Sunteți pe pagina 1din 3

Contract

De prestare a serviciilor Interior Design.

Incheiat : 17.02.2020 Chisinau, Moldova

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.2........................................................, (numele si prenumele) cu domiciliul in .....................................,


(localitatea) str. .............................. nr. ................, bloc ......, scara .....,. etaj ......, apartament ......,
sectorul ……………, nr personal ……………..(date din buletin) , telefon ……………..,
e-mail …………. persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate
de prestator

1.2........................................................., (numele si prenumele) cu domiciliul


in ....................................., (localitatea) str. .............................. nr. ................, bloc ......, scara .....,.
etaj ......, apartament ......, sectorul ……………, nr personal ……………..(date din buletin) , telefon
……………..,
e-mail …………. in calitate de beneficiar au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de
servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre prestator in favoarea beneficiarului a


urmatoarelor servicii1):

I ETAPA Luarea Dimensiunilor


Luarea dimensiunilor din interior (verificarea)
Fotofixari din interior
Elaborarea planificarii existente (ajustare)
Dezvoltarea volumului existent (ajustare)

II ETAPA Proiectarea-schitei de conceptie


Dezvoltarea conceptului de interior 2D (schite libere de mina,schite la calculator)
Vizualizari 3D

III ETAPA Proiectul de lucru


Vizualizare 3D dupa toate modificarile
Plan amplasare mobilier
Plan pardosea
Plan pardosea calda
Plan amplasare a corpurilor de iluminat
Indentificarea si aprobarea materialelor
LISTA LUCRARILOR INCLUSE IN PROIECT
Plan amplasarea intrerupatoarelor si prizelor
Planul repartizari ale corpurilor de iluminat
Desfasurate din interior cu detalizare
Desfasurate din interior color cu detalizare

2.2. In vederea realizarii obiectului prevazut la pct. 2.1 partile au convenit ca beneficiarul sa procure,
pe contul sau, materialele necesare, in cantitatile si de calitatea prevazute in anexa/devizul
anexa la prezentul contract.

2.3 Beneficiarul poate solicita maxim 3 modificari in conceptul/realizare proiectului 2D si 3D.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prestatorul va realiza serviciile prevazute la pct. 2.1 in termen de ............. zile/saptamani/luni
incepand cu data semnarii prezentului contract.

3.2. Partile pot conveni la prelungirea termenului prevazut la pct. 3.1, in cazul in care va fi necesar
datorita greutatilor ivite in aprovizionarea cu materiale sau a eventualelor situatii neprevazute,
aparute in cursul executarii lucrarii.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul serviciilor efectuate de prestator este de 8 EURO m2.

4.2. Plata pretului se va efectua esalonat la data de:

a) ........................ suma de .................. EURO


b) ........................ suma de .................. EURO

4.3. Pretul se va plati in numerar prestatorului indicat in partea introductiva a prezentului contract.

4.4. In cazul in care, anterior efectuarii serviciilor, vor interveni majorari de preturi care afecteaza
costul acestora:
a) prestatorul de servicii are dreptul sa majoreze pretul contractului, in raport cu cresterea
preturilor, dar cu obligatia de a notifica in termen de 5 zile beneficiarului hotararea sa;
b) beneficiarul, in termen de 3 zile de la data primirii notificarii scrise a prestatorului, are obligatia sa
comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite continuarea/sistarea lucrarii. Daca
beneficiarul nu raspunde la notificare in termenul de mai sus, se considera acceptare tacita a pretului.

4.5. Atunci cand majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului, iar beneficiarul nu
accepta majorarea, va notifica in scris prestatorului refuzul sau, acesta avand dreptul la cota-parte din
pret echivalenta cu prestatia executata si la pretul convenit.

V. GARANTII
5.1. Prestatorul de servicii garanteaza serviciile prestate pentru un termen de ........ zile/luni/ani din ziua
incheierii prezentului contract.

5.2. In cadrul acestui termen, beneficiarul poate solicita remedierea eventualelor lucrari efectuate, cu
conditia ca ele sa nu se datoreze culpei sale.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Prestatorul se obliga:


a) efectuarea proiectelor in termenii indicate.
b) sa foloseasca personal calificat in domeniile care fac obiectul serviciilor prestate;

6.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele:


a) sa procure materialele mentionate in anexa la prezentul contractului 2;
b) sa plateasca, prestatorului serviciilor, pretul lucrarilor la termenele si in conditiile prevazute la
cap.IV.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR

7.1. In caz de executare necorespunzatoare a serviciilor contractate, prestatorul se obliga sa


plateasca beneficiarului daune.

7.2. Daca beneficiarul nu achita pretul serviciilor la termenele stabilite, este obligat la plata unor
penalitati de 10% pe zi de intarziere din suma datorata.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit
sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara
incheierii lui.

9.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 exemplare.

PRESTATOR BENEFICIAR