Sunteți pe pagina 1din 1

ATLASUL LUMII 25

Estonia Letonia Lituania Bielorusia Ucraina Moldova

STATELE BALTICE $I BELARUS,


UCRAINA $1 REPUBLICA MOLDOVA
ESTONIA sfeclă ate zahăr, in, canofi si
Suprafata : 45 .125 km' cereale .
PopulaXia : 1 .526 .177 locuitori
Densitatea populatiei : LITUANIA
35 locuitori/km' Suprafata: 65 .200 km'
Capitala : Tallin, 452 .840 locuitori Populatia: 3 .724 .000 locuitori
(61,5% estonieni, 30% rusi) Densitatea populatiei :
56 loci il')ri/km2

0 TRECUTUL ISTORIC
Mai demult provincie a
Imperiului Rus, Estonia 5i-a de-
Capitala : Vilnius, 579 .000
locuitori (80% lituanieni, 9%
ruşi, 7% polonezi) STATELE
clarat independenla in 1918, însă BALTICE
apoi a dus un război eu Genna-
nia. Anexată la Uniunea Sovietică
in 1940, si-a oblinut independen-
0 TRECUTUL ISTORIC
A devenit independentă
de Imperiul Rus in 1918, dar a
BELARUS

UCRAINA

ta în septembrie 1991 şi a fost fost anexată clin non in 1940 . A MOLDOVA

admisă în Natiunilc Unite . urmat ocupatia germană in 1941


si URSS a recăpătat controlul în

0 ECONOMIA
Este o tant agricolă în
care se cresc vite pentru carne
anul 1944. A obtinutindepen-
denta în 1991 şi a devenit
membră al Natiunilor Unite.
si produse lactate . Se cultivă
secară, ovăz, orz, in şi cartofi .
Solul este de calitate inferioară .
20% din suprafata tădi este
0 ECONOMIA
49% din suprafata lării
este arabilă . Prnncipalele culturi
mlăştinoasă iar 20% acoperită de aunt cele de secară, ovăz, car-
păduri . În ciuda zăcămintelor tofi, legume, sfeclă de zahăr si
petroliere şi de turbă, este nece- in . 22% se foloseşte la păşunat
sar imponul de energie. 350 de producându-se carne şi lapte .
centrale rurale produc electrici- 16% din suprafata tării este
tate cu ajutorul turbei . Dezvolta- împădurită . Sunt importante pro-
• Lvov
rea industriei este legată in prin- dusele chimice, electronice,
cipal de textile, îmbrăcăminte, textile şi cele din industria de
UCRAINA
încăltăminte si produse agricole . maşini, calculatoarele, îngrăşă-
mintele precum si o mică .a
LETONIA industrie a turismului de-a
Suprafa~a : 63 .935 km' lungul coastei Mării Baltice .
Populafia : 2 .700 .000 locuitori
Densitatea populatiei : Plo CLIMA

-12 locuitori/km' Estonia, Letonia şi
Capitala: Riga, 915 .000 locuitori Lituania au climate similare . Chişinău ∎ Mikolajiv .
(52'% letoni, 34% ruşi) Temperatura medie în ianuarie REPUBLICA MOLDOVA5,
este de aproximativ -4"C si in Odesa

0 TRECUTUL ISTORIC
$i-a oblinut independenta
in 1918, după ce s-a aflat sub
iulie de 17"C, cantitatea de
precipitatii fiind între 550-950
mm pe an .
control german, suedez, polonez Marea Neagră
si rus . Ocupată de Germania UCRAINA
între 1940-44, a devenit pane a Suprafaxa: 603 .700 km'
URSS in 1944 . A devenit inde- Popu lajia: 51 .704 .000 locuitori
pendentă in anul 1991, când a Densitatea populaXiei :
fost admisă în Natiunile Unite . 86 locuitori/km' Donel . Prelucrarea otelului, URSS şi are peste 48 de milioa- REPUBLICA MOLDOVA
Capitala : Kiev, 2 .587.000 locu- constructiile şi produsele chimi- ne de hectare de teren cultivat. Suprafatia : 33 .700 km'

0 ECONOMIA
Dezvoltarea industriei are
a efect un venit ridicat pe cap
itori (73% ucraineni, 22% ruşi)

RELIEFUL 51 CLIMA
ce sunt importante, constructiile,
uzinele chimice şi şantierele
navale fiind situate de-a lungul
BELARUS
Suprafaxa : 207 .600 km'
Populatia : 4 .359 .000 locuitori
Densitatea populaXiei :
118 locuitori/km'
de locuitor. Este importantă pro- Muntii Carpali se atlă în coastei Mării Negre . Printre Populatia : 10 .300.000 locuitori Capitala : Chişinău, 665 .000
ductia de locomotive Diesel, sud-vest, însă o mare parte a marile zăcăminte ale minerale se Densitatea populaxiei : 49 locuitori (65% moldoveni, 14%
trenuri electrice, produse electro- Ucrainei este o câmpie undui- numără cele de cărbuni aiin locuitori/knT ucraineni şi 13% ruşi)
nice, ma5ini, motorete, mijloace toare străbătută de râurile bazinul Donet, cele de tier din - Capitala : Minsk, 1 .589 .000
de telecomunicatii masini
agricole, produse menajere. Este
încurajată privatizarea industriei .
NiPru . Bug şi Donet . Aceasta
este o regiune agricolă bogată,
cu zăcăminte de minerale, în
Krivoi-Rog si de lângă Kerci din
Peninsula Crimeea şi cele de
mangan din Nikopol .
locuitori (78% bielorusi, 13%
rusi, 4% polonezi) 0 TRECUTUL ISTORIC
A luat fiinlă in 1940
din pământ cedat URSS-ului
Zăcămintele de turbă acoperă
10% din suprafata tării si snot
folosite ca sursă de energie . Tu-
special de cărbuni şi tier.
Temperatura medie este de
aproximativ 20"C in timpul verii
AGRICULTURA
Suprafele întinse de
0 ECONOMIA
$i-a declarat indepen-
denta de URSS în august 1991 si
de carte România .
Independenla a fost declarată
în 1991, deşi în acea vreme
rismul se află in ascensiune, în si -7°C în timpul iernii . teren agricol fertil produc grâu, de atunci economia a intrat în populalia ucraineană şi rusă
special de-a lungul coastei Mării Cantitatea de precipitatii este porumb, in, sfeclă de zahăr, declin din cauza lipsei materiilor prefera ruptura de Moldova
Baltice. unde Riga si Ventspils între 600-700 mm pe an. floarea soarelui, tutun, fructe, prime pentru industrie . 0 mare şi unirea eu una din vecinele
sunt ponuri imponante . legume . Este importantă pan din suprafata tării este din nord.
INDUSTRIA creşterea vitelor, a porcilor, a împădurită sau mlăştinoasă .
Y
AGRICULTURA
Drenarea tinuturilor
mtăatinoase a făcot agriculture
Devenită inde pendentă
in anul 1991, retinând o mare
parte a bogătiei si a puterii mili-
oilor şi a păsărilor domestice .
Numeroase sisteme de irigalie
contribuie la creşterea
Agricultura este mai importantă
decât industria . Camea de vită şi
laptele saint produse in sud şi
0 ECONOMIA
Este o tară preponderent
agricolă, cultivându-se fructe si
prcxiuctivă . Este importantă tare a fostei URSS . Una dintre producliei . Nivelul agriculturii nord ; este importantă creşterea legume si producându-se carne
creşterea vitelor pentru produse cele mai mari regiuni industriale Ucrainei poate ti ilustrat prin porcilor ; se cultivă canofi, si lapte . Există locuri de pescuit
lactate şi cresterea porcilor, iar clin Europa este situată în bazi- faptul că ea produce peste 40% cereale, legume, in si cânepă . bogate in sud şi pulină
principalele culturi sunt cele de nul carbonifer al văii râului din produclia totală a fostei Turba este o sursă de energie . industrie la est de râul Nistru .

TARILE DIN FOSTA URSS