Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Baze de date şi programe


Anul universitar: 2020-2021

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Informatică Economică
1.4 Domeniul de studii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii/Calificarea Informatică Economică

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Baze de date şi programe
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Mocean Loredana
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II Conf.dr.
2.6 Tipul Mocean
de Loredana Conf.dr.
sumativă 2.7Mocean
RegimulLoredana Opț
I I evaluare disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de 1
42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator
învăţământ 4
o
Distribuţia fondului de timp r
e
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8
1
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
0
1
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
0
Tutoriat 2
Examinări 3
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 33
3.8 Total ore pe semestru 75
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2 de competenţe Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
• Pentru prelegerile sunt necesare următoarele: notebook/calculator desktop,
videoproiector, ecran
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile
5.1. de desfăşurare a
închise.
cursului
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.
Studentii nu vor fi primiti in examen fara conturi create pe platforma moodle si fara a
fi logati la curs.
5.2. de desfăşurare a • Software necesar instalat: MS Access 2013
seminarului/laboratorului Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu
studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.

6. Competenţele specifice acumulate


Competenţe • modalităţi de organizare a datelor în cadrul unui sistem informatic;
profesionale • înţelegerea conceptelor de bază specifice bazelor de date şi a sistemelor de gestiune a
bazelor de date;
• gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii folosind bazele de date şi sistemele de gestiune
a bazelor de date
• înţelegerea modului de funcţionare a programelor destiate activităţilor financiare şi
contabile specifice domeniului agroalimentar
• implementarea normelor metodologice, măsurilor şi programelor din domeniul
agroalimentar
• întocmirea de studii economice, financiare şi contabile în organizaţii
Competenţe • gestionarea bazelor de date cu ajutorul sistemelor de gestiune (componentele unui SGBD);
transversale • formarea unui mod de gândire a organizării datelor adaptată utilizării acestora în cadrul
sistemelor informatice;
• familiarizarea cu sistemul de gestiune a bazelor Microsoft Access in domeniul economic

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei • Dobândirea abilităţilor practice pentru dezvoltarea aplicaţiilor
informatice cu baze de date în domeniul economic.

7.2 Obiectivele specifice • Conceperea unei baze de date cu aplicaţie în domeniul activităţilor
economice cu caracter agroalimentar şi de mediu,
• Realizarea aplicaţiei cu baze de date folosind Access

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Fundamentele teoriei bazelor de date prelegere 1 prelegere
Introducere în Microsoft Access
prelegere 1 prelegeri
Gestiunea bazelor de date în Microsoft Access 2013
Gestiunea interogărilor în limbajul Query By Example prelegere 1 prelegere
Crearea, modificarea şi utilizarea formularelor în Microsoft Access 2013 prelegere 1 prelegere
Crearea, modificarea și utilizarea rapoartelor în Microsoft Access 2013 prelegere 1 prelegere
Crearea de macrouri şi comenzi VBA în mediul Access 2013 prelegere 1 prelegere
Crearea de macrouri, comenzi VBA şi meniuri în mediul Access 2013 prelegere 1 prelegere
Bibliografie:
1. Mocean L., Sitar-Tăut D.A., Baze de date şi programare. Culegere de probleme, Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
2. Niţchi et al., Elemente de baze de date şi programare aplicate în economie, Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
3. Sitar-Tăut D.A., Databases in the Real Life Economy, Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
4. Sitar-Tăut D.A., Elemente de baze de date pentru economişti, Risoprint, Cluj-Napoca, 2010.
5. ***, Microsoft Visual FoxPro 9.0, Documentaţie de firmă online/offline.
6. ***, Microsoft Access 2013, Documentaţie de firmă online/offline.
7. ***, Oracle – Programare în SQL, Documentaţie de firmă online/offline.
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
Crearea unui proiect complex în Microsoft Access 2013 Interactiv 1 sem/lab.
Crearea bazelor de date în Microsoft Access 2013 Interactiv. Studii de 1 sem./lab.
caz.
Elemente de macrocomenzi în Microsoft Access 2013 Interactiv. Studii de 1 sem/lab.
caz.
Elemente de programare ale Visual Basic în Microsoft Access 2013 Interactiv, participare 1 sem/lab.
efectivă la laborator.
Crearea formularelor în Microsoft Access 2013 Interactiv. Studii de 1 sem/lab.
caz.
Crearea rapoartelor în Microsoft Access 2013 Interactiv. Studii de 1 sem/lab.
caz.
Crearea interogărilor în Microsoft Access Interactiv. Studii de 1 sem/lab.
caz.
Bibliografie:
1. Mocean L., Sitar-Tăut D.A., Baze de date şi programare. Culegere de probleme, Risoprint, Cluj-
Napoca, 2009.
2. Niţchi et al., Elemente de baze de date şi programare aplicate în economie, Risoprint, Cluj-
Napoca, 2009.
3. Sitar-Tăut D.A., Databases in the Real Life Economy, Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
4. Sitar-Tăut D.A., Elemente de baze de date pentru economişti, Risoprint, Cluj-Napoca, 2010.
5. ***, Microsoft Access 2013, Documentaţie de firmă online/offline.
6. ***, Oracle – Programare în SQL, Documentaţie de firmă online/offline.

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
· Această disciplină este inclusă în acreditarea oferită de către Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA);
· Conținutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu
reprezentanţi ai mediului de afaceri cât şi cu reprezentanţi ai învăţământului preuniversitar clujean.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
în nota finală
10.4 Curs - Cunoaşterea sistemului conceptual şi a metodelor Examen scris sub formă de 45%
şi procedeelor utilizate în bazele de date întrebări închise /test grilă
- Capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, (în sesiunea de examene)
metodelor şi procedeelor specifice bazelor de date Studentii nu vor fi primiti in
- corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor; examen fara conturi create
- coerenţa logică; pe platforma moodle si fara
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate; a fi logati la curs.
- criterii ce vizează aspectele atitudinale:
conştiinciozitatea, interesul pentru studiu
individual.
10.5 - Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate la Examen practic, bilete 45%
Seminar/laborator curs şi seminar; individuale (în ultima
- Capacitatea de a explica şi utiliza corect săptămână din semestru)
metodele, modelele şi testele de gândire critică
parcurse;
- Capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate; Evaluare continuă: teme, 10 %
proiecte, activitate la
- Criterii ce vizează aspectele atitudinale:
seminar
conştiinciozitatea, interesul pentru studiu
individual.
10.6 Standarde minime de performanţă
• Cunoaşterea satisfăcătoare a informaţiei predate la curs; Cunoaşterea şi utilizarea terminologiei specifice de bază
disciplinei: tabelă, bază de date, chei, formulare, rapoarte, interogări, meniuri.
• Operaţii practice de bază: crearea unui tabel, popularea acestuia cu date, relaţii între tabele, crearea unui formular, unui
raport, unei interogări pe baza unei tabele, unui meniu;
• Notele pentru examenul scris respectiv examenul practic trebuie sa fie minim 5.
• Studentii nu vor fi primiti in examen fara conturi create pe platforma moodle si fara a fi logati la curs.

Data completării Semnătura titularului de curs: Conf.dr. Mocean Loredana


10.04.2020
Semnătura titularului de seminar: Conf.dr. Mocean Loredana

Semnătura directorului de departament: Lect.univ.dr. Cristian Sorin BOLOGA

Data avizării în departament 10.04.2020