Sunteți pe pagina 1din 4

ACT ADIȚIONAL la Contractul de pregătire practică

nr. ................. din .................

privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de


către elevii din învăţământul profesional şi tehnic
Încheiat astăzi………..între:

 Unitatea de învăţământ …………………………………….

(denumită în continuare organizator de practică)

reprezentată de Director, …………………………………………….

Adresa organizatorului de practică: …………………………………………………

şi

 Operatorul economic/instituţia S.C. ………………………

(denumit/ă în continuare partener de practică)

reprezentată de Director, …………………….

Adresa partenerului de practică:

email: ………………… , Telefon: ………………………………..

În temeiul

ORDINULUI pentru aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție


în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19, aprobat prin OMEC nr.5487/
31.08.2020 și OMS nr. 1494/ 31.08.2020 și a

GHIDULUI pentru învățământul profesional și tehnic, anul școlar 2020- 2021,

părțile convin la următoarele obligații suplimentare:

Art. 1. Unitatea de învățământ (organizator de practică), prin maistrul instructor:

(1) Cu 5 zile lucrătoare înainte de derularea stagiilor de pregătire practică, maistrul


instructor comunică cu tutorele de practică și stabilesc împreună, prin document
asumat prin semnătură, dacă sunt îndeplinite condițiile de derulare în siguranță a
pregătirii practice a elevilor în condiții de siguranță
(2) La începutul perioadei de practică maistrul instructor planifică activități remediale
pentru practica neefectuată la finalul anului școlar anterior
(3) Maistrul instructor cu tutorele de practică pregătește spațiile destinate instruirii
practice la partenerul de practic în vederea asigurării unui spațiu individual de lucru
determinat în funcție de normele emise MS
(4) Organizează practica pe grupe, cu număr de elevi determinat în urma calculului
privind asigurarea unui spațiu individual de lucru stabilit
(5) Asigură numărul necesar de cadre didactice care să monitorizeze activitatea de
practică cu respectarea condițiilor impuse de MS
(6) Contractele cadru și de pregătire practică sunt prevăzute cu acte adiționale pentru
includerea specificațiilor clare de organizare a practicii în context pandemic
(7) Realizează o PROCEDURĂ agreată și de partenerul de practică privind modul de
derulare a practicii comasate în contextul pandemic
Art. 2 Obligațiile practicantului
a) Să anunțe maistrul instructor și tutorele de practică dacă prezintă simptome de răceală
sau de îmbolnăvire cu Covid 19 și să nu se prezinte la partenerul de practică în cazurile
prezentate anterior;
b) La întoarcerea în stagiul de practică, după absentarea datorată afecțiunilor respiratorii
sau îmbolnăvirii cu SARS CoV-2, prezintă tutorelui de practică o adeverință medicală
care certifică posibilitatea de ași desfășura stagiul de instruire practică;
c) Să nu părăsească spațiul individual de lucru decât cu aprobarea tutorelui de practică și
să respecte traseele de circulație prin sediul partenerului de practică;
d) Să respecte toate normele de protecție împotriva virusului SARS CoV- 2 stabilite de
partenerul de practică;

e) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:
Practicantul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
-imediat după intrarea în sediul partenerului de practică şi înainte de a intra în spațiul de
practică;
-înainte de pauza/pauzele de masă;
-înainte şi după utilizarea toaletei;
-după tuse sau strănut;
-ori de câte ori este necesar.
f)Purtarea măştii de protecţie
-Masca de protecţie este obligatorie pentru elevul practicant şi va fi purtată în spațiul de
practică, în timpul deplasării prin sediul partenerului de practică şi în timpul pauzelor
(atunci când se află în interior);
-Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.

Art. 3. Partenerul de practică( prin tutorele de practică):

(1) Anunță unitatea de învățământ dacă în contextul de pandemie mai poate primi elevi în
stagiu de pregătire practică, dacă amână stagiile de pregătire practică sau solicită
anularea contractului cadru;
(2) Cu 5 zile lucrătoare înainte de derularea stagiilor de pregătire practică, tutorele de
practică comunică cu maistrul instructor și stabilesc împreună, prin document asumat
prin semnătură, dacă sunt îndeplinite condițiile de derulare în siguranță a pregătirii
practice a elevilor în condiții de siguranță;
(3) La începutul perioadei de practică planifică activități remediale pentru practica
neefectuată la finalul anului școlar anterior;
(4) Pregătește spațiilor destinate instruirii practice în vederea asigurării unui spațiu
individual de lucru determinat în funcție de normele emise MS;
(5) Organizează pe grupe, cu număr de elevi determinat în urma calculului privind
asigurarea unui spațiu individual de lucru stabilit;
(6) Asigură un număr de tutori de practică care va urmări formarea elevilor în condiții de
siguranță;

(8) Participă la realizarea procedurii privind modul de derulare a practicii comasate în


contextul pandemic;

(7) Organizează intrarea și ieșirea în spațiul destinat instruirii practice pe trasee stabilite;
(8) Asigură distanțarea fizică între elevi, atât în timpul programului cât și în
pauze( minim 1 m);
(9) Realizează triajul epidemiologic propriu la intrarea în spațiul de instruire ( măsurare
temperatură, declarație pe propria răspundere, etc.);
(10) Interzice prezența persoanelor terțiare în spațiul de instruire;
(11) Monitorizează purtarea obligatore a măștii pentru elevi și maistrul instructor/
tutorele de practică, conform reglementărilor aplicabile;
(12) Asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă pentru igiena frecventă a mâinilor
pentru elevi, maiștri instructori, tutori;
(13) Dezinfectează spațiile de practică după utilizarea de către fiecare grup de elevi și
aerisirea frecventă a încăperilor;
(14) SDV-urile sunt utilizate normal , dezinfectate după fiecare utilizare, repartizate
individual, pe cât posibil. Se interzice schimbul de obiecte personale;
(15) Permite desfășurarea activităților de grup în condiții bine organizate, cu respectarea
normelor de distanțare fizică între elevi.

Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director Reprezentant
Unitate de învăţământ Întreprindere, instituţie,
(Organizator de practică) societate comercială,etc
(Partener de practică)
Numele şi prenumele Director general,

Data

Semnătura

Ştampila

Am luat la cunoştinţă,

Nume şi prenume Semnătura

Elev

Părinte elev (pentru elevii minori)


Cadru didactic responsabil pentru
stagiul de practică

Tutore
Data