Sunteți pe pagina 1din 3
ROMANIA. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATH DE URGENTA CENTRUL NATIONAL DE COORDONARE $I CONDUCERE A INTERVENTIEL ORDINUL COMANDANTULUI ACTIUNIL nr. HES din_U.ob io privind unele misuri pentru monitorizarea, gestionarea si raportarea situafiilor pirate la nivelul zonelor de competent Avaind in vedere cresterea numarului de cazuri confirrate din ultima perioad care a condus la apatitia unei erize in asigurarea locurilor disponibile, ajungandu-se chiar in situayia in care mai mulfipacienfi confirmayi au fost mentinufi mai mule zle la domiciliu pana la erearea sau eliberarea unor Locuri, Pentru evitatea unor situait in care solutionarea operativa a problemelor apaute este ‘grevata de dificultiile in relocarea pacienjilr intre judefele din eauza reducerit numaeului de Tocurilibere, Tindnd cont cd unele situati cu potential de Focar nu au fost raportate operativ pe motivul incxistenfeiconfirmarii cazurilor au condus la sineope in lux informational - deeizional, Comandantul acfi ORDIN: 1.La nivelul zonelor de competenta vei lua masuri pentru raportarea Ia CNC. dlinamicd, a situailor eu potengial de focar la care sunt epidemiologiceiteste, chiar daci rezultatele nu au fost inci definitivate ‘Termen: permanent Raspunde: comandantulinterventiet Notas fr uneleexzur. asiel de stati eu potential de focar au aparatreflecate x mass-media Inainte cee sa fie raportav. desfigurate anchete 2. Onganizarea bazelor de date, astfel incdt si existe o monitorizare si analizA permanent Ja nivelul zonei de competent, a incidentei cazurilor confirmate cu SARS-CoV-19 inrezistate Tanivelul UAT, conform anexei oti: Lasolictare se vor ransmite inerogrt ale bazel de dat. bn fete de parameti solicitay de comundantol action ful CNCCI, fier iranemis purtdnd dermmirea UAT XXest unde XX va fi “abrevierea jude ‘Termen: Permanent Rispunde: Comandantulinterventiei Centr! Natlonal de Coordonae si Conducere a tervene 1, km. 32, com, Copan, Jud oy 3, Monitorizarea permanenta a gradului de ocupare a locusilor in spitalele de Hinia 1 si 2 destinate pacienfilor/suspeetilor eu COVID-19. Termen: permanent Raspunde: comandantulinterventiei 4. Analiza, pe baza evolutic situate operative, in Comittul Judetean pentru Situatii de Urgent a Soluilor pentru gestionarea situafiei generate de iminenta aglomerarea spitalelor, ‘Termen: in functe de evolutia situate operative Raspunde:preyedintele Comitetului Judejean pentu Situait de Urgent’, ‘comandantul intervenyiei 5. fn analiza prevazuta ia pet. 4 vor fi impicali impraunt cu managcrit_ medical, yi ‘coordonatorii desemnafi pentru gestionarea situafiei COVID-19 la nivelul regiunii de dezvoltare!, “Tarmien: pereanent Raspunderpresedinsle Comitet ‘comandantl interven Judefean pent Situafi de Urgent, 6. Raportarea, de urzena si din timp, a situatilor in care este probabilaatingerea capaciati de yonibild sila care nu s-au gasitsolui a nivelul zonei de competents. ‘Termen: dupa constatarea si analiza situatiet Ruspunde: comandantul interventici 7. Asigurarea conducerii CICCI cu ofiter cu functie de conducere, in mAsurd sA gestioneze snpoutcle operative uparate i dium st asigure un suport deézional eficient, "Termen: Permanent Raspunde: Inspector get 8. Organizarea bazelor de date’, astfel inet si existe o monitorizarea permanenth asituafior la nivel spita/operator economic sau institu ale administrayiei publice locale/centre de ingrijire persoane in vrs sau eu handicap. ‘Termen: Permanent Rispunde: Comandantulinterventici Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la GISCI/CMBCCL, care vor asigura informarea comandantului interventiel, presedintele C/SU/CMBSU, Directia de Sandtate Publica judefeand/a municipiulut Bucuresti si medicti coordonatori desemnati pentru _gestionarea situatiei COVID-19 la nivelul regiunii de dezvoltare s, spre informare la Institutul National de Séndtate Publicd, Ministerul Sanacat ~ Directia General de Asistentii Medical si Sndtate Publicd. COMANDANTUL ACTIUNI SEE argh T, ‘SEF AL DEPARTAMENTGLUI 2 Centr Nafonal de Coordenare si Conducere a lterventel DN km. 32, om, Copan, ud er SETTEFF BOAT eiapuy™ ap cep up avevoquou ul o ° ° Maa o Jule stensosq0 ce avn 6F-01A09 | pn¢| uN -a1no9 anne nce: jeeanco) LYM [Alu e| 6T GIAO so}LNze> eL;nqunsip n9 artemis rae