Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava Avizat,

Director
Profilul: Servicii prof. Romaşcu Corneliu
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Economic /Tehnician în activități economice /Tehnician în administrație
Modulul: M2 Marketing
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a XI-a G, H
Profesor: Chiper Andreea Ramona Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: nr.4457/05.07.2016 Şef de catedră
Programa aprobata prin OMENCS: nr. 4457/05.07.2016 prof. Hagiu Luminiţa

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Piața și dimensiunile acesteia. Concurența- componentă a pieței

Nr.
Conţinuturi
crt. Unitatea de rezultate ale Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
învățării /Rezultate ale învățării
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cunoștințe Abilități Atitudini
Piața și dimensiunile Exerciţii de definire a termenilor
1. acesteia: de specialitate Fişe de documentare
• Definirea pieței și Exerciţii de identificare a Fişe de lucru
clasificări 8.1.5. 8.2.5. 8.3.3 indicatorilor de marketing Exerciţiul
• Determinarea indicatorilor 8.1.6. 8.2.6. Exerciții de identificare a Cubul
ce caracterizează piața 8.1.7. 8.2.7. tipurilor de concurenți Observarea Probe
firmei: Exerciții de identificare a independentă orale/scrise
- dimensiunile pieței firmei: etapelor analizei concurenței Observarea dirijată Practice
aria, structura și capacitatea Realizarea de analize SWOT Turul galeriilor
pieței Elaborarea de referate Ciorchinele
- elasticitatea cererii de Exerciţii de documentare Explicaţia
mărfuri Discuţii Prezentare de ppt-uri
Concurența- componentă a Studii de caz
pieței Probe
• Definirea concurenților; orale/scrise
2. concurenții direcți și Miniproiecte practice
indirecți;
• Etapele analizei concurenţei
• Analiza SWOT a firmei
Recapitulare Sem I