Sunteți pe pagina 1din 3

Stimate președinte al comisiei de examinare, onorați membri, domnilor

asisitenți. Se prezintă spre susținere publică teza de licenta intitulată:


,, CONSIDERAȚIUNI TEORETICE PRIVIND STATUTUL
JURIDIC AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC ”

realizată de către studentul USPEE C.Stere Tălămbuță Ion


conducător științific Marin Domente, doctor în drept, lector universitar

Actualitatea cercetării şi gradul de investigaţie a problemei: În pragul


celui de-al treilea mileniu Republica Moldova s-a pomenit în faţa unei sarcini
dificile: crearea noilor instituţii politice şi democratice a cadrului legislativ necesar
pentru realizarea reformelor cardinale, devenite astăzi ireversibile.
Astfel, concomitent cu schimbările de ordin politic, se resimte o tendinţă
nouă în administraţia publică, atât la nivel central, cît şi local, o tendinţă de a trece
la noi forme de administrare, ce a revoluţionat întreaga structură administrativă în
Republica Moldova. Această reformă, însă, nu a putut fi implementată cu succes
până la sfârşit, din considerentul că mentalitatea veche s-a înrădăcinat foarte adânc
la funcţionarii publici.
Dar nu putem nega adevărul că ceva totuşi s-a făcut. Parţial administraţia
publică în Republica Moldova se întoarce cu faţa spre modelele occidentale,
preluând unele noi forme de lucru. Şi în primul rând în ceea ce priveşte constituirea
propriului personal. Căci de ei depinde cum va demara mai departe procesul de
reformare a administrării publice, a politicii sale. Este un element nou, pentru că
până în prezent nu se scotea în evidenţă un aşa factor ca calitatea personalului. Şi
nici nu era un cadru legislativ bine conturat care să reglementeze acut procesul de
activitate a personalului administraţiei publice.

Scopul şi sarcinile lucrării: Scopul principal al lucrării este elucidarea


problemelor statutului juridic al funcţionarilor publici.
În vederea atingerii scopului dat au fost preconizate următoarele obiective:
 a studia evoluţia funcției publice şi a funcţionarului public;
 a studia noţiunea, funcţiile şi trăsăturile funcţionarului public;
 a analiza destinaţia socială a funcţionarului public;
 a cerceta protecţia drepturilor funcţionarului public;
caracteristica dreptului şi modul de ocupare a funcţiilor publice; cerinţele şi
restricţiile faţă de funcţionarii publici şi problema retribuirii muncii şi garanţiile
sociale ale funcţionarilor publici;
 a studia responsabilitatea funcţionarului public, codul
deontologic al acestuia;
 a investiga dreptul comparat în materia dată etc.
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetării: Baza
metodologică a cercetării este alcătuită începând de la metodele tradiţionale şi
finisând cu cele mai moderne. Un accent aparte s-a pus asupra metodei istorice,
cercetarea s-a efectuat prin pizma istoriei, s-a studiat evoluţia funcției publice, s-au
studiat problemele funcţionarilor publici din diferite perioade; metodei
comparative – s-au studiat în plan comparat, cu tratatele şi convenţiile
internaţionale; metoda logică, sociologică, statistică, şi multe altele conducându-ne
de principiile unanim recunoscute: responsabilităţii, echităţii, umanismului şi
libertăţii.
Baza teoretico-ştiinţifică a cercetărilor o constituie lucrările savanţilor
specialişti în domeniul dreptului administrativ, constituţional etc. cum ar fi
Mih.Orlov, Ștefan. Belecciu, Ion.Guceac, Drăganu Tudor si Muraru Ioan.
Inovaţia şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: Spre deosebire de alte
state, în R. Moldova sunt puţine cercetări care ar trata problemele statutului juridic
al funcţionarului public.
Prezenta lucrare este una dintre primele investigaţii complexe, realizate în
ţara noastră, consacrată elucidării anume problemelor menţionate anterior, şi găsirii
modalităţilor optime de soluţionare a lor. În prezenta lucrare sunt realizate cercetări
de analiză a principalelor probleme ce ţin de statutul juridic al funcţionarului
public. Este una din primele încercări de a elucida dezvoltarea funcției publice, de
a stabili corelaţia dintre funcţionarul public din Republica Moldova şi cel din alte
state.
Finalitatea şi rezultatele lucrării, precum şi concluziile, propunerile ce au
parvenit pe parcursul întregii lucrări, pot servi ca ajutor organului legislativ pentru
perfectarea legislaţiei din domeniu, cât şi un studiu de preţ la elaborarea noilor acte
normative din domeniu. Lucrarea poate servi ca un suport pentru juriştii specialişti
din domeniul dreptului administrativ.
Volumul şi structura temei: Rezultatul cercetării care a pus temelia
acestei teze este structurată în trei capitole, fiecare capitol constând din câteva
paragrafe.
Capitolul I, constă din partea teoretică a cercetării şi este intitulat:
,,Etimologia funcției și funcționarului public”. Scopul primei părţi a cercetării este
de a studia evoluţia funcției publice, de a investiga noţiunea funcţiei publice şi a
funcţionarului public cât şi de a stabili rolul social al funcţionarului pulic.
Capitolul II, dezvoltă cercetarea în scopul depistării problemelor existente.
Acest capitol este denumit Aspecte doctrinale şi legale a statutului juridic al
funcţionarului public şi investighează dreptul şi modul de ocupare a funcţiilor
publice; drepturile şi obligaţiile funcţionarului public; cerinţele şi restricţiile faţă de
funcţionarii publici; retribuirea muncii şi garanţiile sociale ale funcţionarilor
publici.
Capitolul III, întitulat: ,,Răspunderea funcţionarului public”,conţine
următoarele paragrafe: Deontologia funcţionarului public; Răspunderea juridică al
funcţionarului public şi Dreptul comparat în materia funcției publice.
Concluzii

Ca concluzie pot mentiona ca Republica Moldova, ca şi majoritatea ţărilor


Europei Centrale şi de Est, a păşit în careul unor acţiuni susţinute de reconstrucţie
şi reformă. Reconstituirea instituţiilor de stat şi publice, eliberate de dogmatismul
şi schelele statului-partid, s-a început cu regândirea temeliilor vechii societăţi, dar
continuă iară a se opri, cu impregnarea nevoiei de funcţionare a unei societăţi
democratice şi atribuirea unor funcţii mai potrivite statului şi constituanţilor săi.
Cea mai importantă problemă pe care o are de realizat Republica Moldova,
în procesul de integrare în UE, o constituie buna organizare de stat care cuprinde
trei elemente:
a)organele statului sau formele organizatorice prin care se realizează
puterea de stat;
b)modul de formare a organelor statului;
c)principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a organelor.
Problema analizată în prezenta teză ţine de al treilea element, deoarece în
modul de formare a organelor statului trebuie înţelese şi principiile în baza căror se
stabilesc necesităţile sociale şi setul de servicii publice pentru realizarea interesului
general, iar în principiile fundamentare de organizare şi funcţionare a organelor
statului şi setul de reguli, competenţe, puteri necesare realizării unor importante
finiţii ale statului.
Pe parcursul lucrării, analiza efectuată ne permite concluzia ca Republica
Moldova începând cu 27.08.1991 se confruntă cu nenumărate dificultăţi de ordin
practic, parţial moştenite din vechiul regim, parţial datorită capacităţii reduse de a
concentra toată energia asupra problemelor concrete, realiste fără plăsmuiri ale
consumului steril de ideologii. Ca rezultat, pe parcursul acestor ani nu s-a ajuns la
un cadru legislativ adecvat pentru reglementarea unor importante relaţii sociale ce
apar în procesul exercitării puterii de stat — cele legate de o eficientă exercitare a
funcţiilor publice, funcţionarea normală şi fără întrerupere a serviciilor publice
destinate realizării interesului general al statului.
Am demonstrat importanţa serviciilor publice ca o activitate de interes
general, o misiune de utilitate publică în vederea satisfacerii unor interese generale,
specifice care trebuiesc oferite în mod constant. In acest context s-a demonstrat şi
faptul că serviciul public, fiind o instituţie socială deosebită stabileşte şi
reglementează relaţiile organelor administraţiei publice cu funcţionarii săi care
îndeplinesc funcţii administrative sau de altă natură din însărcinarea şi numele
statului.
Funcţiei publice şi funcţionarului public i s-a destinat locul de bază în
investigaţia efectuată dat fiind faptul că acestea astăzi prezintă punctul cel mai
vulnerabil în sistemul administraţiei publice a republicii.
Funcţia publică urmează să se desăvârşească şi totodată să se acomodeze la
tradiţiile europene. In această ordine de idei este strict necesar reforma serviciilor
de stat, adoptarea unui proiect de acte legislative care ar reglementa tot setul de
probleme legate de organizarea şi funcţionarea funcției publice (funcţiei publice).
VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE