Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului


1 din Legea nr. 71/2020 privind anularea examenelor naționale de absolvire
a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020
--------------------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 71/2020 privind anularea
examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general,
sesiunea de examene 2020.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Igor Șarov

Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi

C:\Users\ПК\Downloads\11928-redactat-ro.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 71/2020 privind anularea
examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul
general, sesiunea de examene 2020

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Articolul 1 din Legea nr. 71/2020 privind anularea examenelor


naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea
de examene 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 131-141,
art. 235) se modifică după cum urmează:
alineatul 4) va avea următorul cuprins:
„4) Se eliberează diploma de bacalaureat, care conferă dreptul de admitere
în învățământul superior și în învățământul profesional tehnic postsecundar
nonterțiar, cu calcularea notelor pentru probele de examen de bacalaureat în
conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru restanțierii din anii precedenți,
persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior
și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de
externat și au finalizat programa de liceu cu medii anuale la disciplinele școlare și
media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), care s-au înscris, în termenele
stabilite, pentru a susține examenul de bacalaureat în sesiunea de examene 2020.”;
articolul se completează cu alineatele 41) – 43) cu următorul cuprins:
„41) Pentru persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de
învățământ superior și persoanele care au solicitat susținerea examenului de
bacalaureat în regim de externat, care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a
susține examenul de bacalaureat în sesiunea de examene 2020, notele pentru
probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a
mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor a X-a – a XII-a în
învățământul liceal/anilor de studii I–III în învățământul profesional tehnic
postsecundar/clasei a XI-a și a anului I compensator de studii în învățământul
superior/claselor a X-a – a XII-a, după caz, a XI-a – a XII-a, în învățământul
echivalent învățământului liceal la disciplinele respective.
42) Pentru candidații restanțieri care s-au înscris, în termenele stabilite,
pentru a susține examenul de bacalaureat în sesiunea de examene 2020, notele
pentru probele de examen care au fost promovate în sesiunile anterioare sunt
recunoscute, iar notele pentru probele de examen care nu au fost promovate în
sesiunile anterioare reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a
mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor a X-a – a XII-a în
învățământul liceal/anilor de studii I–III în învățământul profesional tehnic

C:\Users\ПК\Downloads\11928-redactat-ro.docx
4

postsecundar/clasei a XI-a și a anului I compensator de studii în învățământul


superior/claselor a X-a – a XII-a, după caz, a XI-a – a XII-a, în învățământul
echivalent învățământului liceal la disciplinele respective.
43) Se eliberează certificatul de studii gimnaziale pentru candidații
restanțieri care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenele de
absolvire a gimnaziului în sesiunea de examene 2020, cu calcularea notelor pentru
probele de examen în conformitate cu prevederile prezentei legi. Notele pentru
probele de examen care au fost promovate în sesiunile anterioare sunt recunoscute,
iar notele pentru probele de examen care nu au fost promovate în sesiunile
anterioare reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor
anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor VII–IX la disciplinele respective.”

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

C:\Users\ПК\Downloads\11928-redactat-ro.docx
NOTA INFORMATIVA
la proiectul tle lege pentrt modificarea articolului I din Legea nr.7112020 privind anularea
examcnelor nafionale de absolvire a programelor de studii in inviflmintul general, sesiunea
de examene 2020

l. Denumirea aatorului Si, dupi caz, a participanlilor la elaborarea proieclului


proiectul de lege pentru modificarea articolului I din Legea nr. 7112020 privind anularea
examenelor nationale de absolvire a programelor de studii in invat5mantul general. sesiunea dc
examene 2020, este elaborat de cStre Ministerul Educaliei, Culturii qi cercetirii.

2. Condiliile ce au impus elaborarca proieclului de act normaliv si Jinalitdlile urmdrite


Elaborarea Ei adoptarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din I-egea
nr.
in invatAmantul
7ll2O20 privindanularea examenelor nalionale de absolvire a programelor de studii
urmare a
general. sesiunea de examene 2020. este determinatd de evolulia situaliei epidemiologice
rispdndirii infecliei COVID- I 9.
cu virusul
Astt'el, avdnd in vedere cre$terea alarmantd a numirului de persoane contamil)ate
CoVlD.lg.incertitudineaprivindevoluliaincontinuareapandemiei,impuneadoptareaunor
cadrelor
misuri ce au drept scop diminuarea riscului de imbolnSvire a elevilor, studenlilor 5i
sanatdlii publice in condiliile pandemiei de coronavirus
(covlD-19)'
didactice 9i impticit afectarea
PrinI-egearr,.7|l202Os-adispusorganizareauneisesiunideexamene,infuncliedeevolu1ia
inscris in sesiunea de cxamene
situaliei pandemice. pentru uncle categorii de candidali care s-au
programa de liceu in institutiile dc
2020: restan{ierii din anii precedenli. persoanele care au ilnalizat
invatamant superior. care s-au inscris pentru a susfine examenul
in sesiunea de examene 2020 qi
persoanelecareauSolicitatSuslinereaexamenuluidebacalaureatinregimdeextemat.
sesiune pentru luna iulie 2020'
Ministerul Educaliei, cuiturii qi Cercetlrii a planificat aceastd
examindndgiunelescenariideamdnareatermenuluidedesliqurareaacesteisesiuni.darcu
asigurarea.pentrutoatecategoriiledecandida(iinscriqiinsesiune.aposibilitaliideaparticipala
anul curent'
,"siurea de admitere in instituliile de invatamant superior din
NumdrulcrcscdnddepersoanecontaminatecucoronavirusSporeEterisculdecontaminarca
elevilor. studenlilor gi cadrelor didactice care vor parlicipa
la aceasti sesiune' prin urmare sc
impuneodecizieprincaresdasigurdmdiminuarearisculuideimbolnavirecucoronavirus.
in categoriile
in .".o ce prive;te numdrul de candidalii la examenul na{ional de bacalaureat
mentionate. Precizdm:
- aceasta categorie de
studenlii anului I. instituliile de invatamant superior (223 candidali)
Nistrului. care sunt admiSi la
candidali reprezintd elevii din instituliite de invatamant din stdnga
nalional dc bacalaureat la
studii in instituliite de illva(amant superior cu sus[inerea examenului
fineleanuluil(ancompensator).Peparcursulanuluilcompensatoraceqtielevistudiazi
con!inuturilecurricularecorespunzdtoareclaseiaXll.adeliceupentruprofilulsolicitat.
candidalii care solicita suslinerea examenului de bacalaureat
in regim de externat (355
candida(i)qianumepersoanelecareauatinsvdrstadelganiqicarecorespundlaunadintrg
generali: este absolvent al unei
urm[loarele cerinte: este absolvent al qcolii medii de culturd
de 3 ani: este absolvenl al
institulii de inv5lamanl profesional tehnic secundar cu durata de studii
de invaldmdnt superior' care a
unui colegiu sau centru de excelenld; este student al unei institulii
generali: a finalizat, cel pu1in,2 ani
fost admis la studii in baza atestatului de studii medii de culturd
deliceu,cusitualiaqcolariincheiatapentruclaseleaX-XI.Acegticandidali'inperioada
curriculare corespunzatoare
prestabilit[, susiin probe de diferenli de program6 pentru con]inuturile
clasei a XII-a de liceu pentru profilul solicitat'
restantieriidinaniiprecedenti(2054candida1i)-pentrucareexamenuldebacalaureatpoatc
ti suslinut gratuit de ccl mult doud ori in decursul urmdtorilor i ani'
1
3. Principalele prevederi ale proiectului Si evidenlierea elementelot noi
Proiectul de lege prevede:
Articolul I din Legea nr. 7l 12020 privind anularea examenelor nationale de absolvire a programelor
de studii in invatamantul general, sesiunea de examene 2020 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2020. nr. I 3 I - l 4l art. 235) se modificd dupd cum urmeazA:
alineatul 4) va avea urmdtorul cuprins:
..4) Se elibereazd diploma de bacalaureat, care conferd dreptul de admitere in invatAmintul
superior 9i in invdldmintul profesional tehnic postsecundar nonlerliar, cu calcularea notelor pentru
probcle de examen de bacalaureat in conformitate cu prevederile prezentei [egi, pentru restantierii
din anii precedenfi. persoanele care au llnalizat programa de liceu in instituliile de invaldmint
superior;i pcrsoanele care au solicitat sus!inerea examenului de bacalaureat in regim de externat
5i
au finalizat programa de liceu cu medii anuale la disciplinele gcolare qi media generall
mai mari satr
egale cu ,,5" (cinci), care s-au inscris, in termenele stabilite, pentru a sus{ine examenul
de
bacalaureat in sesiunea de examene 2020."
articoiul se completeaza cu alineatele 4t) _ 4r) cu urmdtorul cuprins:
..4r) Pentru persoanele care au finalizat programa de liceu in instituliile de invdlamint
superior 9i persoanele care au solicitat suslinerea examenului de bacalaureat
in regim de externat,
care s-au inscris. in termenele stabilite, pentru a sustine examenul
de bacalaureat in sesiunea de
examene 2020. notele pentru probele de examen reprezinti media
aritmetica, cu rotuniire pini la
intreg. a mediilor anuale' oblinute de elevi pe parcursul claselor a X-a
- a XII-a in invalemantul
liceal/anilor de studii I-llI in invd{imintul profesional tehnic postsecundar/clasei
a Xl-a qi a anului I
compensator de studii in invdtamantul superior/claselor a X-a
- a XII-a, dup6 caz a Xl_a_ a XII-a.
in invalimdntul echivalent inv5lamantului liceal la disciplinele
respective.
4r) Pentru candidalii restanfieri care s-au insc.is, in termenele stabilite, pentru
a sustine
examenul de bacalaureat ?n sesiunea de examene 2020. notele pentru
probele de cxam.n care au
tbst promovate in sesiunile anterioare sunt recunoscute, iar notele pentru
probele de examen care nu
au fost promovate in sesiunile anterioare reprezintd media
aritmeticd, cu rotunjire pini la intreg. a
mediilor anuale. oblinute de elevi pe parcursul claselor a X-a a
- XII-a in invalamdntul liceal/anilor
de studii I-lll in invitrdmintul profesional tehnic postsecundar/clasei
a XI-a si a anului I
compensator de studii in invdlamrintul superior/ claselor a
X-a - a XII-a, dupd caz a XI-a _ a XII_a.
in invatIrnantul echivalent invatlmantului liceal la disciplinele respective.
43) Se elibereazi certificatul de studii gimnaziale pentru candidalii
restanlieri care s-au
inscris, in termenele stabilite, pentru a susline examenele
de absolvire a gimnaziului in sesiunea de
examene 2020' cu calcularea notelor pentru probele de examen
in conformitate cu prevederile
prezentei legi. Notele pentru probele de examen care
au fost promovate in sesiunile anterioare sunt
recunoscute, iar notele pentru probele de examen care nu
au fost promovate in sesiunile anterioare
reprezintd media aritmeticd. cu rotunjire pind la intreg, a mediilor
anuale, obtinute de erevi pe
parcursul claselor VII-lX la disciplinele respective.,'
4. Fundamentarea economico-financiard
lmplementarea proiectului nu necesiti cheltuieli financiare
suplimentare din bugetul de stal.
5. Modul de incorporare a actului in codrul normativ ia vigoare
Proiectul se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu
va necesita modificarea altor
acte legislative sau normative.
6. Avizarea $i consultareo publicd a proiectului
Proiectul a lbst avizat de cdtre Ministerul SinatAtii. Muncii si Protectiei
Sociale si MinistcrLrl
.lustiliei qi supus expertizei anticoruplie.

Ministru Igor tiAROV


\\
2
SINTEZA
ohiectiilor si propunerilor (recomandlrilor)
la proiectul dc lege pentru modificarea articolului I din Legea nr.7l12020 privind
anularca eramenelor na{ionale de absolvire a programelor de studii in invl{Imintul
gcneral, sesiunea de cxamcnc 2020

l'a rticipan tu I la avizare Continutul obiectiei/ Argumcntaroa


( ex pertizarc)/consultarc propunerii (rccomandirii) autoru lu i proicctu lu i
publici
\'linisterul .lustitici Comunicd lipsa observaliilor de ordin
conceptual.
Sub aspectul redactirrii normclor Se acccpla.
potrivit regulilor tehnicii legislative. in
tcxtul proiectului de lcge abrevierilc
"Ar1. I" "An. 2" se ror substilui cu
5i
abrevierile "Art. I" qi. respectiv. "Art.
II''
\'t inistcrul Snnltitii' Comunicd lipsa de propuneri Ei

l\l u ncii si I'rotec(ici obieclii.


Sociale
Centrul Na{ional AnalizAnd proiectul suspus expertizei
Anticoruptie s-a constatat ci autorul a rcspectat.
parlial, cerinlele legale Privind
asigurarea transparen,tei in procesul
dt:cizional. Prevederile proiectului
corespund cu scopul declarat de citre
autor in nota de argumcntare in
normele supuse expertizei anticoruplie
nu au fost identificati careva lactori qi
riscuri de coruplie.

trlinistru 4( Igor SAROV