Sunteți pe pagina 1din 1

File din istoria recentă a

02 GAZETA PANTELIMON / ILFOV / ACTUALITATE  AUGUST 2020 AUGUST 2020 ACTUALITATE / ILFOV / GAZETA PANTELIMON
03
Editorial
Cu inima, alături de noi

P
oți fi un edil rigid, chiar cu realizări, dar dacă îți duci
mandatul privind doar deasupra capului cetățenilor,

Pantelimonului
cu dorința de a-i face să se uite în sus către tine, creezi
o groapă ce nu poate fi acoperită nici cu cele mai bune

fotografii: Florian Marin


asfaltări.
Marian Ivan a coborât însă la nivelul de viață al tuturor ÎNAINTE
cetățenilor, ascultându-le doleanțele și făcând din locuito-
rii Pantelimonului cei mai buni consilieri personali. A așezat
permanent relația cu pantelimonenii înaintea scopurilor și
be­neficiilor personale sau a instituției pe care o conduce de
doisprezece ani.
Primarul nu a luat în acest interval de timp decizii fără să

Mai bine de un deceniu de mandat în slujba locuitorilor


reușească să simtă mai întâi pulsul comunității privind finali-
tatea proiectelor. Știe să vorbească și să-i asculte de aproape
pe oameni, să le prezinte pe înțelesul lor proiectele și chiar mo-
tivele unor prezente dificultăți cu care ne confruntăm cu toții.
Desigur, ca în orice comunitate, opiniile sunt diferite. Ma­ Pentru cei care locuiesc în oraș, schimbările structura- Grija reală față de în toți acești ani, un obiec- Înainte, „centrul orașului”
rian Ivan nu a lăsat societatea locală să devină una dominată ÎNAINTE le și drumul parcurs rapid spre urbanizare nu reprezin- cetățeni tiv important pentru se prezenta jalnic. Astăzi,
de „infecții” morale traumatizante, să fie una predispusă la tă o noutate. E drept, mai sunt multe de făcut, însă edi- Atenția aparte arătată lo- Direcția de Asistență Soci- este un spațiu al urbanității DUPĂ
manipulări de joasă speță, fiindcă au existat (ca peste tot) lul și instituția pe care o conduce nu trag pe dreapta și cuitorilor de către primar ală (DAS) din cadrul Pri-
momente dificile, pe care le-am depășit împreună cu respon- nu se limitează exclusiv la vorbe și proiecte. Cu susținere și instituția pe care o con- măriei Pantelimon.
sabilitate și grijă pentru noi înșine. Noi, locuitorii Pantelimonu- nemijlocită din partea cetățenilor, orașul a hotărât să duce s-a dovedit a fi reali- Angajații acestui compar-
lui, alături de care se numără și edilul orașului. timent au fost tot timpul „Educația copiilor rămâne obiectivul principal al proiec­
îmbrace haine moderniste și (mai cu seamă) practic- tate materializată prin fap-
telor mele pentru dezvoltarea orașului nostru! Timp de
Știe ce înseamnă să locuiești pe o stradă pietruită din Pan- „cu arma la picior”,
telimon, dar nu a așezat spațiul rutier-pietonal pe care ajunge confortabile, începând cu anul 2008. te, încă de la primul man-
pregătiți să intervină aco- 10 ani, data de 1 iulie dădea startul școlii de vară și ta-
dat. Bunăstarea locală, să-
acasă în capul listei străzilor pregătite pentru reabilitare. Știe lo unde a fost și este nevo- berelor, unde peste 230 de copii participau în diverse
nătatea, educația și cultu-
ce înseamnă să faci sport de performanță, dar nu pentru el a Infrastructura, nalizării lucrărilor prin care
ra, siguranța cetățenilor, ie. Mii de locuitori au be- activități extrașcolare, menite să apropie elevii de
adus clubul ACSO Viitorul Pantelimon la standarde naționale piesă de rezistență îi vor face pe cei care nu au neficiat, în timp, de ajutoa- școală. Cele 11 cluburi derulate în cadrul școlii au contri-
asistența socială, sportul buit la dezvoltarea aptitudinilor elevilor noștri, orientân-
și - nu în ultimul rând - știe ce înseamnă atenția deosebită ce Sunt puțini cei care pot vizitat de mult zonele să nu re directe pentru a li se ofe-
Grădinița nr. 1, de performanță, curățenia du-i în alegerea carierei. Avem profesori care și-au pe-
trebuie acordată copiilor din oraș și familiilor nevoiașe. În spune că, în urmă cu un de- le recunoască. ri posibilitatea unui trai
cea mai modernă instituție orașului, activitățile civice trecut verile în școala de vară și tabere, alături de elevi,
acest sens, primarul a urmărit constant activitățile Direcției de Piesele grele puse pe tabla decent. Ajutoare financia-
Asistență Socială din cadrul instituției pe care o conduce pen-
de acest tip din județul Ilfov DUPĂ ceniu, un element indispen-
sabil din locuințe sau mașini infrastructurii orașului nu se
sau mijloacele de agre-
re sub diferite forme, hra- învățându-i și aducându-i mai aproape de școală, profe-
ment au ocupat tot timpul sori care și-au rupt din timpul lor liber pentru activități
tru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
erau cizmele de cauciuc. În limitează însă exclusiv la re-
abilitarea stradală. Cartea de
primele locuri într-o lun-
nă, îmbrăcăminte, electro-
casnice sau susținere pen- extrașcolare alături de elevii lor” (Marian Ivan, primarul ÎNAINTE
anii 2008, când cutremurul gă listă dedicată locuitori-
dizabilităţi, precum și altor persoane, grupuri sau comunităţi vizită a Pantelimonului a tru plata utilităților au re- orașului Pantelimon).
prețurilor la imobile a deter- lor din Pantelimon.
aflate în nevoie socială. fost completată, în ultimii prezentat doar câteva Gimnazială nr. 1 Panteli- plata opționalelor desfă­
minat mulți bucureșteni să Instituția Primăriei Pan-
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa ani, cu renovarea Școlii obiective. Bătrânii, persoa- mon, clubul sportiv șurate. Primul proiect a ve-
aleagă să-și construiască aici telimon a crescut în reali-
sa prin actele normative, primarul orașului beneficiază de Gimnaziale nr. 1 (unitate de nele cu handicap, mame- ACSOV sau recentul pro- nit în sprijinul persoane-
locuințe, Pantelimonul era zări incontestabile, trans-
un aparat de specialitate, pe care îl conduce, dar nu fără a învățământ adusă la nivel le nevoiașe, persoanele iect derulat pentru lor cu probleme financia-
cunoscut publicului drept formând din simple per- construcția Grădiniței nr. re, care nu își permiteau
lua în seamă doleanțele miilor de „consilieri direcți, voluntari, european), transformarea fără venituri, cetățenii
„comuna noroaielor”, spective, în urmă cu un de- 2 reprezintă elemente de- plata normei de hrană sau
nealeși” din Pantelimon, care vin cu sugestii, dar și cu critici. Nu structurală totală și aflați în căutarea unui loc
„spațiul cu pauze lungi de ceniu, în proiecte sigur re- finitorii ale grijii oferite ce- a unui pachet cu alimente
îl vedem vorbind de la tribune înalte, încercând să se facă auzit finanțarea Asociației Club de muncă au reprezentat
deasupra capetelor noastre. Nu se dorește ridicat în slăvi, curent” sau „orașul străzilor alizabile, terminate, aflate lor care vor fi viitorul Pan- pentru copii. Cel de-al doi-
cu vaci”. Sportiv Orășenesc Viitorul țintele principale, dar nu
motiv pentru care am scris cu mari rezerve acest material. în curs de derulare sau în telimonului.
Nu e nevoie de întoarceri (ACSOV) Pantelimon, con- unice, ale DAS. lea proiect sprijină elevii Atenția deosebită pentru
Ne vom asuma însă criticile, dacă va fi cazul, pentru că - peste imediată demarare. Toți Inaugurată în anul 2012,
în timp pentru a realiza că struirea de locuri de joacă și Nu poate fi neglijată proveniți dintr-un mediu sport se regăsește
toate - știm că Marian Ivan este cu inima alături de noi, locuitorii ÎNAINTE promenadă, conversia mai
angajații Primăriei sunt
prestația din toți acești ani Grădinița nr. 1 este cea mai în performanțele clubului
Pantelimonului. l schimbările structurale din
mutor blocuri în imobile ur-
dedicați muncii lor, iar re-
a Poliției Locale Panteli- modernă instituție de social nefavorabil, care au ACSO Viitorul Pantelimon DUPĂ
oraș au transformat acest zultatul se vede în
mon, un oraș în care (tre- acest tip din Județul Ilfov. rezultate remarcabile la
spațiu geografic, care bane (prin reamenajarea satisfacția cetățenilor.
buie s-o recunoaștem) lu- Fiecare sală este dotată cu învă­ țătură, prin achizi­
găzduiește în prezent peste fațadelor), rezolvarea pro- Toate compartimentele ționarea caietelor specia-
crurile erau mai mult de- ecrane LED, sistem de aer
9.000 de familii, într-un oraș blemei transportului locui- sunt deschise dialogului și
cât tulburi, în ceea ce condiționat, toate comisi- le și a altor rechizite nece-
pentru care dezvoltarea este torilor spre și dinspre Bu­ acest lucru se regăsește în
privește siguranța cetă­țe­ ile importante de lucru au sare pentru continuarea
la vedere și se derulează curești, prin intermediul le- bunul mers al instituției și la dispoziție imprimante și activității în cele mai bune
găturii create cu STB ș.a. nilor. Nu fără efort, acțiu­
continuu, fără pauze. Orici- satisfacția lucrului bine fă- laptopuri, pentru desfă­ condiții. Aflată în con­
Micul centru al orașului, nile constante ale poli­
ne trece prin Pantelimon cut al angajaților. șurarea în condiții optime strucție, Grădinița nr. 2 își
cu sensul giratoriu și benzi- țiștilor locali au pus totul
simte forfota dezvoltării ur- Dialogul constant al pri- a actului educativ. Gră­ va deschide, la rându-i,
le bine delimitate, lasă isto- pe un făgaș ce atinge nor-
bane, simte aerul noului și marului cu cetățenii, pur- dinița este dotată cu bucă- porțile.
riei recente accidentele co- malitatea, iar interven­țiile
Școala Gimnazială nr. 1, bunăstării reale. tat pe teren sau în tărie proprie, unde zilnic Școala Gimnazială nr. 1,
tidiene din urmă cu zece ani. curente sunt unele firești
unitate educațională ridicată De mai bine de zece ani, audiențe, încă de la înce- se prepară hrană proaspă- reabilitată și extinsă, oferă
și specifice.
la standarde europene DUPĂ istoria nescrisă a localității a Spațiile noi comerciale și ale putul primului mandat, a tă pentru copii, și o spălă- încă de la intrare aerul mo-
lăsat în urmă peste 200 de prestatorilor de servicii, for- oferit încredere și susținere Atenție deosebită torie profesională. La ca- dernului didactic euro- ÎNAINTE
străzi „pavate” cu pământ, fota continuă și consumato- de ambele părți. Dacă oa- pentru copii și tineri binetul medical din cadrul
pean. Cadrele didactice

O adevărată fabrică
tot atâtea artere fără canali- rii satisfăcuți dau o notă plă- menii au venit cu solicitări, Problema educației s-a grădiniței sunt în perma-
zare, apă curentă și un cen- cută tuturor celor care trec sugestii sau reclamații, re- arătat tot timpul o preocu- bine pregătite coordonea-
nent prezente, pe durata
tru (?) noroios fără sensuri pe aici. zolvările au pus lucrurile pare atentă a primarului cursurilor, trei asistente ză cu succes activitatea

de campioni: de circulație auto. Lucrurile


au fost puse la punct în timp,
iar lucrările de reabilitare
Trăim cu toții istoria Pan-
telimonului, fiindcă proiec-
tele și punerea acestora în
în ordine, iar la primul bi-
rou al Primăriei informa­
țiile obținute au oferit o
Marian Ivan. Aceasta s-a
materializat, în timp, prin
grija acordată bunului
medicale. Primăria s-a im- elevilor de aici. Programe-
plicat în două proiecte so- le și proiectele dedicate co-
ciale pentru 60 de copii, piilor, derulate cu sprijinul

ACSO Viitorul continuă fără oprire. Un nu-


măr important de străzi au
practică nu se termină, spre
satisfacția locuitorilor, a edi-
imagine mai apropiată
vieții din Pantelimon.
mers educativ al micilor
pantelimoneni, aflați încă
„Sunt tot copiii noștri” și edilulului și al Primăriei,
„Sprijinul per­formanței”, au făcut ca elevii să pri-

Pantelimon
fost asfaltate, iar altele se află lului și a administrației loca- Susținerea categoriilor în primii ani de viață. pentru care asigură hrană, vească dintr-un unghi po-
în prezent în apropierea fi- le. defavorizate a reprezentat, Grădinița nr. 1, Școala rechizite, caiete speciale și zitiv instituția școlii. l Terenuri virane insalubre,
transformate în locuri de

N
u poate să fie
bucurie mai
Antoniu au fost convocați
la echipa naţională de
ÎNAINTE DUPĂ ÎNAINTE DUPĂ joacă autorizate,
agreate azi de copii DUPĂ
mare pentru lupte greco-romane, iar
noi decât acel Sîrbu Teodora a fost
moment când munca, selecționată pentru lotul
seriozitatea, sacrificiul şi național la lupte femini-
talentul copiilor noştri ne. Le urăm mult succes,
sunt recunoscute şi apre- să ajungă acolo sus, prin-
ciate la cel mai înalt ni- tre cei mai buni sportivi
vel. Patru dintre juniorii ai lumii! La ACSO Viito- Zona încheierii traseului maxi-taxi Strada Crinului, reabilitată
ACSO Viitorul Panteli- rul Pantelimon peste 600 și STB intrată, din rural autentic, (asfalt, canalizare)
mon: Cecate Patrick Ale- de copii din orașul nos- în cursul urban
xandru, Popescu Andrei tru practică un sport gra-
Valentin, Ion Sebastian tuit. l