Sunteți pe pagina 1din 5

T R A T A M E N T E DIFERENŢIATE A P L I C A T E ÎN R E S T A U R A R E A

O B I E C T E L O R P E SUPORTURI P A P E T A R E R E A L I Z A T E
ÎN T E H N I C I D I F E R I T E : MANUSCRISE, C A R T E
TIPĂRITĂ, GRAVURI

de A U R E L P A N D E L E - B A R B U

Lucrările executate într-un a t e l i e r de r e s t a u r a r e prezintă de o¬


b i c e i o mare v a r i e t a t e de situaţii, datorită m u l t i p l i l o r f a c t o r i implicaţi
şi anume: s t r u c t u r a şi compoziţia m a t e r i a l u l u i s u p o r t , g r a d u l de r e z i s ­
tenţă naturală sau r e z u l t a t în urma p r o c e s e l o r de degradare m a i mult
sau mai puţin accentuate, tehnica iniţială de execuţie, compoziţia şi
s t a b i l i t a t e a c e r n e l u r i l o r şi c u l o r i l o r e t c . A s t f e l încît, f h baza e x p e r i ­
enţei acumulate, se poate a f i r m a că pe lîhgă competenţă, înde minare şi
s p i r i t a n a l i t i c r e s t a u r a t o r u l t r e b u i e să aibă şi un anume grad de i n g e ­
niozitate, deoarece multe probleme a p a r pe p a r c u r s şi t r e b u i e r e z o l v a ­
te în faza respectivă de l u c r u .
Situaţia cea m a i obişnuită pe c a r e o întflnim este aceea a unui
m a t e r i a l sau complex de materiale f o a r t e s e n s i b i l şi c a r e t r e b u i e s u ­
pus unor procedee de l u c r u mai mult sau mai puţin d u r e în r a p o r t c u
c a r a c t e r i s t i c a enunţată, adică s e n s i b i l i t a t e a . De o b i c e i l i t e r a t u r a de
s p e c i a l i t a t e , foarte bogată în multe privinţe, este săracă în detalii,
considerîndu-se p r o b a b i l că acestea fac parte d i n experienţa obţinută
p r i n practică şi că f i e c a r e r e s t a u r a t o r le poate r e z o l v a pe baza a n a l i ­
zei fiecărui caz în p a r t e şi a găsirii c e l e i mai adecvate soluţii Si s i t u a ­
ţia respectivă.
Vom p r e z e n t a m a i j o s cîteva c a z u r i de r e s t a u r a r e a unor obiecte
cu g r a d de d i f i c u l t a t e s p o r i t , r e z o l v a t e în c a d r u l l a b o r a t o r u l u i n o s t r u ,
în ideea că experienţa acumulată v a f o l o s i şi a l t o r a .
I . Τ r i p t i c -po me I n i e - inv.nr.75O40 datat l a sfîrşitul s e c a i X V T I - l e a ,
f

O b i e c t u l se prezintă sub f o r m a a 3 tăblii d i n lemn pe c a r e a fost


aplicat s u p o r t u l de hîrtie ce alcătuieşte m a n u s c r i s u l r e s p e c t i v şi c a r e
prezintă o mare importanţă istorică, atestînd c r o n o l o g i a d o m n i i l o r M o l ­
d o v e i , precum şi l i s t e de personalităţi d i n viaţa socială şi politică a
ţării (dregători, m e m b r i i importanţi a i c l e r u l u i e t c . ) . F i i n d alcătuită f n
t i m p , p e n t r u consemnarea a c e s t o r personalităţi a u fost u t i l i z a t e c e r n e ­
l u r i d i f e r i t e . Hîrtia s u p o r t a fost iniţial aplicată pe lemn c u un l i a n t
foarte slab şi c a r e după uscare s - a d e s p r i n s pe o mare porţiune ( a p r o ­
ximativ 1 /3 d i n suprafaţă). Deşi iniţial hîrtia p r e z e n t a un mare g r a d
de rezistenţă, pe p a r c u r s u l t i m p u l u i a s u f e r i t o s e r i e de degradări î n ­
deosebi mecanice, prezentîhd r u p t u r i , l i p s u r i , d e p u n e r i de p r a f fn
mare c a n t i t a t e (ceea ce a modificat c u l o a r e a suprafeţei întunecîhd-o),

47
www.mnir.ro
depuneri de ceară, ' i n atac a c t i v de c i u p e r c i , zone c u cerneai!" Λ ϋ * -
vată p a r t i a l Γη contact c u umezeala, precum şi pete lăsate de muşte pe
o suprafaţă destul de m a r e .
A u fost făcute analizele necesare fn urma cărora s - a constatat
existenţa u n o r ' c e r n e l u r i s o l u b i l e , o uşoară aciditate a hîrtiei, îndeo­
sebi l a baza fragmentelor s u p o r t , precum şi existenţa unor c i u p e r c i
active.
O primă concluzie a fost aceea că h f r t i a nu poate f i tratată şi c o n ­
solidată pe suprafaţa de lemn. De aceea s-a t r e c u t l a d e s p r i n d e r e a e i
pentru a f i restaurată separat de l e m n .
Tratamentele şi operaţiile de consolidare l a c a r e a fost supus ma­
t e r i a l u l a c u p r i n s următoarele etape;
- dezinfecţia - executată într-o etuvă specială f n c a r e m a t e r i a l u l
a fost expus într-un mediu de formaldehidă, timp de 4 8 o r e , l a o t e m ­
peratură de 2 5 pfnă l a 3 0 ° C ;
- curăţirea mecanică a suprafeţei s c r i s e de depunerile de p r a f
cu o gumă moale şi c u miez de pfine uscată timp de o z i , p r e c u m şi r ă -
zuirea uşoară c u un b i s t u r i u f i n a p e t e l o r de muşte şi de ceară, fără a
afecta s c r i s u l ;
- curăţirea de s t r a t u l de gips de pe r e v e r s u l suprafeţei scrise,
deoarece l a d e s p r i n d e r e g i p s u l neaderfnd s o l i d l a lemn s-a d e s p r i n s
odată cu h f r t i a ;
- după numeroase încercări în c a r e a l c o o l u l e t i l i c îh amestec c u
apa distilată a fost combinat fh d i v e r s e proporţii şi încercat pentru c u ­
răţire ( 8 0 ; 2 0 ; 7 0 ; 3 0 ; 6 0 ; 4 0 ; 5 0 : 5 0 ) s-a t r e c u t l a spălarea hîrtiei
cu acest amestec f h proporţie de 1 : 1 , dfnd r e z u l t a t e satisfăcătoare,
în sensul că cea mai mare parte a impurităţilor d i n masa materialului
au fost îndepărtate;
- n e u t r a l i z a r e a m a t e r i a l u l u i p r i n p u l v e r i z a r e a repetată a unei
soluţii de bicarbonat de magneziu 2% în apă;
- încleierea hîrtiei pe avers şi r e v e r s , tot p r i n p u l v e r i z a r e îh
scopul protejării c e r n e l u r i l o r , c u o soluţie de g l u t o f i x 6 0 0 îh apă (2%)}
- r e p a r a r e a sfîşierilor şi c o n s o l i d a r e a m a t e r i a l u l u i cu hîrtie j a ­
poneză şi soluţie de glutofix K, 5 % , folosindu-se metoda " l a d u b l u " ;
- presare umedă şi uscată.
Suporţi! de l e m n , avînd şi mai multe zone c u pictură de epocă, u r ­
mează să fie restauraţi în c a d r u l unui l a b o r a t o r de s p e c i a l i t a t e .
I I . Carte rară; Incunabul; "Opus sermone de S a n c t i s " datat 1484.
T i p a r n e g r u , text pe două coloane. Iniţiale p i c t a t e , t e x t ( p a r t i a l ) o r ­
namentat în c u l o r i , 306 f i l e . Iniţial, volumul legat în p i e l e , cu u r m e
de încuietori.
Conform constatărilor menţionate în b u l e t i n u l de analiză, m a t e r i a ­
l u l prezenta forme d i v e r s e de degradare mecanică, chimică şi b i o l o ­
gică, îndeosebi l a p r i m e l e 6 0 f i l e m a t e r i a l u l e r a f o a r t e degradat, c u
l i p s u r i în t e x t , pete de mucegai şi d e p u n e r i de impurităţi de natură d i ­
ferită, accentuate de un contact accidental c u o sursă de umezeală.

48
www.mnir.ro
D i f i c u l t a t e a abordării a c e s t u i caz consta fn faptul că pe lfngă f r a g i l i ­
tatea m a t e r i a l u l u i s u p o r t , t r e b u i a u p r o t e j a t e iniţialele colorate fn r o ­
şu, precum şi numeroasele însemnări manuscrise făcute d e - a lungul
t i m p u l u i c u c e r n e l u r i d i f e r i t e . De l a început e r a exclus un tratament
de curăţire a p e t e l o r p r i n t r - o metodă de a l b i r e .
După desfacerea volumului s - a t r e c u t l a efectuarea următoarelor
faze de tratament (după încercările o b l i g a t o r i i efectuate pentru a se
constata c o m p o r t a r e a m a t e r i a l u l u i faţă de d i f e r i t e soluţii) :
- dezinfecţie timp de 72 o r e în mediu de formaldehidă(fără c o p e r -
ţile d i n piele care au fost t r a t a t e s e p a r a t ) ;
- preînmuiere în amestec apă r e c e - a l c o o l ( 4 0 : 60%);
- f o i l e n e d e t e r i o r a t e , spălate în apă caldă şi a p o i clătite în apă
rece (1 o r ă ) ;
- f o i l e d e t e r i o r a t e a u fost spălate separat t o t în apă r e c e : a l c o ­
o l , pfnă l a evacuarea t u t u r o r r e z i d u r i l o r l a v a b i l e ;
- n e u t r a l i z a r e p r i n i m e r s i e ( m a t e r i a l u l r e z i s t e n t ) şi p u l v e r i z a ­
r e (foile degradate) c u soluţie 2% de bicarbonat de magneziu;
- reîhcleiere c u soluţie 2% de g l u t o f i x 6 0 0 f n soluţie de n e u t r a ­
l i z a r e . I n zonele d e t e r i o r a t e operaţia s - a efectuat de 3-4 o r i p e n t r u
r e f a c e r e a rezistenţei hîrtiei f r a g i l i z a t e ;
- p r e s a r e umedă şi uscată;
- c o n s o l i d a r e a f i s u r i l o r şi l i p s u r i l o r c u hîrtie japoneză şi s o l u ­
ţie 5% de g l u t o f i x Κ ;
- c o n s o l i d a r e a zonelor f r a g i l e c u v o a l de hîrtie japoneză c a r e a
estompat uşor suprafaţa c u t e x t , d a r a c o n f e r i t o rezistenţă mai mare
fn timp şi a făcut posibilă a d e r a r e a hîrtiei japoneze în zonele c u l i p ­
suri;
- p r e s a r e finală.
D i f i c u l t a t e a cea m a i serioasă a f o s t păstrarea intactă a iniţiale­
l o r , a decoraţiei l i t e r e l o r d i n t e x t ornamentate, p r e c u m şi a însemnă­
r i l o r manuscrise c a r e au fost îh unele c a z u r i p r o t e j a t e c u un s t r a t
de p l a s t i f i a n t , îndepărtat după t r a t a m e n t .
O contribuţie a fost adusă şi în ce priveşte l o c a l i z a r e a a t e l i e r u ­
l u i de i m p r i m a r e şi a t i p o g r a f u l u i p r i n c e r c e t a r e a unor cataloage de
i n c u n a b u l e . L u f n d c a bază a n u l apariţiei şi t i t l u l lucrării menţionate
în fişa documentară, numărul de f i l e , p r e c u m şi unele particularităţi
ale a s p e c t u l u i g r a f i c şi comparîndu-le c u datele e x i s t e n t e în c a t a l o a ­
gele de s p e c i a l i t a t e putem a f i r m a că v o l u m u l a fost tipărit l a S t r a s s -
burg fn a n u l 1484 de " T i p o g r a f u l l u i V i t a s P a t r u m " .
I I I . A l b u m ; " V o y a g e dans l a Russie Méridionale et l a Crimée par
la H o n g r i e , l a V a l a c h i e et l a M o l d a v i e , exécuté en 1837". A l b u m u l ,
publicat de Demidov l a P a r i s în 1848, c u p r i n d e un t e x t i m p r i m a t , d e 60
pagini, p r e c u m şi 100 g r a v u r i n u m e r o t a t e , executate de A . Raff e t , c u
numeroase i m a g i n i c a r e prezintă realităţi de pe t e r i t o r i u l ţării n o a s ­
t r e c o n s t i t u i n d a s t f e l o sursă iconografică importantă.
Achiziţionat de Muzeul de I s t o r i e a l H.S.România în anul 1970 ş i

49
www.mnir.ro
•Êiregistrai c u numărul de i n v e n t a r M.309, albumul p r e z e n t a &M& da a—
t u n c i un g r a d avansat de d e t e r i o r a r e , c a r e c u t i m p u l s - a accentuat*
ţn constatarea stării de c o n s e r v a r e iniţiale se consemnează o a c ­
centuată degradare mecanică, chimică şi biologică v i z f n d următoarele
aspecte:
- d e s p r i n d e r e a b l o c u l u i de c a r t e d i n coperţi, l i p s a învelitorii de
piele de pe coperta d i n faţă, atac b i o l o g i c , numeroase rupturi,sffşieri,
l i p s u r i şi pete m a r o n i i accentuate pe toate f o i l e v o l u m u l u i , i a r l a ma -
j o r i t a t e a g r a v u r i l o r , i m p r i m a t e pe o foiţă foarte subţire (0,05 mm) şi
aplicată pe un s u p o r t de hîrtie se constată d e s p r i n d e r e a u n e o r i totală
a g r a v u r i l o r datorită a t a c u l u i a c i d care a atacat atît hîrtia, cît şi c l e ­
i u l cu c a r e au fost a p l i c a t e .
Se pare că p r i n c i p a l a sursă de d e g r a d a r e a c o n s t i t u i t - o c o n t a c ­
t u l îndelungat cu umezeala făcfbd posibilă m i g r a r e a d i n p i e l e a coperţii
a unor m a t e r i i s o l u b i l e şi acide fh hîrtie d i n s p r e margine s p r e c o t o r .
Aceasta explică şi coloraţia maronie a p e t e l o r mai ales în zonele de
degradare şi f r i a b i l i t a t e accentuată.
Mai sînt consemnate l i p s u r i m a r i , pete mergînd pînă l a 50% d i n
suprafaţa g r a v u r i l o r (pete de condens, pete de mucegai) şi d i s t r u g e ­
r e a foiţei de protecţie d i n t r e planşe, în proporţie de 90%.Cea mai i m ­
portantă constatare a fost aceea că f i e c a r e gravură e r a alcătuită d i n
2 f i l e de hîrtie: g r a v u r a , imprimată pe foiţă f o a r t e subţire şi suficient
de rezistentă în condiţii n o r m a l e , precum şi hîrtia s u p o r t mai groasă
(0,15 mm) şi cu un g r a d de rezistenţă m a r e . P r o b l e m a de soluţionat
e r a aceea ca în t i m p u l t r a t a m e n t e l o r a p l i c a t e , c h i a r dacă aveam de a -
face c u g r a v u r i d e s p r i n s e parţial datorită dispariţiei c l e i u l u i , să se a¬
sigure i n t e g r i t a t e a m a t e r i a l u l u i şi să se prevină d e s p r i n d e r e a în c o n ­
t i n u a r e a g r a v u r i l o r p e n t r u a preîntîmpina daune m a i m a r i .
F a z e l e de l u c r u au fost următoarele:
- descoaserea f o i l o r d i n v o l u m ;
- dezinfecţia m a t e r i a l u l u i p a p i r i c o l f h mediu de formaldehidă,
timp de 72 o r e ;
- curăţirea p r i n pensulare uşoară a f o i l o r p e n t r u îndepărtarea
u r m e l o r de praf şi a impurităţilor mecanice;
- spălarea cu apă caldă şi detergent a fiecărei f i l e în p a r t e în
tase d i n m a t e r i a l p l a s t i c , prevăzute c u un s u p o r t de p l e x i g l a s c u care
se manevra foaia;
- c lăţirea în apă curentă;
- a l b i r e a planşelor în mediu de b i o x i d de c l o r timp de 20 . L a u ¬
nele planşe t r a t a m e n t u l a fost r e p e t a t : f i e c a r e planşa a fost pusă
într-o cămaşă de polietilenă, complet izolată de atmosferă. P e n t r u se­
c u r i t a t e a muncii s - a u t i l i z a t masca de protecţie c o n t r a g a z e l o r pe tot
p a r c u r s u l acestui t r a t a m e n t . Planşele au fost manevrate numai c u s u ­
p o r t u l de p l e x i g l a s ;
- clăţirea în apă curentă;
- n e u t r a l i z a r e a p r i n expunere t i m p de 25 fn soluţie 2% de b i c a r ­
bonat de magneziu;
50
www.mnir.ro
- f n c l e i e r e a . Dat fiind faptul că materialul nu r e z i s t a l a o p e n s u -
laxe c u soluţie de fhcleiere s - a r e c u r s l a următorul procedeu : s-a
ngywBt planşa pe suportul de plexiglas şi apoi fh t a s a respectivă. P e s ­
te ea s - a turnat soluţia de fhcleiere asigurfndu-se, prin manevrarea
m«T»ti ix foii, c a soluţia să s e depună uniform şi să se asigure şi a ¬
n a

derarea g r a v u r i i l a suport fh locurile unde e r a desprinsă. Apoi s - a


scos suportul de plexiglas c u planşa respectivă şi s - a pus l a uscat fn
poziţie verticală, c u partea de l a cotor fh partea exterioară şi cu m a r ­
ginea exterioară fh j o s , lăsfhdu-se să s e scurgă e x c e s u l de soluţie fn
voie. Cfhd planşa rămfhea fh s t a r e uşor umedă, se punea fn presă
Între 2 foi de hîrtie siliconată. A fost partea c e a mai dificilă şi c e a
mai riscantă a tratamentului;
- completarea l i p s u r i l o r c u hîrtie japoneză şi c u adeziv ,în felul
fh c a r e am procedat şi fh c a z u r i l e a n t e r i o a r e . Desigur că nu în toate
cazurile operaţiile au d e c u r s l a f e l , dată fiind diversitatea cazurilor
întfinite, o problemă dificilă a fost de^exemplu, l i p i r e a gravurilor des­
prinse pfnă l a 80% din suprafaţa l o r . I n acest c a z fncleierea a fost r e ­
petată, avînd grijă să s e evite încreţirea g r a v u r i i şi a d e r a r e a fermă
şi uniformă l a suport ;
- s - a u efectuat cîteva presări uşoare între diferitele faze de l u ­
cru, precum şi o p r e s a r e finală umedă şi uscată.
A c e s t e a au fost fn mare problemele puse de cele 3 categorii de
materiale pe c a r e le-am avut fn l u c r u . Lucrările de legătorie au fost
executate de către tov.Goanţă E l e n a , legător r e s t a u r a t o r c a r e a a p l i ­
cat diferenţiat tratamentele n e c e s a r e l a coperţi (e mo lie r e , completare),
precum şi executarea legăturii p r o p r i u - z i s e c a r e a pus alte probleme
pentru f i e c a r e din cele 2 (două) c a z u r i .
In prezent materialele restaurate pot s e r v i fie fn expunere,fie c a
material de c e r c e t a r e , avfnd o s t a r e bună de c o n s e r v a r e , o înfăţişare
şi o rezistenţă mult deosebită faţă de stadiul iniţial cînd au fost aduse
îh laborator.

T R A I T E M E N T S D I S T I N C T S A P P L I Q U E S DANS L A R E S ­
TAURATION D E S O B J E T S E X E C U T E S SUR D E S S U P ­
P O R T S E N P A P I E R DANS D E S T E C H N I Q U E S DIFFÉ­
R E N T E S : M A N U S C R I T S , L I V R E S IMPRIMES, G R A V U R E .

Résumé
L ' o u v r a g e présente quelques situations rencontrées dans l a p r a ­
tique de l a r e s t a u r a t i o n du papier s u r des objets exécutés dans des
techniques différentes. Chaqun d ' e n t r e eux a subi des' traitements
spécifiques en a c c o r d avec l a sensibilité du matériel et l e s dégrada­
tions présentées. O h observe que l a restauration demande pour cha—
que objet un examen minutie ux, complexe et une adaptation du t r a i t e -
B*at torequ » i l s ' agit de situations différentes.

-il
www.mnir.ro