p '

www.mnir.ro