Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnica Gh.

Asachi Iasi
Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor
Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

aport !"ectuare
!"ectua re #or$shop %r. &

'biectiv document: Prezentare activitate si rezultate obtinute in cadrul Workshop-ului


Workshop-ului Nr. 5

Lista de distributie

Nume si prenume 4alitatea


Pro!."
Pro!."r.
r.In#
In#.. Petru
Petru "usa
"usa itul
itular
ar "iscip
"isciplin
lina
a PS%
PS%
Voicu Doru-Mirel Student

Intocmire si aprobare document


 Aprobat Semnatura eri!icat
eri!icat Semnatura
Semnatura Intocmit Semnatura
Semnatura

Pro!."r.In#. Pro!."r.In#. Voicu


Petru "usa Petru "usa Doru-Mirel

&estiune versiuni
esiunea '(plicatie ve
versiune
a ersiune initiala

Voicu Doru-Mirel
VDM Intocmit 20/05/2020
C:\Documents and Settings\doru9\Desktop\Raport Efectuare Lucrare de Laborator.doc
Pa#ina  din 6
Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

aport
20.05.2020
Lucrare Lab nr. &
Subiect

Intocmit de

4uprins
1 Subiect/Obiective.........................................................................................................................2
2 Iesiri/Rezultate.............................................................................................................................2
3 Concluzii......................................................................................................................................4
4 Probleme deschise........................................................................................................................4

5 ateriale su!ort !entru des"asurarea lucrarii....................................................................... ....#


$%ne&e............................................................................................................................................#

- Subiect/'biective
- "obindirea de cumpetente privind modelarea proceselor tehnolo#ice ca procese
secventiale 6
- 'laborarea unui model de proces tehnolo#ic !olosind 7etele Petri 6
- 'laborarea a minimum trei simulari prin modi!icarea parametrilor de proces 6
- Interpretarea rezultatelor obtinute in urma simularilor.
- Stabilirea de cone(iuni conceptuale cu alte discipline de studiu din pro#rama de licen8a

) Iesiri/e0ultate
În fabricaţia în SFF trebuie să se ţină cont de disponibilitatea reală (deasemenea
predictivă) a ansamblului de resurse la un moment dat.
Prin urmare, din mulţimea variantelor de succesiuni de operaţii ce denesc o
tehnoloie, una va  aleasă după e!ecutarea simulării, care ţine cont "i de
posibilitatea
prelucrării simultane în sistem "i a altor tipuri de piese.
#elaţiile structurii SFF cu enerarea automată a tehnoloiilor se va structura
deasemenea ierarhic.
$unoa"terea întreului %u! informaţional permite înlănţuirea optimă a tuturor
fa&elor

Voicu Doru-Mirel
VDM Intocmit 20/05/2020
C:\Documents and Settings\doru9\Desktop\Raport Efectuare Lucrare de Laborator.doc
Pa#ina ) din 6
Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

dintr'o succesiune, alcătuind un traseu tehnoloic "i permite alocarea udicioasă


a sculelor "i utilaelor, intervenind în proces (ma"ini, elemente modulare de
ba&are, scule,
miloace de transport, roboţi, etc.).
a interfaţarea tehnoloiei cu SFF, ea poate suferi modicări în funcţie de
S*+#+
sistemului la momentul respectiv, iar acesta trebuie să se producă Î- */P #+.
Pentru a e!plicita armaţiile de mai sus, se pre&intă în . de mai os, modul în
care
enerarea tehnoloiilor se interfaţea&ă cu sistemul de pilotare a structurii SFF.

Voicu Doru-Mirel
VDM Intocmit 20/05/2020
C:\Documents and Settings\doru9\Desktop\Raport Efectuare Lucrare de Laborator.doc
Pa#ina 3 din 6
Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

0in . de mai sus re&ultă că interacţiunea sistemului enerativ de tehnoloii cu

sistemul de pilotare a structurii SFF se face în două etape 1


' în prima etapă tehnoloia (succesiunea operaţiilor) este enerată ţin2nd

Voicu Doru-Mirel
VDM Intocmit 20/05/2020
C:\Documents and Settings\doru9\Desktop\Raport Efectuare Lucrare de Laborator.doc
Pa#ina  din 6
Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

cont de resursele ipotetice ale SFF. +ceasta este valabil la iniţiali&area


sistemului,
atunci c2nd sose"te prima piesă "i ăse"te sistemul liber.
' în realitate, în sistem se prelucrea&ă simultan mai multe piese (structura este
dinamică) "i piesa va ăsi sistemul într'o anumită stare (de utili&are a
resurselor). Prin
urmare, la sosirea piesei se face o simulare (cum s'a preci&at mai sus),
intero2nd
ba&a de date de resurse disponibile, urm2nd o enerare locală de tehnoloie în
timp
real (în condiţii de disponibilitate a sistemului).
Sunt încă multe probleme privind interacţiunea enerare tehnoloie "i sistemul
de
pilotare a structurii SFF. $ele mai importante se referă la alocarea resurselor
materiale
"i informaţionale pentru ca structura să'"i îndeplinească sarcinile.
$omanda "i controlul funcţionării sistemului conferă funcţie interatoare tuturor
elementelor componente care participă la funcţionarea sistemului %e!ibil1

1 Conclu0ii

nteracţiunea tehnoloii enerative ' sistemul de pilota al structurii SFFeste


comple!ă,
principial. Se desfă"oară conform . 3.45. "i necesită o abordare
multidisciplinară.
6locul de interfaţare al tehnoloiilor enerative cu sistemul de pilota al
structurii SFF
este blocul de S/7+#, uc2nd din această cau&ă un rol foarte important.
venimentele din SFF pot  formali&ate matematic, utili&2nd calculul matriceal
se pot
obţine modele ale evenimentelor.
RP pre&entate p2nă aici au formali&at evenimente simple. -ecesitatea modelării
evenimentelor mai complicate determină cre"terea comple!irtăţii reţelelor.
Formali&area evenimentelor din SFF deschide drumul spre posibilitatea simulării
pe
calculator.

, 2robleme deschise

Voicu Doru-Mirel
VDM Intocmit 20/05/2020
C:\Documents and Settings\doru9\Desktop\Raport Efectuare Lucrare de Laborator.doc
Pa#ina 5 din 6
Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

Voicu Doru-Mirel
VDM Intocmit 20/05/2020
C:\Documents and Settings\doru9\Desktop\Raport Efectuare Lucrare de Laborator.doc
Pa#ina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și