Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educaţiei,Culturii si Cercetarii

al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT

despre lucrarea de laborator nr. 3
la Mecanică realizată în MATLAB
​Tema: Elemente ale programului MATLAB
Varianta 4
SI-191

A îndeplinit Belii Daniela

A verificat conf. univ., dr. Andronic Silvia

​Chişinău – 2019
Calculul caracteristicilor cinematice ale mişcării punctului .

​ xerciţiul 1:
E
De declarat funcţia din tabel file-funcţie şi de construit graficele​​pe segmentul dat cu
ajutorul ​plot ​(pasul 0.05) şi ​fplot:​

>> x=[0:0.01:1];

>> y=myfun(x);

>> plot(x,y);

>> title('f(x)=1/(atan(1/(1.1+sin(5.*pi.*x)))).^(-2/3)');

>> xlabel('axaX');

>> ylabel('axa Y');

>> figure(1)

>> fplot('myfun',[0,1])

>> title('f(x)=1/(atan(1/(1.1+sin(5.*pi.*x)))).^(-2/3)');

>> xlabel('axaX');

>> ylabel('axa Y');


>> figure(2)

Exerciţiul 2:
II​. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xy) are parametrul de intrare - t
(timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x
şi y)pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de
intrare​​
numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire
afişează​​traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un
moment de​​timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea file-funcţiei figpas se face din
Comand Windows.
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii
traiectoriei penru momentul de timp ales.
c) De arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din punctul precedent, utilizând pentru aceasta
instrumentele ferestrei grafice.
d) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

Sunt date funcţiile:

4
>> t=pasnum(1,3);

>> [x,y]=xy(t);

>> plot(x,y)

>> t=pasnum(0.6,4);

>> [x,y]=xy(t);

>> plot(x,y)

>> t=[0:pi/100:4*pi];

>> [x,y]=xy(t);

>> comet(x,y)

De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul


comenzilor comet şi plot.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un
moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat.
>> t=11.3825;

>> n=4;

>> p=0.05;

>> figpas(n,p)

2. ​a) viteza

t=11,3825

>> syms t

>> x=cos(t);

>> y=sin(sin(t));

>> vx=diff(x)

>> vy=diff(y)

vx =

-sin(t)

vy =

cos(sin(t))*cos(t)

>> vx=-sin(11.3825)

vx =

0.9261

>>vy=cos(sin(11.3825))*cos(11.3825)

vy =

0.2268

v=sqrt(vx^2+vy^2)

v=

0.9535
V=0,92i+0,22j

​b)acceleratia

>> syms t

>> vx=-sin(t);

>> vy=cos(sin(t))*cos(t);

>> ax=diff(vx)

ax =

-cos(t)

>> ay=diff(vy)

ay =

- sin(sin(t))*cos(t)^2 - cos(sin(t))*sin(t)

>> ax=-cos(11.3825)

ax =

-0.3773

>> ay=- sin(sin(11.3825))*cos(11.3825)^2 - cos(sin(11.3825))*sin(11.3825)

ay =

0.6704

​a=sqrt(ax^2+ay^2)

a=
0.7693

a=-0,37i+0,67

c)acceleratia tangentiala

>> atan=abs(vx*ax+vy*ay)/v

atan =

0.2070

d) acceleratia normala

an=sqrt(a^2-atan^2)

an =

0.7409

e) raza curburii

>> rc=v^2/an

rc =

1.2270

b)

c)
t vx(t) vy(t) ax(t) ay(t) v(t) a(t) atan(t) an(t) ρ
s cm/s cm/s cm/s^ cm/s^ cm/s cm/s^ cm/s^2 cm/s^ cm
2 2 2 2
11.382 0.9261 0.2268 -0.377 0.670 1.7720 0.7693 0.2070 0.7409 1.2270
5 3 4

Exercitiul 3:
III. . De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea​​xyz) are parametrul de
intrare - t (timpul) , iar parametrii de ieşire​​valorile coordonatelor punctului material în
timpul mişcării (x,y şi z)​​pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea
figpas)​​are parametrii de intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de​​calcul al
coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişează traiectoria​​punctului în intervalul dat de
timp şi poziţia punctului pe traiectorie​​pentru un moment de timp ales aleatoriu din
intervalul dat. Chemarea​​file-funcţiei figpas se face din Comand Windows.
a) De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material​​cu ajutorul comenzilor
comet3 şi plot3. De arătat poziţia​​punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales
aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite valori ale​​asului de calcul.
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială,acceleraţia normală şi raza
curburii traiectoriei pentru​​momentul de timp ales.
с) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

a)

>> t=pasnum(0.1,6);

>> [x,y,z]=xyz(t);

>> plot(x,y,z)
>> figure(3)

t=[0:0.05:3*pi];

[x,y,z]=xyz(t);

comet3(x,y,z);

hold on

xlabel('Axa X')

ylabel('Axa Y')

zlabel('Axa Z')

legend('Z(X,Y),Traiectoria')

De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul


comenzilor comet3 şi plot3.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un
moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat.
>> n=10;

>> p=0.05;

>> t=1;

>> figpas(n,p)

2. Calculam viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi


raza curburii traiectoriei penru momentul de timp ales și construit un tabel cu
toate rezultatele obţinute.
a)vitezele

>> x=9*sin(t/10)-1/2*sin(9*t/10);

>> vx=diff(x)

vx =
(9*cos(t/10))/10 - (9*cos((9*t)/10))/20

>> y=9*cos(t/10)+1/2*cos(9*t/10);

>> vy=diff(y)

vy =

- (9*sin(t/10))/10 - (9*sin((9*t)/10))/20

>> z=1.5*t^12;

>> vz=diff(z)

vz =

18*t^11

In functie de timp:

>> t=1.3372;

>> vx=(9*cos(t/10))/10 - (9*cos((9*t)/10))/20

vx =

0.7304

>> vy=- (9*sin(t/10))/10 - (9*sin((9*t)/10))/20

vy =

-0.5400

>> vz=18*t^11

vz =

439.9796

V=0.7304i+(-0.5400)j+439.9796k
>> V=sqrt((0.7304)^2+(0.5400)^2+(439.9796)^2)

V=

439.9805

b)acceleratiile

>> syms t

>> vx=(9*cos(t/10))/10 - (9*cos((9*t)/10))/20;

>> ax=diff(vx)

>> ax =

(81*sin((9*t)/10))/200 - (9*sin(t/10))/100

>> vy=-(9*sin(t/10))/10 - (9*sin((9*t)/10))/20;

>> ay=diff(vy)

ay =

- (9*cos(t/10))/100 - (81*cos((9*t)/10))/200

>> vz=18*t^11;

>> az=diff(vz)

az =

198*t^10

In functie de timp

>> t=1.3372;

>> ax=81*sin((9*t)/10)/200 - 9*sin(t/10)/10

ax =

0.2580

>> ay=-(9*cos(t/10))/100 - (81*cos((9*t)/10))/200


ay =

-0.2346

>> az=198*t^10

az =

3.6193e+03

a=0.2580i+(-0.2346)j+3.6193e+03k

>> a=sqrt(ax^2+ay^2+az^2)

a=

3.6193e+03

c)acceleratia tangentiala

>> atan=abs(vx*ax+vy*ay+vz*az)/V

atan =

3.6193e+03

d)acceleratia normala si raza curburii

>> an=sqrt(a^2-atan^2)

an =

7.1253

>> rc=V^2/an

rc =

2.7168e+04
T(s) V(m/s) A(m/s^2) At(m/s^2) An(m/s^2) p
1.3372 439.9805 3.6193e+03 3.6193e+03 7.1253 2.7168e+04

Concluzie:

In urma acestei lucrari de laborator am inteles ca e mai convenabil sa lucrezi in M-file decit in
rindul de comanda, fiindca se poate de pastrat programul,de adaugat operatori,de indeplinit
unele comenzi fara a apela la istoria comenzilor,ca in cazul rindului de comanda. Efectuind
exerciitile date am inteles deosebirea dintre functia plot si functia fplot. Ele sunt analoage, insa
fplot este cu alegerea automata a pasului pentru construirea graficului. Functia comet ne da
posibilitatea de a urmari miscarea punctului pe traiectorie ce intr-o masura m-a impresionat.
Aceasta lucrare de laborator mi-a dat un impuls pentru a studia si mai mult in acest domeniu
ceea ce ma va ajuta pe viitor.

S-ar putea să vă placă și