Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ

A TINERILOR PRIVIND LEGISLAȚIA MUNCII

întocmita azi __________________

Subsemnata , având funcţia de consilier juridic , am procedat la instruirea unui


număr de _ tineri din cadrul, conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul
Legislației dreptului muncii și asigurărilor sociale, securităţii şi sănătăţii în muncă,
legislatia muncii specifică tinerilor cu risc de marginalizare socială și care provin din
sistemul de protecție a copilului.
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale;
 Legislația dreptului muncii și asigurărilor sociale;
 Legea 53/2003 Codul Muncii – republicat cu modificările și completările
ulterioare 2015;
 Măsuri de protecție a tinerilor stabilite de legislația muncii:
 Obligativitatea încheierii contractului individual de muncă și riscurile
suportate de fiecare parte privind prestarea muncii fără forme legale;
 Incadrarea în muncă a tinerilor cu varste intre 16 si 26 de ani aflati in
dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale;
 Contractul de Solidaritate și Subvenţionarea locului de muncă  pentru
angajator; 
 Precizări privind angajarea şi plata zilierilor;
 Acte necesare pentru angajare;

Prezenta fişă de instructaj se va păstra la dosarul personal al beneficiarului


Instruirea a fost efectuată
de consilier juridic
TEBEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate


în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm
întocmai.

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Semnătura

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
Semnătura
_______________________________