Sunteți pe pagina 1din 1

d)Integrarea evaluării formative (continue)

în procesul de predare-învăţare
CURRICULUM EVALUARE
Obiectivele cadru / CompetenŃe
competenŃe generale

Obiectivele de referinŃă / CapacităŃi


competenŃe specifice

Obiective operaŃionale Itemii probelor de evaluare

Mihai Stanciu- evaluare 2008 16

e) Evaluarea formativă pe secvenţe


didactice
SECVENłE DIDACTICE EVALUARE
1. Momentul organizatoric Capacitatea de concentrare a
atenŃiei
2. Verificarea temei pentru Capacitatea de rezolvare
acasă corectă a sarcinilor temei
3. Verificarea lecŃiei Capacitatea de a defini, cu
anterioare cuvinte proprii, o noŃiune.
Capacitatea de a aplica
cunoştinŃele în situaŃii noi

Mihai Stanciu- evaluare 2008 17

4. Captarea atenŃiei Capacitatea de reactualizare a


cunoştinŃelor anterioare...
5. AnunŃarea Capacitatea de înŃelegere a
subiectului lecŃiei noi obiectivelor operaŃionale (în
şi a obiectivelor vederea motivării elevilor)
operaŃionale
6. Predarea lecŃiei noi Capacitatea de a explica cauzele
unui fenomen;
Capacitatea de a compara dfierite
fenomene, obiecte, procese pe baza
unor criterii;
Capacitatea de a realiza o
investigaŃie în grup etc
Mihai Stanciu- evaluare 2008 18