Sunteți pe pagina 1din 10

VOT FINAL

30.06.2020

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR


1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 26/2020).
Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

2. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei


Deputaților pe anul 2019 (PH CD 24 /2020).
Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

II. LEGI ORDINARE


A.ADOPTĂRI
3. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie -”Ziua
națională a comerțului electronic” (PL-x 258/2020) – lege ordinară
Obiect de reglementare: instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua naţională a
comerţului electronic” care poate fi organizată de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, de către persoane fizice sau juridice, precum şi de către
societatea civilă, împreună sau separate, prin organizarea şi/sau participarea la
manifestări sau acţiuni cu caracter social sau ştiinţific, cu scopul informării şi
conştientizării cu privire la existenţa comerţului electronic.
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru
administrație publică propun ADOPTAREA proiectului de
lege.
Cameră decizională
4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr.502/2004
privind asociațiile pensionarilor (PL-x 645/2019) – lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea art.33 din Legea nr.502/2004 privind
asociaţiile pensionarilor, în sensul instituirii posibilităţii ca asociaţiile şi federaţiile
pensionarilor să dobândească, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile
şi imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, „inclusiv de la
autorităţile administraţiei publice locale”.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională
5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind
achiziţiile publice (Pl-x 108/2018) – lege ordinară
Obiect de reglementare: completarea Legii nr.98/2016, astfel încât societăţile
comerciale care au decis să aibă un acţionariat netransparent să nu poată
participa la procedurile de achiziţie publică, respectiv excluderea din procedura
de atribuire a oricărui operator economic organizat ca societate pe acţiuni la
purtător.
Comisia juridică și Comisia pentru industrii propun
ADOPTAREA propunerii legislative.
Cameră decizională

6. Proiectul de Lege pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării


Romanești și al Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou al
națiunii române (PL-x 329/2020) – lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare: declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării
Româneşti, Domn al Moldovei şi Principe al Transilvaniei, drept martir şi erou
al naţiunii române, în semn de recunoaştere şi respect pentru idealurile
susţinute şi sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor avea loc în data de 27 mai
şi pot fi marcate de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile
publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe
şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. Autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea
programelor şi manifestărilor, în limita fondurilor disponibile. Societatea
Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de
servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de
la manifestările dedicate acestei sărbatori.
Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație
publică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională

7. Proiectul de Lege pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca


și Crișan, martiri și eroi ai națiunii române și a comemorării la data de
8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliș (PL-x 330/2020) – lege
ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare: declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi
Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române, în semn de recunoaştere şi
respect pentru idealurile susţinute şi sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor
avea loc în data de 2 noiembrie şi pot fi marcate de autorităţile centrale şi
2
locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate,
prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau
logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor, în limita
fondurilor disponibile. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea
Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în
programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate
acestei sărbatori.
Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație
publică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională

8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991


privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
(PL-x 232/2020) – lege ordinară
Obiect de reglementare: completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, intervenţia legislativă vizând, potrivit
expunerii de motive, exceptarea de la cerinţa privind acordul vecinilor, a
lucrărilor de închidere a balcoanelor/logiilor care se află la parterul blocului.
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
(PL-x 311/2020) – lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2005. Potrivit expunerii de motive iniţiativa vizează
instituirea obligativităţii stocării îngrăşămintelor conform fişei cu date de
securitate emise de producător, precum şi sancţionarea nerespectării acestor
indicaţii de stocare, ca fiind contravenţie. Totodată, se prevede şi eliminarea
sintagmei „temporar”, dat fiind faptul că acţiunea de stocare este una
temporară şi nu este definită în cuprinsul legii ca având o durată determinată.
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru
mediu propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională

3
10. Proiectul de Lege privind protecţia animalelor destinate exportului în
ţări terţe (PL-x 637/2019) – lege ordinară
Obiect de reglementare: reglementarea condiţiilor asigurării asistenţei sanitar-
veterinare la efectuarea transportului de animale vii către ţări terţe Uniunii
Europene, preconizându-se, totodată, modificarea art.16 alin.(2) din Legea
nr.205/2004 privind protecţia animalelor.
Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA
proiectului de lege.

Cameră decizională

11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.


227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr.
170/2016 privind impozitul specific unor activități (PL-x 646/2019) –
lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, în
sensul ca operatorii economici (persoane juridice şi fizice), plătitori de impozit
pe profit, de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau, după caz, de impozit
pe venit, să deducă din impozitul datorat contravaloarea caselor de marcat
achiziţionate şi puse în funcţiune.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de
lege.

Cameră decizională

12. Propunerea legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de


promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor (Pl-x 342/2020) –
lege ordinară
Obiect de reglementare: instituirea cadrului normativ pentru organizarea şi
finanţarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în
România. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează trei domenii: finanţarea
serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor, organizarea şi
coordonarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
la nivel central şi regional/local, formarea resurselor umane implicate în
activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA propunerii
legislative.

Cameră decizională

4
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și
prelungirea unor termene (PL-x 350/2020) – lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare: modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte
normative, precum şi modificarea lit.a) a art.6 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele
acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor
categorii de debitori. Ambele acte normative reglementează aspecte privind
modalitatea de emitere şi utilizare a certificatelor pentru situaţii de urgenţă, iar
modificarea propusă constă în acceptarea ca justificarea privind diminuarea
veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 să fie
valabilă şi pentru luna aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie şi
februarie 2020.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de
lege.
Cameră decizională
14. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.VI la Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice (Pl-x 650/2018) – lege ordinară
Obiect de reglementare: completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017,
în sensul acordării unei majorări salariale de până la 25% personalului „care
ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate secret de stat” din familia
ocupaţională de funcţii bugetare apărare, ordine publică şi securitate naţională.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA propunerii
legislative.
Cameră decizională
15. Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport
alternativ cu autoturism şi conducător auto (PL-x 336/2020) – lege
ordinară
Obiect de reglementare: modificarea art.19 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.49/2019. Intervenţia legislativă este argumentată prin necesitatea
corelării cu definiţia autoturismului de la art.3 pct.2 din Ordonanţa Guvernului
nr.27/2011, conform căruia acesta are un număr de cel mult 9 locuri, inclusiv
locul conducătorului auto, iar nu un număr de maximum 5 locuri, aşa cum
prevede Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2019. Astfel, s-ar asigura
eliminarea discriminării posesorilor de autovehicule care se încadrează în
definiţia sus-menţionată, posesori cărora actualmente le este îngrădit accesul la
5
piaţa transportului alternativ.
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru
transporturi propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională

II. LEGI ORDINARE


B.RESPINGERI
16. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul
reglementării produselor din tutun (PL-x 587/2019) – lege ordinară
Comisia pentru sănătate, Comisia pentru buget și Comisia
pentru cultură propun RESPINGEREA proiectului de lege.
Cameră decizională

III. LEGI ORGANICE


A.ADOPTĂRI
17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi
completarea altor acte normative (PL-x 513/2019) – lege organică
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi
a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi completarea Legii nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ este
necesar în vederea reconsiderării unor prevederi legale care să clarifice
punctual anumite aspecte, în scopul aplicării corecte şi uniforme a dispoziţiilor
normative.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului
de lege.
Cameră decizională

18. Legea pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul
funcţionarului public parlamentar, reexaminată ca urmare a Deciziei
Curţii Constituţionale nr.420 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.883 din 1 noiembrie 2019
(PL-x 61/2019/2020) – lege organică
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
propun Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat.
Cameră decizională
6
19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice (PL-x 306/2019) – lege
organică
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.84/1998, în
scopul punerii de acord a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, ca
o premisă esenţială a îndeplinirii angajamentelor ce revin României. Prezenta
lege transpune Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor membre
cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr.336 din 23 decembrie 2015.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului
de lege.

Cameră decizională

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a


Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în
domeniul transportului naval (PL-x 112/2020) – lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare: completarea unor acte normative în domeniul
transportului naval, în sensul că Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi
Comunicaţiilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului, prin hotarâre
a Guvernului, norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii
nr.214/2015, a Legii nr.31/2016, precum şi a Legii nr.229/2017.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi
propun Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea
OUG nr.18/2020.

Cameră decizională

21. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009


privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din
Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
(PL-x 101/2020) – lege organică
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.286/2009, în
scopul asigurării unei mai bune protecţii a minorilor faţă de abuzurile sexuale.
Totodată, se preconizează modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010, în
sensul prevederii în mod expres a posibilităţii dispunerii luării măsurii arestării
preventive în cazul în care din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că
inculpatul a săvârşit infracţiunea de act sexual cu un minor, de racolare a
7
minorilor în scopuri sexuale sau ultraj contra bunelor moravuri, în plus faţă de
infracţiunile enumerate în prezent în cuprinsul normei supuse intervenţiei
legislative.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege
.
Cameră decizională
22. Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative cu dispoziţii
privind instituirea interdicţiei de a beneficia de pensie de serviciu
pentru persoanele condamnate definitiv pentru infracţiuni de corupţie
(PL-x 661/2019) – lege organică
Obiect de reglementare: completarea mai multor acte normative, în sensul instituirii
interdicţiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele condamnate definitiv pentru
fapte de corupţie, şi anume: Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului
care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.216/2015 privind acordarea
pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările
ulterioare, Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr.94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia pentru muncă și Comisia juridică propun
ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii


nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 718/2018) – lege organică
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.53/2003,
urmărindu-se definirea mai precisă a conceptului de discriminare în domeniul
relaţiilor de muncă, incluzând reglementarea discriminării prin asociere, a
hărţuirii, a victimizării şi a violenţei psihice (bullying).
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA propunerii
legislative.
Cameră decizională

8
24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 233/2020) –
lege organică
Obiect de reglementare: completarea Legii-cadru nr.153/2017, intervenţia
legislativă vizând majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de bază de
căre beneficiază personalul din Ministerul Tineretului şi Sportului, din
subordinea acestuia şi din federaţiile sportive.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de
lege.
Cameră decizională
25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap (Pl-x 204/2019) – lege organică
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.448/2006,
precum şi abrogarea Legii nr.8/2016. Astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii
de motive, intervenţia legislativă îşi propune, pe de o parte, să ofere persoanelor
cu handicap posibilitatea de a se bucura de drepturi depline şi de a beneficia
complet de participarea la viaţa socială şi economică, prin implementarea
normelor europene privind accesibilizarea mediului public şi, pe de altă parte,
să înfiinţeze o nouă instituţie, respectiv Consiliul Naţional Tripartit pentru
Persoane cu Handicap, care să aibă un rol definitor pentru apărarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate propun
ADOPTAREA propunerii legislative.
Cameră decizională
III. LEGI ORGANICE
B.RESPINGERI
26. Propunerea legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea
infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție (Pl-x 252/2020) – lege organică
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii
legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
3.06.2020; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 17.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

9
10