Sunteți pe pagina 1din 4

Impactul depozitului de cărbune asupra calităţii aerului

Din punct de vedere al emisiei de pulberi sedimentabile şi a pulberilor în suspensie,


sursele de poluare sunt difuze şi sunt reprezentate de transportul cărbunelui cu benzi
transportoare (sursă liniară), încărcarea garniturilor de tren cu cărbuni şi antrenării de către
curenţii de aer din stiva de cărbune (surse de suprafaţă).
Pentru cuantificarea concentraţiilor de pulberi Agenţia de Protecţia Mediului Gorj a
efectuat măsurători la indicatorii: pulberi sedimentabile şi pulberi în suspensie (PM10) în perioada
anul 2017 în zona de influenţă a depozitului de cărbune Roşia.
Determinarea pulberilor în suspensie s-a efectuat în conformitate cu metoda prevăzută în
STAS 10813/1997. Principiul metodei constând în aspirarea unui volum de aer cuprins între 0,45
–1,5 m3 pe filtre de membrană cu dimensiunea porilor de 0,8-0,85 m. Diametrul membranelor
fiind de 47 mm, iar intervalul de aspiraţie ales a fost de 30 minute. Pentru acest interval de
aspiraţie, Legea 104/2011, privind calitatea aerului prevede o concentraţie maximă admisă
(C.M.A.) de 50 g/m3 aer/30 minute.
Determinarea pulberilor sedimentabile s-a efectuat în conformitate cu metoda prevăzută
în STAS–ul 10195/75. Prezenta metodă de analiză se referă la determinarea pulberilor
sedimentabile din atmosferă, cantitatea de pulberi care se depune sub acţiunea gravitaţiei,
precum şi din cele antrenate de precipitaţii. Metoda constă în colectarea din atmosferă în vase cu
suprafaţă cunoscută, într-un interval de timp stabilit şi determinarea gravimetrică a acestora.
Perioada de mediere pentru STAS - ul 12574/87 este de 30 de zile, iar concentraţie maximă
admisă (C.M.A.) este de 17 g/m2 /30 zile.

2.2.1. Monitorizarea pulberilor sedimentabile


Monitorizarea imisiei de pulberi sedimentabile, rezultate din activităţile de încărcare,
transport şi depozitare de la depozitul de cărbune al carierei Roşia s-a realizat prin măsurători
efectuate în anul 2009 în două secţiuni de măsurare.
Primul punct de prelevare (cod probă RjPsd1), a fost amplasat în satul Roşia Jiu la o
distanţă de 100 m în direcţia S-V faţă de depozitul de cărbune în grădina unui localnic, iar cel de-
al doilea punct (cod probă RjPsd2) a fost amplasat la o distanţă de 50 m în direcţia N-E faţă de
depozitul de cărbune spre oraşul Rovinari, în apropierea primului bloc de locuinţe.
Rezultatele privind măsurătorile de pulberi sedimentabile efectuate în zona depozitului de
cărbune Roşia în anul 2017 sunt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Concentraţia măsurată la pulberi sedimentabile în zona carierei Roşia

2017 C.M.A.
Perioada de Secţiuni de prelevare STAS
prelevare RjPsd1 RjPsd2 12574/84
Ianuarie 15,19 23,96
Februarie 20,74 19,38
Martie 24,6 51,36
Aprilie 18,14 32,76
Mai 22,41 48,12
Iunie 24,72 59,23 17
2
Iulie 29,48 12,55 g/m /lună
August 23,82 25,06
Septembrie 23,82 50,23
Octombrie 35,76 21,33
Noiembrie 14,77 48,35
Decembrie 15,93 33,81

Observând reprezentarea grafică a concentraţiilor măsurate din fig. 2.5 din cele două
secţiuni de măsurare se observă că cea mai mare concentraţie măsurată în punctul nr. 1 (cod
probă RjPsd1) a fost înregistrată în luna octombrie (35,76 g/m2/lună), aceasta fiind de 2,10 ori
peste concentraţia maximă admisibilă
Concentraţia minimă a fost înregistrată în luna noiembrie (14,77 g/m 2/lună) şi reprezintă
86,88 % din concentraţia maximă admisă.
Şi în punctul nr. 2 (cod probă RjPsd2) din cele 12 măsurători efectuate în anul 2017, 11
au depăşit valoarea limită admisă, realizându-se astfel o frecvenţă a depăşirilor de 91,66%.
100
90
80
70
60 RjPsd
1
50 RjPsd
g/m2/lună

2
40 CMA
30
20
10
0

Fig. 2.5. Variaţia concentraţiei de pulberi sedimentabile în zona depozitului de cărbune Roşia în
anul 2017

Cea mai mare valoare a fost înregistrată în luna iunie (59,23 g/m 2/lună), aceasta fiind de
3,48 ori peste concentraţia maximă admisă, iar cea mai mică s-a înregistrat în luna iulie (12,55
g/m2/lună), aceasta reprezentând 73,82% din concentraţia maximă admisă.

2.2.2. Monitorizarea pulberilor în suspensie


Monitorizarea pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10 din zona de influenţă a depozitului
de cărbune Roşia s-a făcut prin prelevarea de probe de aer din patru puncte distincte
 punctul nr. 1 – situat în apropierea depozitului de cărbune, spre est, la marginea
oraşului Rovinari la o distanţă de circa 60 m;
 punctul nr. 2 – situat tot spre est faţă de depozit, dar la o distanţă de circa 150 m şi în
apropierea unui bloc de locuinţe din oraşul Rovinari;
 punctul nr. 3 – situat spre NV faţă de depozit, în satul Roşia Jiu, la o distanţă de circa
300 m;
 punctul nr. 4 – situat tot spre NV, în apropierea unei locuinţe din satul Roşia Jiu şi la
o distanţă de circa 500 – 600 m de depozit.
Valorile măsurătorilor efectuate pentru pulberi în suspensie (PM 10) sunt prezentate în
tabelul 2.2.
Prin prisma rezultatelor obţinute se pot formula unele concluzii cu privire la poluarea cu
pulberi în suspensie (PM10) a zonei de influenţă a depozitului de cărbune Roşia.
În punctul nr. 1 (cod probă RjPsu1), situat în imediata vecinătate a depozitului de cărbune,
valorile măsurate în cele două perioade de prelevare, s-au situat peste valoarea maximă admisă,
aceasta fiind de 3,67 ori şi respectiv 3,3 ori mai mare decât limita admisă (fig. 2.6).

Tabelul 3.2. Concentraţia pulberilor în suspensie din zona depozitului de cărbune Roşia în
anul 2017
Secţiuni de Perioada Concentraţie măsurată C.M.A. conform Legea
3
prelevare [μg/m ] 104/2011
RjPsu1 183,85
RjPsu2 128,6
RjPsu3 Iunie 175,26
RjPsu4 120,16 50 μg/m3
RjPsu1 165,4
RjPsu2 102,6
RjPsu3 Noiembrie 149,6
RjPsu4 116,4

În punctul nr. 2 (cod probă RjPsu2), care a fost amplasat pe aceeaşi direcţie, dar la o
distanţă mai mare decât punctul nr. 1 (cod probă RjPsu1) concentraţiile măsurate au avut valori
mai mici. În luna iunie, aceasta a fost de 2,57 ori mai mare decât valoarea maximă admisă, iar în
noiembrie de 2,05 ori.
Punctul nr. 3 (cod probă RjPsu3), situat la NV faţă de depozit, valorile măsurate în cele
două perioade prezintă depăşiri ale valorilor normale. Astfel, în luna iunie aceasta a fost de 3,5
ori, iar în luna noiembrie de 2,99 ori mai mari decât concentraţia maximă admisibilă.