Sunteți pe pagina 1din 19

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind


aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar
2015 - 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I
Anexele nr. 2, 3 şi 7la Hotărârea Guvernului nr.575/2015privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a
structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 - 2016, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554bis din 27 iulie 2015, se modifică şi se
completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, punctul 4 "UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ


VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Agricultură", numărul curent2
"Facultatea de Horticultură", numărul curent3 "Facultatea de Zootehnie" și numărul curent7 "Facultatea
de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală" se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
Specializarea/
Acreditare
Programul de studii Număr
(A)/ Număr de
universitare de maxim de
Nr. Domeniul de Autorizare de Forma de credite de
Facultatea licență [locația studenți
crt. licență funcționare învățământ studii
geografică de care pot fi
provizorie transferabile
desfășurare *1 și școlarizați
(AP)
limba de predare *2)]
1 Agronomie Agricultură A IF 240 250
Agricultură AP IFR 240 100
Facultatea de Protecţia plantelor A IF 240 40
Agricultură Ştiinţele solului A IF 240 40
Biologie Biologie A IF 180 100
Biologie A IFR 180 75
Silvicultură Silvicultură A IF 240 50
2 Horticultură Horticultură A IF 240 150
Facultatea de
Horticultură Horticultură AP ID 240 75
Peisagistică A IF 240 75
3 Zootehnie Zootehnie A IF 240 90
Piscicultură şi
A IF 240 50
acvacultură
Facultatea de
Ingineria Tehnologia
Zootehnie
produselor prelucrării produselor A IF 240 100
alimentare agricole
Silvicultură Cinegetică A IF 240 50
Inginerie şi
management
Inginerie economică
7 Facultatea de în agricultură A IF 240 200
în agricultură
Management, și dezvoltare
Inginerie rurală
Economică în Inginerie economică
Agricultură şi A ID 240 225
în agricultură
Dezvoltare Inginerie şi
Rurală management în
A IF 240 400
alimentaţia publică şi
agroturism
Inginerie şi
management în
A ID 240 250
alimentaţia publică şi
agroturism
2. La anexa nr. 2, punctul 9 " UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI ",
numărul curent 1 " Facultatea de Arte Plastice " ,numărul curent2. " Facultatea de Arte Decorative şi
Design" şi numărul curent3 "Facultatea de Istoria şi Teoria Artei" se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare *2)]
(AP)
Arte plastice (fotografie
-videoprocesarea
1 Arte vizuale A IF 180 45
computerizată a
Facultatea de imaginii)
Arte Plastice Arte plastice (pictură,
A IF 180 160
sculptură, grafică)
Pedagogia artelor
AP IF 180 30
plastice și decorative
2 Arte vizuale Artă murală A IF 180 30
Arte textile - design
A IF 180 40
Facultatea de textil
Arte Ceramică - sticlă - metal A IF 180 40
Decorative şi Design A IF 180 60
Design Modă - design
A IF 180 50
vestimentar
Scenografie şi
A IF 180 20
eveniment artistic
Conservare şi
3 Facultatea de Arte vizuale A IF 180 25
restaurare
Istoria şi
Istoria şi teoria artei
Teoria Artei A IF 180 25
3. La anexa nr. 2, punctul 13 "UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA", numărul
curent 1 "Facultatea de Istorie şi Filologie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare *2)]
(AP)
1 Istorie Arheologie A IF 180 30
Arheologie (în limba
AP IF 180 75
engleză)
Istorie A IF 180 70
Limba şi literatura
Facultatea de Limbă şi
franceză - Limba şi A IF 180 50
Istorie şi literatură
literatura engleză
Filologie
Limba şi literatura
română - Limba şi A IF 180 75
literatura engleză
Limba şi literatura
română - Limba şi A IF 180 75
literatura franceză
Limbi
moderne Traducere şi interpretare AP IF 180 100
aplicate
4. La anexa nr. 2, punctul 15 "UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU ", numărul
curent 1 "Facultatea de Inginerie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare *2)]
(AP)
Calculatoare
1 și tehnologia Tehnologia informaţiei A IF 240 50
informației
Ingineria Ingineria şi protecţia
A IF 240 100
mediului mediului în industrie
Ingineria dezvoltării
AP IF 240 100
rurale durabile
Ingineria
Ingineria produselor
produselor A IF 240 60
alimentare
alimentare
Inginerie Controlul și securitatea
AP IF 240 50
chimică produselor alimentare
Inginerie biochimică A IF 240 60
Facultatea de
Inginerie
Inginerie Energetică industrială A IF 240 50
energetică
Inginerie
Design industrial A IF 240 30
industrială
Ingineria şi
A IF 240 75
managementul calităţii
Tehnologia
A IF 240 75
construcţiilor de maşini
Inginerie Echipamente pentru
A IF 240 50
mecanică procese industriale
Inginerie și Inginerie economică în
A IF 240 70
management domeniul mecanic
Mecatronică
Mecatronică A IF 240 60
și robotică
5. La anexa nr. 2, punctul 17 " UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA ", numărul curent 3
"Facultatea de Construcţii" se modifică şi va avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/Program
(A)/ Număr
ul de studii Număr de
Autorizare Forma de maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență credite de
Facultatea de învățământ studenți care
crt. licență (locația geografică de studii
funcționare *3) pot fi
desfășurare *1) și transferabile
provizorie școlarizați
limba de predare*2))
(AP)
Amenajări şi
Inginerie
3 construcţii AP IF 240 60
civilă
hidrotehnice
Căi ferate, drumuri şi
A IF 240 130
poduri
Construcţii civile,
A IF 240 200
Facultatea industriale şi agricole
de Construcţii civile,
Construcţii industriale şi agricole A IF 240 50
(în limba engleză)
Construcţii civile,
industriale şi agricole A IF 240 50
(la Baia Mare)
Inginerie urbană şi
A IF 240 60
dezvoltare regională
Măsurători terestre şi
Inginerie
cadastru (la Baia A IF 240 50
geodezică
Mare)
Măsurători terestre şi
A IF 240 80
cadastru
Inginerie și Inginerie economică în
A IF 240 60
management construcţii
6. La anexa nr. 2, punctul 18 "UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 5 "Facultatea de Știința și Tehnologia
Alimentelor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/Progra
(A)/ Număr de Număr
mul de studii
Autorizare Forma de credite de maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență
Facultatea de învățământ studii studenți care
crt. licență (locația geografică de
funcționare *3) transferabil pot fi
desfășurare *1) și
provizorie e școlarizați
limba de predare*2))
(AP)
Ingineria Controlul şi
5 A IF 240 90
produselor expertiza produselor
Facultatea de alimentare alimentare
Ingineria produselor
AP IF 240 50
Știința și alimentare
Tehnologia Tehnologia prelucrării
A IF 240 100
Alimentelor produselor agricole
Tehnologia prelucrării
A ID 240 50
produselor agricole
7. La anexa nr. 2, punctul 25 "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", numărul curent 3 "Facultatea de
Litere", 4 "Facultatea de Teologie Ortodoxă", numărul curent5 "Facultatea de Drept",numărul curent 7
"Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor", numărul curent8 "Facultatea de Mecanică",
numărul curent9 "Facultatea de Inginerie Electrică", numărul curent10 "Facultatea de Automatică,
Calculatoare şi Electronică",numărul curent11"Facultatea de Agronomie" şi numărul curent12
"Facultatea de Horticultură" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare *2)]
(AP)
Limba şi literatura
Limbă şi
3 română – Limba şi A IF 180 10
literatură
literatura latină
Limba şi literatura
română – O limbă şi
literatură modernă
A IF 180 80
(engleză, franceză,
italiană, germană,
spaniolă)
Limba şi literatura
Facultatea de
română – O limbă şi
Litere
literatură modernă
A ID 180 75
(engleză, franceză,
italiană, germană,
spaniolă)
Limba şi literatura
română - O limbă şi
literatură modernă
A IF 180 40
(franceză, engleză) (la
Drobeta-Turnu
Severin)
Limba și literatura
modernă A
(engleză/franceză) –
Limba și literatura
modernă B A IF 180 190
(franceză/engleză/ger
mană/italiană/spaniol
ă)/ Limba și
literatura latină
Traducere şi
Limbi moderne
interpretare (engleză, A IF 180 90
aplicate
franceză)
Interpretare muzicală -
Muzică A IF 240 8
canto
Interpretare muzicală -
A IF 240 8
instrumente
Pedagogie muzicală A IF 180 15
Ştiinţe ale Comunicare şi relaţii
A IF 180 90
comunicării publice
Jurnalism A IF 180 50
Pedagogia
Științe ale
învăţământului primar A IF 180 60
educației
şi preşcolar
Pedagogia
învăţământului primar
şi preşcolar (la A IF 180 60
Drobeta Turnu
Severin)
Teatru şi artele Artele spectacolului
A IF 180 10
spectacolului (actorie)
Facultatea de Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30
4 Teologie
Ortodoxă Teologie ortodoxă
Teologie A IF 240 100
pastorală
5 Drept Drept A IF 240 450
Drept A IFR 240 100
Ştiinţe
Administraţie publică A IF 180 100
administrative
Facultatea de
Administraţie publică
Drept
(la Drobeta-Turnu A IF 180 100
Severin)
Asistenţă managerială
A IF 180 100
şi secretariat
Administrarea
Administrarea
7 afacerilor (la Drobeta- A IF 180 50
afacerilor
Turnu Severin)
Economia comerţului,
turismului şi A IF 180 100
serviciilor
Cibernetică,
statistică şi Informatică economică A IF 180 80
Facultatea de informatică Statistică şi previziune
Economie şi economică A IF 180 60
economică
Administrarea Contabilitate şi
Afacerilor Contabilitate informatică de A IF 180 150
gestiune
Contabilitate şi
informatică de A ID 180 50
gestiune
Contabilitate şi
informatică de
A IF 180 75
gestiune (la Drobeta-
Turnu Severin)
Economie şi Economie şi afaceri
A IF 180 100
afaceri internaţionale
internaţionale Economie şi afaceri
internaţionale (în AP IF 180 50
limba engleză)
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 180
Finanţe şi bănci (în
AP IF 180 30
limba engleză)
Finanţe şi bănci A ID 180 50
Finanţe şi bănci (la
Drobeta-Turnu A IF 180 85
Severin)
Management Management A IF 180 150
Management A ID 180 125
Management (la
Drobeta-Turnu A IF 180 75
Severin)
Marketing Marketing A IF 180 100
Ingineria
8 Autovehicule rutiere A IF 240 110
autovehiculelor
Ştiinţa materialelor (la
Ingineria
Drobeta-Turnu A IF 240 30
materialelor
Severin)
Ingineria şi protecţia
Ingineria mediului în industrie
A IF 240 50
mediului (la Drobeta-Turnu
Severin)
Ingineria
Ingineria
transporturilor şi a A IF 240 60
transporturilor
traficului
Construcţii civile,
Inginerie civilă AP IF 240 60
Facultatea de industriale şi agricole
Mecanică Ingineria sudării (la
Drobeta-Turnu A IF 240 40
Inginerie Severin)
industrială Tehnologia
construcţiilor de A IF 240 90
maşini
Navigaţie şi transport
Inginerie marină maritim şi fluvial (la
A IF 240 30
şi navigaţie Drobeta-Turnu
Severin)
Inginerie economică
Inginerie și industrială (la
A IF 240 50
management Drobeta-Turnu
Severin)
Inginerie economică în
A IF 240 50
domeniul mecanic
Ingineria Ingineria şi protecţia
A IF 240 60
mediului mediului în industrie
Inginerie Echipamente şi
A IF 240 30
aerospațială instalaţii de aviaţie
Inginerie
Electromecanică A IF 240 75
electrică
9
Electromecanică A IFR 240 50
Facultatea de
Inginerie electrică şi
Inginerie A IF 240 75
calculatoare
Electrică
Inginerie electrică şi
calculatoare (în limba A IF 240 30
franceză)
Informatică aplicată în
A IF 240 50
inginerie electrică
Inginerie Ingineria sistemelor
A IF 240 60
energetică electroenergetice
Termoenergetică A IF 240 30
Calculatoare și
10 tehnologia Calculatoare A IF 240 90
Facultatea de informației Calculatoare (în limba
A IF 240 60
Automatică, engleză)
Calculatoare Ingineria Automatică şi
şi Electronică A IF 240 120
sistemelor informatică aplicată
Ingineria sistemelor
A IF 240 60
multimedia
Inginerie
electronică,
telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 45
și tehnologii
informaționale
Mecatronică și
Mecatronică A IF 240 60
robotică
Robotică A IF 240 45
Agricultură A IF 240 100

Agronomie Agricultură AP IFR 240 75

Facultatea de Montanologie A IF 240 60


11
Agronomie Ingineria Controlul şi expertiza
produselor produselor A IF 240 50
alimentare alimentare
Inginerie Măsurători terestre şi
A IF 240 50
geodezică cadastru
Silvicultură Silvicultură A IF 240 50
12 Biologie Biologie A IF 180 60
Horticultură Horticultură A IF 240 60
Peisagistică AP IF 240 40
Facultatea de Ingineria Ingineria şi protecţia
A IF 240 60
Horticultură mediului mediului în agricultură
Ingineria Tehnologia
produselor prelucrării A IF 240 50
alimentare produselor agricole
8. La anexa nr. 2, punctul 27 "UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI", numărul curent
6 "Facultatea de Medicină şi Farmacie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/Program (A)/
Număr
ul de studii Autorizare Număr de
Forma de maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență de credite de
Facultatea învățămân studenți care
crt. licență (locația geografică de funcționar studii
t *3) pot fi
desfășurare *1) și e transferabile
școlarizați
limba de predare*2)) provizorie
(AP)
Asistenţă medicală
A IF 240 100
generală*1)
6 Sănătate
Facultatea de Asistenţă medicală
Medicină şi generală (Enna – AP IF 240 50
Farmacie Italia)*1)
Farmacie*1) A IF 300 75
Medicină*1) A IF 360 80
Medicină dentară*1) AP IF 360 50
Moașe*1) AP IF 240 40
Medicină (Enna-
AP IF 360 50
Italia)
*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
9. La anexa nr. 2, punctul 28 " UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI ",
numărul curent 1 " Facultatea de Automatică și Calculatoare ",numărul curent 4"Facultatea de Construcţii
de Maşini şi Management Industrial",numărul curent 8 "Facultatea de Mecanică"șinumărul curent 10
"Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și transferabile
provizorie școlarizați
limba de predare *2)]
(AP)
Facultatea de Ingineria Automatică şi
1 A IF 240 150
Automatică și sistemelor informatică aplicată
Calculatoare Calculatoare
și tehnologia Calculatoare A IF 240 95
informației Tehnologia
A IF 240 85
informaţiei
Tehnologia
construcţiilor de A IF 240 90
Inginerie maşini
industrială Maşini-unelte şi
A IF 240 60
Facultatea de sisteme de producţie
Construcţii de Ingineria sudării A IF 240 30
4 Maşini şi Mecanică fină şi
A IF 240 60
Management nanotehnologii
Inginerie
Industrial Maşini şi sisteme
mecanică
hidraulice şi A IF 240 60
pneumatice
Inginerie și Inginerie economică
A IF 240 90
management în domeniul mecanic
Ingineria
8 autovehiculelo Autovehicule rutiere A IF 240 90
r Ingineria sistemelor
de propulsie pentru A IF 240 50
autovehicule
Construcţii de
AP IF 240 60
autovehicule
Facultatea de Inginerie
Mecanică Inginerie mecanică A IF 240 60
mecanică
Sisteme şi
A IF 240 60
echipamente termice
Maşini şi instalaţii
pentru agricultură şi A IF 240 75
industrie alimentară
Mecatronică
Mecatronică A IF 240 70
şi Robotică
Robotică A IF 240 60
Tehnologia şi
Facultatea de Inginerie
10 designul produselor A IF 240 60
Textile – industrială
textile
Pielărie şi
Tehnologia
Management
tricotajelor şi A IF 240 90
Industrial
confecţiilor
Tehnologia şi
designul confecţiilor A IF 240 40
din piele şi înlocuitori
Design industrial AP IF 240 42
Design industrial (în
limba engleză - AP IF 240 50
Industrial Design)
Inginerie Tehnologie chimică
A IF 240 40
chimică textilă
Tehnologia chimică a
produselor din piele şi A IF 240 25
înlocuitori
Inginerie şi Inginerie economică
A IF 240 80
management industrială
10. La anexa nr. 2, punctul 31" UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA"
DIN IAŞI ", numărul curent 1 " Facultatea de Medicină "și numărul curent 2"Facultatea de Medicină
Dentară" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. de licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare *2)]
(AP)
Facultatea de
1 Sănătate
Medicină Asistenţă medicală
A IF 240 200
generală*1)

Medicină*1) A IF 360 550


Medicină (în limba
A IF 360 150
engleză)*1)
Medicină (în limba
A IF 360 150
franceză)*1)
Nutriţie şi dietetică A IF 180 35
Facultatea de
2 Medicină Sănătate
Medicină dentară*1) A IF 360 180
Dentară

Medicină dentară (în


A IF 360 70
limba engleză)*1)
Medicină dentară (în
A IF 360 90
limba franceză)*1)
Tehnică Dentară A IF 180 80
11. La anexa nr. 2, punctul 32 " UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI ",
numărul curent 3 " Facultatea de Arte Vizuale şi Design " se modifică şi va avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/Program
(A)/ Număr
ul de studii Număr de
Autorizare Forma de maxim de
Nr. Domeniul universitare de licență credite de
Facultatea de învățământ studenți
crt. de licență (locația geografică de studii
funcționare *3) care pot fi
desfășurare *1) și transferabile
provizorie școlarizați
limba de predare*2))
(AP)
Artă murală A IF 180 40
Arte plastice
(fotografie-
videoprocesarea AP IF 180 30
computerizată a
imaginii)
Arte plastice (pictură,
A IF 180 80
sculptură, grafică)
Facultatea de
Arte Conservare şi
3 Arte Vizuale A IF 180 30
vizuale restaurare
şi Design
Design A IF 180 75
Istoria şi teoria artei A IF 180 30
Modă - design
A IF 180 40
vestimentar
Arte textile - design
AP IF 180 14
textil
Pedagogia artelor
A IF 180 20
plastice şi decorative
12. La anexa nr. 2, punctul 33 "UNIVERSITATEA DIN ORADEA", numărul curent 10 " Facultatea de
Medicină şi Farmacie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/Programul
(A)/ Număr
de studii universitare de Număr de
Autorizare Forma de maxim de
Nr. Domeniul de licență (locația credite de
Facultatea de învățământ studenți care
crt. licență geografică de studii
funcționare *3) pot fi
desfășurare *1) și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare*2))
(AP)
Asistenţă medicală
10 Sănătate A IF 240 50
generală*1)
Facultatea de Balneofiziokinetoterapi
A IF 180 50
Medicină şi e şi recuperare
Farmacie Farmacie*1) A IF 300 50
Medicină*1) A IF 360 140
Medicină dentară*1) A IF 360 85
Medicină (în limba
A IF 360 100
engleză)*1)
Radiologie şi imagistică A IF 180 30
Tehnică Dentară A IF 180 30
*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
13. La anexa nr. 2, punctul 38 " UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU", numărul curent 2
"Facultatea de Drept",numărul curent 3"Facultatea de Litere şi Arte",numărul curent 4 "Facultatea de
Științe Socio-Umane",numărul curent 5 "Facultatea de Inginerie"și numărul curent9 "Facultatea de Ştiinţe
Economice"se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Specializarea/Programul de
Acreditare (A)/
studii universitare de licență Forma de Număr de credite Număr maxim
Nr. Autorizare de
Facultatea Domeniul de licență (locația geografică de învățământ de studii de studenți care
crt. funcționare
desfășurare *1) și limba de *3) transferabile pot fi școlarizați
provizorie (AP)
predare*2))

2 Drept Drept A IF 240 350


Drept A ID 240 120
Ştiinţe Administraţie
A IF 180 100
administrative publică
Administraţie
A ID 180 75
Facultatea de publică
Drept Pedagogia
Științe ale
învăţământului A IF 180 75
educației
primar şi preşcolar
Pedagogia
învăţământului
AP IF 180 35
primar şi preşcolar
(în limba germană)
Limba şi literatura
chineză - Limba şi AP IF 180 40
literatura engleză
Limba şi literatura
engleză - O limbă şi
literatură modernă
A IF 180 75
(germană, franceză)/
Limba şi literatura
română
Limba şi literatura
franceză - O limbă şi
literatură modernă
A IF 180 50
Limbă şi (engleză/ germană)
literatură sau Limba şi
literatura română
Limba şi literatura
germană - O limbă şi
Facultatea de
3 literatură modernă
Litere şi Arte A IF 180 50
(engleză, franceză)
sau Limba şi
literatura română
Limba şi literatura
română - O limbă şi
literatură modernă A IF 180 100
(engleză, germană,
franceză)
Limbi moderne Limbi moderne
A IF 180 100
aplicate aplicate
Ştiinţe ale Științe ale informării
A IF 180 25
comunicării și documentării
Teatru şi artele Artele spectacolului
A IF 180 12
spectacolului (actorie)
Teatrologie
(management A IF 180 12
cultural)
Conservare şi
4 Arte vizuale A IF 180 20
restaurare
Asistenţă
Asistenţă socială A IF 180 100
socială
Istorie Istorie A IF 180 50
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Facultatea de
Relații
Științe Socio-
internaționale Relaţii internaţionale
Umane A IF 180 60
și studii şi studii europene
europene
Sociologie Resurse umane AP IF 180 75
Sociologie A IF 180 75
Ştiinţe ale Comunicare şi relaţii
A IF 180 60
comunicării publice
Comunicare şi relaţii
A ID 180 50
publice
Jurnalism A IF 180 50
Jurnalism A ID 180 50
Ştiinţe politice Studii de securitate A IF 180 75
Ştiinţe politice A IF 180 50
Teologie asistenţă
Teologie socială (în limba AP IF 180 25
germană)
Teologie protestantă
A IF 240 10
pastorală
Studiul
Studiul Patrimoniului și
AP IF 180 50
Patrimoniului managementul
bunurilor culturale
Facultatea de Calculatoare și
5 Calculatoare A IF 240 100
Inginerie tehnologia
informației Tehnologia
A IF 240 50
informaţiei
Ingineria Ingineria şi protecţia
A IF 240 60
mediului mediului în industrie
Ingineria Ingineria sistemelor
A IF 240 50
sistemelor multimedia
Ingineria
Ingineria
transporturilor şi a A IF 240 60
transporturilor
traficului
Inginerie
Electromecanică A IF 240 50
electrică
Inginerie
electronică,
telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 50
și tehnologii
informaționale
Maşini-unelte şi
Inginerie
sisteme de A IF 240 60
industrială
producţie
Tehnologia
construcţiilor de A IF 240 140
maşini
Tehnologia
tricotajelor şi A IF 240 50
confecţiilor
Tehnologia
tricotajelor şi
AP IF 240 30
confecţiilor (în limba
engleză)
Inginerie
industrială (în AP IF 240 50
limba engleză)
Inginerie și Inginerie economică
AP IF 240 50
management industrială
Inginerie economică
A IF 240 80
în domeniul mecanic
Inginerie economică
A ID 240 50
în domeniul mecanic
Mecatronică AP IF 240 50
Mecatronică și
Mecatronică (în
robotică AP IF 240 50
limba engleză)
Robotică AP IF 240 30
Transportul,
Mine, petrol şi depozitarea şi
A IF 240 50
gaze distribuţia
hidrocarburilor
Transportul,
depozitarea şi AP IFR 240 60
distribuţia
hidrocarburilor
Economia
comerţului,
A IF 180 120
turismului şi
serviciilor
Economia
Administrarea comerţului,
A ID 180 120
afacerilor turismului şi
serviciilor
Administrarea
afacerilor (în limba
AP IF 180 50
engleză - Business
administration)
Contabilitate şi
Facultatea de informatică de A IF 180 75
9 Ştiinţe gestiune
Economice Contabilitate
Contabilitate şi
informatică de A ID 180 100
gestiune
Economie Economie generală A IF 180 50
Economie şi
Afaceri
afaceri A IF 180 75
internaţionale
internaţionale
Finanţe şi bănci A IF 180 125
Finanţe
Finanţe şi bănci A ID 180 120
Management A IF 180 75
Management
Management A ID 180 100
Marketing A IF 180 50
Marketing
Marketing AP ID 180 100
14. La anexa nr. 2, punctul 41 "UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU",
numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe Economice" șinumărul curent 5 "Facultatea de Științe Medicale și
Comportamentale" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Acreditare Număr
Specializarea/Programul Număr
(A)/ de
de studii universitare de maxim de
Autorizare Forma de credite
Nr. Domeniul de licență (locația studenți
Facultatea de învățământ de
crt. licență geografică de care pot fi
funcționare *3) studii
desfășurare *1) și limba școlarizaț
provizorie transfer
de predare*2)) i
(AP) abile
Facultatea de Administrarea Economia comerţului,
2 A IF 180 100
Ştiinţe afacerilor turismului şi serviciilor
Economice Economia comerţului,
A ID 180 60
turismului şi serviciilor
Contabilitate şi
Contabilitate A IF 180 75
informatică de gestiune
Contabilitate şi
A ID 180 60
informatică de gestiune
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75
Finanţe şi bănci A ID 180 75
Management Management A IF 180 75
Management A ID 180 75
Cibernetică,
statistică și
Informatică economică AP IF 180 60
informatică
economică
Facultatea de Educaţie fizică şi
Educaţie fizică şi
5 A IF 180 60
Științe sport sportivă
Medicale și Kinetoterapie şi
Kinetoterapie AP IF 180 30
Comportamen motricitate specială
tale Asistență medicală
Sănătate AP IF 240 30
generală*1)
Moașe*1) AP IF 240 30
Asistență de farmacie AP IF 180 30
*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

15. La anexa nr. 2, punctul 42 "UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREŞ", numărul
curent 3 "Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative"se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare *2)]
(AP)
Administrarea Economia comerţului,
A IF 180 100
afacerilor turismului şi serviciilor
Contabilitate şi
Contabilitate A IF 180 100
informatică de gestiune
Facultatea de Contabilitate şi
3
Ştiinţe informatică de gestiune
A IFR 180 75
Economice,
Drept Drept A IF 240 100
Juridice şi
Drept A IFR 240 75
Administrative
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100
Management Management A IF 180 75
Management A IFR 180 75
Ştiinţe
Administraţie publică A IF 180 100
administrative
16. La anexa nr. 2, punctul 45 "UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA", numărul curent
1"Facultatea de Automatică şi Calculatoare", numărul curent2 "Facultatea de Chimie Industrială şi
Ingineria Mediului", numărul curent3 "Facultatea de Construcţii", numărul curent8 "Facultatea de
Mecanică" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare *2)]
(AP)
Facultatea de Calculatoare și
1 Calculatoare A IF 240 275
Automatică şi tehnologia
informației
Calculatoare Calculatoare (în limba
A IF 240 50
engleză)
Informatică Informatică A IF 180 100
Informatică A ID 180 30
Ingineria Automatică şi
A IF 240 275
sistemelor informatică aplicată
Ingineria Ingineria şi protecţia
A IF 240 60
mediului mediului în industrie
Chimia şi ingineria
Facultatea de Inginerie substanţelor organice,
2 A IF 240 60
Chimie chimică petrochimie şi
Industrială şi carbochimie
Ingineria Ingineria substanţelor
Mediului anorganice şi protecţia A IF 240 60
mediului
Ingineria
Controlul şi expertiza
produselor AP IF 240 60
produselor alimentare
alimentare
Ingineria Instalaţii pentru
3 A IF 240 70
instalaţiilor construcţii
Amenajări şi construcţii
Inginerie civilă A IF 240 145
hidrotehnice
Căi ferate, drumuri şi
A IF 240 140
poduri
Facultatea de Construcţii civile,
A IF 240 200
Construcţii industriale şi agricole
Inginerie civilă (în
A IF 240 60
limba engleză)
Inginerie civilă (în
A IF 240 50
limba germană)
Inginerie sanitară şi
A IF 240 50
protecţia mediului
Îmbunătăţiri funciare şi
A IF 240 40
dezvoltare rurală
Inginerie Măsurători terestre şi
A IF 240 60
geodezică cadastru
Ingineria
Facultatea de
8 autovehiculelo Autovehicule rutiere A IF 240 120
Mecanică
r
Ingineria
Ştiinţa materialelor A IF 240 60
materialelor
Ingineria Ingineria transporturilor
A IF 240 80
transporturilor şi a traficului
Inginerie
Ingineria sudării A IF 240 30
industrială
Tehnologia
construcţiilor de A IF 240 100
maşini
Tehnologia
AP IFR 240 60
construcţiilor de maşini
Inginerie
Inginerie mecanică A IF 240 100
mecanică
Maşini şi instalaţii
pentru agricultură şi A IF 240 30
industrie alimentară
Maşini şi sisteme
A IF 240 25
hidraulice şi pneumatice
Sisteme şi echipamente
A IF 240 30
termice
Vehicule pentru
A IF 240 60
transportul feroviar
Mecatronică și
Mecatronică A IF 240 60
robotică
Robotică A IF 240 60
Științe
inginerești Inginerie medicală A IF 240 45
aplicate
17. La anexa nr. 2, punctul 46 "UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA ",
numărul curent 5 " Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare" se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/ Programul de
(A)/
studii universitare de licență Număr de credite Număr maxim
Nr. Domeniul de Autorizare de Forma de
Facultatea [locația geografică de de studii de studenți care
crt. licență funcționare învățământ
desfășurare *1 și limba de transferabile pot fi școlarizați
provizorie
predare *2)]
(AP)

Controlul şi expertiza
produselor A IF 240 75
alimentare
Controlul şi expertiza
AP IFR 240 50
produselor alimentare
Facultatea de Extracte şi aditivi
Ingineria A IF 240 50
Tehnologia naturali alimentari
5 produselor
Produselor Ingineria produselor
Agroalimentare alimentare A IF 240 50
alimentare
Ingineria produselor
AP IFR 240 50
alimentare
Protecția
consumatorului și a AP IF 240 75
mediului
18. La anexa nr. 2, punctul 47 "UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA", numărul curent
1"Facultatea de Arte şi Design",numărul curent 4"Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor"
, numărul curent8 "Facultatea de Matematică şi Informatică", numărul curent 9 "Facultatea de Muzică și
Teatru", numărul curent10"Facultatea de Sociologie şi Psihologie"șinumărul curent11"Facultatea de
Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/ (A)/
Număr
Programul de studii Autorizare Număr de
Forma de maxim de
Nr. Domeniul de universitare de licență de credite de
Facultatea învățămân studenți care
crt. licență [locația geografică de funcționar studii
t pot fi
desfășurare *1 și limba e transferabile
școlarizați
de predare *2)] provizorie
(AP)
Arte plastice
(fotografie -
1 Arte vizuale videoprocesarea A IF 180 40
computerizată a
imaginii)
Arte plastice
(pictură, grafică, A IF 180 100
sculptură)
Facultatea de
Ceramică - sticlă -
Arte şi Design A IF 180 31
metal
Conservare şi
A IF 180 15
restaurare
Design A IF 180 75
Istoria şi teoria artei A IF 180 15
Modă - design
A IF 180 40
vestimentar
Arte decorative AP IF 180 30
Facultatea de Administrarea Economia comerţului,
4
Economie şi afacerilor turismului şi A IF 180 125
serviciilor
de Cibernetică,
Administrare statistică şi
Informatică economică A IF 180 100
a Afacerilor informatică
economică
Contabilitate şi
informatică de A IF 180 200
gestiune
Contabilitate şi
informatică de A ID 180 50
Contabilitate
gestiune
Contabilitate şi
informatică de
AP IF 180 50
gestiune (în limba
germană)
Economie generală şi
Economie A IF 180 75
comunicare economică
Economie şi
Economie şi afaceri
afaceri A IF 180 100
internaţionale
internaţionale
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 200
Finanţe şi bănci A ID 180 50
Finanţe şi bănci (în
A IF 180 50
limba engleză)
Management Management A IF 180 200
Management A ID 180 100
Management (în limba
A IF 180 50
franceză)
Marketing Marketing A IF 180 125
Informatică Informatică A IF 180 200
Informatică (în limba
A IF 180 150
Facultatea de engleză)
8 Matematică şi Informatică aplicată A IF 180 200
Informatică Matematică Matematică A IF 180 75
Matematică
A IF 180 75
informatică
Matematici aplicate A IF 180 75
Interpretare muzicală -
A IF 240 15
canto
Muzică
Interpretare muzicală -
A IF 240 25
instrumente
Facultatea de
Pedagogie muzicală A IF 180 18
9 Muzică și
Artele spectacolului
Teatru A IF 180 14
Teatru şi (actorie)
artele Artele spectacolului
spectacolului (actorie) (în limba A IF 180 10
germană)
Asistenţă Asistenţă socială A IF 180 100
socială
Asistenţă socială A ID 180 50
Psihologie Psihologie A IF 180 250
Sociologie Resurse umane AP IF 180 50
10 Facultatea de
Sociologie A IF 180 100
Sociologie şi
Psihologie Pedagogia
învăţământului primar A IF 180 60
Științe ale şi preşcolar
educației Pedagogie A IF 180 50
Psihopedagogie
A IF 180 50
specială
Facultatea de
11 Filosofie Filosofie A IF 180 25
Ştiinţe
Politice, Ştiinţe
Administrație publică A IF 180 100
Filosofie şi administrative
Ştiinţe ale Relaţii internaţionale
Relații A IF 180 100
Comunicării şi studii europene
internaționale
Relaţii internaţionale
și studii
şi studii europene (în A IF 180 70
europene
limba germană)
Comunicare şi relaţii
A IF 180 110
publice
Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 80
comunicării Publicitate AP IF 180 50
Științe ale informării și
A IF 180 25
documentării
Ştiinţe
Ştiinţe politice A IF 180 100
politice
19. La anexa nr. 3 , punctul 2 "UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI", numărul
curent 5 "Facultatea de Medicină" se modifică şi va avea următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr de Număr
Programul de studii
Autorizare credite de maxim de
Domeniul de universitare de licență Forma de
Nr. Facultatea de studii studenți
licență [locația geografică de învățământ
crt. funcționare transferabil care pot fi
desfășurare *1 și limba
provizorie e școlarizați
de predare *2)]
(AP)
Asistenţă medicală
A IF 240 50
generală*1)
Facultatea de
5 Sănătate Medicină*1) A IF 360 125
Medicină
Asistență medicală
AP IF 240 60
generală (la Tg. Jiu)
20. La anexa nr. 3 , punctul 4 "UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI", numărul
curent 2 "Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional", numărul curent 4 "Facultatea de
Management-Marketing " și numărul curent 5 "Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar - Bancare Interne şi
Internaţionale" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Specializarea/
Acreditare
Programul de studii
(A)/ Număr de Număr
universitare de
Autorizare credite de maxim de
Domeniul de licență [locația Forma de
Nr. Facultatea de studii studenți
licență geografică de învățământ
crt. funcționare transferabil care pot fi
desfășurare *1 și
provizorie e școlarizați
limba de predare
(AP)
*2)]
Economia
comerţului,
Facultatea de A IF 180 450
turismului şi
Economia
Administrarea serviciilor
2 Turismului
afacerilor Economia
Intern şi
comerţului,
Internaţional A IFR 180 75
turismului şi
serviciilor
4 Management Management A IF 180 300
Facultatea de
Management- Management A IFR 180 75
Marketing Marketing Marketing A IF 180 250
Marketing A IFR 180 75
Facultatea de Contabilitate şi
Relaţii Contabilitate informatică de A IF 180 75
Comerciale şi gestiune
5 Financiar - Afaceri
Economie şi A IF 180 200
Bancare internaţionale
afaceri
Interne şi Afaceri
internaţionale A IFR 180 75
Internaţionale internaţionale
Afaceri
internaţionale (în A IF 180 150
limba engleză)
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 325
Finanţe şi bănci A IFR 180 75
21. La anexa nr. 3 , punctul 7 "UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI", se elimină menţiunea
"Universitatea "Bioterra" din Bucureşti este monitorizată până la finalizarea evaluării instituționale de
către ARACIS. "
22. La anexa nr. 3 , punctul 17 "UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD" numărul
curent 3 "Facultatea de Medicină" și numărul curent 5 "Facultatea de Farmacie" se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
Acreditare
Specializarea/Programul (A)/ Număr
Număr de
de studii universitare de Autorizare Forma de maxim de
Nr. Domeniul credite de
Facultatea licență (locația geografică de învățământ studenți care
crt. de licență studii
de desfășurare *1) și limba funcționare *3) pot fi
transferabile
de predare*2)) provizorie școlarizați
(AP)

Medicină* 1) ** A IF 360 100


Medicină (în limba 360
A IF 60
engleză) * 1)**
Facultatea de Sănătate
3 Medicină (în limba 360
Medicină franceză) * 1)**
A IF 40
Balneofiziokinetoterapie şi
A IF 180 60
recuperare
Biologie Biologie A IF 180 60
75
Farmacie* 1)** A IF 300
Facultatea de
5 Sănătate
Farmacie 180
Nutriţie şi dietetică AP IF 45
*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
**Specializări evaluate de către Agenției de Acreditare în domeniul Sănătății și Științelor Sociale din
GermaniaAHPGS.

23. La anexa nr. 7 , punctul 36 " UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA"
DIN IAŞI " la numărul curent 1 "Facultatea de Medicină", numărul curent 2 "Facultatea de Medicină
Dentară" următoarele Specializări/Programe de studii universitare intră în lichidare, începând cu anul
universitar 2015 – 2016
Acreditare
Specializarea/
(A)/ Număr
Programul de studii Număr de
Autorizare maxim de
Nr. Domeniul universitare de licență Forma de credite de
Facultatea de studenți care
crt. de licență [locația geografică de învățământ studii
funcționare pot fi
desfășurare *1 și limba transferabile
provizorie școlarizați
de predare *2)]
(AP)
Asistenţă medicală
AP IF 240 0
generală (la Bacău)*1)
Facultatea de Asistenţă medicală
1 Sănătate
Medicină generală (la A IF 240 0
Botoşani)*1)
Moaşe*1) A IF 240 0
Facultatea de
2 Medicină Sănătate Asistenţă dentară A IF 180 0
Dentară

ART. II
Hotărârea Guvernului nr. 575/2015privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul
universitar 2015 - 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis din 27 iulie 2015, cu
modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor
o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA