Sunteți pe pagina 1din 1

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale


Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru
zonele sărace și izolate
Operațiunea B – Centre comunitare integrate
Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni

Anexa 8

Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare


-model orientativ-

(Aceasta declaraţie are atât rol de opis pentru documentele depuse în etapa pre-
contractuală, cât şi rol de confirmare a inexistenţei unor modificări care ar putea afecta
eligibilitatea cererii de finanţare)

Subsemnatul … posesor al CI seria … nr. …, eliberată de emitent..., CNP nr …, eliberat de


…, în calitate de reprezentant legal (funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei
solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe
propria răspundere că de pe parcursul procesului de evaluare și selecție pentru cererea de
finanțare (titlul, nr., cod SMIS) au intervenit modificări asupra următoarelor aspecte ce au
făcut subiectul verificărilor din etapele anterioare, dacă este cazul (se vor enumera toate
aspectele):

În acest sens, anexez următoarele documente:


1. ...
2. ...

De asemenea, în conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului, secţiunea 4.1 -


Anexele la depunerea cererii de finanţare, vă anexez următoarele documente:
1. ...
2. ...
(se vor enumera toate documentele, având în vedere şi documentele solicitate în
secţiunea 4.2 - Anexele la momentul contractării cererii de finanțare, din prezentul ghid)

Data: Semnătura:
Nume, prenume
Semnătura reprezentantului legal al
solicitantului

S-ar putea să vă placă și