Sunteți pe pagina 1din 1

OBIECTIVELE

DE DEZVOLTARE DURABILĂ (ODD)

1 Fără sărăcie 2 Foamete „zero”


Eradicarea sărăciei în toate formele Eradicarea foametei, asigurarea securităţii
sale şi în orice context. La nivel alimentare, îmbunătăţirea
global, 1 miliard de persoane nutriţiei şi promovarea unei
con�nuă să trăiasă la limita agriculturi durabile. Astăzi,
subzistenței, cu mai puțin de 795 milioane de oameni
1.25 $/zi. suferă de foame iar în
2050 vor fi 2 miliarde.

3 Sănătate și 4 Educatie de
bunăstare calitate
Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea Garantarea unei educaţii de calitate şi
bunăstării tuturor cetățenilor, promovarea oportunităţilor de învăţare
indiferent de vârstă. de-a lungul vieţii. 103 milioane
Creșterea speranței de viață,
de �neri din întreaga lume
reducerea mortalității
sunt analfabeți, 60% fiind
infan�le și a maladiilor grave ca
HIV/SIDA, malarie, TBC etc. fete sau �nere femei.
grave

5 Egalitate de gen 6 Apă curată și


sanitatie
Realizarea egalităţii de gen şi Asigurarea managementului durabil al apei
împuternicirea tuturor femeilor şi a sanitaţie pentru toţi. 40% din populația
şi a fetelor. În 46 de state, lumii este afectată de
femeile dețin mai mult lipsa apei iar aproxima�v
de 30% din mandatele 1 miliard de oameni nu au
Parlamentelor naționale. acces la toalete.

7 Energie curată la 8 Muncă decentă și


preturi accesibile creștere economică
Accesul la energie, la preţuri Promovarea unei creşteri economice
accesibile, într-un mod sigur, susţinute, deschise tuturor şi durabile,
durabil şi modern. 3 miliarde a ocupării depline şi produc�ve
de oameni u�lizează încă a forţei de muncă, precum şi
surse de energie tradiționale. a unei munci decente
pentru toţi.

Agenda 2030 pentru E un instrument universal al


Dezvoltare Durabila carui scop principal il
a fost asumata de reprezinta eradicarea
statele membre ONU saraciei si realizarea
la sfarsitul anului 2015. dezvoltarii durabile.

9 Industrie, inovatie 10 Reducerea


și infrastructură inegalitătilor
Construirea unor infrastructuri rezistente, Reducerea inegalităţilor în interiorul
promovarea industrializării durabile şi ţărilor şi de la o ţară la alta.
încurajarea inovaţiei. În lume, Între 1990 -2010, inegalitățile
1.5 miliarde de oameni nu au salariale au crescut cu 11%
acces la servicii de telefonie în țările subdezvoltate.
sigure.

11 Orase și 12 Consum și
comunităti durabile productie responsabile
Dezvoltarea oraşelor şi transformarea lor în Asigurarea unor �pare de consum şi
așezări sigure, reziliente şi durabile. producţie durabile. Anual, 120
Până în 2050, aproxima�v 66% din miliarde $ ar putea fi
populația lumii va locui în centre economisite dacă populația
urbane (în special în Africa și Asia). lumii ar u�liza doar becuri
economice.

13 Actiune climatică 14 Viata acvatică


Luarea unor măsuri urgente pentru Conservarea şi u�lizarea durabilă a oceanelor,
combaterea schimbărilor clima�ce şi a mărilor şi a resurselor marine. Oceanele
impactului acestora. reprezintă 97% din apele
Începând cu 1990, emisiile lumii și absorb cca. 30% din
de CO2 au crescut cu emisiile de CO2, scăzând
aproxima�v 50%. as�el efectele încălzirii
globale.

15 Viata terestră 16 Pace, justitie și


Protejarea, restaurarea şi promovarea institutii eficiente
u�lizării durabile a ecosistemelor terestre, Promovarea unor societăți pașnice și incluzive,
ges�onarea durabilă a pădurilor a accesului la jus�ție pentru toţi şi crearea
și protejarea biotopurilor unor ins�tuţii eficiente. 1.26 bilioane de $
naturale. Din cele 8.300 de reprezintă pierderile statelor
specii de animale cunoscute, subdezvoltate din pricina
22% riscă să dispară. corupției, mitei sau evaziunii fiscale.

17 Parteneriate Cele 17 ODD-uri


pentru realizarea ODD-urilor - Înlocuiesc cele 8 Obiec�ve de Dezvoltare
Consolidarea mijloacelor de implementare ale Mileniului (ODM)
și revitalizarea parteneriatului - Promovează echilibrul între cele trei
global pentru dezvoltare dimensiuni ale dezvoltării durabile:
durabilă. În 2014, asistența economică, socială şi de mediu.
pentru dezvoltare a fost de - Acţiunile lor vizează atât statele dezvoltate
135.2 miliarde $. cât şi cele în curs de dezvoltare.

*Date infografic: mae.ro, undp.org, sustainabledevelopment.un.org


**Resurse grafice: freepick.com (prin fla�con.com, o licență Fla�con Basic)