Sunteți pe pagina 1din 9

A tJl'O tr rTAT't,tA NAT I ONA LA D ri I N'I'tiG R t]'A'r ri

A II.IiI'U BI,ICI I MOI,I)OVA

I rAr (t4orrAJIbrrbtr,l op|A I I rr0 r r Ftr ro/lKyrr r tocrr4


PIiC r IYIiJI t4 r(r,I M OJI/(0 BA

I NS PECTOITAI'tJ I, DIi TNTIIG IT ITAT Ii

N'll)-2(X)5. ttttttt. (lhisittiitr. str'. l\,litnrpolit ( iavriil IlirnLrlcscLr-llotluni. 2-(r


'l'ol.(373 2?.) 820 60 l.
lax 1313 22) u20 602. rr ri l.rLri rril. c^nrail: inlirtrr)irni.nrrl

ACT DE CONSTATARE
nr.343116
mun. Chi;influ 28.10.2021
(liLrbotetrtr Cristina. it-tspector sLrllcrior cle intcgritate al Inspcctoratr-rlui dc intcgritatc
al
ALrtoritirlii Na{iollalc dc Ilttcgritate, cxtit-nirrincl nratcrialelc closarLrlui dc contrgl priyipci rcspcctareil
rcspectitrcii t'cgirttr:lr,ti.iLrriclic al iuconrpatibilititilor iniIiat in privin{a cltLri I{cbc.ja llzrc]r,r. cx-clepr-rtat ip
[)at'liur-rctrtrtl RcpLrblicii Moldova. in tcnrciul ar1.35 ciin Legca nr.13212016 ct,r prit,it.e lcr Autrtritcrtccr
i\iuliorulii dc lnlcgriltrlc (in crtnlinuurc Legcu nr. 132/20t(r). a intocnrit prezeltr-rI act cle constatar.c
prin carc"

A CONS]'A'I'A'I':

La 13.01.2021, itt conlbrmitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 13212016 cu;trittire lu
Aulot'ilulecr lVulionulii cle lntagt'ilule, inspectorului cle intcgritatc, C'iLrbotarr-r Cristina, i-a Ibst
clistribLritii clcctrotlic etlcatorir-t prin itite rnrcdiLrl sisternLrlui irrlbrntational c-lrrtcgrit2te sesizarea nr. 04-
l5l913 din 28.12.2020 carc a stat [a baza lbrnrdrii closarului dc control nr.20210i16002 in nr.ivinla
li--
dlLri Rebc.lti ilaclr"r. clonriciliat in rlun.
Potrivil sesizirii. cll Rebc-ia Raclr-r a incalcat rcgimr-rlr,ri.juridic al incorrpatibilila!ilor gencrat
cle cxercitarca sinlultani a trattclatr:lr-ri cle cleputat in caclrurl Parleirtrentului Rcpublicii Molclor/a
$i a
lirnclici dc prcsedintc in cadrnl A. O. ,.Acaclernia de liolbal Radr-r Rcbc.ja".
VcrillcAIrcl scsizzirea sltb aspectul respectirii condiliilor clc lbnui qi c6rrtiput. ipspcctor.ul ,u.
iderltillcat cil'cttlttsttttttc cttt'c ar inrpicclica cxarlinzrlca cclor scsizzrtc in ordinca pr.ocedririi prcrrirzute
clc l.agcu nr. 132,/2016 tinancl cont clc 1"r'cvcdcrilc ('oclttltri .4tlmini.s.tyutit,.
Itl cadt'ltl vcrillcirrii prcalabilc. s-a stabilit cir cclc invocatc in scsizarc sint intcntciatc llincl
-

st-lstitltttc clc clatclc clirr clcclaratiilc clc avcrc si interesc pcrsonalc dcpr:sc cle cltrc dl Rcbc.ia Radu i,
calitatc dc dcpLrtat in Parlantentul Rcpr_rblicii Motdova.
Irrtcmeiul ulin. (l), urt.3l;iulin. (l)-(2), urt.37 clin l.egeunr. 132/20t6,laclatade26.0l.2021
1trin prrtccsul-vcrbul nr. 33/16 a lbst iniliat controlul privincl respcctarca rcgin.rr-rlr-ri .jlric1ic al
incom;ratibiIit:itiIor in privinta dILri Rcbe.ja Radu.
Pt'irr sct'istlarca Ilr. 04^l6l29l din 27.01.2021^ carc con(brrr avizulLri dc rcccplic nr..
I)SU0009U9172n S a fust rcccptionatii la 29.01.2021. cll Ilcbc.ia Ilachr a Ibst inltrrnrar clcsprc ipilicrca
itl Privirrta sa a cotrtrolr-rltri ltriviltd respcctarcer lcgir-nr,rlLri .jr-rriclic al irrcompatibilita!ilor si clcsprc
drcplr"rrile 1lt'cvilzt-tlc Ia al'l.33 din Lcglca nr. 13?-1201(t ct.t ltrit,ire lu Autoritutacr Nutigpulir clc
ln le gr ilu le.
La clata clc 11.02.2021. dl Rcbc.ia Radu ILind reprezcntat clc avocatul .l-abarcca Alcxanclr in
baza rrrallclittttltti rrr. 1408071 din 11.02.2021. a bencllciat clc clrcpturilc salc prcvdzr-rtc la ar.t. l3 di,
l,egcit trt'. 1321'2016 <:tr privirc ltr /t.rlorilulcct iVuliottulii clc lntagt'itutt: si a lircr,rt cLrpgstillzi cir
tttrtteriirl,-'lc (l()slll'u I Lt i.
Itlslrcctorttl clc irttcgritltte rr:titic cii rcginrul.iLrriclic al incontlratibilitaitilor sc aplica catcg6t.iilor
dc sLrbiccti ai clcclariilii sltccilicali la urt.3 ul Legii nr. 133/20t6 prit,incl clcclurcrrccr tii,crii s'i
inlcrc,velor lter':'onule (in conlintrurc Lcgeu nr. t33/20t6. (lonlrlrni lit. u), utin. (t)ul urt.3 tli, Legccr
nr. 133/2016 's'i tlncxci lu l,egau nr. t99/20t(l, subicc(i ai cleclardrii avcrii Ei a intercselor pcrso,aic.
sint dcputatii in Parlarrerrtrrl RcpLrblicii Molclova.
PotriVit url. l6 clin Lcgccr t'u'. t33/20 t6, sr-rbicctul cleclarirrii sc ai{'ld inlr-o stare clc
irlconrpatibilitatc in cazul itt cat'c pc langa lirnctia pLrblica saLr dc dcmnitate pLrblica clclinc/excrcitir
sitnultatl o alti lirrlc!ic, calitatc sztu zrctivitatc, Iapt carc cstc interzis
ltrin CJopstitLrtia Rcp.blicii
Moldova gi/sau prin alte actc lcgislativc.
C-'otrlbrnr trrt.70 clin ('ott,s'liluliu llA4:,,culitoteu de deputrtt este inc6mpltibilri cu e-rercitrtrert
oricirei ulte.ffuncyii retrihuite, r:t.r cxt:eltlitr ucliviltilii clitluctic:e.yi .ytiinli./i1t:. Altt ittr.slrlttttibilitirti.s,c
.s'lubila.sc'1tt'in lcgc rtt'gtutit;ti' iar in conclitiilc lit. cl1, crrt. 3 clin l,egeu nr. 39t'199-/
tle,s:1tt.c .s.tutt.ttul
clclttrltrltrltri in ['rrt'ltrmt:nl, mtnrlutul rleputulttlui este incomputibil cu axercilurert oriciirei
olt,

I)urluntenlului.
AEaclar. lcgca institttie ut-t tcrtttcn dc prcscril-r!ic pcntrr-r climinarca sitLraliei cle ilcortrpatibilitatc
irr sctrsrtl url. 5, alin. (l) clin I'cgeu nr. 39/1991 potrivit cf,ruia, depgtatr-rl carc sc afld in unul cli,
cazurilc cle iuconlpatibilitatc prcrzitzt-ttc la art.3 va dcnrisiona, in tcnncn ctc 30 clc zilc c-lc la
<Jata
Valiciilii Illatidatrtltti. clill ILrnctia irtcontpalil-riliicu rranclatLrl c'le dcpLrtat. I)acii <lcpLrtatul carc sc
allii i,
trrlLtl clitltrc cazttrilc dc itrcotlll"rtrtibilitatc nu il rcsllcctar concli{iilc nrcnlionatc la
llin. (l). nrarclatLrl lrri
incctcazir t1c clrcpl la cx;rirarea tclrncnului prcvtizut la alin. (l).
ln caz corrtl'21r. (lonstitLrlia prcveclcii cxprcs la urt. 69 ulin. (2) cit.il ctrt.clc ipcoptpatibiliratc
calitatca clc cleputat itrcctcazl. iar Cr-trtca Constitu!ionali s-a cxpus tn Ilgtiirirecr nr. 2l clitt
2,1 it,,tie

h<rtiirarc ('rtrtcit
rclirlc cir I in,s'ct't,sul urticolalor'69 ulin. (2) ,+i 70 trlin. (l).yi (2) tlin ('rn,s.titrr(ic; -
l'unti lu c.rpirut'au lct'mcntrltti pt'atttizul tle legc panlrt,t inc'alurcrr .s,itt.tu1ic::i de inr:gntpcrlibililult:,
claptrlttltrl vu oplu inlre ntunclult,rl tle clcltulcrl ;i /i,utcliu curc gcnercuzir incsntltuliltililuteu,
cla m on An tl cl i n nu cl in t ra .lltn c l i i...
i,s' i u
l.
I{cspcctir', ill scol.rltl stabilirii pcrioadei cle vcrillcalc si a statr-rtului sr-rbicctulr.ri. zrr-r lbst acccsate
datc cat'c alcstil tlctitlcrca calitirtii cle sr-rbicct al cleclalirrii, precunt;i a tlcfilcrii/excrcitar.ii
Lrnci
llnctii/calitri!i carc gcncrcazi sterrca cre inconrpatibiIitatc.
IIr tcrllciLrl l/oltrt'urii ('tu'lii ('on,s'liltrlionulc clin 09.03.2019 privincl confirnttrrt:u t.t::rrllcr/alrr
ulcgct'ilrtr PentrLt l)ut'lrrmcnlul llaptrblicii 14olcktttu din 2./ Iebrt.ruir.ic 2019, cll Il.cbe.ja RacJLr
a lbst
cotlllrtrat ca callciiclat sLtl"rlcant la lirnc!ia cle clcputal in ParlapteltLrl Itcpr-r6ticii Molclova.
Astl'cl' itl telllciul Ilotiit'tirii ()urlii Con,s'lilttlionule clin l9 clecembrie 2019 prittincl ttulidureu
t'ttltti tl|(tt't(l(rl dc tlepulrrl in Purlun'rcnlul t?epLtblitii Moltlot,u, dl I{cbc.ja RacJl a cxcrcital prarclattul
clc
clelrLttat itl Parlatllgrttrl RcpLrtrlicii Molckrva <lir.r 19.12.2019. t,a 23 iulic 2021.
accst, si-it ircclnt
tr-tittrcliitul clc clcPtrtat. ill tclllciLtl lloldt'urii ('t,rt'tii ('on,stitttlionula nt'. 20 tlil
2.] ittlit: 2021 pt.irintl
|cicsirrr'l <litr 1'rt'cvcclcrilc ttlirt. (6), trt'1.2 tlin Lagr:u nr..i9/t99.1 tlc,s:1tt.t:.s.lultrltrl
tleptrlultrltti i,
Purluntanl (it't r-'ottlitttrurc - l,cgcu nr. -i9i199,/), cztlilarea clc clc;rLrtat incctcazd la clata i,trlu,irii
Iegalc
a I)arlantcntului nor_r ales.
Potrirrit irllirrrlratici g,t:ncrate clc sistcnrul inlbrrr-rafional li-in/cgritute qi a rcgi,s,tt.ului

',tlcutlemiu clc l\tlbul lluclu llebelu LlA4l',\ " s-a stabilit ca cil Rcbc.ja Itacl1-,"ri. iprcgistrat in caiitatc
clc I)rcscclit|tc al /socia/ici Obstcsti .,Acadcntia cle Irotbal RaclLr Rcbc.ja LIMpS.'.
'['in.incl cont dc
lirPtLrl ci in pcrioa<la 19.12.2011)-26.01.2.021 (data ipiticr.ii co,trolLrlLri)" dl
I{cbc.ia Ilaclir a cxcrcitett rnaltclatltl c'lc clcpr.rtat. iar inceputr:l curgcrii terprcnulLri
clc solLr(iorlare a
sitLralici clc itlcorrlllatibilitatc gcneratc dc ntanclatnl de ClcpLttat, a ipccl-1-rt a curgc
(r'alicla|ca tllatlclatrtllti clc clcpulat). iar cxan]inarea inconr;ratibilitalii a lbst
di, 19. 12.2Olg
tratali prin;rr.isnra

2
rcglcntcntririlol cu ltlivir.c la inconrperlibilitaltilc institLritc llcntrul Iirnctia cJc clcntnitatc pLrblicii
(dcpLrtat).
Or. potriVit urt. 20, ulin. (l), lit. tr) - cl), urt. 32, ulin. (,1)-(5).5.i urt. 37, ulin. (2) clin l,cgcu nr.
132/201(t^ prccLlrll si in tenteiul crt'1.22, url.85;'i crrt.87 clin ()ocltrl Adntini,ttr.tLllv, ilspcctirLrl
clc
inlcgritatc cstc ctltllpetcnt szl invcstigliezc si si stabileascl clin oliciu aspectele de lapt ale cazLrlui
carc
fac obiectLtl proccclLtt'ii Iirir ii sc liniita la c'lovczile gi atirmaliile participanliloL, colsulti
clatclc
Rcgistre lol inlbrtllzltiollalc dc stat, prccum
;i solicitir arrtorit[tilor corrpctcptc inlormatii si docLr,rentc
ncL:csarc c1cs{hsr-rlhri i contr.oI ] Lr i. r_r

('tlrllbt'tll inlbrrllatici f'ltt'ttizatc clc cltrc Conti.siu trritlicu, ntrntit'i ,si


f inttrnilrili tr ptrt.lrstt4tlt.rltri
/li'1 inrcgistralc in caclrLrl ALrtoritalii cLr nr'. 393ti clin 05.0-5.2021 c'lin partca dlgi Ilctrcja Iiacl, in
lrcritraclit excl'citiiIii Illatlclatltllti clc clcpr-rtat. nLl il par\/cnit nici o clcclara!ic in orclinca url. 6 cli, l,cgcu
ttt' 'i9il99'/.itt clccltrsttl a 30 clc zilc clc Ia valiclarca manc'latLrlui clcpLrtalul trcbr-ric si ciecllrc IliroirlLri
pcrtltatlctlt oricc actirritatc cxtraparlantentarl pe care va cor.rtir-nra si 6 clesfhsoare. ori schimbirile
st.tt'vctlitc irl activitatca c'lcpLrtatLrlLri in tinrpul cxclcitdrii ntanclatr:lLri sc iicluc ia cunostin[i
bir.oLrlLri
pcrnraltcnl in ccl ntLrlt 1O z)lc clc la c-la1a altarilici lor.
[)o1t'iVit rlspt.ttlsului Asociatici Obslcsli ..Aca<,lcrtria dc Itotbal IlarlLr Rcbc.ia LIMIrS"
rtr. llzl2
t.lin 1'l'02.2.021. s-a stabilit cit dl Ilcbc.ia l{a<iLr a lirst irrrcgistrat in calitatc clc I)r.esccliplc
al As.crarici
()b;cs1i..,Acaclctllietclcli'otbalIlaclLrI{cbc.jaI-IMi,S.^.lDNOtst,,i,,t>cci)ia
MirristcrLrlr-ri .lLrstitici nr. 201 din 20.0(r ,2017 patr4 in plczer1l, in t.n-,"iffi,l.,ilrbal
- al ;edinfci
AclLrnarii clc Constituirc a Asocialici Obqtegli Acaclenria dc Irotbal Raclu Rebe.ia-
LIVnS ciin
14.06.2011.
Clonlblrll pcl. '/.1'/ clin
'\ltrltrlttl A,voc'itrlici Ob.:le,sti Accrclentiu cla l,'otbul lluchr llcbalu- t.lA4p,\
irrrcgistrat clc ciitrc N4illistcrLrl .lLtsti!ici Ia data c1c 20.06.2017: ,,['rc,sedintalr: ('op,s,ilit.rltri
tttcntbrii ('rttt,silitrltri tlc /clmini.s'lrut'a c'ont;out.:ri,1i
/iin4 ult:,s,tlin
1tt'c:itlcuzti,s'cclinlclc ('on.;ilitrltri".
Iicicsin<l clin pcl. '/.l,\ ul ,\lcrlt.rlului; ,,Pra.yeclintr:lc A.s'ttciuliai e.s,te trlc,s. tlc tlclt.rnurcu (jcrcrulu

cotnpalenlii:
-utlrtplti tlet'izii1:tt: rtt'ir.:c pt'rtblcmd ce line clc ttc'lit,ilttlctr A,s'or.:iulir:i,s,i t.:trr.e 11 c,\,lg c1: t.,ntpclt:,lu
cxt;ltt,: it,ii u uIIttt' ()t.gut1e,'

./i:it'a s' i I rtr icl i r;a,


-trt.lntini,tlratrzti rtpcrrtlit, tniJloucclc /.s'ociulici, inchcie lrunzuclii ,s.i ,s:ctttnguzgi c12t1,lq.uc!a,
alil-st:t'cuzri l)t'oL:ttt'e, clc.s'c'hiclc t;ot'tlt.rri l'tuncure,.s'enutcuzii ulle clor:t.tltcnle,
fi nunciur.c;
-rtrgunizcttzti,si tlirilcuzri trclit,iluleu curentii u t\,s'ociuliai, u,sLrbclittizitrttilttt,ti ,1i
tr.t.ittrt.ir
in da p l i n i r c u cl a c' iz i i l ot', u tlolt t t c t{e c d t rc (' on,s, i l i l de A cl m i n i,s,
u u
; t t ure

.fuc'c proltttnct'i pcnrt'u uugujctrect;'i t:oncecriareu pcr,\,otlulylyi,.


- c,s'lc re^s:7ton,s'ubil pcnrrLt linereu lucrdrilor clc .s,ecrcruriur,.
- rr.s'igurii r.lLtccreu <:t,iclcnlci c:onlul-silc,si ,s'tuli.s'lic'e c,onfitt.nt orclinii ,s.lubilil
clc lcg.,.

.s'i t'irt:ulunla ulc ei,'


- vina L'Lt l)roPt.tt'tcri pt'it'it'tcl mtsclt.rl in cure pol /i rcpurlizulc tlonuliilc colaclul(-.s,i purlir:ipci lcr
cl i,s' l r i b tr i r a tr tr,f t.r l rtr l i nt u u i l r,t i cl c l t ii, cr l t.r r ii,.
u u u u u

clc lcgc c'iilra ut,c,slcu;


- antiIc ot.dina, inclit;ul i i, in,s,tt.t.tc,l itrtti
;

- dcc'iclc u,s'upru fbrntclrtr,5.i meloclelrtr clc


lt.rc:rtt, ct,sigurd inIargriIrrIcu,s,i .fiilo,s,ircu t.uI irtnuIir tt
1';tt I t' i i A.s' tt_' i u I i a i.
trt o n i t t I u r

r\5atlar. itlspcctorLtl clc intcgritalc a solicitat Asocia!ici ObstcEti ..Acaclcntia clc [r()tbal
RaclLr
Ilcbc'la LIMI'S" Pt'cz.cntarca actclot'/clocunrcnlclor prii,incl solr-r!ionzu'ca stiirii clc ipcgprpltibilitatc.
(ltlrtlortll riisl.rt-tt-tsullti Asocia!ici Obscsti
",Acaclemia c'le Irotbal RaclLr Rebc.ja LIMI)S.'
irrregistrat cLr nr.950t3 c'lin 06.10.2021...tlclntinis'truliu tlcudntiei cla [iotbcrl l?crclu ltcbclu,
in legritLrrri

3
clcl..otbttlllttclttllcbajttt,t^4P,\'',tl,iZlttclttlttcltl2l()9,202().''
SLrlllirllcntar. la ras[!rUa,1o{ancxat Ordinul rrr. 20lW clin 20.09.2019 cLr priyirc la clclcgarc,
rcspiltlsa["lilitritilor.ll.,i[.r"lr.c1ltte.rllci1lirrcltl[.r[itlct.e-ttIirrlctie.itlctlcputatinParlanrc-tltltl
I{N4 dc catrc Rcbcja l{arlLr.
Avirld itr vcc'lcre Ilcclaritirtilc cu privire la cc clata totLlsi aLr lbst clelcgatc rcsponsabilitalilc cllLri
Er,itls1lcctorLtlc]cintcgritatcst'tplitllcntarasolicita1Asocia[ieiObscsti..Acac1cIniadc
Irotbal llaciLr Rcbc.ia l,lMI)S" concrctizerrc/conllrrrarc cind .]lui
f i-riLr lost clclcg,tc
atribLrtiile clc cotlclttcitor ai AO "^Acadernia cle lbtbal IlaclLr Rebc.iu-llMI\9' la ilata cle 21.0t).X)20
cottlbrlll con!illLttttltti riisltttttsLtlui saLt la <.latzi dc 21.09.2019. asa cLrnr cstc inclicat in clocr-rnicntLrl
ctrtrllt'trlatiV atrcxill;i transll1is ALrtoritirlii in umta intcrpclzlrii rtr.04-16 5(t32.clin 01.10.2021.
[)rcpt Lrrlllarc, conlornt reispr-rr-rsului Asocialici Ob;tcqti ,,Acaclcr-nia de Irotbal Rac.lLr Rebc.ja
LIN4l'}S" irlrcgistrat ctt Itr. 10042 ciin 21.10.2027. ,,in nt,rntcle prc.s'cclintelt.ri llabc.jcr lltrclu, cit:.cpt
ra,s:1tttn.:, tr c'ttnfirmttl cii cllttil i<tt.r.fb,tt clclcgutc trtribtrliile tlc c,ent,lttr-.iil9r.ul A,sscictlici

in tlrtc'ttmettlttl t'rtnfirtttttlit'
lt'trn,s'ttti,s unlr:t'ior tlt.rlot'ilrilii'(ancxat la riispu;rs cxtr.ls clc cyiclcpta
aclnrinistrativi clin olclirrLrl nr. 2-0109 din 20.09 2019).
I)ott'ivit rispt-u-tsului Asocialici Otrscsti ..Acadcnria rJc l.'otbal t{aclLr Rcbc.ja LIM[,S',,r. ll42
clin 17.02.20')1. cil Ilcbc.ia I{adLr Itu a indcl.rlinit carcva atributii ale organ,-rlr-ri clc colcluccrc er
Asociatici" dccit prirl scllllltlrca cttt'es1-rondcn!ci olicialc citre Iicclcpatia Mglcbrrepcilsczi clc Irotbal.
Ittsit" p0tt'iVit |iispLrnsulLri I].C. ..MOl.DiNCoNtlANI(" S.A. nr.3495 clin 21.04,2021 s-a stabilit
ci. irr Pct'itlacla cxcrciteirii ntanclatLrlr-ri clc clcpLrtat in I)arlantentLtl Rcpr:blicii N4olclttytr. lu dutu cla,
03 09 2020,vi lu l0.l).2020, <.ll Rcbcja RaclLr ;i-a cxcrcital atribLr[iile cle Preseciiptc (aclmilistrator.)
al
Asociafici Obqtc;ti ,.Acaclcnria clc ltolbal Raclr-r Rcbc.ja LIMPS", clc{ir.ripcl calitatca dc prcscc-li.tc al
Asocia!ici. itl corllbrtlittttc ot-t impLrtcrnicirile conl'crite ;rrin StalulLrl AsociaIiei: pril dicpt,l clc

l)t'oL:t,tt'c, clc.s'c'hicle c'ttt'tlttt'i bttncttt'c,.santncttzit ullc cloc:t.tntcnlc


finttpciura, dttpdcLrr-1 Lrrl1cazai:
-[,a datel clc 03.09.2020. a scrt'tttttt contractul rrr.243 privinc1 clcschiclcrcl si adpripistrarcir
corrtLrlui curcnt pcnlru persoauc.juric-licc;
- La cletta clc 03.09.2020, zi sct-tit.tttt contractul nr.306 c1e plcstzrrc a scrviciilor dc plati
clectt'ollicc pri n i ntcrntccli r:l sistcnrLrlui M IC II Wcb-ll gsi lcss:
- La data dc 10J2.2020. a sctrnat proclrril cle inrl.utcniicirc a dlui a" ,
I
t'cprczcnta itltct'csclc Asocialici, inclLrsiv clreptul dc a clcpi-r1c bani in *,rt1-,t ,,1"r.irtici clin
cadrLtl [Jirncii l]('Molclittcotrbattii SA. clc a seuma si riclica clocr-rnrcntc in nr-rnrclc Asociatici
in cadrul Ilirncii IIC Mol<linconbarrh SA.
I)otlivit rlspr.tttsului SclviciLrlLri lriscal clc Stat nr.2587 din 23.03.2021 s-a stabilit ci. i.
lrct'ioacla cxcrcitArii tllz1ltclatLtlui tlc clcpr-rtat in Parlantcntul IlcpLrblicii Moldov a.lu clcrtu clc 22.0 t.2020
cll llcbc.la Ratclu si-tt excrcititt atribLr[iilc clc Prcseclintc (aclntinistrator) at Asocia!iei Obqresti
..Acadcnria clc lrolbal [ladtr Rcbc.ia LIMPS". dclindnd calitatea cic prcqedipte al Asocialiei. in
coulbrtl-tit:tte clt it-ttpt-ttcnricililc coul'critc prin Statutr-rl Asociatiei, si aluptc:
- La clala dc 22.01,2020. a scnrnat Acorcitrl ac'lilional nr. f la contractul nr. f
S" .,r,.,".tarc la scrviciilc llscalc clcctronicc;
-I,arla1ilc1c22.0l.,2()2o.ascIl-tt-litt0cfcrCt1Iclcetcordarcaacccsttlr-riIascrviciilc
Ilselr lc clectl trlicc.
P u n c I tt I cl a ve d a t' t: u l pt:
i,s t,t1tt e t:rtn I r t I tt I tt i
r.s tt tt n c t,s, r

In conlbrntitatc ulin. (3), urt. 37 ul Lcgii nr. 132/20t6, la 04.0g.2021 prin scrisoarca nr.04^
cr-r
1614233. dlr.ri Ilcbc.izr RatlLr i-tt Iirst solicilat
lrrczcntarcn lrr,rnctului rlc vcdcrc. InspcctorLrl 11c irrtcgritatc
tl-tctl!iotlcitz.ii cii accasti scrisoarc nu a lirs1 r'cccpf ionatd clc sr-rbicctul contr.glulLri
irctLrr.p2ta ANI) ,to1i'

ticlcctrratiinttntaiirtoorrcliliilcPrcvzizuledeLegearir. l33clirr08.07.20ll privindprolcoliadatclorcrrcaraclerporsolal.


lrcrrtrlr carc la clata dc 06.09.202I i-a lbst cxpcdiatir rcpctat invitalia, aviz. cle rcccltf ic
r)sti003 3 824s3AS.
1,tr23.09.2021, dl Rcbc.ia Ilaclu a cxpcc'liat raspunsul inrcgistrat cLr rrr. 9000.
Asadat', irlspcctortrl llletltioncazi ci a tinut cont clc cxplicaliilc rclcval[g czqzLlf ili si furrrr-rlatc clc
cll l{cbcr pLttrctttl sdLr cic vcdcrc care a men{ional cd: ,,1tt'itt pt'(!:cnt(t, llcbilrr Rutlu, tDAtl,
lg$i,
,lr i,",,,,i,i-r i" )'iiii-i,"):,,r;ii,,, li,";;i;;i;,,;;.:;/,il )i'i',,,,',i,,',,,
Oh.;lc,tli ,tlc'rrtlcntiu clt: I;otbul llutltr llcbeju t,lA4p,\ , prin intcrrnecliul l.l)
re,spons'abilitalile ruele in calitate de adntinislrator le-am tran.;nti.s la clctta de 21.0g.2024 ahui angajat
-rE.intrllac:e:,s||imp,all1,;eln'n'0l.incalitulet]cPresedinte
---. tntot ace.sl tintp, an1 .;entnql in cal.itufe de
clour,scrisorile cle ie;ire din r:qclrul A,;ociu{iei cdt.re I.-eclerctlicr Molcl.otteneas,cti cle ?'olbal

in t'rrltot'liirila ltr ,\arvit'irrl lii.:r'ul tla,\tcrt .si ultc in,s.littrliir_'ornltalcntc.


'l'ol trit'i. manliona: r:ti tkt ltt tlrt.s'r,hiclcrctt
,4.s.rst:iulici ,yi tla lu inr.t:gi.s,lrurcu ntcu in fi.tnc:tia,

inIr:t'ntrI irtnrrIt, .s' i c/a .t'Ittl ".

Analizirld p|obelc aclttt-tltlitlc in cadrLrl controlr-rlr-ri, pLrnctul clc vcclerc si


;lrcyccicr.ilc Icgalc cc
gLtrrcrtleazii sPcla- itls;rcctorLtl dc ilttcgritatc constat.i irrcilcarca rcgiltulyi
iLrriciic al
irlcorllpalibilitatilol'. ori tlirr nratclialclc disponibilc la tlosar s-a stabilit cai dl Ilcbc.ja [{acl, rrr:
si-u
strltttitrtlal starctl ilc it'tcontl-rutibilitatc ?n cortrliliilc ut't. 5 ulin. (l) tlin l.agt:u pt.. i9/199./, clco,r.ccc
i,
1-rct'ioacla cat tt cxcl'citill Illltttclritlrl de clcputat in I)arlantcntLrl Il"M. accsta tr cxcrcitzrt siptLrltal o lirnc!ic
rctlrt-tl.tct'ettit Prirr fir;rtlrl indcpliniriiatributiilor lirnc!iei dc Prcqcclintc atl Asociarici
Obstcsti..Acaclenria
dc Iiotbal RaclLr Ilc["rc.ia l,lMI'}s". clin consiclercntc ce Lrrmeuzi.
lnspcctot'r"tl c'lc irltcgritatc obscrvi cir. r'ciesind clirt risl"runsLrl r\socialiei Obstcsti
..Acaclc,tia clc
lrotbal IlaclLr Ilcbc.ia LIN4l'}S". la prinra vedcrc. intr-aclcviir'1rc pclioacla cxcrcitirii lrarrclatr:lr-ri
clc
tlcl-lLtLltt itl l'al'latllcrltLrl IiNzl" tll Ilctrc'ia I{aciu nu a incasat r,,cnitrrri sLrb lirrnrir dc snlar.irr pcptr.g lLrrctiir
dc I't'cscclitrtc al Asticiatici Obstcsti ."Acaclcntia clc liotbal IlaclLr Itcbc.ja t-lMI)S."
La 1cl" itr lrttllctrtl siiu clc vcclct'c sLtbicctLrl.iLrstilici ncsolutionarca incr-rnrpatibilitirtii prin 1irptLrl
ca sitLrafiilc salc tlt-t caci sLrb iltciclcn!a rcglemcntirrilol in accsl scr-rs, c'lcoar.ccc lirnctia
cxcrcitatir irr
paralel nu ar 1l lbst rctril"rLritil.
Irlsti. irlsllcctorltl se alli irt intposibilitatc cic a rcfinc celc il-rvocltc, ori clcrtrcntr.rl lipsei clc
t'etlltttlct'itlic sitb lirrrllit dc salariLt ttLt cstc rclcvernl spclci. atit tintp cit cstc ccrl 1)rptLrl ca
1ir,c1ia dc
Ilalttra sa irorltc 1l rctribLrita. ittl'accastii lirnclic cstc alta ciecdl activitatca clirlacticzi ori stiirtrillca.
ciirld lcgca cslc tlcclariiin litcla ci. atunci 5i nLrnrai atunci lrcbLric lap6r.tat la s,ir.itLrl car.c
"\ttttlci
a tlitsct-tt lcgca. let sctlsul cloril tic lcgiLritor'. CliiLrtarca spiritLrlLri lcgii estc tlellnita ca lrincl ceiutar.ca
sctlsLlltti dorit clc legiLritor" adici a al'la ccca cc ar vrut sd rcglcnrentcz.e legiLritorr,rl prin
curiterca arclulr-ri
trot'ttlatit' ill ciiscLr!ic (sLtllLts intcrltrctiirii). in spiritLrl ci, lcgca estc acceasi peltru to{i.
iar spiritLrl Lrnci
lcgi (adicir cccei cc sc \/rca t'cgllcnrcntitt) cstc arzut ir-r vcdcrc clc lcgiLritor incir ipaiptc clc concepcrea;;i
cll.titcrcit acLLtlr-ti Itot'tllatir'. irl cazLti it't clrrc Lrnclc
l"lrcvcclcli r-r-r sr.rnt clarc in litcr.a lcgii^ in cir'a,tLil
lcgii.;i cttt'c lhc clt lcgca sli Ilt-t Ittai ltoatit li inlcr'prctatii;;i aplicatii. in toltc caz.Lrrilc. cLr scpsul cl.r.it
dc lcgiLritor'. rlltt't.tlti ittt-tt'lci trc[-lLric citt,ttat spiritLrl erccstcia. carc trcbLric in{clcs c1 cscltll nccstcia.
cr,r
irltcrlIia avtltii clc lcgiLritol'irr aPlicalca sa. Dc aici izvolii\;tc;i raprir.tLrl tllptrc litcra;i spiritLrl
lcgii.
Ilrlirrnreazit cr1" pctrtt'Ltca lcp'.cit si lic aplicata atAt in litcr:i. cAt in spiritul ci. accarsta trcbr-ric
5i ltrr.tr-rlata
Prill lirlosil'ca tlllor llolir:tli, tct'n-tcni qi cxprcsii al ciror scns gi corilinLrr sd flc clar E;i prccis cu'r.rscut
rlc ciitrc cci czrrc sLrnt obliga{i sir o rcspcctc.
z\;aciar. la stabilireal existctttci saLr lipsci stiirii clc incor-npatii-rilitatc. ipspcctor.r:l ur.,cazi
sir
icicntilicc claqi sqb!ectul cotttrolulLri mai qxcr;qltii q 4l1a 1'1tr1'c!ie c3r-c gcnoreazii sitLratic
1r c-lc
inconrpatibilitatc lirrrcIici ,lc..lc1",Lrtat;i .fu.i, o."a.ta ii,r.1i. csrc
12as!bilr clc o rcmLrr]crar.c corrlbrn.r
lcgii. P|ccLrtll si claci rtccastii lirnctic a [bst/cstc cxcrcilati clcctiv rlc clitr.c sLrbicctLrl c.nlrolului.

5
C'ortlbrnl Ilolirt'ut'ii ('t.rt'tii ('ort.s'liltrlionulc nr'. 2l din 24.06.2015. scntnilica[ia
n.Iiu,ii clc
irlconlpatibilitate collsla in intcrcliclia prcvirztrLa cie lcgc clc a cun'nrln rloud lirrrc{ii, in yccjcrca
asig,rdrii
irldcl'rctlclclltci clc actilrllc i't pcrsoitnci cc ocr-r1lr'i o lirnctic publica a cvitirii cgnccntriirii
dc catrc Lrna;i
acccasi pcl'soitt-li il r.lll()l 1lt'cl'oglttirrr-'cxccsivc.
lll'ccr.lnt si a ocrotirii intcglr.itirIii pr.o[-csiepalc si
a accstcia' SinlPla dctinclc sitttrtltanii a nrai nrultor lirnctii/nranrlatcTcaliiali .rt. o conililic 'tor.alc
atat
cscrlIialii. ctit 9i sLrlicicttti. pcnlrLr cunstatalca cxistcn!ei stirrii clc inconrpatibilitarc.
Scopul irltcrzicclii incontpatibilittitilor in clunularea anurritor lirnctii pLrblicc
cstc crcat clc
legiLritoI petltt'lt tt cViltl t-ttlclc abr.tzLrri in exercilarca Iirnc!ici sau il marndertr.rlr-ri,
eyitrlrea Lrtilizarii
stattrlUi pctrtrut lhvorizarea Llltor cntitiiti r-rncle persoana mai cxercitri o lir,cfic.
itlcoltlpatibilitatca tltt cotrslitt-tic cloar o nrisurl cle proteclic a lirnc[ici si
I-a I-cl.
de asigr-rrare a obiectivitatii in
cxcrcitarca accsteia. dal si dc inrpicclicarc clc cunrulare a Lrnor firnctii
ttc dcirnirat..;;lt;;",i)i,iti
sLrtr oricc Iorntri.
Pril't itl't.tlal'c. oc'latii cc llcl'soana sLipLrsa controlulLri s-a allat in cxcrcitiLrl
unci ILrnctici si Lrltcrior
zt olltttt pcrltrLl o alti lirnclir: ilsullrit ciu'Lria sc cxtindc
rcginrLrl.jLrriclic al incoprltltibilitritilor, irtc^,i.c
sitLrafia rJc itictltrlpzrtibilitatc, ci'trc itllLlrc clin mor-r-rcntLrl intrzirii in
cxercitirrl cclcilaltc iLrnctii qi care,
lurnrctrzii sir incetczc pdna la cxpirarca tcmrcnului prcrziizut clc lcgc.
[)r-t1rit ctttl-l s-a trlctltiollat ittrtcrir;r. cOnlorur url.70 c/in ('oit,stituliu
RA4, re!ine cd,:,,calitnlen rle
deputtrl esle incompatibito cu exercitrtrea oricrirei ttlle.funclii ratrihttile,
crr cxr:cltliu ut:tit,iliilii

':ltuitt.t'trt'r rtt'gtrttizttlic it'tlct'nu(ionulu, cu cxcepliu uctit,ild(ii clic{ur,licc,yi .ytiinli/ice clc,s:frt,p,t.rrule in


uftrt'tr pt'ogrumului .s'tubilit tlc llegt.rluntcntt,rl purluntcnlt.rlt.ri.
Izrr potriVil Oltiniei (.'omi,s'ici itrriclice, nt.ttniri s'i intunitciti u pctrluntcntultri
RM nr.96 clin
17 0'i'201'/, ../irttr-'tic rett'ibttilii" .ti ,,./i.rnc'/ic t'etllLtnerLLlr7", sr-rrr1
nofir-rni carc alr acclaqi scns, a'And i,
Vcclcrc lirlltLrl ci cLtt,itttclc rctribrrita saLl rcntLlucratii sr-rnt sinoninrc.
La lcl" trctii'itirtilt: citt'c pot Ii clcslirqttratc in ItcpLrblica N4olckrva sant rrnillcatc ('lu,:.ilit-,utrt.ttl
itt
'4t lit'itdlilrtr din l:,c'onottitr i\'loltkn,r:i ((:tttiAl tlet,.2), iar. toalc li.rnctiilc care
urntcaza a ll
Ictribrritc/rctnlttlct'ettc sc t'cgitscc in ('lrt,ti/it:utrtrt.tl oct,rltutiilor clin l?eptrLlicu
14rlclryu ((.'OllA4).
Conlbrtrr 1tcl. 2 ul (h'clintrltri Mirti.slerului MLrnc:ii, Protecliei ,9ocilrla
si l,'umilici nt.. 22 ctin 03.03 201-t
lrrirr carc a Iost aprobat ((;O1?14) sr: r-ncr-rtionctrzit cir,;rrczentul Clasillcalor sc va aplica i, toatc
clotllcrliilc de actiVitatc ccoltot.t-ticir;;i socialii;;i cstc oblig.aroriLr pcntnrtotrtc
arrtoritnlilc;cinririslra{ici
llLrblicc cctltralc;;i locale. Lrnitali bLtgctarc. intrcprinclcli. organizalii q;i institulii. inclil,crcnt clc tipLrl
cic

lirrlilalii' asocialii 5i altc Pcrsoartc.itrriclicc;;i tizioc carc i;;i tlcslhsoar.ii actiritatca,c


tcrrtorir-rl
I{cpLrblicii N4olcloVa. Ia corltplctarca docr-rnrcntclor ollcialc ori c1c citc
or.i sc cerc irclicarca ocupatici.
Ilcs;rcctir'. rcicsincl <lin ('lu,silic'ultsrtrl tlc'tit,itcililor clin l:,conomiu Atltldrvci ((.)AtiA4 pev.2,;i
in
r;rtltrbttt'rrrt:(t (;tt ,\'lLtlLtlul A:;ocialici obscsti ..Acadcntia dc lrotbal
RacJu Ilcbc.ja [,lMI)s,'. rczuita ci
cii r\socialia obqtcascS ..Acadcntia dc lrotbal l{aclu Iicbeia LIMPS"
clcsfisoarir gcrLrl clc activitatc
irr|cgist|at irt (',4tiAtt-t?titi 2 cu rtl'. 93.12 (accasti clasri inclLrcic activitzili
alc clLrbirrilor sporti'c carrc.
llc cit sLrrlt clLrburi prtllcsioltistc, senriprolbsiouistc sau cic anrzrtori. lc olbrimrcrrbrilor.lorocazia
c1c ir
sc ittltrct.tit itl cliVcrsc slltlt'tLtt'i' Accastzlt clasr inclirclc: IInc[ionarca
clLrbrrr.i]or s1-;or.tirrc: . cllrbr_rr.i cle
lotbalT, iar lunctia c'lc PI'cscclirltc al Asocialiei sc atribLric ltr gt'u1tu
cle l-tttzci tIt./0I clin (,ORAtl

o rcrrrLlllcrat'c ctltllortll lcgii" ori ('O1?Al scnrc$tc clrept sursa pcntrll solutionarc,
pr,il-,1.n-.,"lorce {in dc
corllpilrzll'cit t'cllartiziirii ocLrpaliilor/lirnctiilor in stat si a altor inclicarori
variabili (,salariLrl. co,rsL,,rLrl.
nivclul clc cunostir-r!c ctc.).
I-a lcl. itl sctlpltl stabiiil'ii clacii sLr["ricctul sc a1'1i in starca dc incon-rpatibilitatc
prc'iiz.rtd la urt.
3lil' d) tlin l,egetr rlc,tpt'a,:'ltrlttlul t.lcyttrttrttrltri in Purlunicnr nt.. 39 tlin 07 uprilie 199./, irsl,cctu.rl
itlerltillca tlacti sc conllt'rr-ti cxcl'citarca/dcsllqLrlarca accstci activititi/lLurclii.
r-p1i cx,ct clacii cxistti
lirllta tllanilcstatii pl'ill ac{irrrtc 5i anttnrc" dacii sr-rbicctul a irrricplinit.,,,r"ur,
lli, co,rpctcrfclc Icgalc
ttn tlraltl, tut privilevitr, o in-flttut!ir t:1r.,.
I)csi" dl Ilcbc.ia [lac1r-r a Iletttiottat ilr punctul dc vetlcrc cit: ^.in lol
saLr ut:e5,l li1t1t, ult.semnul i,
tle l"otbul '. inspcctorLrlLri a stabilit contrariu.
In cac]rrrl corltrolttltti s-a coustatat lzrptLrl cii. cll Rcbe.ja Raclr-r zr ernis OrclinLrl ,r. 20/09 cli,
:u.09 l0l9 nrin cal'c il transn.tis toatc obligatiilc
;i responsabilitatilc ach11inistratorului citrc cet.
E.f. irr cad'ltl A.o. ".Acadcnria dc Irotbal Rac]rr Il"cbc.ja - LMpS"^ ipcc1.li,r1 cu clala 4c
)l'09.2019. inclrrsiv cLr drc;ltitl clc a scn'tna actc;i contractc. rircpt tc6tci flipci in4icat obtircr.ca
rllarlciatLtllri clc depLrtat a tllrri Ilcbc.ja Ilac'lu in I)allarnrcntul [tcpLrblicii Melcloi,a.
llcl'c|itor la ortlinul nt'. 20/09 clin 20.09 20t9, ins;rcctorul rc!inc ci. sr.rnt sLrspiciuri rczorabilc
clt1lril,it.claclclcgarcaobligatiiltlrsircspcltlsabilitatilot.irclnlitlistratorr-tIlti"irtrccct.,f,in
I 1 r /\
cittlt'Ltl A.O. ..Acatleruia dc liotbal Radu I{ebc.ia t,MPS" drept temei f iincl nb1in.r"u,ro,.,.lotffi
.i.
clcpLtlatitll)arlal.uctltr-rlLri RcpLrbliciiMolclovaac'lluiRcbejallaciLr.Deoarccc,coplbrnr
llotiirat.iiCt,rrlii
('rtn'slilttlittnule clin l9 clccambrie 2019 prit,incl t,uliclureu
unui ntunclcrl clc clept.rlut iyt purlu,tc,ltrl
llcptrblicii l4rtltktvcr, tratrclalul dc clcputat in Parlan.rcntul RcpLrblicii Molclova cliLri Rcbc.ja
IlaclLr a fost
valiclat trbia pcsle 3 luni. si anuntc la clata cie 19.12.201g.
l'r-rillcl itl collsiclct'af ic toiltc cclc inclicaLc .:'ttprcr. inspcctorLrl rc(inc cI. lcgca
.lcrei clr.c,tul la
atlritritrc in orclirlca ut'1. .J3 tlin l.cgeu nt'. l.l2/20t6 insd, sr-rbicctul controlului
urnteazd si {irciL r_rz dc
accst clrcpt irl linlitcle bLrrlci-crcclintc, ori pot Ii aprcciatc sub toatc aspcctclc dirr pupctul
c1e al
PCrtincnlci. cotlcluclct-ttii. r-rtilitirtii si vcridicitafii doar probcle prczcntatc ip caclrr.rl cortr.lului. 'cclcrc
III ctltlclltzic^ potriVit lltatcrialLtlr-ri probator acun-rula1 in caclrLrl c6ltrolLrlLri s-a stabilit ci. i,
pcrioacla cxcrcitirii rlltttltialrtlui clc cicltutat in I)arlzintcnt. cll Itebc.ja Ilarlu
si-a cxcrcitat atribLrliilc clc
Prc;eclirrtc al A.O. ..Acadcrllia tlc Irotbal ItaclLr Itcbcja - LMl']g". prin senmarca
aclclor cLr irsLitLrriilc
batlcal'c. sclllllarca cct'crilol'. clibcralca irr conlbrntilatc
Plocurii. cLr intltr-rtcr-uicirilc c.,l'cr.itc pri,
StatLrtr-rl Asocia!ici. dLrpii cLul urntcazir:
- la clata clc ?-2.01.2020 plin setrnitrca Acorclului acli{ional nr. 543(r7-AAp la contractul nr.
76920 P clc cotlcctztt'c la sct'r'iciilc Ilscalc clcctronicc. prin senrnarca cclcrii pr. 233897
dc,corclnrc a
ltcccsLr I ui la sclvici i lc Ilscalc clcctr.onicc:
- la 03.01.2020 prin scntnal.ca contractLrlLri rtr. 243 ltrivind clcschidcrca si acint inistrarca
contLr]r:i curcnt pcntru pcrsoi.lnc .jLrriclicc si contractul nr. 306 dc prcstarc
a scrviciilor t1e plati
clcctronicc plin intcnrcdiLrl sistenrului N4lcll wcb-llusiness:
-larlatat1c,22,12.20?"01lrit-tsctlltlitrcaprocltI.iiclciIll;lr-rtct.triccrcac]ltriE.l"n
l'cPle/clll'l ttltcrcselc Asociatici. iltclltsiv clrcptLrl clc a clcpunc bani in c6ptul zfrir.u,1.i
,li, n.l,.ut
llirllcii Il('Molclincotlbatll< SA. dc il scrrna si riclica clocur-ncntc ir-r nr,rnrclc Asociatici in caclrLrl
Iliincii
IIC Moldinconiranl< SA.
Illsllcctot'ul clc illtcgritatc tllcntioncaz,lca.lrincl clcpLrtat in I)allantcptrrl IlM. dl
I{cbc.ia IlaclLr
ai'ca la dispozitie 30 dc zilc calculatc clin 1().12.2011) clata valiclirii nranclatLrlLri
clc deirLrrat in
PaIlatrrctltttl [lcllLrblicii Molr]ovrt (aclicir clin 19.0l.2o2o);rcntrr.r a clcnrisiona
clip lirpctia irco.ilratitrili
ct"t trtatrclatlrl dc dcl"rtrtat. irlsii. colrtrar'ut'1.70 din ('on.sllillrllc, sr-rbicctul
controlr-rlui nr-r a irtrcprirs
tlitrlic itl t'cdcl'cit irlcctii|ii stiirii tlc inconrpatibilitarc in carc s-a allat papa Ia firal
4c nrarcjat.
clctcrrrlirlatil <lc crcrcilrtl'cil c()llcontitcntit a tLrnc!ici clc I'rcsecl inlc al Asocia{ici.
coptiplrli,cl a irrcrilca
ot'dillctt cotlstitLtlirltrala;i a colttPtolnitc cxclcitarca nolnralri n rnauclatclor.incrccliptatc
cle alcgirturi.
In accst scns. Iitlirltl corll cclc relatatc sLlpra. sc constatd incilcarca rcgi,tulLri
.iLriidic al
IlcpLlblicii Molclova a cxct'citztt sinrultan lirnctia cle
lrrcscclinte in caclr.Lrl A.O..,Acaclcr-r.rizr clc I;otbal
I{aclLr Rcbc'ia - LMPS".
I)ri, r.r.,zr'c. lirrc!ia clc I)rcscdi,tc incliI'cr.cnt clacii a litsl/cslc lcntultcrat sau ncrcllLrncr.trt. nt-r
schimba csc.rt:r pi sc.ptrl llrrctici ;;i nici nLr irgridcstc sau linltcazei rllcl-rtulilc;;i
obligatiilc cc ii r.cvin
luccstuia con litlnt statLrtu I Lri.
Mai r-r-rurlt ca atdt, Iaptr-rl cd subiectul nu a lbst rdsplatil pentrr-r nrunca sa in cadrul Asociafiei
.u
indepirteazd caracterltl incourpatibil al funcfiei respective cu calitate de clepr-rtat.
or, in situa{ia in
care, s-ar accepta atare ipotez[;i s-ar aiunge la aceea c6, institulia incompatiUitltalii
nu line de fu,clii
ci tlc Vctlitltri. corcspt-ttlziitor. ot'icc nri.iloacc lrinc51i suplimcrrtarc oblingtc ip per.iearlzr cxcr.citirr.ii
trrarrclatLtliti clc dcptttzrt
al gcllcrit raport dc irtctrurpatitrilitatc a vcniturilotr.l,acaz.. nrotivul neachitirii
accstor plirti clcpirEcste obicctltl controlului, iar din pcrspectiva respectdrii regipr,lLri
.jLrriclic al
illconlpatibilitirfii este sr-rllcicnt c'le a stabili ca lirnclia excrcitat[ corrconritept ng lace exccplic
clc la
rcgtrlilc gcrlcralc qi spccialc ce re glcntcntcazi cazLrrile cle ilcontpatibilitate .

tle lnlagt'ilrrla (trt'ltrtrltt


/ulot'ilult: i\iuliorttrld tlc lntt:gritutc), clo,t'ut.pr.. 3u S.l/15 clin 29.0./.20t5 t.drtrr.:.
tla/initiv 1tt'irt inc'hait:t't:cr (;,\,/, tlo..s'ttt'r.rl nt.. .lnt-992i l-j clin 19,0|j.20I j, a constatat starca
clc
inconlpatibilitatc llrill Ilct'csl"rcctarca proccdr.rrii cle clenrisionarc in terrle p clin lirnclia
clc Aclnrinistrator
al Socicta!ilol'crt ritsl.rtttlt.lcrc Lirnitata. llincl irr acelasi tintlt qi clcrlnitar, consiclcr.6,d laptLrl lipsci
rcttlLttlcratici cit tltt cste t'clcvztrlt. dar cstc rclcvittrt tirptLrl ci cll SahantcauLr clctinca
ltai mLrltc firnctii
i rrcont pat i bi I c cu r-r-riinrJatr I clc <lcltLrtat.
r

La Icl. lhptLll rclirzrrlili rlc la salariu. nr-t inlitr-rri caractenrl rcn-rr-rrrcrat la firnclici dc I)r.escclirtc.
clctlitrccc a Il tl abslrl'ditatc cic a aclnrite ci sco1lrl lcgiLrirorLrlui cstc tlc a linrita clrcl"rtLrl
urci ,cr.s..rrc
la Lrrl casti;t gltl'ttntat llritl Icgr: (t'cltrur-rcrarc/r'etribuire), iar titlLrl oncr.os al ILrpcfici
.^,.--..-_l -_-:t -
clcri'I cxpr.cs clin
plcvcrlcrilc lcgii. prin Llrllt u.c lirncti
r

intc al lirnc'lalici rcprczint:i o lirnctic


ii. insrrsircit circia nLl arc
lcIcverntd.
[)c aici. irl calitatc clc colldilic ,s'inc quu non rcz,ultici'r, pcntru a cxistzr ipcop-rpatibililatca. estc
si lic intplicatzi conconritcnt in ccl puliri cloLra zictivitiri ciiliritc.
sLrllcierll ca pcrsoarla
la c.r.c sc r-rai
adaLrga ccrinla ci aceastzi cr-rn-nrlarc si nr-r lrc pernrisi cle lcgc.
Itl gcncral ull clcpLttat tlrt ltttzitc arrca iutcrcse coutrariicolectivitilii pc carc o scrvcste
qi, c, atare,
ttt-tar ptttea clcslXsLtra activitaIi ltrcrativc in scop pcrsonal. Reglcnrcntrrr.u
ir.n,.,-,patibilititiit'tr.viz,ct,t1r
protc.jat'ca i'altlriltlt'socialc cat'c privcsc intpaltialitatca in cxcrcitar.ea lirnctiilor.pLrblice,
a'd,cl i,
Vcclctc cii [irrlctiilc cxcrcitatc itl slarc c1c incourpatibilitatc sc in1'lucntcaziisau
sc l]ot i'uflLrcrta r.cci,*rr:.
lirrrcfia publicii ttctl'ttti1'rt-ttancl ll cxcrcitati in conclilii clc obicclivitatc si iprpar:lialitatc,
{lincl. ast1,cl.
rrdlir-nat ltri nc i 1ti Lr I sultrcn'ur t i c i i ntcr.csLr I u i pLrb I i c.
Pcntt'tt toatc ziccstc rlltltivc. cstc ttcintcllciat argLrnrcnlul prccLlnt ca,,,s,cn,s,t.tl
uLrlt:plit: ul./L,tclici
ralribtrila/ rantttttct'rtlc ltt c'rrt't:,s-u t'cferil lcgiLritrtrLrl in crlin.(t) rrrt.70 ul ()on,s.titttlici llcptrhlicii
l'lttltlttt'tr 'yi lit. cl1 url.3 ul Lcgii clc,s:1t'c,strrttrtt.rl dcy;trtutrrltri, pr. j9 t.lin 07.g/.l9g./ c,s,ta
ut,t:lu ul
rlclilllclat. iaIitl cadl.Ltl colltl'ttlltlLti s-a constat cu ccrtitLrtlinc cri sLrbicctr-rl. elcnrcntar.,
ur.r a clcclarat uici
o actiVitatc cxtt'ttparlatllclititl'ilt IJiroLrlLri pcnlaucltl al I)arlan-tcrrtr-rlr-ri. in condiliilc
urt. 6 uli,. (l) clin
l.egctr tlc.s:1tra.:'turLrtul clcptttutt.tltri in I,urluntenl nr.39 clin 07 upyilie t99./.
Nccutloastcrea qi rlca;rlicarea coltlbrrri a lcgii, nu rcltrezinli o :;cLrzir plauzibill
intrr-r.justilicar.ea
cxorrcritrii dc rispurtlclerc gcllcrata clc sitLralier dc ir-rcor-r-rpatibilitatc aborclaia in prczenta
spelir (rcnt'
legcm ignrtrure c'ctt.t'cltrr), ill cotttextul in carc. irr virtr:tea excrcitiirii lirnclici,
daps,l a avLlt;biigaria
cLttloastct'ii ilctclor tltlrtllatirrc aplicattilc statLrtulLri (irnctici/mzrnclatLrlLri
cic!inLrt. Inlbrntalia Iiind
acccsibilii Ltrlllilrc llLrbliciilii accstora ilr corcsl-rLLnclcrc cu trt'1. 56 ulin. (./) clin
l,agau r;tr 1tt.it,it.a lu ut:lrtlc
ttttt^tttttlit'c (ciltlcrirtt' I'agau c'tr 1tt'it:ira lu uc'lclt' lcgi.:'lulit,e), in Registrr-rl
clc stat al actclor.lLrr.iclicc.
prccLlnr si in MonitorLrl Oticial al ItM.
Astlcl- nittlcrli l'lLl lloalc [l cttttsiclcrat ca uu cunoaqtc lcgca. udugit.t lctlin cc exprinra
principiLrl
pot|ivit cil'ttiii se 1"rt'czltrni'i ci toatti ltur-tca cLuroastc lcgca qi rrirncni nr-r poatc li aparat
dc rdsp.rrclcr.c
irrVtrcallcl IlccLlll()ilstcrca llt'cVc<lcrilor ci. ct'on|ca clc .ircpr nLl cxoncr.c ztz.d
tlc r.irs1-lr-rncicrc. Lcgilc si
cclclaltc actc ilorlll2rtiVe srttrt adltsc la cunostinta cctiitcnilor'prir-r publicar.ca Ior.il
."MelitorLrl Ollcial
al IlcltLrblicii Moltlova".
Itr col'csllittlclcrc cLt p|cVcrlc|ilc tl'1. .i,\ ulin. (l), lit. b1 clin l.t:gau l32t20l6"in
urnta contrttlulLri
Pt'iVitlcl t'csPcctitt'ca rcgirllirllti.jLtriclic al ir-rconrpatibilitalilor. inspcclorLrl clc intcgr.itltc crrite u, act clc
cotlstaletl'c itl ctlzLtl itl cat'c stabilcstc ci
1te'r'sonna strltusa controlului s-a al'lat ori sc alla in star.c 6c
i ttcorttPlrt iIri I i tltc.

I)crtriVit urt. 23 ulin- (-)) rrl t.cgii nr. t33/2016, fapta sLrbicctului cieclariirii
in privin(a cdnia s-a
ctlllstatat starca cle it-tctltlrpatibilitatc ItcsoluIionati constitLric tcr-r-rci incctarca
1.rc1t1r nrarclatului. zr
rapot'tut'ilot'clc tllitttcit oti t.lc sct'rricitr alc accslLria. l,a ltl. ulin. (6) r:rl rrceltticr,5.i
ut,tit,,rlprc'cclc cii.
sLrbicctLrl dcclartirii clibcral sarr dcslitLrit din firncIic potrivit prcvcclcrilor alin (3)-(5) cstc decazrrt rii.
drcplLrl clc a tllai cxcrcitit o lirnctic ltLrblicir saLr o lirnc!ic clc clcnrnitatc publici. cLr cxcclttia flnctiilor
elcctoralc. pc o ltcrioaclir clc 3 ani dc la data elibcrarii sau clcstituirii 4in lirnctia pLrblicii n,li .1.
dcnlllitate lltrillica rcspccti\1zi sittt din clata incctirii clc tlrcpt a ntanclntului sirr-r. [)acii pcrsoapa a 6cr-rpat
o lirrlclic cligibilir. ca ItLr tttai poatc oclrpa acccasi lirnclic pc o pi:rioadil dc 3 ani cic la incctaiea
Irrittrdatrtllti. (lorl[b|rll ulin. (7) ttl trt'cltritr.s'i trrlicol.in cazul in oitrc pctsoitna nu nrli 6cr-rpzl e firpc[ic
pLrblici saLt clc dctttttitatc ptrtrlicti la clata constatirlii stzirii dc inconrg'ratibilitatc. intcrclicrii dc 3 ari sc
alllicii 1;otrivit lcgii. dc Ia clata la cat'c a ltit.nus clcflnitiv actLrl cle coustalll'c saLl. l'cspccrir,. a r.upras
dcllnitivzi;;i ircvocabili.'r hotiillirt:a.iudccaitorcascii prin carc sc corrllrnrii existcpta r,u",lii nc.iLrstilicatc.
a starii clc itlcilr-trl'rzltibilitatc ori a conl'liclLrlLri clc intcrcsc, ittr ulin. (,\) ul uceluius'i ut.ticsl. nrcrr!iopcazi
cii Autoritatca Nafiollala c1c Intcgritate linc RcgistrLrl clc stal al pcrsoapclor cerrc iil intcrclictic dc a
oclrpil o lirncfic publicii sau clc dentnitntc publicl.
Ptrtrivit url.'10, ulin. (l) tlin l,egetr t32/2016" clin rnomentul in carc actul clc corstatarc a
irlcilcirii l'cgirttului.jtrriclic al inconrpatibilitntilor lirnrlir.rc clcllnitir,. Ar:tor.itatca scsiz.caza. in tcrnrc,
dc l-5 zilc" conclLlcerca orllaniza!ici pLrblicc saLr a autolitirtii rcsponsabilc clc pr.rptirctr in lirncfic a
sLrbicctLtltri tlcclarlirii in vcde rca incetiirii ntarrdatLrlLri accstr-riar. tr rapor'1r-rrilor clc nrur-rci sau 4e scr.r,icir.r
alc accstttiit. ial cortlirt'rn (trl. 5 ulin. (2), ul l,t:gii nr. .19/199./.claci clcpglatul carc sc afli in ulul clirrtr.c
cazLtrilc cic illcotllpatibilitatc ItLl a rcspcctat condiliile rrcn{ionatc la alin.(l). prapclzitr-rl lLri ipcctcazii
dc clrcpt la cxltiral'ca tcrnrcrrului l"rr.crrzizr.rt la alin. ( I ).
z\rritr<J ill Vcclc't'c cclc constatatc. in tcntciLrl urt. 19, urt. 35-28,.s'i ut.t. ./0 din l.agctt 132/20t6
t:tr
1tt'it'it'c lu /ulrtrilulcrt \itrlionulii t.lr: lnlcgrilttlc, trt't. 16, ru't. 23 clin l,t:gau l.l.Ji20l6 prit,inclclct,lurttr.t:u

,sltrtttltrl tlalttrlulultri in l'ttt'ltrntcnl. inspccturLrl clc intcgr.itatc. -

DIIC'II)II:

l. Sc cotlstzrtit ci dl Rcbc'ia RacJLr, a incilcal regirnr,rl.jLrridic al incorrpatibilitalilor, manifcstat


llrirl ttcsolutionarca iti tcrtttcrt lcgal a sitLralici clc inconrpatibilitatc gcncratl clc cxcrcitarca sirrLrltarii
it tllittldatltlLri clc cx-clcpLrtat irt cat.llul Parlan'rcr-rtLrlui RcpLrblicii N4olcloya ylliclat la 19.12.2019 si a
lirnc:tici dc I)rcscrlitltc itt ca<lrrrl Asociafici Obstcsti ..Acadcnrier clc Irotbal RaclLr Ilcbe.ja l.lMIrS'..
2. Sc clccaclc cll Rcbc.ia I{adtt clirt clrcptLrl dc a mai cxcrcitii o l'unclic pLrblicir qi cle clcprnit,tc
llLlblicir si a tl-tittlclati-rlLri clc clcputat, ct-t cxccptia altor {irnc(iilor clectoralc, pc s pcrioacli clc 3 a.i. .lc
la clata la care a t'ittllas dcllnitii, ttctul de constaterrc salr. rcspcctirz, a rdmas clelinitivi gi irc'ocat"rild
lrotiirircii.iLtt.lcciltoreasca. in condiliilc ulin. ((t)-(ti) urt.23 ul l,t:gii nt.. t33/20t61tr.it,ind cler.:lururert
ttvcrii 's'i irtlct'a'salot' l)ct"\'ot1(rlr:. cu iltscricrca erccstuia in RcgistrLrl rlc stal al
;lcr.scllpclor carc au
intcltlictic <.lc a ticr-r1'la o lirnctic publicri sau dc clcrlnitalc pLrblica.
3. Sc aclrrcc la cutlostinta cllLri Itcbc.ja Il.adLr actr-rl clc constatarc si sc irrlirr.urcilzi rlcsprc dr.ctrtrrl
clc a-l cclrttcsta" ir-r tcln-tcn clc 1-5 zilc dc la;-lr.intir.ca accstr_riii" in instanta clc conlcncios
adntinisti.atit,
(.ltrclccdtoria (lhisirtiiLr. scdiLrl I{ascani (lvll)-206lii^ nrLrn. Clliisiniu. str. I( icr, 3).

Inspector superior de integritate


al Inspectoratului dc Integritate Cristina CI tJ IIO'I'AIItl