Sunteți pe pagina 1din 32

Paraclisul

Sfintei
Cuvioase
Parascheva
2

2
3

Acatistul Sfântului
Paraclisul Sfintei Cuvioase
Parascheva
14 Octombrie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

3
4

Pentru rugăciunile
Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, ale Sfinţilor
Părinţilor noştri şi ale tuturor
Sfinţilor, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne pe
noi.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule,


Duhul adevărului, Care pretutindenea
eşti şi toate le împlineşti, Vistierul
bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi
Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte
pe noi de toată întinarea şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,


Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

4
5

Sfinte Dumnezeule,
Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule,
Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului


Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe
noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte,
cercetează şi vindecă neputinţele noastre,
pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne


miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului


Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

5
6

Tatăl nostru, Care eşti


în ceruri, sfinţească-Se
numele Tău, vie împărăţia
Ta, fie voia Ta, precum în
cer şi pe pământ. Pâinea
noastră cea spre fiinţă, dă-
ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă
greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne,


miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne
de niciun răspuns, această rugăciune
aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii
robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

6
7

Binecuvântat este
Dumnezeul nostru,
totdeauna acum si pururea
si în vecii vecilor.

Psalmul 142:
Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru credincioșia
Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri
la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei
vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul
prigonește sufletul meu și viață mea o
călca în picioare; facutu-m-a să locuiesc
în întuneric că morții cei din veacuri.
Mâhnit e duhul în mine și inimă mea
încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-
am la toate lucrurile Tale, la faptele
mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către
Tine mâinile mele, sufletul meu că un
pământ însetoșat. Degrabă auzi-mă,
Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți
7
8

întoarce fața Ta de la mine,


ca să nu mă asemăn celor
ce se pogoară în mormânt.
Fă să aud dimineața milă Ta,
că la Tine mi-i nădejdea.
Arată-mi calea pe care
voi merge, că la Tine am ridicat sufletul
meu. Scăpa-mă de vrăjmașii mei, că la
Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia
Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău
cel bun să mă povățuiască la pământul
dreptății. Pentru numele Tău, Doamne,
dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta
scoate din necaz sufletul meu. Fă
bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și
pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
că eu sunt robul Tău.
Amin
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat
nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru
numele Domnului

8
9

Dumnezeu este
Domnul şi S-a arătat nouă;
bine este cuvântat Cel ce
vine întru numele Domnului
Dumnezeu este
Domnul şi S-a arătat nouă;
bine este cuvântat Cel ce vine întru
numele Domnului

Troparul, glasul al 4-lea


Întru tine, Maică, cu osârdie s-a
mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai
urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu
se uite la trup, căci este trecător, ci să
poarte grijă de suflet, de lucrul cel
nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii
împreună se bucură, Cuvioasă Maică
Parascheva, duhul tău.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh - Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

9
10

Nu vom tăcea,
Născătoare de Dumnezeu,
pururea a spune puterile
tale, noi nevrednicii. Că de
nu ai fi stat tu înainte
rugându-te, cine ne-ar fi
izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi
păzit până acum slobozi? Nu ne vom
depărta de la tine, Stăpână, că tu
izbăveşti pe robii tăi pururea din toate
nevoile.

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
mare mila Ta, şi, după mulţimea
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
şi de păcatul meu mă curăţeşte.
Că fărădelegea mea eu o cunosc şi
păcatul meu înaintea mea este pururea.

10
11

Ţie unuia am greşit şi


rău înaintea Ta am făcut,
aşa încât drept eşti Tu întru
cuvintele Tale şi biruitor
când vei judeca Tu. Că iată
întru fărădelegi m-am
zămislit şi în păcate m-a născut maica
mea.
Că iată adevărul ai iubit; cele
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
vor oasele mele cele smerite.
Întoarce faţa Ta de la păcatele mele
şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

11
12

Dă-mi mie bucuria


mântuirii Tale şi cu Duh
stăpânitor mă întăreşte.
Învăţa-voi pe cei fără de lege
căile Tale, şi cei
necredincioşi la Tine se vor
întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de
sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii
mele.
Bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu este duhul
umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu
nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru
bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească
zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune
pe altarul tău viţei.

12
13

Cântarea 1: Glasul al
8-lea;
Irmos: Apa
trecând-o...
Aproape de scaunul
Atotțiitorului stând, o, Maică, rugăciuni
pentru noi adu Acestuia, ca să dea tuturor
iertare de păcate.
Preacuvioasă Maică Parascheva,
milostivește-te și ajută la cererea robilor
tăi.
Otrava șarpelui bând, de ușa iadului
m-am apropiat cu adevărat, ci tu ceea ce
te desfătezi de izvorul vieții, cu rugăciunile
tale înviază-mă, preaslăvită.
Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului
Duh!
Nestatornicia minții mele și viforele
necuviincioaselor mele cugetări alină-le
Cuvioasă și mă mântuiește prin

13
14

rugăciunile tale, ca să nu mă
duc în adâncul iadului.
Și acum şi pururea şi în
vecii vecilor, Amin!
Viața mea toată în
dulceți și vicleșuguri cu
adevărat s-a îndeletnicit, ci tu care ai
născut pe Mântuitorul, mai înainte de
ieșirea mea, miluiește-mă prin rugăciunile
tale.

Cântarea a 3-a:
Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut...
Valuri de tot felul de boli și scârbe,
cu dureri cumplite înălțându-se, afundă
ticălosul meu suflet în peștera iadului, ci tu
cu rugăciunile tale Maică întinde-mi o
mână de ajutor.
Preacuvioasă Maică Parascheva,
milostivește-te și ajută la cererea robilor
tăi.

14
15

Picături de lacrimi a
scoate din adâncul inimii
prin care să-mi spăl
necuratele patimi ale
sufletului și ale trupului, cu
rugăciunile tale dăruiește-
mi Maică, pururea pomenită.
Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului
Duh!
Cunoscând în mine însumi mulțimea
păcatelor mele, fără de pâră și mai înainte
de judecată, judecat și osândit sunt eu,
ticălosul, ci Ție ca Mântuitorul tuturor, fie-
Ți milă de mine, pentru rugăciunile
Preacuvioasei Parascheva.
Și acum şi pururea şi în vecii vecilor,
Amin!
Fecioară plină de dar, ceea ce ai
născut bucuria care s-a dat în dar la toată
zidirea, întunericul întristării, pe care
vrăjmașul îl aduce asupră-mi ca să mă
piardă, degrabă îl risipește.
15
16

Mântuieşte din nevoi pe


robii tăi, Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu,
că după Dumnezeu, la tine
cu toţii nădăjduim ca la o
folositoare şi ca la un zid
nemişcat.
Mântuiește din ispita vrăjmașului pe
robii tăi, că Ziditorul te-a arătat, o, prea
frumoasă fecioară, apărătoarea și
păzitoarea turmei Sale.
Cercetează bolile noastre cu milostiv
ochiul tău, căci apărarea ta o avem, Prea
Cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire.
Sedealna, glasul al 2-lea:
Făcând rugăciunea ta către Domnul,
tămăduiește bolile noastre cele sufletești
și trupești, pururea pomenită și de toată
primejdia ne izbăvește, miluind pe cei ce
te roagă de nevoi și de stricăciunea cea
pierzătoare.

16
17

Cântarea a 4-a:
Irmos: Am auzit,
Doamne...
De tânguirea cea
veșnică cu mijlocirea ta, o
prea frumoasă fecioară, mântuiește pe
robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice
de lacrimi.
Preacuvioasă Maică Parascheva,
milostivește-te și ajută la cererea robilor
tăi.
Ceea ce din toată inima ai iubit pe
Domnul, pe mine care pentru faptele mele
cele rele sunt cu totul urgisit, prin
mijlocirea ta, tu iarăși mă împacă.
Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului
Duh!
Fiind rănit prin cumplite săgeți
înveninate ale potrivnicului, plâng
ticăloasa soartă a sufletului meu, ci Tu,
Hristoase, mântuiește-mă.

17
18

Și acum şi pururea şi în
vecii vecilor, Amin!
Ceea ce ai născut pe
doctorul Care a tămăduit
rana cea mare a oamenilor,
nu trece cu vederea inima
mea cea care este chinuită de boli grele.

Cântarea a 5-a:
Irmos: Luminează-ne pe noi...
Fiind căzut în groapa stricăciunilor și
zăcând cumplit, prin rugăciune strig către
tine: O, Prea Cuvioasă Maică, nu mă lăsa
să pier.
Preacuvioasă Maică Parascheva,
milostivește-te și ajută la cererea robilor
tăi.
Prea frumoasă mireasă a lui Hristos
cea neîntinată, cu rugăciunile tale,
miluiește-mă pe mine cel rănit cu rănile
poftelor, ștergând greșelile mele.

18
19

Slavă Tatălui, şi Fiului


şi Sfântului Duh!
Nu mă lepăda, Iisuse,
de la fața Ta, pentru
mărimea îndurărilor Tale, ci
în dar mă mântuiește, prin
mijlocirea Preacuvioasei Tale Parascheva.
Și acum şi pururea şi în vecii vecilor,
Amin!
Tămăduiește, Curată, neputința
sufletului meu, cercetării tale
învrednicește-mă și-mi dăruiește sănătate
cu rugăciunile tale.

Cântarea a 6-a:
Irmos: Rugăciunea mea voi
înălța...
Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pă-
mântul neplouat, neavând putere a da
roade bune, ci picurând roua milei Tale,
de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi

19
20

pe el prin rugăciunile
Preacuvioasei Tale
Parascheva.
Preacuvioasă Maică
Parascheva, milostivește-te
și ajută la cererea robilor tăi.
Întinând, o, suflete, veșmântul nunții,
cum vom cuteza să intrăm împreună cu
chemații cei aleși în cămara cea cerească
a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de
Dumnezeu? Ci, o, Preacuvioasă, cu
rugăciunile tale mântuiește-ne.
Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului
Duh!
Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată
sluga Ta, căci dacă nimeni viețuind întru
această lume nu se va îndrepta înaintea
Ta, cum mă voi arăta eu cel ce am
întrecut pe toți în păcate?
Și acum şi pururea şi în vecii vecilor,
Amin!

20
21

Stinsu-s-a viața mea,


Stăpână, în dureri și anii
mei toți în suspinuri; virtutea
mea, Fecioară, de multă
lipsă a slăbit, căci am
mâniat pe Dumnezeu, pe
Care cu rugăciunile tale îmblânzește-L
spre mine.
Mântuieşte din nevoi pe robii tăi,
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că
după Dumnezeu, la tine cu toţii nădăjduim
ca la o folositoare şi ca la un zid nemişcat.
Mântuiește de ispita vrăjmașului pe
robii tăi, căci Ziditorul te-a arătat, o, prea
frumoasă fecioară, apărătoarea și
păzitoarea turmei Sale.
Cercetează bolile noastre cu milostiv
ochiul tău, căci apărarea ta avem, Prea
Cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire.

21
22

Condacul Sfintei
Cuvioase Parascheva
Condacul, glasul al 2-lea
Cele de sus căutând...
Cu multă postire trupul
subțiindu-ți, ți-ai ridicat mintea către
Dumnezeu și viață netrupească în trup ai
viețuit, pururea pomenită Parascheva,
lepădând materialnica tulburare, pentru
aceasta acum te veselești cu cetele
îngerești.
Prochimen: Pomeni-voi numele
Tău întru tot neamul și neamul.
Stih: Ascultă fiică și vezi și pleacă
urechea ta...
Evanghelia
Diaconul: Înțelepciune drepți...
Din Sfânta Evanghelie de la Marcu,
citire: (XI, 22-26)

22
23

Slavă, glasul al 2-lea:


Pentru rugăciunile
Preacuvioasei Parascheva,
Milostive...
Și acum şi pururea şi
în vecii vecilor, Amin!
Pentru rugăciunile Născătoarei de
Dumnezeu, Milostive...
Stihira, glasul al 6-lea:
Miluiește-ne, Dumnezeule, după
mare mila Ta...
La tine, prea frumoasă fecioară
Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe
acestea ascultă-le și le du înaintea
Ziditorului, căci toată îndrăzneala de la
mine s-a depărtat, cunoscând răutatea
necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor
cugete și cuvinte, cu care milele Acestuia
spre mânie le-am întărâtat și acum
trebuindu-mi tare ajutorul Lui, a-l cere nu

23
24

îndrăznesc, ci tu Prea
Cuvioasă fii mijlocitoare.

Cântarea a 7-a:
Irmos: Tinerii cei ce
au mers...
Cu statornicie de gând s-a socotit de
tine, Maică, aurul ca gunoiul, pentru
aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile
tale la curată mărturisire către Dumnezeu,
ca să nu cad în cumplitul adânc al
lăcomiei.
Preacuvioasă Maică Parascheva,
milostivește-te și ajută la cererea robilor
tăi.
Cu frica Domnului îngrădește, Maică,
pornirile trupului meu, care năzuiesc fără
de cale ca să surpe ticălosul meu suflet în
adâncurile iadului.
Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului
Duh!

24
25

Cine mă va izbăvi de
focul gheenei și de
întunericul neluminos, pe
mine cel ce am păcătuit,
vrednic de toată pedeapsa,
fără numai tu, apărătoarea
mea, miluiește sufletul meu cel amărât,
Cuvioasa lui Hristos.
Și acum şi pururea şi în vecii vecilor,
Amin!
Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu
păcătos cel mult slăbănogit întărește-l,
căci m-a lăsat virtutea mea,
nemaipovățuindu-mă la căile Domnului.

Cântarea a 8-a:
Irmos: Pe Împăratul ceresc...
Cela ce înfrumusețezi cetele
cuvioșilor cu străluciri îngerești,
Mântuitorul meu, primește rugăciunile
acestora care se aduc Ție pentru noi.

25
26

Preacuvioasă Maică
Parascheva, milostivește-te
și ajută la cererea robilor tăi.
Sufletul meu cel
cuprins de spinii poftelor
umple-l, Prea Cuvioasă, de
dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul
aducător de roadă.
Binecuvântăm pe Tatăl, Pe fiul şi pe
Sfântul Duh!
De rea-credința ereticilor și de mânia
vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe
robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă
Parascheva.
Și acum şi pururea şi în vecii vecilor,
Amin!
Grijile cele deșarte depărtează-le de
la sufletul meu totdeauna, Fecioară,
pentru ca să laud pe Fiul tău cu osârdie.

26
27

Cântarea a 9-a:
Irmos: Cu
adevărat, Născătoare de
Dumnezeu...
Greșit-am, Mântuitorul
meu, și cu fărădelegi toată petrecerea
vieții am cheltuit, mărturisind, Hristoase:
Fie-Ți milă de robii Tăi, cu mijlocirile Prea
Cuvioasei Tale.
Pe apărătorii credinței, împărații și
domnitorii noștri, pe cununa preoților și pe
tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în
pace îi păzește.
Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului
Duh!
Cei ce ne închinăm ție cu credință,
Sfântă Treime, în singură ființa
Dumnezeirii, cu despărțirea Fețelor, toți să
ne mântuim.
Și acum şi pururea şi în vecii vecilor,
Amin!

27
28

Ceea ce ai născut pe
Mântuitorul, mântuiește-mă
Fecioară, pe mine, care am
viețuit în fapte rele și nu am
afară de tine altă nădejde de
mântuire.

28
29

Încheierea:
Cuvine-se cu adevărat
să te fericim, Născătoare de
Dumnezeu, cea pururea
fericită și prea nevinovată și
Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și
mai mărită fără de asemănare decât
serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine,
cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.
Fie numele Domnului binecuvântat,
de acum şi până în veac. (de 3 ori)
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor
noştri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui
Dumnezeu miluieşte-ne şi ne mântuieşte
pe noi, amin!

29
30

Catedrala Mitropolitană din Iaşi

30
31

31
32

32

S-ar putea să vă placă și