Sunteți pe pagina 1din 12

LICEUL TEHNOLOGIC VERNESTI

M3
Elemente de proiectare

VASILE ARINA
CLASA A XIII-B
DEFINIREA AUDITURILOR CALITATII

Termenul de audit provine de la latinescul audio, care în limba latina înseamn a asculta.
În evul mediu termenul era utilizat în domeniul juridic cu sensul de a asculta parțile implicate
într-un proces. Ulterior termenul a fost extins și în domeniul reviziilor contabile, pentru
verificarea conturilor financiare de către experți. Dicționarele indigene definesc noțiunea de
audit ca fiind o verificare, revizie a conturilor, sau o revizie contabilă .
În domeniul managementului calit ii, no iunea de audit semnific o examinare a calit ii
produselor, serviciilor, proceselor unei întreprinderi sau a sistemelor calit ii în ansamblu.
O definiție a auditului sistemului calitții este prezentat în literatura de specialitate:
auditul sistemului calitții este o studiere și analiză independentă și metodică a unuia sau mai
multor elemente ale unui sistem, a operării lor, a conformității cu standardele, a rezultatelor și
eficienței, făcute în scopul îmbunătățirii.
Standardul ISO 9000, Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și
vocabular, definește: auditul calității este un proces sistematic, independent și documentat în
scopul obținerii de dovezi de audit și evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura
în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
Dovezile de audit sunt înregistrări, enunțarea faptelor sau alte informații care sunt
relevante în raport cu criteriile de audit și verificabile.
Criteriile de audit sunt un ansamblu de politici, proceduri sau cerințe utilizate ca o
referință .
Din analiza definiției iese in evidență că auditul calității constituie o examinare
sistematică , planificată în raport cu o activitate examinată , condus și executată de persoane
care nu au responsabilitți directe în compartimentele auditate.
Auditul nu constituie numai o activitate de inspecție sau supraveghere a calitții în
vederea ținerii sub control a unui proces sau produs, el înglobează evaluările activităților de
menținere sub control a proceselor, constituind un instrument de conducere prin care este
confirmat și evaluată funcționalitatea și eficiența sistemului calității, fiind identificate
domeniile în care este nevoie de corecții sau de îmbunătățiri.
Auditul calității constituie un instrument esențial al managementului, pentru realizarea
obiectivelor organizației în domeniul calității, scopul său principal fiind de evaluare a
acțiunilor corective, necesare pentru eliminarea deficiențelor și evidențierea posibilitților de
îmbunătățire a sistemului calității organizației, a proceselor și a produselor pe care le
realizează, în vederea certificării sistemului calității în raport cu standardele internaționale
aplicate în acest domeniu.
Pe de alt parte, certificarea sistemelor calității, presupune efectuarea unor audituri ale
sistemelor calității în raport cu standardele internaționale aplicate în acest domeniu.
Auditul calității este efectuat de persoane numite auditori. Acestea trebuie să aibă
calificarea necesară și să fie autorizate pentru a efectua anumite audituri ale calitții, pentru
care sunt solicitați de organizație.
Auditul calității se efectuează în baza unor documentații, cum ar fi: proceduri,
chestionare, înregistrări, de aceea constituie un ansamblu de activități „documentate”.
Concluziile auditului se stabilesc numai în baza informațiilor documentate, care se
referă la calitate și care pot fi verificate, fiind neglijate alte tipuri de informații care pot duce la
aprecieri subiective.
Auditul calității are ca obiect de evaluare:
 sistemul calității în ansamblu sau elemente ale acestuia, în vederea certificării
sistemului calității,
 procesele organizației,
 rezultatele proceselor (produse, servicii).
Din aceste considerente se deosebesc următoarele tipuri de audit: audit de sistem, audit
de proces, audit de produs. Evaluarea se realizează în raport cu dispozițiile prestabilite
(standarde aplicabile, manualul calității, proceduri, instrucțiuni, specificații tehnice, etc.),
pentru a stabili în ce măsură acestea sunt respectate.
Auditul nu presupune numai stabilirea acestor corespondențe, ci urmărește evaluarea
eficacității dispozițiilor în realizarea obiectivelor propuse în domeniul calitții. Auditul nu
constituie doar o activitate de supraveghere a calitții sau o simplă activitate de ținere sub
control a unui proces, respectiv acceptarea unui anumit produs.
În baza rezultatelor auditului sunt definite acțiunile corective necesare, care au în
vedere identificarea și eliminarea cauzelor neconformităților constatate, în scopul prevenirii
repetării lor. Acțiunile corective constau în modificări ale procedurilor sau ale sistemului
calității, cu efect direct asupra îmbunătățirii calității în fiecare din etapele de viață ale
produsului.
Eficacitatea auditurilor calitții depinde în mare măsură de competența și experiența
auditorilor. Auditorul în domeniul calității este o persoană care are calificarea necesară și este
autorizat să efectueze anumite audituri ale calității.

SCOPUL AUDITULUI CALITĂȚII

Organizațiile efectuează audituri periodice pentru a constata dacă produsele în curs de


fabricație, sau cele noi, corespund cerințelor specificate, precum și pentru a evalua în ce
măsură produsele sunt ținute sub control.
Auditurile mai pot fi efectuate pentru a evalua sistemul calității întreprinderii, în raport
cu un anumit standard, sau pentru a verifica dacă acest sistem este implementat și satisface în
mod constant cerințele prestabilite.
Auditul calității mai constituie un instrument de identificare a punctelor critice din
cadrul organizației în vederea reducerii costurilor referitoare la calitate, precum și
supravegherea aplicării măsurilor corective stabilite.
În baza rapoartelor de audit sunt fundamentate acțiunile de îmbunătățire a calitții
sistemului, calității organizației, proceselor și produselor.

CLASIFICAREA AUDITURILOR CALITATII


Figura 1.2: Tipuri de audituri ale calității, în funcție de scopul lor

În tabelul 1.1 sunt prezentate principalele tipuri de audituri ale calității, clasificarea
acestora și o scurtă caracterizare. În cadrul clasificări prezentate mai pot exista și alte tipuri de
audit care poartă denumiri specifice după scopul în care sunt efectuate. Spre exemplu:
 audit de preevaluare sau preaudit, este un audit terță parte efectuat înaintea auditului de
certificare de către organismul de certificare;
 audit de certificare, este un audit terță parte efectuat în scopul certificării organizației de
către organismul de certificare;
 audit de supraveghere, prin care se verifică dacă se asigură respectarea cerințelor
stabilite și care se efectuează periodic de către organismul de certificare (în vederea
menținerii certificării pe durata de valabilitate a contractului de certificare – este audit
terță parte) sau client (în conformitate cu clauzele contractuale – este audit secundă
parte).

Tabelul 1.1: Tipuri de audituri ale calităț ii, în funcție de scopul lor

Din alt punct de vedere prin auditurile calității sunt evaluate sistemele calității
organizațiilor, procesele din cadrul organizațiilor sau produsele/serviciile acestora.

În funcție de obiectul lor, auditurile calității sunt de trei feluri (Fig.1.3):

 auditul calității produsului/serviciului;


 auditul calității procesului;
 auditul sistemului calității.
Figura 1.3: Tipuri de audituri ale calității, în funcție de obiectul lor

AUDITUL CALITĂȚII PRODUSULUI

Auditul calității produsului servește la evaluarea conformității caracteristicilor de


calitate ale unui produs finit sau în curs de fabricație (componente, subansamble) cu cerințele
clientului sau cu cerințele specificate în documentele de referință (standarde, normative,
specificații tehnice, etc.).
În cursul auditului calității produsului sunt verificate și documentele de referință pentru
a se vedea dacă acestea sunt adecvate obiectivelor stabilite în domeniul calității produselor.
În vederea efectuării calității produsului se iau în considerare procedurile sistemului
calității, specificația produsului, caietul de sarcini, documentele de fabricație, mijloacele de
fabricație, mijloacele de inspecție folosite la fabrica ia produsului. Frecvența auditurilor
calității produselor este cuprins în planurile calității, acestea fiind programate de serviciul de
asigurare a calității din cadrul organizației. În cazul produselor reclamate de beneficiari, se pot
efectua audituri de fiecare dat când se consideră necesar, pentru a stabili măsurile corective
necesare în vederea elimin rii neconformităilor.
În figura 1.4 sunt prezentate etapele parcurse în cursul auditului calității produsului.

Figura 1.4: Etapele efectuării auditului produsului


Auditul calitatii produsului se efctueaza in urmatoarele etape:
 Se examinează produsul în raport cu documentele de referință , procesele implicate în
realizarea produsului și cu materiile prime, materialele, subansamblele folosite la
fabricația sa;
 Se elaborează raportul de audit, în care se specifică neconformitățile constatate;
 Se analizează neconformitățile și cauzele care le-au produs;
 Se stabilesc măsurile corective și de îmbunătățire necesare fabricației produsului;
 Se supraveghează aplicarea măsurilor corective și de îmbunătățire stabilite.

AUDITUL CALITATII PROCESULUI

Auditul calității procesului servește la evaluarea conformității unui proces (de


fabricație, de proiectare, administrativ, etc.) în raport cu cerințele clientului sau în raport cu
cerințele specificate în documentele de referință (standarde, proceduri și instrucțiuni de lucru,
specificații tehnice ale produselor realizate prin procesul respectiv, etc.).
Sunt inspectate documentele de referință, pentru a stabili dacă sunt corespunzătoare
pentru realizarea obiectivelor de calitate preconizate, referitoare la procesul auditat.
Documentele de referință avute în vedere sunt procedurile corespunzătoare ale sistemului
calității, documentele referitoare la desfășurarea, supravegherea și inspecția procesului
respectiv, care sunt cuprinse în manualele de proceduri, instrucțiunile de lucru, formulare,
înregistrări, documente, dosare, etc.
În figura 1.5 sunt prezentate etapele parcurse în cursul auditului calității procesului.

Figura 1.5: Etapele efectuării auditului procesului


Un alt obiectiv al auditului calității îl constituie eficacitatea măsurilor de asigurare a
calității, referitoare la procesul în cauză, în vederea stabilirii măsurilor corective și de
îmbunătățire necesare realizării procesului la parametrii calitativi adecvați. Frecvența
auditurilor de proces este de cel puțin o dat pe an, pentru toate procesele organizației,
prioritate având procesele complexe, care au un număr mare de componente intermediare sau
care au anumite particularități tehnologice.
Auditul calit ii procesului se efectueaz în urm toarele etape:
 Se examinează toate elementele relevante pentru calitatea procesului auditat;
 Se elaborează documente intermediare, care prezintă rezultatele examinării elementelor
menționate anterior (raport de examinare, liste de verificare, etc.);
 Se elaborează raportul de audit cu specificarea exactă a neconformitților constatate;
 Se analizează neconformitățile și cauzele acestora;
 Se stabilesc măsurile corective și de îmbunătățire necesare îmbunătățirii calității
procesului:
 Modificarea structurii procesului de fabricație,
 Schimbarea utilajelor și a echipamentelor utilizate în cadrul procesului respectiv,
 Revizuirea anumitor faze ale desfășurării procesului de fabricație,
 Îmbunătățirea planificării fabricației,
 Îmbunătățirea metodologiei de asigurare a calității materiilor prime, subansamblelor
aprovizionate;
 Se supraveghează aplicarea măsurilor corective și de îmbunătățire stabilite.
Auditul sistemului calității se poate realiza în scopuri interne sau externe organizației,
în vederea evaluării propriului sistem al calității în raport cu documentația de referință, sau
pentru a verifica dacă acest sistem este implementat și satisface în permanență cerințele
prescrise. Evaluarea urmărește determinarea conformității elementelor sistemului calității cu
cerințele specificate, în toate etapele realizării produselor, stabilindu-se acțiunile corective
necesare pentru eliminarea neconformităților.
Prin auditul sistemului calității organizația își propune, de asemenea, evaluarea
eficacității acestui sistem și a documentației aferente, privind realizarea obiectivelor propuse
în domeniul calității. În acest fel pot fi fundamentate mai bine măsurile de îmbunătățire a
sistemului calității în ansamblu. La rândul lor, beneficiarii organizației pot hotărî evaluarea
sistemului calității unui furnizor, fie înaintea stabilirii unor relații contractuale, fie pe parcursul
derulării contractului.
Auditarea precontractuală are ca obiectiv stabilirea gradului în care sistemul calității
furnizorului satisface cerințele de calitate, precum și punerea la punct a tuturor aspectelor
contractului (termene de livrare care să poat fi respectate, elaborarea corespunzătoare a
comenzilor, etc.) în vederea eliminării unor posibile divergențe pe parcursul derulării
contractului.
Auditarea sistemului calității furnizorului pe parcursul derulării contractului, are ca
obiectiv verificarea gradului în care acest sistem asigură în mod constant satisfacerea
cerințelor contractuale referitoare la calitate.
Auditarea sistemului calității poate fi cerut și de organisme independente, în afara
relațiilor contractuale, în două scopuri principale:
a) pentru a determina dacă sistemul calității permite ținerea sub control a
produselor furnizate de organizație astfel încât să fie satisfăcute cerințele
reglementate (de exemplu în industria alimentară, industria farmaceutic,
industria produselor cosmetice, etc.);
b) pentru certificarea sistemului calității organizației auditate.
Sintetizând cele prezentate anterior, scopurile principale în care se efectuează auditul
sistemului calității sunt:
 determinarea gradului de conformitate a sistemului calității organizației cu cerințele
specificate în documentele de referin (standarde, normative, etc.),
 determinarea măsurii în care sistemul calității îndeplinește obiectivele stabilite în
domeniul calității,
 îmbunătățirea sistemului calității organizației auditate,
 satisfacerea unor cerințe reglementate, pentru domenii particulare, certificarea
sistemului calității organizației auditate.
În cazul acestui tip de audit, se examineaz obiectivele sistemului calității, precizate în
documentație (manualul calității, proceduri de sistem). Din aceste considerente se examinează
cerințele standardelor care au fost utilizate la proiectarea sistemului și modul în care
funcționează sistemul calității în raport cu aceste cerințe, mai exact gradul de punere în
practică a ceea ce s-a intenționat prin proiectarea sistemului calității. Sarcina cea mai dificilă a
auditorului constă în evaluarea eficienței sistemului calității, pornind de la dovezile obiective
existente în organizație.

Documentele în baza cărora se auditează sistemul calității organizației sunt:


 standarde referitoare la sistemul calității,
 manualul calității organizației,
 procedurile sistemului calității,
 procedurile operaționale,
 proceduri de control, inspecție, analize și încercări,
 instrucțiuni de lucru,
 formulare, înregistrări ale calității, dosare, documente,
 specificații tehnice,
 proceduri referitoare la costurile calității, etc.
Prin evaluarea sistemului calității un auditor compară sistemul calității organizației cu
ceea ce este prevăzut în documentația sistemului calității, căutând răspunsuri la analize legate
de:
1. Existența unui sistem documentat al calității. Pentru această analiză auditorul
colectează dovezi obiective referitoare la politica caliății organizației, organizarea
sistemului caliății, proceduri folosite, standardele de referință pentru sistemul calității,
normative, legislație.
2. Implementarea sistemului calității în raport cu cerințele specificate, are ca obiectiv
stabilirea gradului în care sunt îndeplinite cerințele din cadrul documentației calității.
Aceasta presupune colectarea de dovezi obiective referitoare la modul de desfăurare a
activităților în cadrul organizației, atitudinea membrilor organizației față de calitate,
modul de păstrare a înregistrărilor calităii.
3. Funcționarea eficientă a sistemului calității, are ca obiectiv evaluarea gradului în care
acesta contribuie la prevenirea defectelor proceselor, produselor/serviciilor, cu alte
cuvinte măsura în care sistemul îndeplinește obiectivele din documentația calității.

În toate aceste analize se folosesc dovezi obiective legate de:


 Claritatea procedurilor sistemului caliății;
 Înregistrările analizelor efectuate de management, concluziile și programele de
îmbunătățire derulate, eficiența acestora;
 Rapoarte de audit intern și extern, acțiuni corective inițiate în urma acestora și eficiența
acestor acțiuni;
 Gradul de respectare al termenelor planificate pentru furnizări de produse;
 Problemele apărute cu subcontractanții;
 Numărul rebuturilor și modul de izolare și remediere al acestora;
 Reclamații ale clienților;
 Numărul de defectări și reclamații legate de produsele în garanție;
 Înregistrări ale echipelor de service;
 Analiza gradului de participare al personalului la implementarea sistemului calității,
prin înțelegerea corectă a politicii calității organizației, precum și a rolului lor în
îndeplinirea obiectivelor calității.

În figura 1.6 sunt prezentate etapele parcurse în cursul auditului sistemului calității.

Figura 1.6: Metodologia de desfășurare a auditului sistemului caliății


Auditul sistemului calității se efectueaz în următoarele etape:
 Planificarea auditului presupune inițierea auditului, stabilirea obiectului auditului, a
frecvenței acestuia și examinarea preliminară prin analiza documentației și vizita
preliminară la auditat.

 Pregătirea auditului presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei de


audit și stabilirea documentelor de lucru care vor fi utilizate pe parcursul desfășurării
auditului.

 Efectuarea auditului presupune parcurgerea următoarelor etape: ședința de deschidere,


examinarea propriu-zisă a elementelor sistemului calității, ședințe intermediare,
înregistrarea constatărilor și ședința de închidere.

 Raportarea auditului are ca element central elaborarea principalului document cu care


se finalizeaz auditul sistemului calit ii i anume raportul de audit.

 Încheierea auditului.

 Urmărirea implementării acțiunilor corective, care revine organizației auditate.

Utilitatea auditului sistemului calității

Efectuarea auditului sistemului calității are în vedere următoarele obiective:

 Determinarea gradului de conformitate a elementelor sistemului calității cu cerin ele


specificate în documentele de referin a calității organizației auditate (standardele
calității, documentația calității, legislație etc.)

Auditurile sistemului calității pot fi realizate în scopuri interne sau externe organizației,
în vederea evaluării propriului sistem al calității în raport cu un anumit standard, sau pentru a
verifica dacă acest sistem este implementat și satisface în permanență cerințele prescrise.
Prin această evaluare se urmărește determinarea conformității sistemului calității cu
cerințele specificate, în toate etapele realizării produselor, stabilindu-se acțiunile corective
necesare pentru eliminarea neconformităților.
Figura 1.7: Activitățile cuprinse în auditul sistemului calității

Determinarea eficacității sistemului calității privind realizarea obiectivelor stabilite în


documentația calității
Auditul constituie un instrument prin care organizația poate evalua eficacitatea
sistemului calității, precum și a documentației aferente, privind realizarea obiectivelor pe care
și le-a propus în domeniul calității.
Având ca punct de plecare concluziile rapoartelor de audit, pot fi inițiate acțiuni de
îmbunătățire a sistemului calității în ansamblu, cu implicații favorabile asupra desfășurării
tuturor activităților de management a calității.
Evaluarea sistemului calității unei organizații subcontractante poate fi hotărât de către
clienți, fie înainte de stabilirea unor relații contractuale, fie după încheierea contractului.
Printr-o auditare precontractuală se verifică în ce măsură sistemul calității furnizorului
permite satisfacerea unor cerințe privind calitatea produselor pe care le realizează . Cu ocazia
unui astfel de audit se evidențiază acțiunile de îmbunătățire necesare pentru a asigura stabilirea
judicioasă a termenelor de livrare, astfel încât acestea să poată fi respectate.
Prin efectuarea unui audit al sistemului calității subcontractantului, după încheierea
contractului, se verifică dacă acest sistem asigură în mod constant satisfacerea cerințelor
contractuale, referitoare la calitate.
Certificarea sistemului calității organizației auditate
Auditarea sistemului calității poate fi făcut de organisme independente, în două scopuri
principale, independent de relațiile contractuale ale organizației cu clienții săi:
- pentru a determina dacă acest sistem permite ținerea sub control a produselor furnizate
de organizație, astfel încât să poată fi satisfăcute cerințele reglementate;
- atunci când se dorește certificarea sistemului calității organizației auditate, urmând unul
din standardele ISO 9000.