Sunteți pe pagina 1din 20

CONTRACTE CIVILE SPECIALE

Contracte pe care nu le facem:contr de societate civila,de antrepriza ,contractul de


arendare,de depozit

Contractul de vanzare-cumparare

A.Def:Codul civil art 1294 prevede ;contractul de vanzare


cumparare este acel contract prin care una din parti numita vanzator stramuta
proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti numita cumparator care se obliga
sa plateasca vanzatorului un pret pt bunul vandut.Sunt contracte de vazare si cele
prin care in schimbul unui pret se transmite un al drept real,sau un drept de creanta
sau un drept din domeniul proprietatii intelectuale sau dreptu asupra unei mosteniri
viitoare.
(drept de superficie=dr de folosinta)
Nu pot forma obiectul vanzarii cumpararii:
-drepturile personale nepatrimoniale
-drepturi personale patrimoniale cu un caracter strict personal sau cele prevazute de
lege
drepturile contractate sau constituite prin acte unilateral intuitupersona(cu caracter
strict personal)ex:dreptul de intretinere.

B.Caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare

Este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros ,comutativ,consensual si


translativ de proprietate
a)Caracterul sinalagmatic(bilateral)-presupune ca prin incheierea contractului
de vanzare cumparare se nasc obligatii reiproce intre partile contractante ,vanzatorul
are obligatia de predare a bunului si de garantie a cumparatorului iar cumparatorul
are obligatia sa plateasca pretul si sa preia bunul
b)Cu titlu oneros-presupune ca ambele parti urmaresc interese patrimoniale
respectiv primirea unui echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga .
c) Comutativ-presupune ca existenta si intinderea obligatiilor reciproce sunt
cunoscute de parti din momentul incheierii contractului si numai in mod cu totul
exceptional contractul poate capata un caracter aleatoru.
d) Consensual -poate fi incheiat prin simplul acord de vointa al partilor fara
indeplinirea unei formalitati si fara remiterea lucrului vandut si plata pretului in
momentul incheierii contractului.Prin exceptie de la acest principi in cazurile
prevazute de lege contractul de vanzare cumparare devine un contract solem,
imbraca forma autentica.
e) Caracterul translativ de proprietate-transferul dreptului de proprietate de la
vanzator la cumparator opereaza prin efectul realizarii acordului de vointa
independent de preluarea bunului si plata pretului .Art 1295 C civ reglementeaza-
proprietatea este stramutata de drept indata ce partile sau invoit asupra lucrului si
asupra pretului desii lucrul inca nu s-a predat si pretul nu s-a numarat.Acest
principiu opereaza cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
1.Vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandut iar contractul perfect valabil incheiat
2.Sa fie vorba de lucruri determinate individual
3.Lucrul vandut sa existe
4.Partile sa nu fi amanat transferul dreptului de proprietate printr-o clauza speciala
prin catre se indica un moment urterior incheierii contractului .

C.Conditiile de validitate ale vanzarii cumpararii


Pentru a fi valabil incheiat contractul de vanzare cumparare trebuie sa
indeplineasca urmatoarele elemente:
-consimtamantul, capacitatea partilor,obiectul ,cauza licita si forma in cazul
contractelor solemne

a)Consimtamantul-acordul de vointa dintre parti este intotdeauna


necesar si suficient cu exceptia cazurilor prevazute de lege.Caracteristicele
consimtamantului sunt:
-promisiunea unilaterala de vanzare sau cumparare-aceasta este un
antecontract care da nastere la un drept de creanta,una din parti fiind obligata fata de
cealalta parte sa vanda in viitor un anumit bun iar beneficiarul promisiunii poate
opta in sensul de al cumpara sau nu .Daca beneficiarul promisiunii opteaza pt
cumpararea bunului iar proprietarul vanzator refuza vanzarea contractul nu se va m
ai incheia iar beneficiarul promisiunii de vanzare va putea pretinde daune interese
potrivit reglulilor care se aplica obligatiei de a face reglem de art 1075 din
c.civ.Retinem ca este un contract unilateral deoarece creaza obligatii doar pt
promitent dovada promisiunii unilaterale de vanzare se face conform regulilor
generale aplicabile creantelor art 1191 (C Civ).Obligatia promitentului din
promisiunea unilaterala de vanzare se stinge la expirarea termenului daca a fost
prevazut un astfel de termen in caz contrar se stinge la expirarea termenului general
de prescriptie care incepe sa curga de la data incheierii promisiunii unilaterale de
vanzare .
-promisiunea bilatererala de vanzare cimparare o alta caracteristica ,aceasta
este atunci cand ambele parti se obliga sa incheie in viitor contractul prin care una sa
vanda si cealalta sa cumpere la pretul stabilit.Promisiunea bilaterala este un
antecontract ,deosebirea fata de promisiunea unilaterala fiind aceea ca ambele parti
pot cere incheierea contractuil .Daca promitentul vanzator nu si respecta obligatia si
vinde bunul altei persoane beneficiarul cumparator nu poate cere predarea lucrului
deoarece nu a devenit proprietar iar vanzarea incheiata cu o alta persoana sub
rezerva fraudei este perfect valabila .Beneficiarul cumparator poate cere in acest caz
daune interese.Daca bunul se gaseste in patrimoniul vanzatorului va putea cere
obligarea acestuia la incheierea contractului sub sanctiunea daunelor cominatorii sau
a amenzii civile .Oricare din partile antecontractului poate cere instantei de judecata
sa ponunte o hotarare care tine loc de act autentic de vanzare cumparare si care va
avea un caracter constitutiv de drept.Intr o atare situatie transferul dreptului de
proprietate opereaza in momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
-pactul de preferinta,acesta este o varianta a promisiunii de vanzare prin care
proprietarul unui bun se obliga ca in cazul in care il va vinde sa acorde preferinta
unei anumite persoane la pret egal .In acest caz proprietarul bunului nu se obliga sa l
vanda ci doar sa acorde preferinta in caz de vanzare .
-dreptul de preemtiune,este un drept de natura legala instituit printr-o norma
imperativa,el reprezinata o derogare de la principiul liberei circulatiei a bunurilor si
de la principiul potrivit caruia proprietarul dispune liber de bunurile sale.Dreptul de
preemtiune este un drept absolut opozabil tuturor (opozabil ergaomnes) se determina
in functie de bunul care formeaza obiectul lui in functie de actul juridic care
urmeaza a fii incheiat si de dreptul care se instraineaza.Cateva acte in care se
reglementeaza acest drept :
1.legea 10/2001au drept de preemtiune in cazul incheierii unui contract de
vanzare cumparare locatarii urmatoarelor imobile:cele ocupate de unitati si institutii
de invatamant din sistemul de stat ,cele ocupate de unitati sanitare si de asistenta
medico-sociala din sistemul poblic ,cele ocupate de institutii publice ,cele ocupate
de sedii ale partidelor politice legal inregistrate..Dreptul de preemtiune la legea 10
sepoate exercita sub sanctiunea decaderii in termen de 90 de zile de la data primirii
prin executorul judecatoresc a notificarii privind intentia de vanzare .Incheierea
contractului de vanzare cumparare fara respectarea dreptului de preemtiune se
sanctioneaza cu nulitate obsoluta
Imobilele constructii carora le -au fost adaugate pe orizontala sau pe varticala
in raport de forma initiala noi corpuri a caror arie desfasurata insumeaza mai putin
de suta la suta din aria desfasurata initial acestea vor fi restituite fostului proprietar
iar detinatorul suprafetei adaugate are un drept de preemtiune la cumpararea
suprafetei restituita fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia
Imobilele cu alta destinatie decat dcea de locuinta care nu se restituie pers
indreptatite se pot instraina pot legislatiei in vigoare iar cei care detin imobilul cu
titlu valabil la data intrarii in vigoare a legii au un drept de preemtiune.Asemanator
dreptului de dreemtiune este si dreptul prioritar la dobandirea imobilului expropriat
art 37 din legea 33/1994.In cazul in care lucrurile pt care s-a facut o expropriere nu
s-au realizat iar cel care a facut exproprierea doreste sa instraineze imobilul fostul
proprietar are un drept prioritar de dobandire a imobilului la un pret care nu poate fi
m ai mare decat despagubirea primita actualizata.Cel care a facut exproprierea se va
adresa in scris expropriatului si daca acesta nu raspunde in termen de 60 de zile de la
primirea notificarii imobilul poate fi vandut

b)Capacitatea partilor-Regula generala este reglementata in art 1306 c.civ care


prevede ca pot cumpara si vinde toti cei carora nu le este oprit prin lege.
Incompatibilitatile speciale (cei care nu pot):
-Vanzare facuta de o pers lipsita de o capacitate de exercitiu sau cu o capacitate
restransa trebuie facuta prin ocrotitorul legal si cu autorizarea autoritatii tutelare.
-Vanzarea intre soti este interzisa,este admisa donatia care are un caracter
revocabil.Nerespectarea atrage nulitatea relativa a contractului ,anularea putand fi
ceruta de oricare dintre soti ,de mostenitorii ocrotiti sau de creditori fara a fi obligati
sa dovedeasca fraudarea drepturilor.Fiind o nulitate relativa ea poate fi confirmata
dupa desfacerea casatoriei de catre parti sau de catre mostenitori dupa decesul
vanzatorului.Vanzarea intre concubini este legala afara doar de cazul in care
contractul s-a incheiat pentru a determina pe una dintre pati sa mentina relatia de
concubinaj
-tutorii nu pot cumpara bunurile persoanelor aflate sub tutela lor cat timp socotelile
definitive ale tutelei nu au fost data si primite.
-mandatarii conventionali sau legali imputerniciti sa vanda un lucru nu pot sa-l
cumpere pt ca aceeasi persoana nu poate cumula in acelasi timp calitatea de
vanzatior cu cea de cumparator
-persoanele care administreaza bunuri apartinuand statului ,comunelor,oraselor
,municipiilor sau judetelor nu pot cumpara bunurile aflate in administrarea lor .
-functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau a unitatilor administrativ
teritoriale care se vand prin intermediul lor .
-judecatorii ,procurorii,avocatii nu pot cumpara drepturi litigioase care sunt de
competenta curtii de apel in a carei circumscriptie isi desfasoara profesia .Pt aceleasi
pers de la nivelul inaltei curiti de casatie si justitie si a parchetului de pe langa inalta
curte ,interdictia se intinde la nivelul intregii tari.
-executorii judecatoresi nu pot dobanii direct sau prin persoane interpuse pentru ei
sau pentru altii bunurile care au facut obiectul executarii silite.
-cetatenii straini si apatrizii pot dobandii dreptul de proprietate asupra terenurilor
numai in conditiile rezultate din aderarea Ro la UE si din tratatele internationale la
care Ro este parte pe baza de reciprocitate.

c)Obiectul contractului de vanzare cumparare.Vanzarea cump da nastere la doua


obligatii reciproce obligatia vanzatorului este legata de lucrul vandut iar a
cumparatorului de pret .lucrul vandut si pretul constituind de fapt obiectul
contractului

1. Lucrul vandut trebuie sa indeplineasca urmat conditii:


-sa fie in circuitul civil,nu sunt incluse in circuitul civil bunurile declarate de lege
inalienabile pt ca sunt imprescriptibile si insesizabile intra in aceasta categ
urmatoarele bunuri:bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor
administrativ teritoriale,aceste bunuri pot foi doar date in administrare ,concesionate
sau inchiriate prin licitatie publica,de asemenea pot fi date in folosinta gratuia
unitatilor de utilitate publica,bunurile din patrimoniul cultural natioal nu sunt scoase
din circuitul civil ca atare pot fi instrainate dar scoaterea din tara a bunurilor
culturale mobile temorar sau definitiv se poate face numai pe baza certificatului de
export emis de directiile judetene pentru cultura si poatrimoniul cultural national.
-lucrul vandut sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in
viitor
2. Pretul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
-sa fie stabilit in bani
-sa fie determinat sau determinabil,pretul este determinat daca cuantumul lui este
hotarat de parti in momentul incheierii contractului ,si pretul este determinabil cand
partile precizeaza in contract elemente cu ajutorul carora pretul va fi determinat in
viitor.in cazurile in care exista preturi legale obligatorii artile trebuie sa se
conformeze acestora
-sa fie sincer adica sa trebuiasca efectiv platit
-sa fie serios adica sa nu fie disproportionat in raport de valoarea lucrului vandut.

D.Efectele contractului de vanzare cumparare

Prin efecte se intelg obligatiile generate in sarcina partilor.

1.Obligatiile vanzatorului:
A)sa predea lucrul vandut ,aceasta presupune ca trebuie sa puna lucrul vandut la
dispozitia cumparatorului ,atunci cand lucrul vandut poate fi localizat regula este ca
predarea se face la locul unde se afla lucrul vandut la momentul contractarii ,in
celelalte cazuri predarea se face la domiciliul debitorului adica a vanzatorului care
are obligatia predarii ,chieltuielile de predare cad in sarcina vanzatorului iar cele de
ridicare in sarcina cumparatorului daca nu exista alta intelegere intre parti .Atunci
cand obiect al vanzarii cumpararii il constituie bunurile imobile se prevad reguli
speciale privind predarea acestora si anume:
a)cand intinderea imobilului este diferita fata de cea specificata in contract sunt
posibile urmat situatii:
-daca intinderea este mai mica ,cumparatorul poate cere completarea sau reducerea
pretului proportional cu partea lipsa in acest caz se poate cere rezolutiunea
contractului numai daca imobilul nu poate fi folosit pt destinatia avuta in vedere la
incheierea contractului
-daca intinderea este mai mare cumparatorul este obligat sa plateasca pretul pentru
excedent iar daca prin masuratori se stabileste ca excedentul depaseste a 20-a parte a
intinderii prevazuta in contract el poate cere rezolutiunea contractului
-daca sau vandut doua sau mai multe imobile printr-un singur contract indicandu se
un singur pret iar intinderea unui imobil este mai mare si a celuilalt mai mica
diferenta de pret se compenseaza.Dreptul de actiune pntru majorarea sau scaderea
pretului sau rezolutiunea contractului se prescrie intr un an de la data vanzarii.Odata
cu predarea lucrului vanzatorul este obligat sa predea si fructele percepute dupa
momentul transferarii dreptului de proprietate .Daca bunul nu se preda la moment
incheierii contractului vanzatorul are obligatia sa conserve bunul pana la momentul
predarii iar in caz de deteriorare sau de pieire a bunului raspunde ca un depozitar
culpa lui fiind prezumata .Neexecutarea obligatie de predare a bunului da
posibilitatea cumparatorului sa invoce exceptia de neexecutare sau sa si ceara
rezolutinea contractului cu daune interese.
B) Obligatia de garantie care cuprinde garantia contra evictiunii si contra viciilor
lucrului
a)Garantia contra evictiunii -aceasta presupune pierderea proprietatii lucrului in tot
sau in parte si tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativeor de
proprietar .Aceasta obligatie a vanzatorului exista si fata de subdobanditor fie cu
titlu particular fie cu titlu gratuit ai cumparatorului.De regula raspunderea pentru
evictiune vizeaza fapta unui tert dar evictiunea poate rezulta si din fapta proprie a
vanzatorului.Constituie o fapta personala orice fapta sau act anterior vanzarii dar
tainuit cumparatorului sau ulterior vanzarii savarsit de vanzator sau de succesorii sai
de natura a tulbura folosinta lucrului fie in fapt fie in drept .Oblig de garantie contra
evitiunii are un caracter patrimonial si se transimte asupra succesorului universal sau
cu titlu universal al vanzatorului.Daca tulburarea provine din fapta unui tert
vanzatorul trebuie sa l apere pe cumparator iar daca nu reuseste suporta consecintele
evictiunii indiferent daca a fost de buna sau rea credinta.Pentru existenta evictiunii
ca urmare a faptei unui tert trebuie indeplinite urmat conditii:
-sa fie vorba de o tulburare de drept
-cauza evictiunii sa fie anterioara incheieii contractului
-cauza evictiunii sa nu fi fost cunoscuta de cumparator
Daca cumpartorul a fost evins drepturile impotriva vanzatorului pe care acesta
le poate exercita sunt prevazute strict de lege dupa cum evictiunea este totala sau
partiala .Cand evictiunea este totala vanzatorul este obligat sa restituie integral pretul
sa plateasca valoarea fructelor pe care cumparatorul a fost obligat sa le restituie
tertului de asemenea este oblgat sa plateasca chieltuiellile de judecata ocazionate
cumparatorlui si daune interese .Cand evictiunea este partiala cumparatorul poate
cere rezolutiunea contractului sau poate sa opteze pt mentinerea contractului
solicitand doar despagubiri.Actiunea in garantie pentru evictune se prescrie in
termenul general de prescriptie adica 3 ani care incepe sa curga de la data producerii
evictiunii.
b)Garantia contra viciilor lucrului.Vanzatorul raspunde de viciile ascunse ale
lucrului daca din cauza lor lucrul este impropriu intrebuintarii dupa destinatie sau
daca viciile micsoreaza asa demult valoarea de intrebuintare incat cumparatorul daca
ar fi stiut nu ar fi cumparat sau ar fi platit un pret mai mic.Pentru antrenarea aceste
garantii trebuie a fi indeplinite conditiile:
-viciul sa fie ascuns
-sa fi existat la momentul incheierii contractului
-sa fie grav.
In cazul vanzarii prin licitatie publica prin intermediul justitiei nu exista
obligatia de garantie contra viciilor lucrului .In cazul vanzarii de drepturi succesorale
vanzatorul raspunde doar de calitatea sa de mostenitor si nu de calitatea bunurilor
mostenirii .Dreptul la actine pt vicii ascunse se prescrie la implinirea unui termen de
6 luni daca viciile nu au fost ascunse cu viclenie in caz contrar se prescrie in
termenul general de prescriptie (3 ani ) termen care curge de la data descoperirii
viciilor dar cel mai tarziu de la implinirea unui an de la predarea lucrului cu exceptia
constructiilor in cazul carora termenul curge cel mai tarziu de la implinirea a 3 ani
de la predare. Garantia pt vicii poate fi modificata la intelegerea partilor in sensul ca
poate fi chiar inlaturata sau agravata.

2. Obligatiile cumparatorului:
a)obligatia de a platii pretul.Daca nu s a prevazut in contract pretul se plateste la
momentul si locul predarii bunului.Daca s- a stabilit un termen la scadenta se va
platii pretul integral sau daca exista intelegere acesta se va putea platii si succesiv in
rate .Cumparatorul este obligat si la dobanda in urmat trei cazuri:
-daca exista conventie in acest sens
-daca lucrul vandut si predat este producator de fructe
-daca a fost pus in intarziere prin notificare
Pentru neexecutarea toatala sau partiala a obligatiei de plata a pretului
vanzatorul poate cere obligarea cumparatorului de executare in natura a obligatiei
sau poate cere rezolutiunea contractului .Actiunea in plata pretului se prescrie in
termenul general de prescriptie de 3 ani .
b)luarea in primire a lucrului vandut.Primirea lucrului se face la locul si termenul
prevazut cu suportarea chieltuililor de ridicare de catre cumparator .In caz de
neexecutare a obligatiei vanzatorul poate cere instantei obligarea cumparatorului la
ridicarea bunului sub sanctiunea daunelor cominatorii sau poate cere autorizarea
mutarii bunului intr un alt loc pe chieltuiala cumparatorului.

Varietatile de vanzare

a)vanzare dupa greutate numar sau masura .Pana la cantarire ,numarare sau masurare
(bunuri de gen) proprietatea si riscurile nu se transmit.
b)vanzarea pe incercate sau pe gustate .Vanzarea pe inceracate de regula intalnim
atunci cand se cumpara autoturisme
c)vanzarea cu pact de rascumparare .Este o vanzare supausa unei conditii rezolutorii
in sensul ca vanzatorul isi rezerva facultatea de a relua lucrul vandut restituind pretul
si cgieltuielile facute de cumparator intr un anumit termen reluarea operand cu efect
retroactiv atat impotriva cumparatorului cat si in potriva tertilor dobanditori de
drepturi asupra lucrului vandut fiind exceptate de la restituire doar fructele.Acest tip
de vanzare este nula de drept si este interzisa.
d)vanzarea de drepturi succesorale.Poate avea loc doar dupa deschiderea succesiunii.
!!e)vanzarea de drepturi litigioase sau retract litigios.Aceasta vanzare este un
contract aleatoriu deoarece exista sansa castigarii sau a pierderii procesului .Pentru
existenta retractului litigios trebuie indeplinite urmat conditii:
-sa existe un proces inceput
-cesiunea sa se faca in schimbul unui pret
-retractul sa fie exercitat inaintea instantei de judecata sau extrajudiciar pe calea
notificarii.
Retractul litigios nu se poate executa in urmat situatii:
-cand cesiunea s a facut catre un comostenitor sau coproprietar a dreptului cedat
-cand cesiunea s-a facut la un creditor pentru plata creantei
-cand cesiunea s a facut catre posesorului fondului asupra caruia exista dreptul
litigios

CONTRACTUL DE SCHIMB

Def: Este acel contract prin care partile numite copermutanti isi dau un lucru
pentru un alt lucru.
Are aceleasi caractere juridice ca si vanzarea-cumpararea
Reguli speciale privind contractul de schimb :
Daca unul dintre copermutanti dovedeste ca bunul primit este proprietatea unui tert
poate refuza predarea lucrului promis in schimb .Aceasta presupune ca schimbul
lucrulu altuia este nul si refuzul de predare nu este conditionat de anularea
contractului
Copermutantul evins are la alegere intre doua actiuni :
-actiunea prin care cere daune interese ,reprezentatnd echivalentul valoric al lucrului
primit din care a fost evins
-actiunea prin care cere intoarcerea lucrului fiind o adevarata actiune in rezolutiune
prezentand avantajul ca il pune la adapost pe copermutantul evins de riscul
insolvabilitatii cocontractantului sau .
Se aplica toate celelalte reguli de la contractul de vanzare cumparare mai putin cele
de la pret .!!!!
Regulile speciale privind pretul:
-daca valoarea bunurilor schimbate nu este egala echivalenta se restabileste printr o
suma de bani numita sulta iar pentru obligatia de plata a sultei se aplica dispozitiile
de la obligatiile de plata a pretului(vezi contractul de vanzare -cumparare).In nici un
caz sulta nu poate intrece valoarea bunului schimbat deoarece in aceasta situatie ar fi
vorba de o vanzare-cumparare cu dare in plata acesorie pretului.
Daca dormi putem vedea legaea 54/1998 ,112/1995,10/2000

CONTRACTUL DE LOCATIUNE

Def:Este acel contract prin care o persoana numita locator se obliga sa asigure altei
persoane numita locatar folosinta temoprara ,totala sau partiala a unui bun in
schimbul unei sume de bani sau alte prestatii numita chirie.Locatiunea fondurilor
funciare sau a bunurilor agricole este cunoscuta de contract de arendare iar
locatiunea unor suprafete locative este numita contract de inchiriere.
Caracterele juridice ale contractului de locatiune:
a)Contract sinalagmatic ,bilateral ,cu titlu oneros,daca folosinta unui lucru se
transimte cu titlu gratuit va fi un contract nul ca locatiune dar poate fi valabil ca un
imprumut de folosinta daca lucrul s a predat si sunt indeplinite celelalte conditii ale
imprumutului de folosinta .
b) Este un contr comutativ
c) Contr consensual, cu precizarea,daca contractul de locatiune nu s a incheiat in
forma scrisa este mai greu de dovedit decat celelalte contracte.retinem doua situatii:
-daca nu s a inceput executarea contractului incheiat verbal si cealalta parte neaga
existenta lui proba cu martori este inadmisibila indiferent cat de mic este pretul
chiriei si chiar daca ar exista un inceput de dovada scrisa
-daca contractul de locatiune incheiat verbal este in curs de executare si in lipsa unei
chitante exista o contestatie asupra pretului locatarul poate solicita o expertiza pentru
a se stabilii pretul corect iar costul expertizei va cadea in sarcina lui daca nu exista
diferenta intre evaluarea facuta de expert si pretul aratat de el .
Daca litigiul prevede alte elemente ale contractuului decat pretul se aplica regulile
generale in materie de probe
d)locatiunea este un contract cu executare succesiva in timp,durata contractului
poate fi una nedeterminata dar nu poate fi perpetua.Spre deosebire de vanzare
cumparare ,locatiunea transimte doar dreptul de folosinta temporara a lucrului si nu
dreptul de proprietate .

Conditiile de validitate a contractului de locatiune.

a) Privind capacitatea partilor.Atat locatorul cat si locatarul trebuie sa aiba capacitate


de exercitiu
b) Obiectul contractului.Poate fi un bun mobil sau imobil corporal sau incorporal dar
in toate cazurile sa nu se distruga sau sa nu se consume prin folosinta conform
destinatiei dupa natura obiectului sau conform destinatiei stabilita de parti.
c) Poate forma obiect al locatiunii si un lucru viitor cu exceptia succesiunii
nedeschise.
d) Dreptul de servitute poate forma obiect al locatiunii dar numai impreuna cu
imobilul de care este atasat .
e) Bunurile coproprietate fortata pot fi inchiriate doar odata cu bunul principal de
care depinde existenta coproprietatii .
f) Pretul .Aici se cheama chirie.Chiria se fixeaza in raport cu durata contractului
global sau pe unitati de timp si se plateste la termenele stipulate de regula in mod
succesiv.Chiria trebuie deteerminata la momentul incheierii contractului dar poate fi
si determinabila sau poate fi stabilita ca procent din beneficiul realizat de locatar.Sub
sanctiunea nulitatii chiria trebuie sa fie sincera si serioasa.

Efectele locatiuni(obligatiile partilor)

a)Obligatiile locatorului:
-sa asigure locatarului folosinta luucrului in tot timpul locatiunii aceasta obligatie
cuprinde alte trei obligatii si anume:
1)oblig de predare a lucrului,care se va face la termnenul stabilit de parti ,la locul
unde se gasea bunul ,la momentul contractarii si pe chieltuiala locatorului
.Nerespectarea obligatiei de predare indreptateste locatarul sa solicite in instanta
predarea silita l,locatorul putand fii obligat si la daune interese potrivit regulilor
dreptului comun .Lucrul trebuie predat in starea corespunzatoare destinatiei sale
,locatorul avand obligatia efectuarii tuturor reparatiilor in acest scop inainte de
predarea bunului catre locatar.
2) obligatia efectuarii reparatiilor.Intra in aceasta categ reparatille necesare pe tot
cursul locatiunii ,locatorul putand fi obligat sa le efectueze sub sanctiunea unor
daune cominatorii sau daca locatarul este autorizat sa le efectueze ,locatorul va
suparta costul reparatillor .In caz de urgenta reparatiile pot fi efectuate de locatar
chiar si fara autorizare.Retinem ca locatorul nu trebuie sa efectueza reparatiile
locative care din momentul predarii bunului cad in sarcina locatarului.
3)obigatia de garantie.Se aplica regulile de la contr de vanzare cumparare.Cu
specificatii :atunci cand tulburarea vine din fapta proprie reparatiile trebuie facute in
cel mult 40 de zile de catre locator.Daca tulburarea vine de la terti legea distinge
intre tulburari de fapt si tulburari de drept.Locatorul nu raspunde de tulburarea
cauzata prin fapta unui tert care nu invoca un drept asupra bunului deoarece contra
tulburarilor de fapt locatarul se poate apara singur promovand o actiune posesorie.
Tulburarea din viciile lucrului,locatarul este garantat pentru viciile ascunse ale
lucrului care ii impiedica intrebuintarea bunului .Gravitatea viciilor este apreciata de
instanta de judecata si in cazul in care se descopera viciile ,locatarul poate cere o
reducere proportionala a chiriei sau rezilierea contractului cu daune
interese.Obligatia de garantie pt evictiune si vicii ascunse poate fi modificata prin
conventia dintre parti in sensul ca poate fi agravata ,limitata sau inlaturata .
b)Obligatiile locatrului
-de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar si potrivit destinatiei .Daca locatarul isi
incalca obligatia sau efectueaza transformari neautorizate locatorul poate cere
repuneerea lucrului in starea initiala sau va cere rezilierea contractului cu daune
interese.Lucrarile de mica importanta sunt permise sub rezerva ca la incetarea
locatiunii ,locatorul va putea cere aducerea bunului in stare initiala iar daca nu o face
locatarul are dreptul sa fie despagubit pentru imbunatatirile pe care l a adus bunului
-obligatia de intretinere care deriva din obligatia de intrebuintare presupune si mici
reparatii dar locatarul nu este obligat sa efectueze reparatiile care se datoreaza
vechimii lucrului ,fortei majore ,cazului fortuit sau culpei locatorului.Sarcina probei
intr oastfel de situatie revine locatarului.Daca degradarea lucrului se datoreaza
locatarului acesta va fi obligat sa efectueze reparatiile chiar daca aceste reparatii nu
sunt de natura locativa .Locatarul raspunde de pierderile sau stricaciunile provocate
de membrii familiei sale sau de sublocatarii sai.
-obligatia de plata a chiriei .Chiria trebuie platita la termenele stabilite in caz de
neexecutare a platii,locatorul poate cere executarea silita sau rezilierea
contractului.Daca chiria urma sa fie platita anticipat si lucrul nu s a predat ,locatorul
poate invoca exceptia de neexecutare .Chitantele de plata a chiriei sunt opozabile
tertilor chiar daca nu au data certa iar chitantele date fara rezerva prezuma plata
pentru termenele anterioare.Chitanta de plata anticipata a chiriei pe un timp m ai
mare de trei ani este supusa publicitatii imobiliare.Daca lucrul dat in locatiune este
vandut iar noul proprietar nu il instiinteza pe locatar plata chiriei facuta vechiului
proprietar este valabila.
-obligatia de restituire a lucrului.Dupa incetarea locatiunii locatarul trebuie sa
restituie lucrul in starea in care a fost preluat conform inventarului facut la
momentul preluarii .In lipsa unui inventar opereaza prezumtia ca locatarul a primit
bunul in buna stare fiind o prezumtie relativa va putea fi combatuta de locatar prin
orice mijloc de proba.
-obligatia de rspundere pentru incendiu.Locatarul unei cladiri raspunde de toate
pagubele cauzate de incendiu daca nu poate face dovada ca acesta se datoreaza fortei
majore,unui caz fortuit,unei defectiuni de constructie sau datorita extinderii focului
de la o alta cladire vecina.
-obligatia de aparare contra uzurparilor.Prin uzurpare se intelege orice atingere
aprovenita de la un tert asupra posesiei sau proprietatii bunului dat in
locatie.Locatarul are obligatia de al incunostinta pe locator in timp util cu privire la
inceracarea de uzurpare pentru ai da posibilitate acestuia sa se apere.

Contractul de sublocatiune si de cesiune a contractului

Exista regelement expresa potriv careia locatarul are dreptul de a transmite


unui tert dreptul sau de folosinta in tot sau in parte asupra bunului aflat in folosinta
sa in baza unui contract de sublocatiune .
Sublocatiunea presupune indepplinirea a doua conditii:
-transmiterea folosintei sa nu fie interzisa prin contractul principal in mod expres
-sublocatiunea sa nu fie convenita in conditii care contravin conditiilor din
contractul principal
Cesiunea reprezinta vanzarea dreptului de folosinta pentru opozabilitatea
contractului fata de terti cesiunea trebuie notificata locatorului sau acceptat de acesta
printr un act autentic.Obiectul cesiunii il formeaza doar drepturile locatarului care
ramana in continuare obligat fata de locator . Locatarul cedent garanteaza numai
existenta dreptului de folosinta in conditiile din momentul incheierii sublocatiunii
dar nu garanteaza executarea obligatiilor de catre locator .Cesionarul are deschisa o
actiune directa impotriva locatorului pentr a cere executarea contractului de
locatiune sau rezilierea lui pentru neexecutare cu daune interese .Cesiunea este
supusa regulilor de la vanzarea cumpararea de creante !!.

Incetarea locatiunii
Contr de locatiune incet in situatiile:
a)prin acordul de vointa a partilor(reziliere conventionala)
b)prin denuntare unilaterala. Ambele parti poate cere incetarea contractului daca nu
a fost stipulat un termen cu conditia respectarii unui termen de preaviz.Termenul de
preaviz poate fi stabilit de parti la miomentul incheierii contractului iar daca nu s a
stabilit de parti se va stabilii in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului
.Manifestarea unilaterala de vointa produce efecte chiar daca nu a fost accesptata de
cealalta parte .Denuntarea contractului trebuie facuta in scris iar daca cealalta parte
refuza sa dea o confirmare de primire ,denuntarea se va face prin executorul
judecatoresc.
c)la expirarea termenului daca partile au convenit un termen la implinirea acestuia
contractul inceteaza de drept .Daca locatarul ramane in folosinta lucrului si dupa
expirarea termenului contractual fara ca locatorul sa l impiedice locatiunea se
considera reinoita prin asa numita tacita relocatiune .Relocatiunea fiind un nou
contract trebuie sa indeplineasca toate conditiile privind incheierea acestuia .
d) Rezilierea pentru neexecutare .Neexecutarea trebuie sa vizeze obligatiile
principale prin care se aduce o vatamare grava celeilalte parti .
e) Pierderea lucrului .Daca pierderea este totala contractul este desfacut de drept iar
daca pierderea este partiala locatarul va putea cere fie o reducere a chiriei fie
desfintarea contractului .
f) Desfintarea titlului locatorului.In cazul acesta se desfinteaza si contractul de
locatiune .Fac exceptie contractele de locatiune incheiata de uzufructuar care raman
valabile pentru cel mult 5 ani chiar daca uzufructul a incetat .
g) Vanzarea lucrului.Aceasta doar in ipoteza in care contractul s a incheiat verbal
sau printr un inscris sub semnatura privata fara data certa .Cand contractul are data
certa dar nu a fost supus publicitatii inainte de inscrierea contractului de vanzare
cumparare in cartea funciara ,vanzarea lucrului va atrage incetarea locatiunii dupa
expirarea termenului de 3 ani.

CONTRACTUL DE INCHIRIERE

Def:Este acel contract prin care o persoana numita locator se obliga sa asigure unei
alte persoane numita chirias folosinta temporara,totala sau partiala a unei locuinte in
schimbul unei sume de bani numita chirie.
A.Caracteristici:(restul ca si la locatiune )
Locatorul poate sa fie doar proprietarul locuintei fie pers fizica fie juridica si
de asemenea opereaza si in acest caz subinchirierea.( ca si la sublocatiune).Chiriasul
poate fi o persoana sau mai multe persoane denumite cotitulare ale contractului de
inchiriere .Dreptul locativ se dobandeste atat de catre titular cat si de cei care
urmeaza sa locuiasca impreuna cu titularul in baza unui drept de folosinta din
dreptul chiriasului
Descendentii si ascendentii chiriasului precum si sotul/sotia acestuia
dobandesc dreptul locativ prin simplul fapt al locuirii impreuna cu titularul
contractului de inchiriere .
Forma contractului este forma scrisa cu obligatia ca in termen de 15 zile de la
incheiere sa fie inregistrat la organele fiscale ,obligatia inregistrarii intrand in
sarcina locatorului.
B.Obiectul contractului
Se compune din 2 elemente :locuinta inchiriata cu toate anexele si dotarile si chiria ,
cuantumul chiriei trebuie stipulat expres in contract ,trebuie stipulat modalitatea de
plata si termenele de plata ale acesteia si clauze privind modificarea si conditiile de
plata .Chioria se stabileste prin acordul partilor exceptand dispozitiile speciale care
stabilesc nivelele maxime ale chiriei diferentiat pe categorii de spatii de locuit si pe
zone.
Termenul inchirierii .Contractul se poate incheia pe durata determinata ,situatie in
care acesta va expira la implinirea termenului existand si posibilitatea unei prelungiri
legale sau a reinoirii de drept a contractului .La expirarea contractului de inchiriere ,
chiriasul are dreptul legal de a solicita reinoirea contractului pentru aceeasi perioada
trecuta initial in contract daca partile nu modifica in mod expres durata inchiierii .
Legea permite mai multe reinoiri succesive .Proprietarul locuintei(locatorul)poate
refuza reinoirea contractului in urmatoarele situatii:
1.Daca locuinta este necesara pentru satisfacerea nevoilor sale de locuit ,ale sotului ,
ale parintilor sau ale copiilor oricaruia dintre ei .
2.Daca locuinta urmeaza sa fie vanduta urmand a se respecta dreptul de preemtiune
pt chirias.
3.Daca chiriasul nu a achitat chiria cel putin trei luni consecutiv
4.Daca chiriasul a subinchiriat locuinta fara consimtamantul scris al proprietarului
sau a schimbat destinatia ori structura interioara a locuintei ,fara consimt scris al
proprietarului si fara aprobarile legale sau atunci cand chiriasul are un comportament
care face imposibila convietuirea sau impiedica folosinta normala a locuintei.
Daca locatiunea nu s a reinoit chiriasul este obligat ca in termen de 30 de zile
de la implinirea termenului sa paraseasca locuinta
C.Efectele contractului de inchiriere
a).Obligatiile locatorului:
1.predarea locuintei in stare normala de folosinta si la termenul convenit
2.efectuarea reparatiilor :reparatii de mentinere ,de intretinere ,de consolidare a
structurii de rezistenta si cele datorate fortei majore
b)Obligatiile chiriasului
1.folosirea locuintei potrivit destinatei
2.intretinerea locuintei ,plata chiriei si plata cotelor contributii din chieltuielile
comune daca aceste chieltuieli nu au fost incluse in chirie
Contractul de subinchiriere este ca si la sublocatine !!!!!

D.Schimbul de locuinte
Titularii de contracte de inchiriere pot face intre ei schimb de locuinte cu avizul
autoritatii care a aprobat inchirierea sau dupa caz al proprietarului locuintei .
Schimbul poate avea loc intre 2 sau mai multi chiriasi din aceeasi cladire ,din cladiri
diferite ,din aceeasi localitate sau chiar din cladiri aflate in localitati diferite.Prin
schimbul de locuinte se realizeaza o dubla cesiune si anume locatarii initiali vor fi
eliberati fata de locatorii initiali atat in privinta drepturilor cat si a obligatiilor .
E.Incetarea contractului de inchiriere
Cauzele :
1.La expirarea termenului stipulat ,aici exista posibilitatea reinoirii
2.Denuntarea unilaterala a contractului de catre chirias.Prin derogare de la dreptul
comun (reglem de la locatiune) ,chiriasul are dreptul la rezilierea contractului de
inchiriere inainte de termenul stabilit cu conditia notificarii prealabile a locatorului
cu minim 60 de zile inainte,
3.Rezilierea contractului pentru neexecutarea obligatiilor sau ca urmare a savarsirii
de catre chirias a unor fapte culpabile.
4.Decesul sau parasirea locuintei de catre chirias.In cazul parasirii definitive a
locuintei de catre titularul contractului de inchiriere sau in cazul decesului acestuia
contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii locuintei sau de la
data inregistrarii decesului.
Litigiile locative se solutioneaza:
Toate aceste litigii se solutioneaza de instantele judecatoresti,competenta
revenind instantei in a carei raza administrativa este situata locuinta,evacuarea
chiriasului se va putea face doar in urma unei hot. judecatoresti irevocabile iar
chiriasul va fi obligat sa suporte plata chiriei pana la momentul efectiv al punerii in
executare a hotararii de evacuare .Actiunea in evacuare poate fi inaintata si doar de
catre unul dintre coproprietari daca exista o astfel de situatie,calitatea procesuala
pasiva avand o orice persoana care ocupa locuinta.

IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA(comodatul)

Def:Este acel contract prin care o persoana numita comodant remite spre folosinta
temporara unei alte pers numita comodatar un lucru determinat cu obligatia pt acesta
din urma de al restituii in natura in individualitatea sa.Imprumutul de folosinta este
un contract real.si cu titlu gratuit si de asemenea este un contract unilateral deoarece
naste obligatii doar in sarcina comodatarului
A.Obiectul contractului il formeaza doar bunurile
nefungibile(individual determinate)si doar prin exceptie lucrurile consumptibile
potrivit naturii lor.
Comodatarul dobandeste doar un drept de folosinta ,el devine un simplu
detentor precar cu obligatia inapoierii lucrului.La momentul incheierii contractului
ambele parti trebuie sa aiba capacitatea necesara incheierii actelor de administrare ,
comodantul nu trebuie sa aiba calitatea de proprietar al bunului iar comodatarul nu
poate la randul sau imprumuta bunul deoarece il detine numai pt folosinta
proprie.Dovada contractului se face potrivit regulilor de drept comun astfel ca este
suficient daca redactarea lui s a facut printr un inscris sub semnatura privata.
B.Efectele contractului
a).Obligatiile comodatarului
1.de a conserva lucrul ca un bun proprietar si chiar mai mult decat atat fiind uneori
obligat sa si sacrifice la nevoie propriile bunuri pentru conservarea lucrului
imprumutat
2.sa foloseasca lucrul imprumutat potrivit destinatei determinata de natura lucrului
sau determinata prin acordul partilor sub sanctiunea platii unor daune interese si sub
sanctiunea suportarii riscului pieirii fortuite a bunului imprumutat
3.suportarea chieltuielilor de folosinta fara posibilitatea de a cere restituirea acestor
chieltuieli de la comodant
4.restituirea la scadenta a lucrului imprumutat in natura sa specifica.Daca pentru
conservarea lucrului sau pt acoperirea pagubelor provocate de viciile lucrului
comodatarul a suportat anumite chieltuieli va avea asupra lucrului imprumutat un
drept de retentie pana cand comodantul ii va plati chieltuielile facute
Raspunderea comodatarului
Acesta raspunde pt deteriorarea sau pieirea in tot sau in parte a lucrului daca
nu poate face dovada cazului fortuit sau a faptului ca deteriorarea nu se datoreaza
culpei sale .Riscul deteriorarii sau a pieirii fortuite a lucrului este suportat de
comodant ca proprietar al lucrului imprumutat cu exceptia urmatoraelor situatii cand
riscul se suporta de catre comodatar:
-cand intrebuintarea lucrului se face contrar destinatiei determinata prin natura sa
sau prin vointa partilor.
-cand prelungeste folosinta bunului dupa scadenta si nu dovedeste ca acesta ar fi
pieit si daca se gasea la comodant
-cand ar fi putut salva lucrul imprumutat inlocuindul cu un bun al sau sau daca
ambele lucruri au fost in pericol si a salvat propriul bun si a lasat lucrul imprumutat
sa piara
-daca mai multe pers au imprumutat acelas lucru ele raspund solidar fata de
comodant ,solidaritatea putand fi inlaturata total sau partial printr o clauza expresa
contrara cuprinsa in contract.
b)Obligatiile comodantului .
Regula este ca obligatii sunt doar in sarcina comodatarului ,pe parcursul executarii
contractului se pot naste obligatii in sarcina comodantului ,acestea avand o natura
extracontractuala Comodantul este obligat in exceptii
-sa restituie chieltuilelie de comodare daca acestea au un caracter extraordinar ,
necesar si foarte urgent ,cele trei conditii trebuie indeplinite cumulativ
-plata despagubirilor pt daunele provocate comodatarului provenite din viciile
lucrului imprumutat daca comodantul avea cunostiinta de aceste vicii si nu le a adus
la cunostinta comodatarului .

Incetarea contractului de comodat


1.Restituirea lucrului.
2.Prin reziliere
3.Prin moartea comodatarului
La moartea uneia dintre partile contractului obligatiile trec asupra succesorilor ,
exceptie facand situatia in care atunci cand contractul s a incheiat cu luarea in
considerare a persoanei comodatarului la moartea acestuia mostenitorii fiind obligati
sa restituie de indata bunul imprumutat chiar daca in contract este stipulat un termen
ulterior de restituire.

CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE(de


imprumut propriu-zis)

Def:Este acel contract prin care o persoana numita imprumutator ,transmite unei alte
persoane numita imprumutat proprietatea asupra unei catimi de bunuri in vederea
consumarilor cu obligataia pt acesta din urma de a restituii la scadenta o cantitate
egala de lucruri de acelas gen si calitate
Cond de valabilitate (se aplica regurile de drept cooumun)poate fi atat un contract
gratuit cat si unu oneros
Efectele contractului
Ca si comodatul de principiu naste obligatii doar in sarcina imprumutatului ,
principala obligatie fiind aceea de restituire in aceeasi calitate ,cantitate a bunului
imprumutat la timpul stipulat in contract.Imprumutatorul nu va putea cere restituirea
bunului inainte de scadenta iar daca nu s a stabilit un astfel de termen la cereerea
imprumutatorului instanta de judecata va stabili un termen de restituire tinand cont
de imprejurarile concrete ale cauzei .Daca in contract s a stipulat ca imprumutul va fi
restituit in functie de posibilitatile imprumutantului tot inst de judecata va stabili
termenul de restituire.In cazul unor imprumuturi succesive prescriptia dreptului la
actine pt restituirea imprumutului curge pt fiecare imprumut in aparte .Dupa
curgerea termenului de prescriptie obligatia de restituire nu se stinge ci va putea fi
executata doar voluntar de catre imprumutat.In ce priveste locul restituirii bunului
acesta este cel stabilit de comun acord de parti sau in lipsa unei stipulatii este locul
incheierii contractului,cand bunul nu m ai poate fi restituit in cantitatea similara sau
de aceeasi calitate restituirea se va face prin echivalent banesc calculat dupa locul si
timpul unde urma sa se faca restituirea si in situatia in care aceste conditii nu au fost
determinate ,evaluarea se va face dupa valoarea curenta in timpul si locul incheierii
contractului.Cand obiectul imprumutului il reprezinta o suma de bani se va restituii
suma aratata in contract dupa scadenta insa sau dupa punerea in intarzaiere a
imprumutatului se constata o modificare a cursului monedei aceasta modificare va fi
avuta in vedere urmand a se calcula suma ce trebuie restituita.Nerestituirea bunurilor
imprumutate sau a contravalorii acestora atrage plata de daune interese.
a)Obligatiile imprumutatorului
Ca si la comodat imprumutatorul raspunde pt viciile lucrului pe care desii le a
cunoscut nu le a comunicat imprumutatului .contractul de imprumut propriuzis
inceteaza in mod normal prin restituirea bunului si a dobanzii daca aceasta a fost
stipulata indiferent daca restituirea este voluntara sau se realizeaza in mod silit.

CONTRACTUL DE INTRETINERE

Def:Este acel contract in temeiul caruia o persoana denumita intretinator se obliga


fata de o alta persoana denumita intretinut sa ii asigure toate cele necesare traiului pe
tot timpul vietii iar la moarte sa o inmormanteze dupa datina in schimbul unui bun
mobil sau imobil sau chiar cu titlu gratuit.Contractul de intretinere nu este definit in
codul civil ,face parte din categoria contractelor nenumite si i se aplica regulile
generale in materie de contracte .
Caracterele juridice
Este un contract consensual si translativ de proprietate ,sinalagmatic,intuitupersone
si aleatoru,implica un factor de risc.
Conditiile de validitate (ca si la vanzare cumparare)
Efectele contractului
a)obligatiile intretinutului.
daca in schimbul intretinerii intretinutul sa obligat sa transmita un bun el are aceleasi
obligatii ca si vanzatorul(vezi contr vanz -cumparare)
b)obligatia intretinatorului.
Sa presteze intretinere care de regula se executa zi de zi,locul executarii intretinerii
este cel stabilit de comun acord sau in lipsa unui astfel de acord ,la domiciliul
intretinutului.Daca dreptul la intretinere apartine m ai multor persoane sau daca
intretinerea este datorata de mai multe persoane in doctrina s a considerat ca
obligatiile sunt indivizibile si nu sunt succeptibile de executare partiala.
Transformarea obligatiei de intretinere in bani se poate face doar cu indeplinirea
unei duble conditii:
1.executarea in natura sa nu fie posibila din cauza conduitei culpabile a intretinutului
2.partea care nu este in culpa sa fi solicitata expres executarea in echivalent
Rezolutinea contractului de intretinere
Presupune neexecutarea obligatiei din partea oracareia din parti .Nu poate sa fie
decat judiciara.Sub aspectul repunerii in situatia anterioara trebuie sesizate
urmatoarele particularitati:
1.In privinta bunului instrainat acesta va fi intodeauna restituit ,in privinta intretinerii
prestate solutia va fi diferita dupa cum rezolutiunea ii este sau nu imputabila
intretinutului.O prima situatie:daca culpa apartiene intretinatorului acesta nu este
indreptatit la restituirea prestatiei iar daca culpa apartine intretinutului acesta va
putea fi obligat la despagubiri sau restituirea prestatiei

CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA

Def:Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier de a primi periodic atata


timp cat traieste o anumita suma de bani numita renta de la o alta persoana numita
debirentier.Renta viagera poate fi oneroasa ceea ce presupune ca credirentierul da
ceva in schimbul rentei sau poate fi gratuita cand in schimbul rentei nu se da nimic.
Renta viagera poate fi infiintata si in favoarea unei terte persoane constituirea
facandu se pe calea stipuatiei pentru altul .In aceasta situatie cel care constituie renta
se numeste stipulant,debirentierul devine promitent iar credirentierul devine
beneficiar.Cand renta viagera se constituie prin donatie sau testament trebuie sa
indeplineasca conditiiile de forma cerute pt aceste acte.Renta vioagera este supusa
reductiunii daca depaseste cotitatea disponibila si este nula daca s a facut in favoarea
unor persoane incapabile de a primi liberalitati.Daca renta viagera este gratuita
aceasta trebuie sa indeplineasca conditiile actului prin care se constituie iar daca este
cu titlu oneros trebuie sa indeplineasca conditiile de la contractul de vanzare
cumparare
Efectele contractului
a)Obligatiile credirentierului
1.Transferarea dreptului de proprietate asupra bunului promis in favoarea
debirentieruluii
2.garantarea debirentierului pentru linistita posesie a lucrului si pentru viciile
ascunse ale acestuia
3.cand renta este cu titlu oneros sa asigure plata capitalului promis in schimbul rentei
b)obligatiile debirentierului
1.achitarea ratelor de renata la termenele stipulate
2.daca renta a fost infiintata in favoarea mai multor persoane ,moartea uneia dintre
ele nu atrage reducerea proportionala a rentei aceasta profitand celor ramasi in viata
inafara de stipulatie contrara.In caz de neexecutare a obligatie de plata ,credirentierul
poate cere vanzarea silita a averii debirentierului pentru asigurarea capitalului
necesar platii rentei la scadenta.
Rezolutinea contractului de renat viagera poate fi ceruta de credirentier in
cazul in care debirentierul nu da asigurarile stipulate in contract pentru executare.
Rezolutinea se pronunta doar pe cale judiciara