Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Medii de programare şi dezvoltare


Anul universitar: 2020-2021
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Informatică Economică
1.4 Domeniul de studii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studiu / Calificarea Informatică Economică

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Medii de programare şi dezvoltare
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Florina Livia Covaci
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Florina Livia Covaci
2.4 Anul de studii 3 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare Sumativă 2.7 Regimul disciplinei OBL

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 69
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Nu este cazul
4.2 de competenţe  Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


• Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile
5.1. de desfăşurare a
închise. Este nevoie de o sala de curs echipata cu videoproiector.
cursului
5.2. de desfăşurare a Laboratorul va fi echipat cu mediul de lucru Visual Studio, .NET Framework si
seminarului/laboratorulu conexiune la Internet.
i La laborator, studentii vor realiza programele informatice din cadrul laboratorului
respectiv.

6. Competenţele specifice acumulate

1
Competenţe • Explicarea structurilor de date, a instrucţiunilor şi claselor de probleme pentru a
profesionale construi componente integrabile in sisteme software complexe
• Rezolvarea de probleme bine definite din economie prin aplicarea de proceduri
integrabile in sisteme software complexe
• Actualizarea limbajelor, tehnicilor si metodelor de programare, astfel incat
componentele software construite sa reflecte stadiul dezvoltarii IT&C
• Dezvoltarea activitatilor specifice ciclului de realizare software, urmarind
aspectele cantitative, calitative si de eficienta economica
• Elaborarea unui program de parcurgere a etapelor de dezvoltare a sistemului
informational / sistemului informatic din organizatie cu precizarea de sarcini, necesar
de resurse, costuri si durate
• Definirea cerintelor de parcurgere a etapelor ciclului de dezvoltare pentru a
obtine componente software performante, folosind tehnologii moderne
• Implementarea de solutii reutilizabile si integrabile in sisteme informatice

Competenţe • Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice


transversale rolului într-o echipă plurispecializată
• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general Acest curs isi propune sa familiarizeze studentii cu stilul de programare modern,
al disciplinei utilizand instrumente de tip Rapid Application Development. In acest sens, am ales
utilizarea .NET Framework cu mediul de lucru Visual Studio .NET. Aceste instrumente
sunt larg folosite de catre industria software in Romania, si prin acest curs, dam
studentilor competente de baza de programare, facilitandu-le sansa de a se angaja rapid.
Cursul acopera atat programarea WPF, dezvoltarea aplicatiilor Web cat si dezvoltarea de
aplicatii mobile. O atentie deosebita este acordata acesarii bazelor de date in
aplicatiile .NET, precum si utilizarii serviciilor Web.

7.2 Obiectivele • Familiarizarea studentilor cu programarea utilizand medii evoluate de


specifice dezvoltare de tip RAD
• deprinderea de abilitati de analiza, design si dezvoltare de programe cu metode
obiectuale
• deprinderea de abilitati de programare obiectuala in .NET
• Deprinderea lucrului cu servicii web
• Deprinderea modalitatilor de realizare a unor aplicatii robuste in Windows si pe
Internet
• Formarea deprinderilor de instalare, intretinere si asistenta tehnica pentru
diverse medii de programare

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Prelegere cu
1 prelegere
1. Introducere in .NET Framework exemplificare
Prelegere cu
2 prelegeri
2. Crearea interfetelor grafice in WPF exemplificare
Prelegere cu
1 prelegere
3. Evenimente rutate, comenzi WPF exemplificare
Prelegere cu
4. Accesul la date in .NET Framework – ADO.NET 2 prelegeri
exemplificare
Prelegere cu
5. Accesul la date in .NET Framework – Entity Framework 1 prelegere
exemplificare
Prelegere cu
1 prelegere
6. LINQ - Language Integrated Query exemplificare
Prelegere cu
7. Crearea aplicatiilor Web folosind ASP.NET Core 2 prelegeri
exemplificare
Prelegere cu
8. Aplicatii mobile multi-platforma – Xamarin Forms 2 prelegeri
exemplificare
Prelegere cu
9. Dezvoltarea serviciilor Web 1 prelegere
exemplificare

2
Prelegere cu
10. Microservicii 1 prelegere
exemplificare
Bibliografie:
 Christian Nagel - Professional C# 7 and .NET Core 2.0, John Wiley & Sons, 2018
 Rob Miles, Exam 70-483: Programming in C#, 2/e, Microsoft 2018
 Andrew Troelsen, Philip Japikse - Pro C# 7 with .NET and .NET Core, Apress, 2017
 Marino Posadas, Mastering C# and .NET Framework, Packt Publishing, 2016
 Mathew Stoeker, Exam 70-511: Microsoft Windows Application Development with Microsoft .NET
Framework 4.0 – Self-placed training kit, Microsoft, 2011
 Glenn Johnson, Exam 70-516: Accessing data with Microsoft .NET Framework 4.0 – Self-placed training kit,
Microsoft 2011
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
1. Introducere in .NET Framework Laborator interactiv 1 lab/sem
2. Crearea interfetelor grafice in WPF Laborator interactiv 2 lab/sem
3. Evenimente rutate, comenzi WPF Laborator interactiv 1 lab/sem
4. Accesul la date in .NET Framework – ADO.NET Laborator interactiv 1 lab/sem
5. Accesul la date in .NET Framework – Entity Framework Laborator interactiv 2 lab/sem
6. Crearea aplicatiilor Web folosind ASP.NET Core Laborator interactiv 3 lab/sem
7. Aplicatii mobile multi-platforma – Xamarin Forms Laborator interactiv 2 lab/sem
8. Dezvoltarea serviciilor Web Laborator interactiv 1 lab/sem
9. Microservicii Laborator interactiv 1 lab/sem
Bibliografie:
 Christian Nagel - Professional C# 7 and .NET Core 2.0, John Wiley & Sons, 2018
 Rob Miles, Exam 70-483: Programming in C#, 2/e, Microsoft 2018
 Andrew Troelsen, Philip Japikse - Pro C# 7 with .NET and .NET Core, Apress, 2017
 Marino Posadas, Mastering C# and .NET Framework, Packt Publishing, 2016
 Mathew Stoeker, Exam 70-511: Microsoft Windows Application Development with Microsoft .NET
Framework 4.0 – Self-placed training kit, Microsoft, 2011
 Glenn Johnson, Exam 70-516: Accessing data with Microsoft .NET Framework 4.0 – Self-placed training kit,
Microsoft 2011

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Programa analitica a fost stabilită prin discutii cu reprezentati ai companiilor locale, precum iQuest Technologies,
Endava Cluj, NTT Data, si altii.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
Cunoasterea sistemului Examen scris 50%
conceptual, a metodelor si
procedeelor utilizate in
programarea vizuala utilizand
10.4 Curs .NET.

Capacitatea de utilizare
adecvata a metodelor si
procedeelor prezentate in curs
Detinerea de abilitati practice Evaluarea activitatii de laborator si a realizarii 50%
de programare obiectuala temelor
in .NET Realizarea unui proiect si sutinerea acestuia in
sesiune
10.5
Detinerea de abilitati practice
Seminar/laborator
legate de organizarea
programelor .NET, de
proiectare folosind concepte
obiectuale
10.6 Standard minim de performanţă

3
 Constituirea unei colectii de proceduri eficiente care prin parametrizare si integrare sa conduca la cresterea
productivitatii
 Cunoasterea minimala a tehnicilor de programare in .NET, a modului de organizare a programelor informatice
 Scrierea de cod sursa corect
 Intelegerea codurilor sursa existente si capacitatea de a implementa schimbari cerute in aceste coduri sursa
Obtinerea notei 5 atat la evaluarea de la curs cat si cea de la laborator

Data Semnătura titularului de curs: Semnătura titularului de seminar:


completării:
03.04.2020 Lect. univ. dr. Covaci Florina Livia Lect. univ. dr. Covaci Florina Livia

Semnătura directorului de departament: Lect. univ. dr. Bologa Cristian Sorin

Data avizării în departament:10.04.2020