Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ

Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE


ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE-
AN ŞCOLAR 2019-2020

Numele şi prenumele cadrului didactic ...................................................


Specialitatea ....................................................
Calificativul acordat ......................................

Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori Punctaj acordat Validarea
maxim Auto Evaluare Evaluare C.P.
ale evaluării performanţă de performanţă
evaluare comisie C.A
1. Proiectarea 1.1. Respectarea programei -Concordanța dintre prevederile programei școlare (obiective, activități de
activităţii şcolare, a normelor de învățare, conținuturi) și planificarea anuală a unităților de învățare;
elaborare a documentelor -respectarea planurilor cadru (educatoare, învățători) și a numărului de ore
de proiectare, precum şi alocat/disciplină
adaptarea acesteia la -întocmirea planificării calendaristice și a proiectării pe unități de învățare
particularităţile până la datele stabilite de conducerea școlii
grupei/clasei. -respectarea rubricației recomandate de ISJ Iași și MENCS. 5p
DOVEZI: -personalizarea, adaptarea proiectării didactice la particularității clasei
-planificarea anuală a (obiective, conținuturi, schema orară)
unităților de învățare, a -întocmirea proiectelor sau schițelor de lecție (debutanți și cadrelor
unităților de învățare, didactice cărora li s-a recomandat acest lucru) în urma inspecțiilor/
schemele orare, scheme asistențelor la ore
orare, proiecte și schițe de -fundamentarea proiectării pe baza achizițiilor anterioare ale elevilor
proiect de lecție (elaborarea, aplicarea și interpretarea testelor de evaluare inițială)

1.2. Implicarea în activităţile -propuneri privind derularea de proiecte educaționale sau de finanțare
de proiectare a ofertei -propuneri privind CDS-ul școlii (elaborarea de programe pentru opționale)
educaţionale la nivelul -membru în comisiile de realizare a Proiectului de Dezvoltare Instituțională,
unităţii. a Planului Managerial, de redactare a orarului școlii
DOVEZI: -participarea cu propuneri în realizarea Planului Managerial al comisiilor 3p
-procese verbale ale metodice
ședințelor CP și a CA, PDI, -redactarea planurilor manageriale și a planurilor de activități la nivelul
PM, comisii metodice și alte diferitelor comisii din școală
comisii, chestionare pentru -redactarea și aplicarea de chestionare sau alte instrumente
sondarea satisfacției
1.3. Folosirea TIC în -realizarea materialelor de proiectare folosind mijloace TIC
activitatea de -redactarea materialelor folosind softuri specializate de editare text
proiectare. 3p

1
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

DOVEZI:
-portofoliul profesional, al
comisiilor metodice
1.4 Proiectarea activităţilor- -realizarea planului de acttivități pentru învățarea în mediul online 2p
suport pentru învăţarea în -redactarea materialelor pentru învățarea în mediul online
mediul online şi a -redactarea de proiecte educaționale la nivel de clasă și școală pentru
instrumentelor de evaluare învățarea în mediul online
aplicabile online, din
perspectiva principiilor de
proiectare didactică;
DOVEZI:
-condica
-portofoliu

1.5 Proiectarea unor -realizarea planului de activități extracurriculare al clasei 2p


activităţi extracurriculare -realizarea planului de activități pentru ședințe și lectorate cu părinții
corelate cu obiectivele -redactarea materialelor pentru activitățile cu părinții la nivel de școală sau
curriculare, nevoile şi de clasă
interesele educabililor, -redactarea de proiecte educaționale la nivel de clasă și școală
planul managerial al unităţii.
DOVEZI:
-program activități
extracurriculare, ședințe și
lectorate cu părinții,
proiecte, materiale pentru
lectorate
TOTAL DOMENIU 15
p.
2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor strategii -utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independentă a
activităţilor didactice care asigură elevului sau în echipă) în activitățile de învățare
didactice caracterul aplicativ al -selectarea conținuturilor relevante și valorificarea lor eficientă în activitățile
învăţării şi formarea didactice
competenţelor specifice. -folosirea unor strategii didactice care să asigure transferabilitatea
DOVEZI: cunoștințelor
-fișele de - asigurarea atractivității, densității și diversității activităților de învățare 9p
asistență,portofoliul - utilizarea experienței anterioare individuale și a achizițiilor anterioare ale
profesional, proiecte de elevilor în demersul didactic
lecție, schițe, chestionare -folosirea unor forme diverse de organizare a colectivului pe parcursul
aplicate la clasă, raportul derulării activităților didactice
șefului de comisie -utilizarea unor activități de învățare care să-l pună pe elev să rezolve
metodică, produse ale situații practice de viață
activității elevilor, raportul -asigurarea unor corelații inter și pluridisciplinare în procesul de învățare

2
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

CEAC, probe de evaluare -realizarea obiectivelor curriculare


sumativă și formativă, -realizarea de activități de remediere sau stimulare a performanței
planuri de remediere și
dezvoltare
2.2. Utilizarea eficientă a -folosirea mijloacelor TIC în lecție
resurselor materiale din -integrarea resurselor de pe internet sau a aplicațiilor proprii în activitatea
unitatea de învăţământ în didactică 4p
vederea optimizării -proiectarea și derularea de proiecte de învățare on-line
activităţilor didactice -valorificarea în activități a mijloacelor didactice de care dispune școala
inclusiv TIC. -folosirea materialului bibliografic existent în biblioteca școlii pentru
DOVEZI: pregătirea lecțiilor
-fișe de asistență lecție, -stimularea interesului elevilor pentru lectură
aplicații informatice folosite,
portofoliul personal, fișa
cititorului, raport de
activitate profesor
bibliotecar
2.3 Utilizarea de resurse - comunicare cu elevii, părinţii şi colegii în cadrul sesiunilor de învăţare 1p
educaţionale deschise, online
aplicaţii online, crearea şi - efectuarea managementului activităţilor didactice prin instrumente digitale
susţinerea sesiunilor de
învăţare pe platforme
educaţionale;
DOVEZI:
,,Iurnal de activități”
2.4. Diseminarea, -prezentarea exemplelor de bună practică de la clasă în cadrul comisiilor
evaluarea şi valorizarea metodice, cercurilor pedagogice, și al CP
activităţilor realizate. -realizarea de activități didactice și extracurriculare comune cu părinții 3p
DOVEZI: clasei
-dosarul comisiilor -susținerea de activități în cadrul comisiilor metodice (altele decât lecții
metodice, copie proces demonstrative)
verbal cerc pedagogic, -susținerea de lecții demonstrative la nivel de comisie metodică
fotografii activități, rapoarte -evaluarea lecțiilor pe baza realizării obiectivelor propuse
ale activităților desfășurate
2.5 Organizarea şi -realizarea a cel puțin 80% din activitățile extracurriculare propuse în planul 2p
desfăşurarea activităţilor de activitate al clasei
didactice, curriculare şi -realizarea acțiunilor extracurriculare la nivel de școală (unde există
extracurriculare în mediul responsabilități) prin fișa postului
şcolar, extraşcolar şi în - participarea la acțiunile extracurriculare ale școlii
mediul online; -implicarea părinților și/sau a comunității locale în activitățile
extracurriculare
2.5. Formarea deprinderilor -integrarea în lecții a unor activități care presupun studiul individual și 4p

3
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

de studiu individual şi în munca independentă


echipă în vederea -proiectarea și aplicarea la clasă a unor portofolii și proiecte de învățare
formării /dezvoltării -folosirea în lecție a unor metode didactice moderne care să presupună
competenţei de „a învăţa să studiu individual din partea elevilor și împărtășirea rezultatelor
înveţi”. -derularea de proiecte de învățare
DOVEZI:
-portofoliul profesional,
proiectele șinportofoliile
realizate de elevi, fișele de
asistență ale lecțiilor,
raportul profesorului
documentarist, fotografii
2.7 Organizarea şi
desfăşurarea de activităţi -derularea de parteneriate cu alte școli din județ sau din țară
prin participarea la acţiuni -derularea de parteneriate cu instituții/ONG-uri de pe raza localității 2p
de voluntariat. -participarea la acțiuni de voluntariat local, zonal sau național
DOVEZI:
Documentele proiectelor și
parteneriatelor, adeverințe
sau alte documente
doveditoare pentru
activitățile de parteneriat,
fotografii de la activități,
raport consilier educativ

TOTAL DOMENIU 25 p.
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea -proiectarea și realizarea unui lectorat cu părinții în care să se prezinte
rezultatelor transparenţei criteriilor, a criteriile generale de realizare a unei evaluări, precum și procedurile folosite
învăţării procedurilor de evaluare. -resepctarea graficului de realizare a activității de consiliere
DOVEZI: -existența descriptorilor /criteriilor de evaluare pentru fiecare probă de
-modelele testelor aplicate evaluare sumativă sau formativă 3p
la clasă, materiale de la -realizarea notării ritmice
lectorat, dosar consiliere -consemnarea calificatvelor și notelor în carnetul de note
părinți, catalogul personal,
carnetele de note ale
elevilor, graficul de
realizare a consilierii
părinților, chestionare de
satisfacție

4
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

3.2. Aplicarea testelor -întocmirea testelor predictive conform metodologiei în vigoare


predictive, interpretarea şi -respectarea procedurilor de avizare a testelor de către comisia metodică
comunicarea rezultatelor. -respectarea termenelor de aplicare a testelor
DOVEZI: -centralizarea, interpretarea și stabilirea planului de măsuri în termenele
-testele predictive, dosarul stabilite 4p
comisiei metodice, planul -prezentarea planului de măsuri al comisiei metodice în ședința CP și
de măsuri de participarea la întocmirea planului de măsuri la nivel de școală (șefii de
ameliorare/dezvoltare, comisie metodică)
procese verbale sau fișe -comunicarea rezultatelor obținute și a planului de măsuri asigurându-se
comunicare rezultate confidențialitatea
părinți, fișele cu
centralizarea testelor de
evaluare predictivă
3.3. Utilizarea diverselor -realizarea probelor de evaluare sumativă și formativă, respectând
instrumente de evaluare, metodologia în vigoare (obiective, conținuturi, itemi, barem de corectare,
inclusiv a celor din banca centralizare rezultate, interpretare, plan de măsuri ameliorative sau de
de instrumente de evaluare dezvoltare) 5p
unică. -colectarea de informații cât mai relevante și complete despre fiecare elev
DOVEZI: evaluat prin îmbinarea evaluărilor scrise cu cele orale și prin observarea
-testele de evaluare comportamentului acestuia
sumativă conform -proiectarea și aplicarea la clasă a portofoliului și proiectului ca instrumente
metodologiei, portofoliul de evaluare
profesional, portofoliul -stabilirea unor metodologii clare și precise pentru evaluarea proiectelor,
educațional al elevului, portofoliilor, referatelor
criterii de evaluare a -proiectarea și realizarea unor evaluări on-line și off-line
proiectelor, teste on-line -folosirea la clasă a unor modele de teste din banca de instrumente de
sau capturi de ecran, fișele evaluare unică
de progres ale elevilor, -realizarea fișelor de progres/regres
portofolii ale elevilor pe
anumite teme date,
chestionare aplicate elevilor
si părinților
3.4. Promovarea -integrarea autoevaluării și interevaluării în evaluarea unor produse ale
autoevaluării şi activității elevilor (compuneri, portofolii, proiecte, referate) 2p
interevaluării. -stabilirea unor criterii specifice clare
DOVEZI: -folosirea unor fișe și grile specifice
Portofoliul profesorului, grile
de evaluare, fișe de auto și
coevaluare
3.5 Evaluarea satisfacţiei -redactarea, aplicarea, centralizarea și interpretarea unor chestionare ale
beneficiarilor educaţionali. elevilor și părinților
DOVEZI: -prezența părinților la ședințe și lectorate pe clasă

5
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

Rezultatul chestionarelor, -frecvența la orele de curs 2p


procese verbale ședințe cu -rezultatele chestionarelor aplicate elevilor și părinților de către echipa
părinții, cataloage cu managerială a școlii
frecvența la orele de curs -disciplina la orele de curs
3.6. Coordonarea elaborării -existența portofoliului educațional pentru fiecare elev (teste, fișe de lucru,
portofoliului educaţional ca plan de remediere/ dezvoltare, caracterizări, situații școlare, recompense,
element central al evaluării sancțiuni, fișa de observație, diplome, etc) 2p
rezulatelor învăţării. -îndrumarea elevilor pentru realizarea portofoliului educațional (gimnaziu)
DOVEZI: -întocmirea portofoliului- învățători
-portofoliul educațional,
portofoliul profesional

3.7 Realizarea şi aplicarea -proiectarea și realizarea unor evaluări online 2p


unor instrumente de - folosirea autoevaluării și interevaluării în evaluarea unor produse ale
evaluare a activităţii online, activității elevilor
valorizarea rezultatelor - comunicarea rezultatelor obținute și a planului de măsuri asigurându-se
evaluării şi oferirea de confidențialitatea
feedback fiecărui elev
TOTAL DOMENIU 20p
4.Manage- 4.1. Stabilirea unui cadru -alegerea liderului elevilor din clasă pe baza prevederilor Regulamentului
mentul clasei adecvat (reguli de conduită, Școlar
de elevi atitudini, ambient ) pentru -stabilirea responsabilităților la nivel de clasa
desfăşurarea activităţilor în -stabilirea regulilor clasei în colaborare cu elevii (clasele II-VIII) și părinții
conformitate cu -prezentarea regulilor împotriva incendiilor, a regulilor de securitate în 5p
particularităţile clasei de școală, a regulamentului de ordine internă (procese verbale)
elevi. -participarea liderului elevilor clasei la ședințele Consiliului Școlar al Elevilor
DOVEZI: -alegerea Comitetului de părinți al clasei
-proces verbal alegere lider -realizarea panoului cu informații utile pentru clasă (comitet de părinți,
clasă. Portofoliul responsabilități clasă, structură anului școlar, graficul activităților
profesional, Raport extracurriculare, graficul activităților cu părinții, schema orară a clasei,
coordonator proiecte și Comitetul Reprezentativ al părinților, Consiliul Școlar al Elevilor, etc.)
programe, vizita sala de -afișarea unor produse ale activității elevilor
curs, fișe de asistență, -ordinea materialelor din laboratoare și cabinete
rezultat chestionare
4.2. Monitorizarea -verificarea frecvenței elevilor la fiecare ora de curs și notarea tuturor
comportamentului elevilor absențelor în catalog
şi gestionarea situaţiei -respectarea procedurilor de raportare a unor cazuri de indisciplină la oră 3p
conflictuale. sau în școală
DOVEZI: -completarea fișei de observare a comportamentului elevului
-cataloagele școlare, fișa -respectarea graficului de consiliere pentru elevi și părinți (diriginți,
de observare a învățători)
comportamentului elevului, -respectarea îndatoririlor de profesor de serviciu, inclusiv completarea

6
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

graficul activităților de raportului zilnic


consiliere, raportul Comisiei - îndeplinirea obligației de a raporta instituților abilitate posibilele cazuri de
de prevenire și combatere de violenţă, violenţă sexuală, vătămare fizică sau mentală, de rele
violență tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă la care au fost
sau la care pot fi expuși elevii
4.3. Cunoaşterea, -realizarea dosarului cu datele personale ale elevilor (copii CN/CI elevi și
consilierea şi tratarea părinți, fișa de observație, vizite la domiciliu, acte medicale, recomandări de
diferenţiată a elevilor. la psiholog/medic specialist) 2p
DOVEZI: -dosarul activităților de consiliere a părinților și elevilor
-dosarele cu bazele de date -aplicarea, centralizarea și interpretarea unor chestionare aplicate elevilor
ale elevilor, rezultate și familiei
centralizate chestionare, -realizarea de activități diferențiate în timpul orelor de curs (dovada- fișa de
portofoliul profesional, plan lucru diferențiat)
de învățare individualizate
4.4. Motivarea elevilor prin -respectarea regulamentului de acordare a premiilor și distincțiilor școlare
valorizarea exemplelor de -respectarea precizărilor din regulamentul școlar privind acordarea de
bună practică. DOVEZI: premii și distincții elevilor 2p
Tabel medii și acordare -afișarea produselor activității elevilor în clasă
premii, vizita sala de clase, -popularizarea exemplelor de buna practică în ședințele cu părinții/ comisii
procese verbale ședințe cu metodice, Consiliu Profesoral
părinții
TOTAL DOMENIU 12 p.

5.Management 5.1. Valorificarea -participarea la cel puțin un curs de formare/ perfecționare în anul școlar
ul carierei şi a competenţelor ştiinţifice, evaluat
al dezvoltării didactice şi metodice -derularea de activități sau secvențe de activități școlare și extrașcolare în 2p
profesionale dobândite prin participarea care să integreze competențele dobândite
la programele de formare -realizarea de activități de informare/ formare cu cadrele didactice din
continuă/perfecţionare. școală
DOVEZI: -participarae la simpozioane, conferințe, cercuri pedagogice
-copie adeverință
/certificat/atestat/materiale
formare în școală
5.2. Implicarea în -prezența- 90% la activitățile comisiei metodice
organizarea activităţilor -realizarea de propuneri de activități pentru programul de activități sau la
metodice la nivelul proiectele derulate
comisiei/catedrei/responsab -redactarea și susținerea materialelor solicitate prin programele și
il. proiectele comisiei metodice 3p
DOVEZI: -susținerea activităților demonstrative
-raportul responsabilului -organizarea și coordonarea activităților de formare stabilite prin programul
comisiei, dosarul comisiei, de activități
procese verbale activități -respectarea reperelor temporale pentru predarea unor lucrări solicitate

7
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

comisii metodice, decizii de -intervenții pe marginea temelor discutate în cadrul activităților


numire -implicarea în coordonarea și derularea unor concursuri școlare la nivel de
școală, zonă, sau județ
-coordonarea unei comisii la nivel de școală (dovedită prin decizii și dosarul
comisiei)
5.3. -are realizat portofoliul profesional
Realizarea/Actualizarea -portofoliul profesional respectă structura stabilită de către echipa
portofiului profesional şi managerială 2p
dosarului personal. -materialele prezentate sunt relevante pentru activitatea desfășurată la
DOVEZI: clasă
Portofoliul personal, raport -piesele din portofoliu sunt creația proprie a cadrelor didactice
CEAC -toate materialele portofoliului reflectă oferta educațională a cadrului
didactic; să fie organizat după noile reglementări
5.4. Dezvoltarea capacităţii -limbaj verbal și nonverbal care încurajează învățarea, încrederea în forțele
de comunicare şi proprii
relaţionare în interiorul şi în -încurajează comunicarea elev-elev și elev- cadru didactic în lecție și în
afara unităţii cu elevii, afara acesteia
personalul şcolii, echipa -relațiile dintre elev și cadru didactic au la bază respectul reciproc și 1p
managerială şi cu regulamentul școlar
beneficiarii din cadrul -relațiile dintre cadrul didactic și colegii din școală au la bază respectul
comunităţii –familiile reciproc și deontologia profesională
elevilor. -comunicare bună și eficientă cu echipa managerială a școlii
DOVEZI: -încurajarea familiei să participe la activitățile școlii și să vină cu propuneri
Fișe de asistență, rezultate de îmbunătățire a activității
chestionare, raport - folosirea unor instrumente specifice de comunicare cu familiile elevilor
activitate director, procese
verbale ședințe cu părinții,
chestionare aplicate clasei
și părinților acestora
TOTAL DOMENIU 8p.
6. Contribuţia 6.1. Dezvoltarea de -implicarea în proiecte și parteneriate prin activități de coordonare sau de
la dezvoltarea parteneriate şi proiecte membru în echipa de proiect
instituţională educaţionale în vederea -redactarea de proiecte sau parteneriate aprobate de CA/ISJ în vederea 2p
şi la dezvoltării instituţionale. dezvoltării instituționale
promovarea DOVEZI: -implicarea în activități de atragere de resurse financiare prin sponsorizări
imaginii Proiectele și parteneriatele, și donații
unităţii şcolare contracte sponsorizare și
donație
6.2. Promovarea ofertei -participarea cu propuneri de CDS, programe specifice, cercuri, activități
educaţionale. extracurriculare la realizarea ofertei educaționale
DOVEZI: -aplicarea chestionarelor pentru stabilirea opționalelor acestora 2p
Dosarul cercului, programe -prezentarea ofertei educaționale a școlii în cadrul ședințelor cu părinții

8
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

opțional, proces verbal -dezbaterea programelor pentru disciplinele opționale sau activităților
ședințe CP, chestionare și propuse pentru cercurile din școală cu Comitetul reprezentativ al părinților
procese verbale Comitetul -realizarea, întreținerea și colaborarea la site-ul școlii
Reprezentativ al părinților
6.3. Promovarea imaginii -realizarea de programe de pregătire a elevilor capabili de performanță
şcolii în comunitate prin -participarea cu elevi la olimpiade și concursuri școlare
participare şi rezultatele -obținerea de rezultate la concursurile și olimpiadele școlare
elevilor la olimpiade, -participarea cu elevii la activități extrașcolare la nivel de școală, localitate,
concursuri, competiţii, județ, național 3p
activităţi extracurriculare şi -participarea cu elevii la activități extracurriculare la nivel de școală,
extraşcolare. localitate, județ, național
DOVEZI: -participarea cu elevii la competiții sportive
Document cu programele -obținerea de mențiuni și premii la activitățile extracurriculare și
de pregătire suplimentară, extrașcolare
liste cu elevii participanți la
concursuri și olimpiade sau
alte activități , copii
diplome, raport consilier
educativ
6.4. Realizarea/pariciparea -derulare de programe la nivel de clasă
la programe/activităţi de -propunerea de programe la nivel de școală
Prevenire şi combatere a -realizarea sarcinilor specifice în calitate de coordonator sau realizator a
violenţei şi anumitor activități
comportamentelor -proiectarea și derularea de lectorate cu părinții 2p
nesănătoase în mediul -participarea la lectoratele desfășurate pe școală cu părinții
şcolar, familie şi societate. -implicarea în rezolvarea unor situații inadecvate în mediul școlar
DOVEZI: -rezolvarea sarcinilor specifice ca membru al comisiei de prevenire și
Portofoliul profesional, combatere a violenței al comisiei de disciplină
materialele prezentate la
lectorate, raport consilier
educativ, dosarul comisiei
de prevenire a violenței în
școală, raport comisie
disciplină
6.5. Respectarea normelor, -realizează instruirile PSI și de protecția muncii la nivel de clasă
procedurilor de sănătate şi -participă la simulările organizate de școală
securitatea muncii şi de PSI -realizează sarcinile ce-i revin potrivit planului de evacuare în caz de
şi ISUJ pentru toate tipurile incendiu sau dezastre
de activităţi desfăşurate în -coordonează activitatea la nivel de școală 2p
cadrul unităţii de -respectă normele de sănătate și securitate în muncă
învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare.

9
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

DOVEZI:
Portofoliul profesional,
raport coordonator comisie
6.6. Implicarea activă în -realizarea sarcinilor specifice ca membru CEAC
crearea unei culturi a - realizarea sarcinilor specifice ca responsabil/membru în comisiile în care
calităţii în nivelul sunt nominalizat 2p
organizaţiei. -participă în echipe de realizare a unor proceduri
DOVEZI: -participă la realizarea și implementarea Manualului Calității în școală
Raport CEAC, dosar CEAC -acționează potrivit procedurilor operaționale

6.7 Promovarea de activităţi - elaborează și dezvoltă în mod participativ instrumente eficiente ce permit 2p
de învăţare interactive prin activităţi de învăţare interactive în mediul online
utilizarea unor instrumente - utilizarea unor aplicaţii online care permit activităţi de învăţare interactive
realizate cu ajutorul
tehnologiei.

TOTAL DOMENIU 15p

7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii


profesională morale şi civice (limbaj, - are o vestimentație decentă
ţinută, respect, -ținuta ireproșabilă care impune respect la lecție și în afara acesteia dă 3p
comportament) dovadă de respect în relația cu elevii, colegii și comunitatea locală
DOVEZI:
Raport director, fișa de
asistență, convorbire cu
cadrul didactic, observare
comportament
7.2. Respectarea şi
promovarea deontologiei -comportament care respectă regulile școlare
profesionale. - dă dovadă de deontologie profesională 2p
DOVEZI:
Raport director, fișa de
asistență, convorbire cu
cadrul didactic, observare
comportament

TOTAL DOMENIU 5p

TOTAL FIȘĂ 100 p.

10
Şcoala Gimnazială „Ștefan cal Mare și Sfânt” DOBROVĂȚ
Com. DOBROVĂȚ, Jud. IAŞI

Data:
PROFESOR EVALUAT,
PUNCTAJ: Total puncte: 100
85-100 puncte- FOARTE BINE
71-84 puncte- BINE
61-70 puncte- SATISFĂCĂTOR
0-60 puncte- NESATISFĂCĂTOR

Nume şi prenume Semnături


Cadrul didactic evaluat
Responsabil comisie:
Director Prof. Ureche Gavrilă
Membrii C. A: Prof. Iacobuțe Raluca-Gabriela
Prof. Postelnicu Estela
Pintilii Ștefan
Sacaleanu Ilie
Tudorie Cornelia
Stoian Nicolae
Reprezentant USLIP Ureche Irina

11