Sunteți pe pagina 1din 12
CONTRACT DE SERVICII nr, 15540 /06.08.2020 in temeiul art.43 alin.(3) lit. a) din Hotdrarea Guvernului Roméniei nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prin achizitie directd prezentul contract de , Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a judetului Bistrita-Nasdud pentru perioada 2021- 2027" UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL BISTRITA - NASAUD, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, avand sediul in P-ta Petru Rares, nr. 1-2, judetul Bistrita- Nasud, cod postal 420080, telefon 0263/230741, fax 0263/214750, cod de inregistrare fiscal eprezentaté legal de catre domnul Emil-Radu Moldovan, avand functia de presedinte al Consiliului Judetean, prin imputernicit domnul Florin-Grigore Moldovan, avand functia de ‘Administrator Public al Judetului Bistrita-Nas’ud si domnul Teofil-lulian Cioarba avand functia de director executiv, in calitate de achizitor, pe de o parte, si Societatea CORNEL BAN CONSULTING, PMV (PFA) cu sediul in Danemarca, Copenhaga, email : cornelban73@gmail.com, deschis la Feprezentata prin domnul Cornel-Ioan BAN, in calitate de Prestator, pe de alt parte, denumite in continuare fiecare in parte, ,Partea” si in mod colectiv ,P&rtile”, au convenit incheierea prezentului contract de servicii, 1, TERMENI SI DEFINITII in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretatj astfel: a. contract prezentul contract si anexele sale; b. achizitor s/ prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; . pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, Pentru indeplinirea integrala si corespunzdtoare a tuturor obligatilor asumate prin contract; d. servici- totalitatea activitatilor pe care prestatorul trebuie s& le realizeze, in conformitate cu caietul de sarcini si care fac obiectul prezentului contract; e. forfa majoré - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevézut la momentul incheierii contractului si care face imposibilé executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rézboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aprute ca urmare a tunel carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv§, ci enuntjativ’. Nu este considerat fort major un eveniment asemenea celor de mai sus care, féré a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatillor uneia din parti f. zi- zi calendaristicé, in afara cazului in care se prevede expres C4 sunt zile lucratoare; an - 365 de zile. 1 g. act aditional- document prin care se pot modifica termenii si conditille contractulul conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesionala oblectiva si impartial, sau care fl mpiedics pe acesta, in orice moment, s4 acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv in legtura cu posibile contracte in vitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oriciror subcontractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul prestatorului, i. garantia de bund executie- garantia care se constituie de c&tre prestator in scopul asiguréiri achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenits a contractulul, 4. penalitate contractualé — desp&gubirea stabilt& in contractul de serviciica flind platibila de tre una din partile contractante cétre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire Necorespunzatoare a obligatilor din contract. 2. INTERPRETARE 2.1 - fn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context, 2.2 - Termenul “zi'sau “zile” sau orice referire la zile reprezint& zile calendaristice dac& nu se specificd in mod diferit. 2.3 - Clauzele si expresille vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1 - Prestatorul se obliga sé presteze ,, Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Judetului Bistrita-Nasaud pentru perioada 2021-2027’ conform Caietului de sarcini, anexa nr, 1 la prezentul contract, in perioada convenité si in conformitate cu obligatile asumate prin prezentul contract, 3.2 - Principalele activitati, desfésurate in cadrul prezentului contract : * ACTIVITATEA 1 - Organizarea a 3 (trei) intdlniri de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare cu specialist din administratie si reprezentantii institutilor relevante pentru dezvolatarea judetului; + ACTIVITATEA 2- Realizarea unei anchete sociologice Bistrita-N&stud; + ACTIVITATEA 3 - Organizarea a 3 evenimente de consultare public; * ACTIVITATEA 4 - Elaborarea , Strategie’ de Dezvoltare a Judefului Bistrita-NasSud pentru perioada 2021-2027". randul populatiei judetului 4. PRETUL CONTRACTULUI 4.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, in urma ofertel prestatorului este de 98.500 lei fri TVA, TVA 0 si reprezint& totalitatea servicilor prestate si receptionate, conform caietului de sarcini. 4.2 = Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este cel declarat de prestator in Propunerea financiara, anexa la prezentul contract. 4.3 - Pretul contractului este ferm si nu se actualizeazd pe durata derulirii contractului. 5. DURATA CONTRACTULUI 5.1 - Prezentul contract este in vigoare incepnd cu data semnéri contractului si este valabil pan’ [a receptionarea servicilor si livrabilelor conform caietului de sarcini si epuizarea legald si conventionalé a oricarui efect pe care il produce. 5.2 ~ Dac pe parcursul derulérii contractului, prestatorul nu respect termenul/termenele de Prestare, acesta are obligatia de a notifica achizitorul, in timp util. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in oferta se va face cu acordul p&rtilor, prin act aditional. 6.EXECUTAREA CONTRACTULUL 7.1 - Prestarea servicilor va incepe dup emiterea ordinului de incepere a prestirii servicilor de catre achizitor si se va desfasura pe durata a maxim 5 luni. 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Documentele contractului sunt : 2) Caietul de sarcini, inclusiv clarficérle ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare ; b) Invitatia nr.V1/13540/09.07.2020 ; ©) Oferta nr.4145770/06/2020, continand : Propunerea tehnicd si Propunerea financiar’, Inregistrata sub nr.VI/15073/31.07.2020 ; d) Garantia de bund executie. 8. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 8.1- Prestatorul se obligé s8 presteze ,, Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Judetului Bistrita-Nésdud pentru perioada 2021-2027’, in conformitate cu cerintele din Caletul de sarcini, anexa nr.1, la standardele si performantele prezentate in Propunerea tehnic3, anexa nr. 2. 8.2. Prestatorul se obliga sd transmitd factura fiscalé (sau facturile fiscale, dup& caz), in care sunt Cuprinse servicile prestate, in conformitate cu Propunerea financiara si cu respectarea prevederilor art. 319, alin. 20 din Legea nr. 27/2015 privind Codul fiscal. 8.3 (1) Prestatorul are obligatia de a executa servicile prevzute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele si sau performantele prezentate in Caietul de sarcini, anexa nr.1. (2) Prestatorul se obliga s8 supravegheze prestarea serviilor, s& asigure resursele umane, materialele si orice alte echipamente, fie de natur& provizorie, fle definitiva cerute de si pentru Contract, in masura in care necesitatea asigurérii acestora este prevézutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. Totodat&, este rspunzétor atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toat’ durata contractului. 8.4 - Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ti sunt puse la dispozitie referitoare la prezentul contract drept private si confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga nici un element al prezentului contract féré acordul scris, prealabil, al achizitorului, Dac’ exist Givergente cu privire la necesitatea publicdri sau divulgarii in scopul executSrii prezentului contract, decizia finalé va apartine achizitorului. 8.5 - Prestatorul se va abtine de la orice declaratie public’ privind derularea contractului fr aprobarea prealabilé a achizitorului si de la a se angaja in orice altd activitate care intré in conflict cu obligatille sale fat& de achizitor conform prezentului contract. 8.6 ~ Prestatorul se obligd sa respecte reglementarile referitoare la conditile de munc& si protectia muncil si dupa caz, standardele intenationale agreate cu privire la forta de munc3, conventille cu 3 Privre la libertatea de asociere si negociere colective, eliminarea muncii fortate si obligatori, eliminarea discriminéri in privinta angajéri si ocup&riifortei de munc& si abolirea munci copilor. 8.7-- Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricSror pretentii si actiuni in justtie rezultate din orice incdlcéri ale prevederilor in vigoare de cétre prestator, personalul su, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariati din teritoriu, 8.8 - Prestatorul va solicta date sau informatii detinute de unit3ti aflate in subordinea achizitorulul numai prin sau cu acceptul achizitorului, 8.9 - Codul de conduita 1. Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de Incredere pentru achizitor conform regullor si/sau codului de conduits al profesiei sale, precum si cu discretia necesard. Se va abtine s& facé afirmatii publice in legaturd cu servicille prestate fard 8 aibs aprobarea prealabilé a achizitorului, precum si s& patticipe in orice activit’ti care sunt in conflict cu obligatile sale contractuale in raport cu acesta. 2. In cazul in care prestatorul sau oricare din subcontractantii s&i, se oferd s8 dea, ori sunt de acord sé ofere ori sé dea, sau dau oricirei persoane, mit’, bunuri in dar, faciltSti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in leg8tur’ cu contractul sau cu orice alt contract inchelat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fr a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de prestator in baza contractului. 3. Platile cétre prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract, si att prestatorul ct si personalul su salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatje, plats indirecta ori orice alté forma de retributie in legatur& cu sau pentru executarea obligatillor din contract. 4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventé, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabil’ in scris a achizitorului, 5. Prestatorul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executiri contractului, inclusiv pe perioada oricérei prelungiri a acestuia, precum si dup’ incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzind conducerea 3! salariati din teritoriu, nu vor comunica niciodat& oricirei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentialé divulgatd lor sau despre care au luat cunostintS si nu vor face publics nico informatie referitoare la recomand&rile primite in cursul sau ca rezultat al prest&rii servicillor ce fac obiectul prezentului contract. Totodatd, prestatorul si personalul sSu nu vor utiliza in dauna achizitorului informatie ce le-au fost furnizate sau rezultatul studilor, testelor, cercetSrilor desfasurate in cursul sau in scopul executérii contractului. 6. Executarea contractului nu va genera sub nicio form’ cheltuieli comerciale neuzuale. Dack apar totus! astfel de cheltuieli, contractul poate inceta conform art. 17 din prezentul contract. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale : . (i) comisioanele care nu sunt mentionate in contract sau care nu rezult& dintr-un contract valabil incheiat referitor la prezentul contract, (ii) comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, ill) comisioanele plaitite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau (W) comisioanele platite unei persoane care potrivt tuturor aparentelor este o persoand interpusé. 4 7, Prestatorul va furniza achiztorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditile in care se execut& contractul, Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului Pe care 0 considera necesaré pentru stréngerea de probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale, 8.10 - Conflictul de Interese 1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea Compromite executarea oblectiva si impartial a contractulul Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politce ori de natjonalitate, leg3turlor de rudenie ori afinitate, sau al oricéror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese apérut in timpul executarii contractului trebuie notificat in scris Achizitorului, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia. 2. Achizitorul igi rezerva dreptul de a verifica daci' masurile luate sunt corespunzétoare si poate solicita mésuri suplimentare dac& este necesar. Prestatorul se va asigura cS personalul su, salarat ‘sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afl’ intr-o situatie > Gare ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui, in 5 zile si féré vreo compensatie din (parteaachizitorului, orice membru_al personalulul su salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariati din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie, 3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea 3 Personalului séu, salariat sau contractat. in cazul in care prestatorul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat <2 urmare a situatiel de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a contractului, in conditile previzute in prezentul contract. 8.11 - Drepturi de proprietate intelectuala i: Orice rapoarte si date precum h&rti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistic, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de cate prestator sau de ctre personalul su salariat ori contractat in executarea contractului vor deveni proprietatea exclusiva’ a achizitoruluil. Dup& incetarea contractului prestatorul va remite toate aceste documente si date achizitorulul, Prestatorul va pastra copii ale acestor documente ori date, Pe care nu le va utiliza in scopuri care nu au legaturd cu contractul far& acordul scris prealabil al achizitorului, 2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la servicile care fac obiectul prezentului contract si mu va Face referire la aceste servici in cursul executériialtor servicii pentru tert si nu va divulga hicio informatie furnizata de achizitor, fara acordul scris prealabil al acesteia. 3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectual’ dobandite in executarea contractului vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviints, Fara limitare geografic’ ort de ‘alté naturs, cu exceptia situatilor in care exist deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala . 8.12 - inlocuirea personalului 1. Prestatorul nu va efectua schimbéri ale personalulul aprobat fra acordul scris prealabil al achizitorului. Prestatorul trebuie sé propund din proprie intiativ’ inlocuirea in urmatoarele situati: 2) in cazul decesului, in cazul imbolndviri sau in cazul accident&rii unui membru al personalului ; ) dacé se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul prestatorului (ex. demisia, etc,), 2, Pe parcursul derulérii execut&rii contractulul, pe baza unei cereri scrise motivate si justiicate, achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera c& un membru al personalului este ineficient sad nu fsi indeplineste sarcinile din contract. 3. fn cazul in care un membru al personalului trebuie inlocut, inlocuitorul trebuie s& detin’ cel Putin aceeasi experienta si calificare, iar remuneratia ce va fi pltita inlocvitorulul nu poate fi mai ‘mare decat remuneratia acordat3 membrului personalului care a fost inlocuit, fn cazul in care restatorul nu este tn mésura s& furnizeze un inlocuitor cu aceeasi experient’ si/sau calificare, achiaitorul poate, fe sé decid’ incetarea contractului in conformitate cu art. 17 din contract, dacs prccutarea corespunzatoare @ acestuia este pus’ in pericol, fie, dac consider c& nu se impune Incetarea contractului, s& accepte inlocuitorul, cu conditia ca sumele platite acestuia din urma 28 fie renegociate astfel incat sd reflecte un nivel de remuneratie corespuivStor. 4. Cheltuielile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumb& prestatorului, 9. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 9.1; Achizitorul se oblig s& receptioneze servicile prestate in termenul stabil, dacS acestea Corespund specificatillor Caietului de sarcini, anexa nr.1 si Propunerii tehnice, anexa nr. 2. 3.2 - Achizitorul se obliga s& pldteasc’ pretul c&tre prestator in conditile prevazute la art10.1 din Prezentul contract. Factura fiscala (sau facture fiscale, dup3 caz) va fi insotta in mod obligatoriu de Procesul/ Procesele verbale de receptie . 9.3 - Achiztorul se obliga s& puns la dispozitia prestatorului orice facili si/sau informati pe care acesta le solicité si pe care le consider8 necesare indeplinirii contractului, 10. MODALITATI DE PLATA 10.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata ctre prestator, prin ordin de platé, in termen de 30 zile de la data primirii facturii (facturilor, dupa caz) la sediul achizitorului, pe baza procesului/proceselor verbale de receptie realizaté dupa finalizarea fiecSrei activitati conform punctului 11 din Caietul de sarcini... 10.2 - Plata se va efectua in 4 transe, dup’ cum urmeaz& ; + Transa I, respectiv suma de 2.000 lei, dup receptia documentelor aferente Activitatii 1; + Transa a Il-a respectiv suma de 10.000 lei dup’ receptia documentelor aferente Activit’ti * Transa a Ta respectiv suma de 2.000 lei dup receptia documentelor aferente ActivitSti 3; * Tranga a IVA-a respectiv suma de 84.500 lei dupa receptia documentelor aferente Activité 4. 11, GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a constitui Garantja de Bun’ Executie a contractului conform i prezentulul contract pentru realizarea corespunzatoare a contractului. (2) in cazul in care pe parcursul executSrii contractului, se suplimenteaz valoarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de bund execute in corelatie cu noua valoare Contractului de achizitie publica. G) In situatia executéri garantjei de bun’ execute, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauzé raportat la restul rimas de executat. (®) Prestatorul se va asigura c& garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea servicilor, de catre acesta si remedierea/completarea documentatiel ori de cate orl intervenit aceasta necesitate, (S) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, iar prestatorul nu este indreptatit la aceasta, cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei, prestatorul va Prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand servicile vor fi terminate asa cum sa fost ele solicitate prin caietul de sarcini. 11.2- (1) Cuantumul Garantjei de Bun’ Executie a contractului de servic reprezinté 10 % din valoarea contractului fara TVA, respectiv suma de 9.850 Lei, si se va constitui astfel a) in termen de 5 zile de la semnarea Contractului va transmite Achiitorulu ordinul de plats Cu Viramentul garantiei sau un instrument de garantare emis in conditile legii de o societate bancard sau o societate de asigurér, care devine anex’ la contract. Garantia trebuie s8 fle irevocabild. Instrumentul de garantare trebuie s& prevadé ci plata garantici se va executa neconeltionat, respectiv la prima cerere a Achizitorulul, pe baza declaratiei acestula cu privire la culpa persoanei garantate, (2) In situatia in care instrumentul de garantare previzut la alin. (1), lit. a) nu acoper’ toat Perioada de valabilitate a Contractului, Prestatorul are obligatia prelungiril acestuia cu 5 zile inainte de data de expirare. (3) Restituirea garantiel de bun’ executie a Contractului se va face in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr.395/2016. 11.3 - Achizitorul va executa Garantia de Bund Executie, in eventualitatea in care : (2) Prestatorul nu reuseste si prelungeascé valabilitatea Garantjei de Bun Executie, aga cum este prevazut la art. 11.1(5), situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantie de Bund Executie ; (b) prestatorul nu reuseste sa remedieze/completeze o lipsa a documentatiei tehnico- economice in termenele prevazute in caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale etc. (©) oricaénd pe parcursul indepliniri Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu Isl indeplineste obligatile asumate prin Contract. Anterior emiterii unel pretenti asupra Garantiel de Bund Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului cat 5 emitentululinstrumentului de garantare precizand obligatile care nu au fost respectate, cat g modul de calcul al prejudiciului. 12.RECEPTIE SI VERIFICARI 12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau, are dreptul de a verifica modul de prestare a servicilor Pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini, anexa nr. 1 sidin Propunerea tehnic’, anexa nr. 2. 12.2 ~ Receptia cantitativa si calitativa a servicillor prestate se va face la sediul achizitorului mentionat in contract conform punctului 11 din Caietul de sarcini si va fi consemnati tn Procesele verbale de receptie . 13. PLATI SI PENALITATI DE iNTARZIERE 13.1 - fn cazul in care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu isi Indeplineste obligatile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sum’ echivalent Cu cotd procentualai de 0,1% pe zi din pretul contractului, 13.2 - In cazul in care achizitorul nu tsi onoreaz’ obligatile in termen de 30 de zile de la expirarea Perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a pliti, ca penalititi, pentru suma 7 neachitaté, 0 cot’ procentuala de 0,1% pe zi intarziere, dar nu mai mult decdt dobanda legal’ Penalizatoare calculaté potrivit art.3, alin.21 din Ordonanta Guvernului nr.13/2011.privind dobinda legals remuneratorie si penalizatoare pentru obligati bEnest, precum si pentru reglementarea unor mésuri financiar-fiscale in domeniul bancar cu modificérile si completirile ulterioare, 13.3 - Nerespectarea obligatilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti in mod Culpabil, d& dreptul parti lezate de a rezilia unilateral contractul si de a pretinde plata de daune- interese in conditile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificarile si completérile ulterioare. 13.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scris& adresata prestatorului, fra nici o compensate, dac& acesta din urma intra in procedura insolventel, Cu conditia ca aceast denuntare s& nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despégubire pentru prestator, cu exceptia situatiei prevazute la art. 167 alin.2 din Legea 98/2016. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din Contract indeplinita pnd la data denuntSrii unilaterale a contractului 13.5 = Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatillor asumate conform prezentului contract. 14, INCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI 14.1 - Prezentul contract inceteaza de drept tn urmatoarele situatii a) prin ajungere la termen si realizarea obiectului contarctului; b) prin reziliere sau rezolutiune; ©) prin acordul pértilor contractante, consemnat in scris; 9) aparitia unei situatii de forté majora, astfel cum rezultd din dispozitille art. 16.5; £), in cazul existentei unui conflict de interese, conform art. 8.10; 14.2 In situatia rezilieri, totale/partiale din cauza neexecutiiri/executdrli partiale de cdtre Prestator a obligatilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titu de clauz’ penal’ ‘in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate. 14.3. In situatia in care executarea partiala a obligatilor contractuale face imposibila realizarea obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata o parte din contract conform dispozitilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de claus’ Penala in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatilor contractuale stabilite prin contract. 14.4, Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatillor deja scadente intre partile contractante. 14.5. Partile sunt de drept in intérziere prin simplul fapt al nerespectirii clauzelor prezentulul contract. 14.6 Achizitorul tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in cel mult 15 2ile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevlzute la data incheierii contractulu, sub conditia notific&rii Prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul denuntarii. 14.7 Fara a aduce atingere dispozitilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptulul achizitorului de a solcita constatarea nulittil absolute acestuia in conformitate cu dispozitile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in pericada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: a) Prestatorul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitilor ; ®) contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit Prestatorului avand in vedere o incdlcare grav a obligatilor care rezulté din legislatia europeand relevants si care a fost constatatA printr-o dedizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene; ¢) in cazul modifcdriicontractului in alte conditi decdt cele prevzute de prevederile legale in vigoare. 14.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilateral a contractului, far8 efectuarea vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecat8, in situatia in care Prestatorul subcontractears ‘au cesioneaza cu incdlcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatille sale. 414.9 Daunele interese pe care Achizitorul este in drept s8 le pretindd de la Prestator se retin din garantia de bun’ executie. Daca valoarea daunelor interese depiseste cuantumul garantie de bund executie, Prestatorul are obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului. 15. CESIUNEA 15.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatille sale asumate prin contract, 15.2 - Prestatorul poate cesiona, total sau partial, dreptul su de a incasa contraprestatia serviciilor restate; cu acordul prealabil, exprimat in scris al achizitorului si in conditile prevazute de dispozitiile Codului Civil. 15.3 - Solicitarile de plata ctre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditille art. 15.2. 15.4 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. 16. FORTA MAJORA 16.1 - Forta major este constatat de o autoritate competent’, 16.2 “Forfa majors exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatilor asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaz. 16.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in pericada de actiune a fortei majore, dar fard a Prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 16.4 -Partea contractanta care invocd forta majora are obligatia de a notfica celeiaite parti, mediat 1 in, mod complet, producerea acesteia si s¥ ia orice masuri care ji stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 26.5 - Daca forta majord actioneaz& sau se estimeaz’ c& va actiona o perioada mai mare de 1 lun’, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentulut contract, fara ca vreuna din p&rti s& poat8 pretinde celeilalte daune-interese, 16.6 ” Nu va reprezenta o incalcare a obligatilr din contractul de servici de c&tre oricare din prti Situatia in care executarea obligatillor este impiedicat’ de imprejurari de fortS major care apar dupa data semnérii contractului de servicii de cdtre parti. 16.7 - Prestatorul nu va rspunde pentru penalit’ti contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, sI in méisura in care, intarzierea in executare sau alt8 neindeplinire a obligatilor din prezentul contract de servicii este rezultatul unui eveniment de forts major’. fn mod similar, achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de etre Prestator pentru neexecutare, dacs, si in mésura in care, intarzierea achizitorului sau alta neindeplinire a obligatilor sale este rezultatul fortei majore. 17. SUBCONTRACTAREA 17.1 - La tncheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea citre Achizitor a contractelor incheiate de c&tre Prestator cu subcontractantii nomicalloat in oferta sau declarat ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si simele aferente Prestatilr, sa fle cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie ‘sa cuprinda cbligatoriu, insa fad a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantilegall si ‘noller Subcontractanti, datele de contact, activtatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferonts Prestatilor, optiunea de a fi platiti direct de cétre Achizitor, optiunea dé cesionare a contractulul in favoarea Achizitorului (daca este cazul). 17-2 - Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractant in perioada de implementare @ Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achiattile publice, 47.3 “Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de jmplementare a contractului fér& acordul prealabil al Achizitorului. Orice