Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Medicilor Dentiști din România  Info

Notă
Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Decizie nr. 58/2011


privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru
aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România
Anexa nr. 1 | Regulamentul de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din
România

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 19.12.2011

Text consolidat la data de 22.11.2017.


Actul include modificările și/sau completările din următoarele acte:
 Decizia nr. 21/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 17.02.2012.
 Decizia nr. 7/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20.08.2014.
 Decizia nr. 14/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 09.12.2015.
 Decizia nr. 6/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 22.11.2017.

Art. 1. - Managementul activităților de educație medicală continuă (EMC) este realizat de către Colegiul
Medicilor Dentiști din România, denumit în continuare CMDR, prin Programul național de EMC, în
conformitate cu directivele și recomandările instituțiilor oficiale ale Uniunii Europene, cu înțelegerile și
recunoașterile mutuale asupra creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști/Consiliul
European de Acreditare a Educației Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum și cu alte autorități sau
organisme profesionale medicale europene și naționale implicate, prin natura funcționării lor, în
activitățile de educație sau dezvoltare profesională continuă a medicilor dentiști.
Art. 2. - Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite în continuare credite de
EMC.
Art. 3. - (1) Fiecare membru al CMDR are obligația de a participa la Programul național de EMC și de a
cumula cel puțin numărul de credite de EMC stabilit de Consiliul național al CMDR.
(2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite de EMC în condițiile prevăzute la art. 5 din
decizie, după caz, dreptul de liberă practică al medicului dentist în cauză se suspendă, conform legii, până
la realizarea numărului de credite respectiv, prin decizia biroul consiliului colegiului teritorial, la sesizarea
structurilor de specialitate din cadrul colegiului teritorial.
(3) Decizia de suspendare se comunică medicului dentist în cauză în maximum 7 zile de la adoptare și intră
în vigoare în termen de 30 de zile de la comunicare, dacă până la împlinirea acestui termen nu se face
dovada realizării de către medicul dentist a numărului minim de credite de EMC menționat la alin. (2).
(4) Comunicarea deciziei de suspendare se efectuează prin înmânarea acesteia personal către medicul
dentist ori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la sediul profesional sau la
domiciliul/reședința acestuia.
(5) În situația în care medicul dentist nu s-a prezentat la oficiul poștal pentru ridicarea corespondenței sau
a refuzat expres primirea, comunicarea deciziei de suspendare se realizează prin afișare pe pagina de
internet a colegiului teritorial sau național.
(6) Decizia de suspendare poate fi contestată de medicul dentist în cauză la consiliul colegiului teritorial
în termen de 15 zile de la comunicare.
(7) Decizia consiliului colegiului teritorial se comunică medicului dentist în cauză în termen de maximum
7 zile de la adoptare.
(8) În cazul în care este respinsă contestația formulată conform alin. (6), decizia consiliului colegiului
teritorial prin care se menține suspendarea exercitării profesiei poate fi contestată de medicul dentist în
cauză la Consiliul național al CMDR în termen de 15 zile de la comunicare. Contestația se soluționează de
Comisia de EMC constituită conform art. 4.
(9) Contestațiile prevăzute la alin. (6) și (8) sunt suspensive de executare.

CMDR  Info Pagina | 1


Decizia Consiliului național al CMDR nr. 58/2011| Anexa nr. 1 - REMC ▪ text consolidat 22.11.2017

(10) Biroul consiliului colegiului teritorial care a emis decizia de suspendare dispune înscrierea suspendării
în Registrul unic al medicilor dentiști, partea publică, și în fișa profesională în termen de cel mult 15 zile
de la data intrării în vigoare a deciziei de suspendare.
(11) Mențiunea privind suspendarea se radiază în termen de cel mult 15 zile de la data constatării de către
colegiul teritorial a realizării numărului de credite de EMC prevăzut la alin. (2).
Art. 4. - Acreditarea și reacreditarea furnizorilor și a lectorilor, precum și creditarea formelor de EMC se
efectuează de către Comisia pentru imagine, relații interne și internaționale, de etică și deontologie
medicală și educație medicală continuă și de către Comisia profesional-științifică și învățământ din cadrul
Consiliului național al CMDR, reunite sub denumirea de Comisia de EMC.
Art. 5. - CMDR creditează ca forme de EMC: formele de învățământ postuniversitar medical, formele de
educație continuă medicală, precum și manifestările și activitățile cu caracter științific.
Art. 6. - (1) Principalele manifestări științifice, activități cu caracter științific și forme de educație medicală
continuă constau în:
a) manifestări științifice reprezentate de: congrese, conferințe/simpozioane și cursuri cu sau fără
demonstrații practice susținute de lectori acreditați de CMDR;
b) publicarea de articole științifice în reviste de specialitate indexate BDI (baze de date
internaționale);
c) publicarea de cărți, tratate, manuale (integral ori capitole care apar în aceste publicații) sau
monografii, care dețin ISBN (International Standard Book Number):
d) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate, reviste internaționale de
specialitate, publicații naționale medicale agreate de CMDR;
e) EMC la distanță.
(2) Formele de învățământ postuniversitar care, conform legislației în vigoare, se desfășoară numai în
instituțiile de învățământ medical superior acreditate de Ministerul Educației Naționale sunt reprezentate
de:
a) rezidențiat;
b) a doua specialitate;
c) competențe, supraspecializări, atestate de studii complementare;
d) masterat;
e) doctorat;
f) cursuri postuniversitare.
(3) Tipurile de programe, modalitățile de desfășurare și criteriile de creditare a formelor de EMC la
distanță vor fi propuse de Comisia de EMC și aprobate de Consiliul național al CMDR.
Art. 7 - (1) Formele de EMC pot fi susținute de următoarele cadre didactice universitare: profesori,
conferențiari, șefi de lucrări.
(2) Formele de EMC pot fi susținute și de medici dentiști care nu au calitatea de cadre didactice, dar care
îndeplinesc cumulativ cel puțin două din următoarele criterii:
a) sunt medici primari și/sau doctori în științe medicale;
b) au prezentat cel puțin o comunicare la congrese în străinătate în domeniul pentru care doresc să
susțină programul de EMC, în ultimii 5 ani;
c) au publicat minimum două articole în reviste de specialitate indexate BDI, în ultimii 5 ani;
d) au publicat în domeniul medical sau medico-dentar cel puțin una dintre următoarele: cărți,
tratate, manuale (integral ori capitole care apar în aceste publicații) sau monografii, care dețin
ISBN.
(3) Acreditarea lectorilor se face pe bază de cerere și curriculum vitae tip Europass semnat, cu precizarea
domeniului de specializare, comunicate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.
(4) Lectorii se reacreditează anual pe bază de cerere scrisă, în termenul prevăzut la alin. (3), în funcție de
condițiile aflate în vigoare la data acreditării, cu excepția profesorilor universitari, conferențiarilor
universitari, șefilor de lucrări și medicilor dentiști care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin.
(2) lit. a) și d).
(5) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile depuse în
termenul prevăzut la alin. (3).

Colegiul Medicilor Dentiști din România & Pagina | 2


Decizia Consiliului național al CMDR nr. 58/2011| Anexa nr. 1 - REMC ▪ text consolidat 22.11.2017

(6) Lectorii din străinătate invitați de furnizorii formelor de EMC la solicitarea acestora trebuie să facă
dovada titlurilor academice și profesional-științifice pe care le dețin și să prezinte curriculum vitae semnat.
(7) În cazul cursurilor cu sau fără demonstrații practice, lectorii din străinătate vor fi acreditați cu minimum
30 de zile înaintea evenimentului științific și se reacreditează înaintea fiecărui eveniment în parte.
(8) Pentru desfășurarea cursurilor cu demonstrație practică pe pacient, lectorii din străinătate sunt
obligați să dețină aviz de practică ocazională sau temporară pe teritoriul României obținut în condițiile
legii.
(9) Neîndeplinirea obligațiilor asumate de către lectorii acreditați privind susținerea formelor de EMC, în
lipsa unor motive justificate, se sancționează în condițiile prevăzute de prezentul regulament.
Art. 8. - (1) Acreditarea/Reacreditarea furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse
până la data de 15 noiembrie a anului anterior și pentru care s-a achitat taxa prevăzută la alin. (4).
(2) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile care îndeplinesc
cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1).
(3) Criteriile de acreditare sau, după caz, de reacreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele:
a) furnizorul are statut de persoană juridică;
b) furnizorul este o instituție sau organizație dintre cele prevăzute la art. 10 alin. (1) cu rol, funcții și
atribuții de învățământ sau de educație continuă în domeniul medico-dentar prevăzute în actul
normativ de înființare ori statut;
c) furnizorul respectă regulile de activitate nonprofit și de neimplicare în promovarea de produse
specifice medico-dentare și nu reprezintă interesele unor sponsori.
(4) Taxele pentru acreditarea ca furnizor de EMC, respectiv pentru reacreditarea anuală, se achită în
contul bancar al CMDR și reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a
României cotat în ziua plății, al sumei de:
a) 500 de euro - pentru acreditarea ca furnizor de EMC;
b) 300 de euro - pentru reacreditarea anuală ca furnizor de EMC.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul instituțiilor de învățământ medical superior acreditate și
colegiilor teritoriale din cadrul CMDR.
Art. 9. - (1) Comisia de EMC atribuie numărul de credite pentru fiecare activitate de pregătire
profesională.
(2) Creditarea formelor de EMC se face în funcție de criterii legate de:
a) nivelul de desfășurare a formei de EMC: local/regional, național/internațional;
b) durata efectivă a programului științific;
c) pentru ca o manifestare științifică să fie clasificată "cu participare internațională" este necesar ca,
din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate;
d) pentru ca o manifestare științifică să fie clasificată "internațională" este necesar ca furnizorul să
fie reprezentat de o societate științifică europeană/internațională alături de societatea științifică
de profil din țară;
e) în cadrul congreselor, conferințelor, simpozioanelor nu este necesară acreditarea lectorilor/
comunicatorilor.
Art. 10. - (1) Manifestările științifice, cursurile teoretice cu sau fără demonstrații practice și formele de
EMC la distanță pot fi organizate de către: instituții de învățământ medical superior acreditate, colegii
teritoriale din cadrul CMDR, societăți științifice și asociații profesionale cu profil de medicină dentară.
(2) Creditarea acestora se face astfel:
a) congres - 24 de credite de EMC;
b) conferință/simpozion - 16 credite de EMC;
c) curs teoretic cu sau fără demonstrație practică - 8 credite de EMC;
d) cursuri postuniversitare de lungă durată, organizate de instituții de învățământ medical superior
- 20 de credite de EMC.
(3) Manifestările științifice trebuie să îndeplinească și următoarele condiții pentru a fi creditate cu credite
de EMC:
a) în cazul congresului, acesta trebuie să aibă:
- durată de 3 zile, minimum 6 ore/zi;
- 3 secțiuni distincte:
1. raport de temă;
2. prelegeri/comunicări orale - minimum 2 comunicări orale;
Colegiul Medicilor Dentiști din România & Pagina | 3
Decizia Consiliului național al CMDR nr. 58/2011| Anexa nr. 1 - REMC ▪ text consolidat 22.11.2017

3. postere/workshopuri/actualități legislative;
b) în cazul conferinței/simpozionului, aceasta/acesta trebuie să aibă:
- durată de două zile;
- două secțiuni distincte:
1. raport de temă și prelegeri;
2. workshopuri/actualități legislative.
(4) Simpozioanele, conferințele, cursurile pre- și post- congres, satelite ale unor manifestări științifice
majore, nu se creditează separat, suplimentar față de programul de bază.
(5) Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeași activitate de pregătire profesională se creditează o
singură dată.
(6) În cazul congreselor, simpozioanelor sau conferințelor creditate în condițiile prevăzute de prezentul
regulament este obligatorie și respectarea următoarelor cerințe:
a) un lector poate susține maximum trei lucrări pe toată durata manifestării;
b) cel puțin 90% dintre prelegeri/comunicările orale trebuie să se încadreze în tema manifestării
științifice.
Art. 11. - (1) Autorii articolelor publicate în reviste de specialitate cotate BDI vor primi fiecare câte 6
credite de EMC pentru un articol.
(2) Autorii articolelor publicate în reviste cotate ISI vor primi fiecare câte 50 de credite de EMC pentru un
articol.
(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează:
a) pentru revistele naționale de specialitate și publicații naționale medicale și de medicină dentară
agreate de CMDR - 5 credite de EMC anual, cu dovada deținerii abonamentului anual;
b) pentru revistele internaționale de specialitate medicale și de medicină dentară - 10 credite de
EMC anual, cu dovada deținerii abonamentului anual.
(4) Autorii cărților, tratatelor, manualelor (integral ori capitole care apar în aceste publicații) sau
monografiilor publicate în domeniul medicinei dentare în edituri recunoscute național/internațional vor
fi creditați cu 50 de credite de EMC în anul publicării.
(5) Cadrele didactice cu activitate confirmată de instituțiile de învățământ superior acreditate, șef de
lucrări, conferențiar sau profesor sunt creditați cu 40 de credite de EMC pe an.
Art. 12. - (1) Formele de învățământ postuniversitar absolvite se vor credita astfel:
a) obținerea titlului de medic rezident, în urma promovării concursului de rezidențiat - 40 de credite
de EMC;
b) obținerea titlului de medic specialist - 40 de credite de EMC;
c) a doua specialitate - 20 de credite de EMC;
d) obținerea titlului de medic primar - 40 de credite de EMC;
e) obținerea titlului de doctor în medicină - 40 de credite de EMC;
f) obținerea diplomei de master - 20 de credite de EMC.
g) obținerea atestatului de studii complementare în domeniul medical sau al medicinei dentare - 20
de credite de EMC, pentru fiecare program în parte.
(2) Programele de pregătire în rezidențiat și cele pentru obținerea atestatelor de studii complementare
nu se creditează, acestea constituind formare specializată. Se creditează cu credite de EMC numai
absolvirea formelor de învățământ postuniversitar în cauză.
Art. 13. - (1) Participarea cu lucrări științifice la manifestări științifice din străinătate se va credita cu un
număr de 30 credite de EMC.
(2) Participarea la manifestări științifice din străinătate organizate de societăți științifice se creditează
similar cu cele naționale.
Art. 14. - (1) În vederea creditării formei de EMC, furnizorul de EMC va transmite CMDR cererea de
creditare în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) din decizie, însoțită de programul manifestării, numai după
ce au fost aprobate în prealabil de Comisia de EMC a colegiului teritorial pe a cărui rază se va desfășura
forma de EMC în cauză.
(2) Manifestările științifice sau, după caz, activitățile de pregătire profesională organizate de instituții de
învățământ medical superior, societăți științifice și asociații profesionale cu profil de medicină dentară ori
alte organizații din străinătate se pot desfășura pe teritoriul României numai cu avizul CMDR.
(3) Instituțiile de învățământ medical superior acreditate depun cererile pentru creditarea formelor de
EMC la CMDR, cu informarea colegiului teritorial pe a cărui rază se va desfășura forma de EMC.
Colegiul Medicilor Dentiști din România & Pagina | 4
Decizia Consiliului național al CMDR nr. 58/2011| Anexa nr. 1 - REMC ▪ text consolidat 22.11.2017

(4) Creditarea activităților de pregătire profesională cu credite de EMC devine valabilă la data publicării
formei de EMC în cauză pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, și numai după confirmarea plății
taxelor datorate conform prevederilor prezentului regulament, în termenul și sub sancțiunea prevăzute
la art. 18 alin. (1) și (2).
(5) Intervalul minim acceptat între două manifestări științifice, cursuri teoretice cu sau fără demonstrații
practice organizate la nivelul fiecărui colegiu teritorial este de 30 de zile pentru același furnizor de EMC.
(6) Furnizorul de EMC care are statut de filială poate organiza, ca forme de EMC, numai cursuri teoretice
cu sau fără demonstrație practică desfășurate pe raza colegiului teritorial unde își are sediul furnizorul de
EMC în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(7) În aceeași perioadă și în aceeași localitate nu poate avea loc decât o singură formă de EMC, pe baza
principiului creditării primei solicitări, nefiind admisă suprapunerea parțială sau totală a formelor de EMC
creditate.
(8) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanții firmelor producătoare
ori de distribuție a materialelor sau aparaturii din domeniul medical ori medico-dentar.
(9) Nu se creditează cu credite de EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societățile comerciale
din țară sau din străinătate.
(10) Certificatele/Diplomele eliberate de societățile comerciale din țară sau din străinătate nu reprezintă
competență în domeniul medicinei dentare.
Art. 15. - Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMC
corespunzătoare va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) numele organizatorului și al lectorilor;
b) data, locul și durata formei de EMC.
Art. 16. - (1) Furnizorii de EMC vor înainta CMDR, în termen de 30 de zile de la data finalizării activității de
pregătire profesională, lista lectorilor care nu și-au prezentat lucrările în plen. Lectorii care nu își susțin
lucrările, în lipsa unor motive justificate, nu vor fi creditați cu credite de EMC.
(2) Furnizorul de EMC are obligația de a trimite CMDR și colegiului teritorial în a cărui rază teritorială se
desfășoară forma de EMC creditată lista participanților, în format electronic și pe suport hârtie, în termen
de 30 de zile de la data finalizării activității de pregătire profesională.
Art. 17. - (1) Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de EMC și are obligația de a ține
evidența propriului punctaj profesional.
(2) Medicul dentist poate participa la orice activitate de pregătire profesională, creditată sau nu de către
CMDR, în funcție de interesul său profesional.
(3) Punctajul anual obținut ca urmare a participării la forme de EMC acreditate se înscrie de către colegiul
teritorial pe anexa la certificatul de membru.
(4) Din numărul total de credite, un procent de 10% poate fi obținut de la formele de EMC acreditate
susținute de alte specialități medicale la care medicul dentist a participat.
(5) Data de referință pentru calculul punctajului creditelor de EMC este data înscrierii în CMDR. În cazul
medicilor dentiști care dețineau drept de liberă practică la data intrării în vigoare a Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, data de referință
pentru calculul punctajului creditelor de EMC este data emiterii primului certificat de membru al CMDR.
(6) În calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe programe
de EMC ale căror date de desfășurare se suprapun.
(7) Medicii dentiști trebuie să depună anual la colegiile teritoriale copii certificate conform cu originalul
ale diplomelor de EMC care atestă creditele obținute.
Art. 18. - (1) Taxele pentru creditarea formelor de EMC se vor plăti de către toți furnizorii de EMC
acreditați, către CMDR, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii avizului de principiu al
creditării formei de EMC.
(2) Neplata taxelor în termenul prevăzut atrage anularea avizului de principiu, inclusiv a creditelor
acordate pentru participarea la forma de EMC în cauză.
(3) Taxele pentru creditarea formelor EMC sunt următoarele:
a) pentru cursuri de o zi - 600 lei, din care 300 lei se virează CMDR și 300 lei se virează colegiului
teritorial pe a cărui rază se desfășoară forma de EMC;
b) congres - 1.500 lei, din care 750 lei se virează CMDR și 750 lei se virează colegiului teritorial pe a
cărui rază se desfășoară manifestarea științifică;

Colegiul Medicilor Dentiști din România & Pagina | 5


Decizia Consiliului național al CMDR nr. 58/2011| Anexa nr. 1 - REMC ▪ text consolidat 22.11.2017

c) conferință/simpozion - 900 lei, din care 450 lei se virează CMDR și 450 lei se virează colegiului
teritorial pe a cărui rază se desfășoară manifestarea științifică.
(4) Lectorii vor fi retribuiți conform contractului de prestări de servicii încheiat anterior desfășurării formei
de EMC cu furnizorul acreditat, cu obligația furnizorului de a achita toate taxele aferente către stat, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 19. - (1) Titlul de lector de EMC acreditat de către CMDR nu reprezintă titlu didactic sau științific și nu
poate fi folosit în sens publicitar și/sau profesional.
(2) Folosirea titlului de lector al CMDR în condițiile prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea din calitatea
de lector acreditat a celui în cauză pentru o perioadă de 2 ani.
Art. 20. - (1) Colegiul teritorial deține un registru de EMC în care sunt înscrise manifestările ce au avut loc
pe raza colegiului respectiv, creditele primite de la CMDR, listele cu participanți, numărul de ordine pentru
eliberarea de diplome de către furnizorul de EMC, precum și modelul diplomei.
(2) Registrul de EMC al colegiului teritorial se păstrează în formă scrisă și electronică.
Art. 21. - (1) CMDR deține Registrul național de EMC, în care sunt înscriși furnizorii de EMC și lectorii
acreditați, precum și toate formele de EMC desfășurate pe raza colegiilor teritoriale.
(2) Registrul național de EMC se păstrează în formă scrisă și electronică.
Art. 211. - Registrele în formă electronică prevăzute la art. 20 alin. (1) și 21 alin. (1) vor fi incluse într-un
registru electronic național de evidență a datelor de participare la formele de EMC a cărui structură va fi
stabilită prin decizie a Biroului executiv național.
Art. 22. - (1) CMDR publică pe pagina de internet proprie, www.cmdr.ro, lista formelor de EMC creditate,
împreună cu lista furnizorilor de EMC și a lectorilor acreditați, precum și lista publicațiilor medicale agreate
de CMDR.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.
Art. 23. - (1) CMDR, prin Comisia EMC constituită conform art. 4, coordonează, îndrumă și verifică
desfășurarea formelor de EMC creditate.
(2) La nivel local, atribuțiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate de Comisia de EMC constituită conform
art. 14 alin. (1).
Art. 24. - (1) Sigla CMDR nu poate fi folosită pe diplomele formelor de EMC.
(2) Sigla CMDR nu poate fi utilizată pentru publicitatea formelor de EMC.
(3) De asemenea, în publicitatea formelor de EMC nu poate fi folosit numărul de credite de EMC în lipsa
obținerii avizului de principiu al CMDR pentru desfășurarea formei de EMC și a plății taxelor aferente
creditării.
Art. 25. - (1) Comisiile de EMC constituite la nivel național și/sau teritorial pot inspecta formele de EMC
creditate de CMDR pentru evaluarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în decizie. Aceste evaluări vor putea
fi utilizate în vederea consilierii și/sau retragerii acreditării furnizorului de EMC prin decizia Comisiei de
EMC constituite conform art. 4.
(2) Lectorii și furnizorii de EMC acreditați care nu respectă prevederile deciziei vor fi avertizați și informați
asupra neregulilor constatate, cu solicitarea de remediere a acestora.
(3) În cazul în care lectorul sau furnizorul de EMC în cauză nu remediază corespunzător neregulile
constatate ori, la o nouă solicitare sau o altă activitate de pregătire profesională, repetă aceleași nereguli
sau săvârșește alte neconformități, acestuia i se poate retrage acreditarea, prin decizie a Comisiei de EMC
constituită conform art. 4, dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament.
Art. 26. - (1) Deciziile de sancționare a lectorilor și furnizorilor de EMC acreditați se adoptă de către
Comisia de EMC constituită conform art. 4.
(2) Decizia de sancționare poate fi contestată de lectorul sau furnizorul de EMC în cauză la Consiliul
național în termen de 15 zile de la data comunicării.
(3) Contestația prevăzută la alin. (2) este suspensivă de executare.
(4) Lista lectorilor și furnizorilor de EMC sancționați conform prevederilor prezentului regulament se
publică pe pagina de internet a CMDR.

Colegiul Medicilor Dentiști din România & Pagina | 6