Sunteți pe pagina 1din 8

7/21/2020 1854/2017 rectificare carte funciara - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 1854/2017

1854/2017 Rectificare carte funciara


04-12-2017 Tribunalul BRASOV

Cod ECLI    ECLI:RO:TBBRV:2017:004.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
 
TRIBUNALUL B_____
SECȚIA I CIVILĂ
 
DECIZIA CIVILĂ NR. 1854/A
Ședința publică din data de  04 decembrie 2017
Completul constituit din:
P_________ : L____  S_____ P______
JUDECĂTOR : B______ M____ M______
GREFIER : C_______ N_____-D____
 
Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra apelului declarat de către apelanta
reclamantă N____ L______ C_______ în contradictoriu cu intimata pârâtă U.A.T. Orașul
Zărnești, prin P_____, împotriva Sentinței civile nr. 396/19.04.2017, pronunțată de Judecătoria
Zărnești în dosarul civil nr. XXXXXXXXXXXX, având ca obiect rectificare CF .

www.rolii.ro/hotarari/5a2a09e5e49009f41c000047 1/8
7/21/2020 1854/2017 rectificare carte funciara - ROLII

Dezbaterile în cauza civilă de față au avut loc în ședința publică din data de 16.11.2017,
conform celor consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă
din prezenta, iar instanța, din lipsă de timp pentru deliberare,  a amânat pronunțarea pentru 
astăzi, 04.12.2017, când a decis următoarele:
 
T R I B U N A L U L,
Constată că prin sentința civilă nr. 396/19.04.2017 a Judecătoriei Zărnești,  s-a respins cererea
de chemare în judecată formulată de reclamanta Nimăț L______ C_______,  în contradictoriu
cu pârâtul U__ Zărnești.            
Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut că, potrivit extrasului de carte
funciară pentru informare eliberat de OCPI  la data de 16.09.2014 (fila 5), imobilul înscris în CF
nr.xxxxxx Zărnești (CF vechi nr.4987 Tohanul Vechi), nr.top.(8511/9/11), constând în teren în
suprafață de 100 mp, are ca proprietar tabular pe reclamanta Nimăț L______ C_______.
Conform documentației tehnice expertiză extrajudiciară nr.xxxxx/06.12.2016, executată de
expert U________ G________ și admisă prin procesul-verbal de recepție nr.3455/27.12.2016 al
OCPI B_____ – BCPI Zărnești, privind imobilul înscris în CF nr.xxxxxx Zărnești (CF vechi
nr.4987 Tohanul Vechi), nr.top.(8511/9/11), suprafața reală a terenului este mai mare decât
suprafața scriptică. Astfel, deși în CF terenul are o suprafață de 100 mp, în realitate, are o
suprafață de 441 mp (fila 81).
Din cuprinsul aceluiași raport de expertiză rezultă că pe imobilul în discuție există o casă de
locuit în suprafață construită la sol de 243 mp edificată în anul 1993, parțial întabulată în CF,
iar limitele terenului sunt materializate pe teren prin garduri fiind găsită o suprafață de 1421
mp, din care 441 mp reprezintă suprafața aferentă nr. top  8511/9/11, pentru restul de teren
urmând a se întocmi acte de cumpărare sau concesiune (fila 93).
Din studierea extrasului de carte funciară pentru informare eliberat de OCPI  la data de
16.09.2014 (fila 5), cu privire la imobilul înscris în CF nr.xxxxxx Zărnești (CF vechi nr.4987
Tohanul Vechi), nr.top.(8511/9/11), constând în teren în suprafață din acte de 100 mp, rezultă că
proprietar tabular este reclamanta Nimăț L______ C_______, care a dobândit imobilul ca
urmare a partajului prin sentința civilă nr 554 din dosar nr XXXXXXXXXXXXX a Judecătoriei
Zărnești (f 30), definitivă prin decizia  civilă nr 32/R/19.065.2014 a Tribunalului B_____ (f 32).

www.rolii.ro/hotarari/5a2a09e5e49009f41c000047 2/8
7/21/2020 1854/2017 rectificare carte funciara - ROLII

Cu privire la acest imobil, instanța constată că, anterior, au fost dezmembrate loturi în
suprafață de 100 mp pentru edificare locuințe,  la data de 10.08.1993, prin  contract de vânzare
cumpărare  a intrat în proprietatea familiei Nimăț casa de cărămidă din două camere, terenul
aferent fiind atribuit familiei Nimăț în baza Legii 18/1991 (act xxxxx),  pentru ca ulterior, în
urma partajului, imobilul- casă și teren- să revină în proprietatea reclamantei.
Relevante sunt cartea CF in extenso (f 27) de unde rezultă suprafața de 100 mp - punct A+103,
pe verso al filei, la rubrica B foaia de proprietate figurând Nimăț C_________, căsătorit cu
Nimăț L______ (B116, B117), iar la fila 28 fiind întabulat dreptul de proprietate în baza Legii
18/1991 a terenului de la A+103 în favoarea Nimăț C_________, căsătorit cu Nimăț L______.
Instanța a constatat că în fapt reclamanta exercită posesia asupra unei suprafețe de teren
mai mari decât cea înscrisă în cartea funciară, dar rectificarea unei suprafețe, în baza art .
907-914 C.civ., nu poate fi făcută decât pentru remedierea unor erori materiale, când
înscrierea în CF nu corespunde cu situația juridică reală a imobilului.
În cauză nu a fost probată nicio eroare materială sau de altă natură ce ar îndreptăți
rectificarea, iar situația juridică reală este cea din actele de carte funciară și rezultată din
actele de proprietate și nu din situația de fapt invocată de reclamantă.
Cu privire la modificarea descrierii imobilului, prevăzută de art . 914 C.civ., referitor  la
suprafața acestuia, reclamanta nu are niciun temei legal pentru admiterea acesteia, nu a avut
niciodată în proprietate o suprafață mai mare de 100 mp, cât este lotul atribuit, nici de 441 mp
și nici de 1421 mp, nedeținând niciun titlu pentru suprafața suplimentară de teren.
Pe calea rectificării sau modificării înscrierii de carte funciare nu pot fi create drepturi de
proprietate asupra unor imobile/suprafețe de teren care nu au fost niciodată în proprietatea
reclamantei, aceste acțiuni nefiind un mijloc legal de dobândire a proprietății, rezultând cu
evidență din actele dosarului că terenul pentru care deține titlu reclamanta are suprafață de
100 mp.
Faptul că suprafața construită a casei este mai mare decât suprafața terenului prin
nerespectarea limitelor suprafeței terenului, nu este un motiv de drept pentru ca instanța să
acorde drepturi noi reclamantei ca urmare a nerespectării limitelor de proprietate.
Reclamanta își invocă propria culpă de a fi construit pe o suprafață mai extinsă decât cea
deținută în mod legal, or nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

www.rolii.ro/hotarari/5a2a09e5e49009f41c000047 3/8
7/21/2020 1854/2017 rectificare carte funciara - ROLII

Pentru reglementarea situației legale a imobilului, reclamanta trebuie să


______________________ porțiunii de teren uzurpate, prin cumpărare, concesiune sau alte
mijloace legale, așa cum a și precizat pârâta prin întâmpinare.
Față de cele arătate, instanța a respins cererea de chemare în judecată formulată de
reclamanta Nimăț L______ C_______  în contradictoriu cu pârâtul U__ Zărnești, prin p_____.
Instanța a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentințe a declarat în termen legal apel reclamanta, solicitând admiterea
apelului și schimbarea în tot a sentinței apelate, în sensul admiterii cererii de chemare în
judecată.
În motivarea cererii de apel s-a arătat că, potrivit probelor administrate în cauză, respectiv a
raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de exp. tehnic U________ G________, avizat
OCPI, terenul proprietatea reclamantei are o întindere de 441 m.p., iar pârâta a semnat și
procesul verbal de vecinătate la data de 23.11.2016, arătând că este de acord cu limitele de
hotar dintre cele două proprietăți.
Chiar dacă pârâta a avut inițial o altă poziție procesuală față de acțiunea civilă formulată de
reclamantă ulterior, după întocmirea expertizei tehnice topografice, cu participarea unui
reprezentant al acesteia, aceasta a recunoscut limitele de hotar.
Mai mult, lucrarea de expertiză extrajudiciară a fost admisă de către OCPI, fiind constatat
faptul că nu există suprapuneri cu imobilele vecine, și că suprafața de 341 m.p. față de cea
înscrisă în CF aparține imobilului proprietatea reclamantei.
Instanța în mod greșit a apreciat că în cauză nu se justifică aplicarea prevederilor art. 914
C.Civ., acest fapt fiind contrazis chiar de pârâtă care recunoaște că terenul proprietatea
reclamantei are o suprafață reală mai mare, de 441 m.p.
O altă dovada a faptului că suprafața în plus de teren de 314 m.p. a fost proprietatea
reclamantei o constituie faptul că reclamanta a dispus în mod liber de această suprafață de
teren, și a edificat construcția existentă având autorizație de construcție eliberată de către
Primărie.
Suprafața reală a terenului este mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară, ca urmare a
unor măsurători inițiale imprecise, datorate folosirii unor aparate mai puțin precise, așa cum
existau anterior anului 2000.
www.rolii.ro/hotarari/5a2a09e5e49009f41c000047 4/8
7/21/2020 1854/2017 rectificare carte funciara - ROLII

Dispozițiile legii 7/1996 relevă principiul potrivit căruia mențiunile din cartea funciară nu
garantează suprafața, principiu care se aplică și în cauza de față, astfel că pentru stabilirea
concordanței între situația tabulară și situația reală a imobilului este întemeiată cererea de
modificare a suprafeței imobilului.
Pentru aceste considerente, se solicită admiterea cererii de apel formulate.
În drept, au fost invocate prevederile art. 480 alin. 2 C.p.civ.
Intimata nu a depus întâmpinare.
Analizând cererea de apel, prin prisma motivelor de apel invocate și a dispozițiilor legale
aplicabile cauzei, se constată că apelul este nefondat, pentru considerentele care succed.
Potrivit dispozițiilor art. 914 C.Civ, “proprietarul imobilului înscris în cartea funciară va putea
cere oricând modificarea mențiunilor din cartea funciară privitoare la descrierea, destinația
sau suprafața acestuia, în condițiile legii.”
Din cuprinsul acestor dispoziții legale rezultă că înscrierile în cartea funciară cu privire la
aspectele tehnice ale imobilelor (suprafața terenurilor, destinația, categoria de folosință,
valoarea sau alte asemenea aspecte) nu au efect de opozabilitate față de terți.
Prin urmare, aceste caracteristici tehnice ale imobilelor pot fi modificate oricând la cererea
proprietarilor acestora pentru a fi conforme realității de fapt.
Demersul judiciar ar reclamantei are ca obiect modificarea suprafeței imobilului cu nr. top.
8511/9/11, în sensul că, suprafața reală a acestuia este de 441 m.p. conform raportului de
expertiză extrajudiciară întocmit de exp. tehnic U________ G________, avizat OCPI, iar nu de
100 m.p. cum este înscris în prezent în evidențele de carte funciară.
Instanța de apel reține că, în cauză, această suprafața de teren, de 100 m.p., reprezentând
imobilul cu nr. top. 8511/9/11 a fost atribuită reclamantei prin Ordinul Prefectului nr.
35/22.02.1994, acesta fiind și titlul în baza căruia s-a înscris dreptul de proprietate în cartea
funciară la data de 15.08.2007 pe numele reclamantei și al fostului soț, în prezent imobilul
fiind proprietatea exclusivă a apelantei, în urma partajului realizat prin sentința civilă nr.
554/14.04.2009 a Judecătoriei Zărnești.
În mod corect a reținut judecătoria că prin acțiunea în modificarea cuprinsului cărții 
funciare nu pot fi create drepturi de proprietate asupra unor imobile/suprafețe de teren care
nu au fost niciodată în proprietatea reclamantei, această acțiune, nefiind un mijloc legal de
www.rolii.ro/hotarari/5a2a09e5e49009f41c000047 5/8
7/21/2020 1854/2017 rectificare carte funciara - ROLII
nu au fost niciodată în proprietatea reclamantei, această acțiune, nefiind un mijloc legal de

dobândire a proprietății, ci doar un mijloc aflat la îndemâna proprietarului de a modifica


caracteristicile tehnice ale imobilului dacă acestea nu corespund cu situația de fapt a
imobilului.
Or, în cuprinsul memoriului tehnic întocmit de expert tehnic U________ G________ cu
ocazia întocmirii raportului de expertiză extrajudiciară (fila 88 dosar fond), s-a evidențiat
faptul că, în urma suprapunerii planului de delimitare și amplasament al imobilului folosit de
reclamantă cu cel rezultat din schița de dezmembrare din anul 1978, depusă la dosar la fila 63,
acestea nu corespund.
Se poate observa din cuprinsul schiței din 1978 faptul că terenul nr. top. 8511/9/11 are forma
unui dreptunghi, iar în cuprinsul PAD întocmit de căt re expert, fila 64 dosar forma acestuia
este a unei figuri pentagonale, datorită conturului imobilului construit pe acesta.
Prin urmare, nu se poate aprecia că în cauză s-a dovedit că există neconcordanțe de ordin
tehnic în ceea ce privește suprafața imobilului cu nr. top. 8511/9/11, așa cum acesta este
evidențiat în schița de dezmembrare a imobilului cu nr. top. 8511/9 în suprafață inițială de
52.308 m.p. întocmită în anul 1978, fața de suprafața menționată în cartea funciară.
Faptul reținut de către expertul tehnic în sensul că pe acest imobil a fost edificată o
construcție care are o suprafață construită la sol de 243 m.p. nu este un argument în sensul
admiterii acțiunii în modificare a cărții funciare, chiar dacă aceasta a fost edificată în baza
unei autorizații de construire, deoarece instanța sesizată cu o acțiune în modificarea
cuprinsului cărții funciare analizează existența neconcordanțelor de ordin tehnic ale
descrierii imobilelor.
Așa fiind, instanța apreciază că este lipsit de relevanță fața de obiectul pricinii faptul că
părțile au semnat un proces verbal de vecinătate, atâta vreme cât imobilul folosit în fapt de
reclamantă nu se suprapune cu cel identificat cu nr. top. 8511/9/11, pe conturul acestuia, și de
asemenea nu este relevant nici faptul că raportul de expertiză topografică a fost avizat OCPI.
De asemenea, faptul că reclamanta ar fi construit în baza autorizației de construire
construcția edificată pe imobilul cu nr. top. 8511/9/11 nu are importanță în economia speței,
fată de obiectul cauzei, admisibilitatea acțiunii în modificare a cărții funciare vizând
dovedirea neconcordanțelor de ordin tehnic ale descrierii imobilelor cuprinse în cartea
funciară, or aceste aspect nu poate fi dovedit cu emiterea unei autorizații de construire.

www.rolii.ro/hotarari/5a2a09e5e49009f41c000047 6/8
7/21/2020 1854/2017 rectificare carte funciara - ROLII

Pentru toate aceste considerente, instanța de apel apreciază că este nefondată cererea de
apel formulată de apelanta Nimăț L______ C_______, împotriva s.c.396/19.04.2017 a
Judecătoriei Zărnești, astfel că în temeiul art. 480 alin. 1 C.p.civ, această cerere va fi respinsă,
iar hotărârea apelată va fi păstrată.           
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
 
Respinge cererea de apel formulată de apelanta reclamantă Nimăț L______ C_______, cu
domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la av. G______ M____ H________, în
Zărnești, _____________________. 1A, jud. B_____, în contradictoriu cu intimata pârâtă U__
ZĂRNEȘTI, cu sediul în Zărnești, __________________________ nr 1, jud B_____, prin
p_____, împotriva s.c.396/19.04.2017 a Judecătoriei Zărnești, pe care o păstrează.
Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul B_____.
Pronunțată azi, 04.12.2017, în condițiile art. 396 alin. 2 C.p.civ, prin punerea soluției la
dispoziția părții prin mi j locirea grefei instanței.
 
P_________,                                                                    JUDECĂTOR,
      L____ S_____ P______                                                       B______ M____ M______
 
 
Grefier,
C_______ N_____-D____
 
 
www.rolii.ro/hotarari/5a2a09e5e49009f41c000047 7/8
7/21/2020 1854/2017 rectificare carte funciara - ROLII

 
 
Red.L.S.P /04.12.2017
Tehnored. C.N.D./05.12.2017
4 ex.
Jud . fond – I____ P________
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/5a2a09e5e49009f41c000047 8/8