Sunteți pe pagina 1din 3
COMITETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA Secretariatul Tehnic Permanent HOTARAREA Nr. 19 din 06.10.2020 Avand in vedere prevederile H.G. nr.782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luand in considera - Evolutia pandemiei de COVID-19 cauzata de noul coronavirus SARS-CoV-2; - Hot&rarea nr. 47/05.10.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta; - Ordinul comun nr. 5487/1494 din 31.08.2020 al Ministrului Educatiei si Cercetarii si al Ministrului Sanatatii; - Prevederile art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenté, aprobata prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completarile si modificarile ulterioare; - Prevederile art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare; - Prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificarile si completirile ulterioare; - Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; - Prevederile Ordinului Ministrului Sanatafii nr 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare gi a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti; - Adresa DSP Bucuresti nr 25483 din 05.10.2020, inregistrata la Institutia Prefectului- Municipiul Bucuresti sub numérul 21923 din 05.10.2020 prin care ne-a fost comunicata depasirea pragului de 1,5/1000 locuitori; - Adresa DSP Bucuresti nr. 25550 din 05.10.2020, inregistrata la Institutia Prefectului- Municipiul Bucuresti sub num&rul 21936 din 06.10.2020; - Adresa Federafici Patronatelor din Turismul Roménesc nr 1465 din 05.10.2020, inregistrata Ja Institutia Prefectului- Municipiul Bucuresti sub numarul 21935 din 06.10.2020. in temeiul prevederilor art. 20 din Ordonanja de Urgenté a Guvernului nr. 21/15.04,2004 privind Sistemul National de Management al situatiilor de Urgenté, aprobata prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completirile si modifiedrile ulterioare si ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta adopti prezenta HOTARARE: Art. 1. Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile, respectiv 1,86/ 1000 locuitori in municipiul Bucuresti, incepand cu data de 07.10.2020 se dispun urmatoarele masuri: 1. in aplicarea articolului 6 pet. 1 din anexa nr 3 la HG 782/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice gi nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, nu este permisa in municipiul Bucuresti; 2. in aplicarea articolului 6 pet. 2 si pet 3 din anexa nr. 3 la H.G. 782/2020, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unititi de cazare din municipiul Bucuresti mu este permis’, cu exceptia activitatilor pe care le desfasoara pentru clienfii cazati in aceste unitati de cazare; 3. In aplicarea articolului 1 pet. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. 7282/2020, activitatea cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, nu este permis’ in municipiul Bucuresti; 4. in aplicarea art 3, alin (1) din Anexa nr. 2 la H.G. 782/2020, se stabileste c& in intervalul orar 07:45- 21:15 de luni pana vineri, in toate spatiile publice deschise aflate pe o raz de 100 metri in jurul perimetrului exterior al unitatilor de invatimant, purtarea mastii de protectie, astfel incét si acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani. in aplicarea art 3, alin (2) din Anexa nr. 2 la H.G. 782/2020, Primaria Municipiului Bucuresti, precum gi primariile sectoarelor 1-6 afigcaz la loc vizibil si marcheazi fiecare cale de acces (bulevarde, strazi, alei, etc) printr-un semn distinctiv pentru delimitarea spatiilor publice deschise aflate pe o raza de 100 metri in jurul perimetrului exterior al unitatilor de invatamant. Art, 2. Se vor intensifica activitatile de control in piete, targuri, mijloace de transport in comun si perimetrele unitatilor scolare. Art. 3. Angajafii afectati de restrngerea activitatii operatorilor economici gi a unitatilor cultural- artistice vor beneficia de masurile de sprijin potrivit O.U.G, nr. 120/2020. Art. 4, Reluarea activititilor restrictionate in baza prezentei hotiréri se va dispune prin hot&rarea Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgent, in conditiile in care rata de incident& cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile va fi mai mica sau egala cu 1,5/1000 de locuitori Art. 5. Prezenta hotirére va fi transmis& prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Municipiului Bucuresti pentra Situatii de Urgent, in vederea punerii fn aplicare si catre DSU si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform articolului 23 lit e) din O.U.G. nr 21/2004, pentru informare. Presedintele Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta Prefect OCT. 2029