Sunteți pe pagina 1din 14

Rugăciuni către

Duhul Sfânt

~ 2019 ~
Rugăciuni ortodoxe

~2~
Rugăciuni ortodoxe

Rugăciune către Dumnezeu-


Duhul Sfânt

Împărate
Ceresc, Preabunule
Mângâietorule,
Duhule al adevărului,
Cel ce din Tatăl mai
înainte de veci
purcezi şi întru Fiul
pururea Te odihneşti;
nepărtinitorule Izvor
al darurilor celor
dumnezeieşti, pe care
le împărţi precum
voieşti; prin care şi
noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în
ziua botezului nostru. Caută spre
rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te
sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele
noastre, ca să putem a ne face locaş
Preasfintei Treimi.

~3~
Rugăciuni ortodoxe

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de


necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor;
ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea
atotvindecătoare. Luminează mintea
noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea
lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază
ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească
nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se
cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte
inima noastră, ca să nu izvorască mai mult
ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte
necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu
insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia
patimilor, prin care se întunecă în noi
Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.
Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii
de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l
de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi
al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca
îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii,
fără de lenevire să călătorim pe calea
sfintelor porunci. Și aşa, ferindu-ne de tot
păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne
învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi
neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel
~4~
Rugăciuni ortodoxe

Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie,


împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în
vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!

Vino Lumină adevărată –


Rugăciune către Preasfântul Duh a
Sfântului Simeon Noul Teolog

Vino, lumină adevărată, vino, viață


veșnică, vino, taină nerostită, comoară fără
de nume, chip dincolo de orice înțelegere,
bucurie fără de sfârșit, vino, lumină
neînserată, așteptare neînșelătoare a celor
ce vor aduce mântuirea!
Vino, ridicare a celor căzuți, vino,
înviere a celor morți, vino, Atotputernice,
Care pe toate le-ai făcut și pe toate le
prefaci numai cu voia Ta! Vino, Cel Ce nu
poți fi văzut, nici atins, Cel pururea
nemișcat, dar Care Te miști pentru a Te
pogorî la noi, cei ce viețuim în iad!

~5~
Rugăciuni ortodoxe

Vino, nume mult dorit și îndelung


slăvit, vino, bucurie veșnică, vino, cunună
neveștejită! Vino, Tu, pe Care atât Te-a
dorit și Te dorește mult chinuitul meu
suflet, Tu, Care m-ai despărțit de toate
cele ale lumii și Care m-ai învrednicit să Te
doresc pururea! Vino, suflarea și viața
mea, vino, mângâiere a sărmanului meu
suflet, vino, bucuria, slava și nesfârșita
mea dulceață!

Rugăciune la Împărtăşanie, a
Sfântului Simeon Noul Teolog
(1)

Rugăciune de taină, de chemare a


Sfântului Duh
Vino, lumina cea adevărată, vino,
viață veșnică, vino, taină ascunsă, vino,
comoară nenumită, vino, faptă negrăită,
vino, Persoană neînțeleasă, vino, veselie
veșnică, vino, lumina cea neînserată, vino,

~6~
Rugăciuni ortodoxe

nădejdea cea adevărată a celor ce se vor


mântui, vino, ridicarea celor ce zac, vino,
învierea morților, vino, Cel puternic, Cel ce
pururea face toate și le preface și le
preschimbă numai cu voia!
Vino, Cel cu totul nevăzut, neatins, și
nepipăit, vino, Cel ce pururi rămâi
nemișcător, dar Care în fiecare clipă Te
miști și vii la noi, cei ce zăcem în iad, Cel
mai presus de toate cerurile, vino, Nume
mult dorit și mult rostit, căci ne este cu totul
cu neputință să fie spus de noi ceea ce ești
sau să fie cunoscut de noi Cine sau cum
ești.
Vino, bucurie veșnică, vino, cunună
neveștejită, vino, porfiră a Marelui
Dumnezeu și Împăratul nostru, vino,
cingătoare bătută cu diamante și pietre
scumpe, vino, încălțare neapropiată.
Vino, hlamidă împărătească, cu
adevărat dreapta împărătească!
Vino, Cel de Care a însetat și
însetează ticălosul meu suflet, vino, Cel

~7~
Rugăciuni ortodoxe

Singur la cel singur, fiindcă sunt singur,


precum vezi!
Vino, Cel ce m-ai despărțit de toate și
m-ai făcut singuratic pe pământ, vino, Cel
ce Te-ai făcut întru mine dor și m-ai făcut
să Te doresc pe Tine, Cel cu totul
neapropiat!
Vino, suflarea mea și viața, vino,
mângâierea smeritului meu suflet, bucură-
te bucuria și slava și neîncetată desfătarea
mea!

Rugăciune la Împărtăşanie, a
Sfântului Simeon Noul Teolog
(2)

Rugăciune de mulțumire către


Sfântul Duh
Mulțumesc Ție că Te-ai făcut un
singur duh cu mine, neamestecat,
neschimbat, fără de schimbare, Dumnezeu
mai presus de toate şi Însuți Tu Te-ai făcut
~8~
Rugăciuni ortodoxe

tuturor toate pentru mine, Hrană negrăită și


necheltuită, vărsându-Se veșnic pe buzele
sufletului meu și izvorând în izvorul inimii
mele, haină fulgerând și arzând pe
demoni, curățire care prin nestricăcioase și
sfinte lacrimi mă speli pe mine, a Căruia
venire se dăruiește celor cărora li Te arăți.
Îți mulțumesc Ție că îmi ești lumină
neînserată și soare neapus, neavând unde
să Te ascunzi, Tu, Cel ce umpli de slava
Ta toate.
Căci niciodată nu Te-ai ascuns de
cineva, ci noi pururea ne ascundem de
Tine, nevoind să venim la Tine.
Căci unde Te vei și ascunde Cel ce
nu ai nicăieri loc de odihnă?
Sau pentru ce Te-ai ascunde, Tu, Cel
ce niciodată nu Te-ai scârbit de cineva, nici
nu Te-ai întors de la cineva?
Acum, așadar, sălășluiește Stăpâne
întru mine și locuiește și rămâi neîncetat,
nedespărțit, până la sfârșit întru mine,
robul Tău, ca și eu să mă aflu la ieșirea
mea și după ieșirea mea, întru Tine,
~9~
Rugăciuni ortodoxe

Bunule, și să împărățesc împreună cu


Tine, Dumnezeu, Cel mai presus de toate!

Rugăciune la Împărtăşanie, a
Sfântului Simeon Noul Teolog
(3)

Rămâi, Stăpâne, și nu mă lăsa pe


mine singur, ca să nu vină vrăjmașii mei,
cei ce caută pururea să înghită sufletul
meu, ci găsindu-Te pe Tine locuind în
mine, să fugă cu tot dinadinsul și să nu
poată nimic împotriva mea, văzându-Te pe
Tine, Cel mai puternic decât toate, stând
înlăuntrul casei smeritului meu suflet.
Da, Stăpâne, cum Ți-ai adus aminte
de mine când eram în lume și pe mine,
necunoscătorul, Tu Însuți m-ai ales și m-ai
despărțit de lume și m-ai pus pe mine
înaintea feței Tale, la fel și acum, stai
înlăuntrul meu pururea și păzește-mă
neclintit prin sălășluirea Ta, pentru ca

~ 10 ~
Rugăciuni ortodoxe

văzându-Te neîncetat eu, cel mort, să


trăiesc, și avându-Te pe Tine eu, săracul,
pururea să mă îmbogățesc și atunci voi
mai bogat decât toți împărații, mâncându-
Te pe Tine și bându-Te și în fiecare clipă
îmbrăcându-mă cu Tine, ca să trăiesc și să
mă desfătez cu bunătăți negrăite, că Tu
ești tot binele și toată slava și toată
desfătarea și Ție se cuvine slava, Sfintei și
Celei de o ființă și de viață făcătoare
Treimi, cinstită întru Tatăl, Fiul și Duhul
Sfânt, cunoscută, închinată și slujită de toți
credincioșii acum și pururea și în vecii
vecilor.
Amin.

~ 11 ~
Rugăciuni ortodoxe

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog

~ 12 ~
Rugăciuni ortodoxe

~ 13 ~
Rugăciuni ortodoxe

~ 14 ~