Sunteți pe pagina 1din 5

AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRIT,4,T'E

-A REPTIBLICII MOLDOVA

HATInOHATbHbIII OP|AH rIO


HEn OAK)' n H OCTI4 PIi C[I/E"rI I4 Kr{ MO"iI,IO BA

INSPECTORATUI, DE INTEGRITATE
N{D-2005, mun. Clhisinriu. str. Nlitropolit Gavriil Bdrnulescu-Bodoni. 26

Iel.(37.1 22) 820 601. lar (373 22) 820 602. :j, ir:),'jltj,tttll. e-mail: infb iiani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 102/10
mun. Chi;iniu 19.06.2020

Inspector de integritate al lnspectoratului de integritate al,A.utoritAtii Nalionale de


lntegritate. Ion Cretu, examindnd materialerle dosarului de control al averii si intereselor
personale. iniliat in privinla lui l{anlafuc Ale.xei. niscut lu I, IDN['-I
rjomiciliat in Director al i.tr4 "Gridina Zoologicd''.
lirrtemeiul ar1. 35 din Legea nr. 13212016 cu privire la Autoritatea Nafionala de h'rtegritate. a
;intocmit prezentul act cle constatare. prin care.

A STABILIT:

La20.11.2017 in cadrul Autoritalii Na:lionale de Integritate a fost inregistratd cu nr. 692


sesizarea Inspectiei Financiare a Ministerului Finan{elor al RM.
La17.10.2018. in conformitate cu prevederile ar1. 30 din Legea nr. 1-\212016 cu privire
lLa Autoritatea Na{ionald de Integritate (in continuare ANI). sesizarea mi-a fost repartizatE
aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizdrilor.
in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 13312016 privind declararea
averii si a intereselor personale. subiecli ai declararii averii Ei inl.ereselor personale sunt
conducdtorii organizatiil or publice gi adjunc[ii acestora.
Potrivit declaratiei de avere si interese personale pentru anul2017 a h,ri Hantatuc Alexei
accesate prin intermediul sistemului infbrmational e-integritate. s-a constatal a fi depusa contrar
l.ermenului regulamentar. la data de 02.04.2018.
;
Iu corespundere cu prevederile art. 5 alin. (a) din Legea I:\312016 privind declararea
averii Ei intereselor personale. responsabilitatea pentru depunerea in termen a declaraliei. precum
qi pentru veridicitatea si deplinitatea informat.iilor o poartd persoana care o depune. iar potrivit
dispozitiilor art. 6 alin. (1) al aceleiaqi iegi, declaralia se depune anual, pdna in data de 3 1 martie.
indicAndu-se veniturile obfinute de cdtre subiectul declardrii impreund cu membrii de familie.
concubinul/concubina lui in anul fiscal precedent. de asemenea bunurile definute si interesele
personale prevdzute la art.4 alin.(l) lit. b) - m) la data depunerii declaraliei.
?,
Inbaza prevederilor legale relatate supra, Hanla{uc Alexei. urmare a delinerii func{iei de
Director al I.M "Grddina Zoologicd". este sutriect al declararii averii pi intereselor personale 5i
are obligatia de a depune declaralia de avere ;i interese personale anuald pdnd la data de 3I martie
si este responsabil de veridicitatea gi deplinatatea informaliilor din declaralie.

acestor date
Astfel, \a22.10.2018 in temeiul ar1. 28 alin. (3) din Legea 13212016 cu privire la ANI.
prin Procesul-verbal de iniliere a controlului nr. 105/10" in privinla lui Flanlaluc Alexei. Director
al i.M "Grddina Zoologica" a fost iniliat controlul averii gi intereselor personale.
Prin demersul ru'. 04-10/1232 qi nr.04-10/1233 din 23.10.2018, Hanlaluc Alexei a fost
Lnfbrmat despre inilierea in prir,inla sa a controlului averii Ei intereselor personale ;i despre
drepturile prevdzute la art.33 din Legea nr. l:\212016 cu privire la ANI.
Totodatd, \a14.11.2018qi 15.ll.20l8HanfalucAlexeiafbcuttrzdedreptul slusialuat
cunogtinla cu materialele dosarului Ei cu sesizarea depersonalizatd.
intemeiul prevederilor art.20 alin. (1) lit. a)-d);i art.32 alin. (3) din L,egea nr.13212016
cu privire la ANI, inspectorul de integritate a accesat registrele de stal., a solicitat inforrnatii si
,locumente necesare desfEqurdrii controlului de la instituliile financiare din Republica Moldova.
Primdria mun. Chiginau. A-eenfia Servicii Publice. Registratorilor indeperrdenli. Serviciului
Vamal qi unor persoane llzice.
Corobordnd cele descrise supra. inspectorul de intesritate atestd-gruglqelgle:
Potrivit informatiilor din Registrul de Stat al Popula{iei, Hanlaluc Alexei Ei I
I su't soli i'cepdnd .u I qi au copii minori,
Prin urmare. in confbrmitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu
privire la ANI, inspectc,rul de in.tegritate a ef.bctuat controlul averii si intereselor personale in
privinla lui Hanlaluc Alexei qi
pentru perioada 01.03.2(11 2 - 21.10.2018.
in conformitate cu afi.4 alin. (1) lit, a)-f) al Legii m. l2(i412002 riabrogata) privind
rleclararea si controlul veniturilor qi alproprietililor;i ar-t. 4 alin. (1) 1it. a) - l) al Legii 13312016
-
privind declararea averii ;i intereselor personerle. subiectul declararii Hanfa{uc Alexei de comun
cu membrii lamiliei sale. urma sa includd just date in declarafiile sale de avere pi interese
personale si declaraliile cu privire la'u'enituri 5i proprietate. insd nu a inclus sau a inclus incon'rplet
urndtoarele:
z in declarulio cu privire lu venituri ;i proprietate depu.sii to 04.03.2014, au fost
i dentificate urmdtoo rel e carenle :
Teren cu nr. caalastral ari, amplasal
dobcindit la 03.0 I. 20 I 1.
Clonslructie cu rtr. cadastral anqtlasat in
dobdndir la 03.0 1.,10 I 1.

Calitutea de cttlntinistrulrtr si asocial cu coto de 50% din capitulut' sociul of


u lui Hantuluc' Alaxe i;
Culitttlea de uclninistrutor si us<tciat clt cot(t de 70% clin capitctlttl ^rocial ul -
u I tr i Hurtt ttl ttt' Aic,.rt i.
r' In declaratia cu privire lo venituri;i proprietute depusir la 10.03.2016,- uu fost
identiJicote u rmritoarel e curente :
I/enitul declrtrat u lui Hantaltrc Alexei a constituit 91 710,66 lei ,si a lut
cttnstittrit 7l 31 12,28 lei. insu,.jusl es'te ptentru Alexei 93 92,9,01 lei l;rut .sttu 75 366,77 tei net si
])(.ntt'u I 70 1l l.9l brut sau 57 g,\5,97 lei net;

arjeslo|datep0rlcIicf.ectlLa1.nutlaiincottdi1ii]epre\fzuledeLegealtrl3]cljn080l'20llpririn
Teren cu nr. c'adaslra/ ari, amplasat tn
dobtindir la 03, 0 1. 20 11 :
Anul .fabricaliei autontobilului tr'olkswagen Shuran, a/f 2010, este irtdical
.?009, insii de fucto este 2010;
Conturile bancttre tletinute de Hanla{uc Alexei,ri I in coclrulJr'r, ,r,
-,
C)ctlitatea de adntinistrator $i asociat cu cota cte 50% din capitalu,l social ol
u lui Hunluluc Alexei:
Calitcttea de atJntinistrctlor gi asociat cu cota de 70% din capitalul social of
-
u lui Hantutuc'Alexei.
;i interese personale depusd Io 02.04.2018, uu fost identiJicute
-
urntdtourele curenle:
Teren cu nr. c:adoslral ari, amplasat irt
dobdndir la 03.0 1. 20 I I,
Anut ./abricaliei uutotnobilultti L'olksu)agen Sharan. a/f 2010, I erte intlicul
.?009. in,sit rJe facto es'te 2010:
Culitatea cle administt'ator $i as'ociat cu cota cte 50% c{in capitalu,! social nt
u Itri Huntuluc Alcxci:
Cttlilctea cle uclministrotor .si asocictt clt cota cte 70% clin capitalul ,socinl of
-
a lui Hanlo{uc Alexei.
F in cleclarolia de evere ;i interese personale depusd Io 05.03.2019, uu fost identiJicute -
urnittourele coren(e:
Teren clt nr. c'aalastral ari, amplasal
tlobcindit la 0 3.0 1.20 I 1 ;
Teren cu nr. cacllastral ari, amplasat in
dobdndir la 03.07. 20 I 8 ;
Anul.fabriCa|ieictutomobiltt|ttiLblkstyctgenSharan'a/f20]0,Z,eSteint|icctt
.7009, insir de.facto e.ste'20I0,
C)alitatea de administrutor si asociat cu coto de 50% din capitalul sociul of
tt lui Hantaluc Alexei:
Calitatea de administt'crtor gi usttciut cu cota de 70% clin cupitcrlul .yociul nt|f. -
ct lui Han{aluc Alexei.

'- Totodatd, tn declarstiile de avere ;i interese personale cit ;i cele cu privire la venituri ;i
proprietate depuse pe purcursul uctivitii(ii lui Hunlaluc Alexei, inspectorul de integritate
distinge urmrltourele date care aufost irrcluse denaturat:
in Declurcrlict cu ,7;rivire lu veniluri qi propriettrle clin 10.03.2016, Hunlaluc Alexei cleclat'ii
lct capitolul III. Bunuri ntohile, ttutontohilul l/olksu,agen Sharan, af 2010,I cu yulocu'eu
conform documentului care certifica provenienta proprietdlii 181 000,00 lei;
in Declarctlia de avere si interese pers;onale ttin 02.01.2018, Hanlaluc Alexei cleclard la
t:ctpi|olu|III.Btlnurint<l.bile,au|c',mobiluII,,olJ;sy,agenSharun,o/f20]dfcut,u/oarect
proprietiilii 172 000,00 \ei,'
cctnfctrnr docuntenlului care certi./'icci pr ovenienla
in Declaralia de ut,ere ;i interese per,s;onale clin 05.03.2019, Hanlatuc Alexei cleclat'it lu
c:ttpilolttl IIL Bunuri ntobile. autornobilul Voll:swagen Sharan. atJ 2010,I cu t,aktctreu
confitrnt doctmtentului cure certiJica provenienla proprietatii 172 000,00\ei,
Oonfttrm doct,ut tr crtn/irt4tttiye cla proyenintti u autontobilului enunlat, insnec'torul
ck: i nl e g' i lut e r e I ine rnlci I o ar el e :
u

acestor date
Automobilul Volksv,agen Sharan, cod VII{; a .losl intltortat
loersonal de ciitre Hanlaluc Alexei din Republica Cehii;i vdntuit la 17.12.2013,'
Confbrm.facturii de import a automobilului, la procurare la data tle 02.12.2013 a costal
,300 000,00 tle coroane c:ehe, echlvalentttt a 195 570,00\ei conJbrm cursului oficiut la ucea datut ;

(lupacitatect cil,;ntlricd (1 automobilului enun{at conform cartelei transportultri nr.


f a Agentiei Servicii Public'e, constiluie 1968 cm3, ntotorind;
Totodatd. potriv,;t Codului Fisc:al al R.V (Legea nr. I I63/1997), redac'tia din 0l .I 1.2013,
ort. 128, unexe nt. 3, 1,,ozitia 87()332, tarifele accizelor pentru Ltn astfel de atttomobil strnt: 1,27
euro pentt'u lutt3 capctt'itate a motorului,.fbnnula.finatii liind 196,\ r-nf*1.27 ettro: 2,199.36
'9
Lll'0.'
Totodatii, prin riispunsurile Se'rt'iciultti Vamul al R,\[, nr. 28/07-302-7 din 28.02.2020;i
,nr. 28/07-6578 din 02.06.2020, se constatd tu'mdtoarele: miilocul de transport mlrca
IiOLKSI,I/AGEI Sharan, cod I,'IN a fosl vdntuit de cdlre cel. Hanlaluc
.Alexei la data de l7'.12.2013 si au fbst eliberate adeverinta TV-25 nr
0351788 ;i chitan{ierul TV-11 nr'. A8868818, valoarea in vamu a mijlocului de transport slts
,men{ionat a constituit L91 27t),00\ei, in cadrttl procedurii de vdmuire ttfost achitatii sunta de 16
156,56 lei.
Astfel. inspectorul de integritate constati cd valoarea automobilr.rlui conform
documentelor care ii certifica provenienla cc,nstitLlie cel pulin 230 426,56 lei fbra a fi luate in
calcul qi alte cheltuicli de transporlare. asigurare Ei perfectare a documentelor de tranztt a mai
multor ldri europene pAnd la derstinalia I'rnalii, Republica Moldova. care conform unor calcule
,estimative ar constitui cel pulin 10 000,00 lei.
Potrivit dispoziliilor at1. 32 alin. (6) I-egea nr. 13212016 cu privire la ANl. in cazul in
,Cate ,r€ constatd cii persoanu st.tpusii controlului deline ;i alte bunuri tlec,it cele inscrise in
,declaralitt de crvere si interese personale ori se constatd cli.ferenle subslan{iule intre veniturile
r.leclarate qi averea tlelinutd, inspectorul de integritate ii solicitd infLtrma{it' ;i dovezi prit,incl
,,itr.slificareu ocestei difbrenye ;i are obligulia cle a o invila penlru a prezenta unpunct de vedere.
Astfel. prin demersull nr. 04-1011622 din 05.05.2C120 (,aviz receplionat.
Hantatuc Alexei a fbst irrvitat sd prezinte informatii gi dovezi privind bunul
procurat in perioada efectuarii controlului qi sd depund punctul de vedere asupra informaliilor
enun{ate care nu au fost retlectate sau au fost reflectate denaturat in declaraliile de avere si interese
personale/verrituri si proprietate.
in consecinfd, pAna in prezent, Hanlaluc Alexei nu a prezentat punctul cle vedere gi dovezi
cu privire la obiectul controlultri.
Urmare a exatlindri rnaterialelor acurLulate in dosarul de control, in temeiul art. 34 alin.
tf 1) din Legea 13212016 cu privire la,,\NI. inrspectorul de integritate. concluziondnd rezultatele

controlului, Llrmare a aplicdrii lbrmulei de calcul privind stabilirea diferenlei substanfiale nu s-a
constatat dif-erentd substantiald irrtre averea dobAnditd gi veniturile oblinute sau delinerea a'n.erii
cu caracter nejustificat (pentru 1:erioada de retferinld au.fost stabilite t,enituri invaloare de 611
l-13,95 lei ;i cheltuieli irt yaloare de 521 513,,71J9_U
Concomitent. inspectorul de integritate constatd bdnuiala rezonabilS privind sdvArsirea
unei infracliuni de cdtre Hanla{uc Alexei. exprimatd prin neincluderea informaliilor cu privire la
bunulile qi calitalilor sale in declaraliile cu privire la venituri si propriet[li qi declarafiile de avere
qi interese personale pentru anlt 2013,2015. 2017 qi 2018 dupa curn urmeazd: Teren cu nr.
cudastral ari, amplasat in

r
iili;', i\!l-ll,rl!i),lli!i l:
clobdnrlit ta 03.01.2011, Teren cu nr. caclastral ari, antploso, tn|I
dobandit la 03.07.2018; Contttrile bancare de{inute de
Hantattrc Alexei si cu nr.
',C)tlnrt,trilebt'tncurecle!inutedeFIan|a|ucAlexei{'lI
cu nr.
-
si Calitatilor lui Hantatuc ,4lexei de administralor si
ct,sociat cn cota de 5A% din c'apitalul social nl
I, cle uclrninis'trutor ;i ct.sociat cu cota cle 70% clin capitalul social ol

Subsidiar. ll5pgctorul de inteqritate i$i fundamenteazd birnuiala rezonabila privind


.@rnidec5treHanfa!ucA1exei.exprirnat5prirrintrodLlcereadenaturatda
clatelor cu privire la 'n'aloarea automobilului de model Volkswagen Sharan. cod VIN:
a/f 2010, I care a costat cel pulin 230.426.56 lei (suntu
con/irmrtt prin dctcunlente ce ii - pe cdnd Hanlaluc
cerli/icci provenienta), declard acest
'\lexei
reutotrobil cu slrma de 172 000.00 lei in declaratia de avere Ei interese personale din 05.03.2019.
172 000.00 lei in declalalia de avere ;i interese personale din 02.04.2018 si 184 000.00 lei in
,leclaratia cu privile la'u,enituri si proprietate clin 10.03.2016.
Astfel" confbnn art. 34 ali n. (2) din Leglea nr. 13212016 cu privire la Autoritatea Nationald
de Inte-critate, inspectorul de integritate. urmare a constatdrii banuielii rezonabile privind
siivdrqirea infiactiunii previzute la art.352rillin. (2) din Cod penal al RM. de citre Hanlaluc
.Alexei a sesizat Procuratura General5 in vederea examinirii faptelor constatate prin prisma
articolului prenotat.
in cor.rfonnitate cu prevederile ar-t. 5 alin. 1511 din Legea nr. \3312016 privind declararea
averii Ei a intereselor personale. potrivit cdrorzL in cazul in care autoritatea publica competentd in
domeniul controlului ar,'erii qi intereselor personale constatd cd in cleclara{ie au fost introduse
date incomplete sau eronate. subiectul declariirii este obligat si depund declaralia rectiflcata in
l.ernren de 30 de zile de la data la care actul de constatare, intocmit itr urma controlului averii $i
al intereselor personale. a devenit. definitiv.
Avind in vedere cele constatate. in cc,nformitate cu preveder:ile afi. 19. art.27 alin. (7).
art.34 alin. (2). art.35 - 36 din Legea nr. 13212016 cu privire la Autoritatea Nationala de
lntegritate si art.5 alin. t5r.) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor
personale. inspectorul cle integritate.-

DECIDE:
t. inceteazi procedura de control al averii ;i intereselor personale in privinta lui Han(a{uc
Se
r\lexei. Director al i.V "Grddina Zoologic6".
2. Se solicita lui Hanfalr,rc Alexei. Dilector al i.tr,l "Grddina Zoologicd". sd depund
declaratiile de avere si interese personale rectificate pentru anii 2013,2015,2017 ;i 2018 in
termen de 30 de zile de [a data la care actul de constatare, intocmit in urma controlului averii si
eLl intereselor personale a rdmas definitiv.

3. Se aduce la cunoEtinfa lui Hanfaluc Alexei actul de constatare Ei se informeazd despre


clreptul de a-l contesta in termen de 15 zile cle la primirea acestuia. in instanfa de contencios
a.dministrativ. Judecator:ia Chisiniiu (sediul Riqcani). MD-2068. mun. Chisindr-r. str. Kier'. 3.

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate Ion CREIU

aceslor dale