Sunteți pe pagina 1din 48

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

DISCIPLINA

INFORMATICĂ

Clasele VII-IX

Chișinău 2019
Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (procesul verbal nr. 22 din 5 iulie 2019).

2/48
CUPRINS

3/48
PRELIMINARII
Curriculumul la disciplina Informatică, alături de manualul școlar, ghidul metodologic, softurile
educaționale etc. este o parte componentă a Curriculumului Național.

Fiind elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova (2014),


Cadrului de referință al Curriculumului Național (2017), Curriculumului de bază: sistem de
competențe pentru învățământul general (2018) și cu Recomandările Parlamentului European și a
Consiliului Uniunii Europene, privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul
întregii vieți (Bruxelles, 2018), Curriculumul la disciplina Informatică reprezintă un document
reglator, care prezintă într-un mod unitar demersurile conceptuale, teleologice, conținutale și
metodologice, accentul fiind pus pe sistemul de competențe ca pe un nou cadru de referință al
finalităților educaționale.

Curriculumul la disciplina Informatică fundamentează și ghidează activitatea cadrului didactic,


facilitează abordarea creativă a demersurilor de proiectare didactică de lungă și de scurtă durată, dar
și de realizare propriu-zisă a procesului de predare-învățare-evaluare.

Disciplina Informatică, prezentată și valorificată în plan pedagogic în acest curriculumul, are un rol
important în dezvoltarea personalității elevilor, în formarea și dezvoltarea atât a competențelor
digitale propriu-zise, cât și a competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în
integrarea într-o societate bazată pe cunoaștere.

În procesul de proiectare a Curriculumului la disciplina Informatică s-a ținut cont de:


- abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și cel
internațional;
- necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, nevoile elevilor,
dar și la tradițiile școlii naționale;
- valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, transdisiplinare și celor
specifice disciplinei;
- necesitățile asigurării continuității și interconexiunii dintre nivelurile și ciclurile
învățământului general: educația timpurie, învățământul primar, învățământul gimnazial și
învățământul liceal.

Principalele funcții ale Curriculumului disciplinar la Informatică sunt:


- reglementarea procesului de predare-învățare-evaluare a Informaticii în contextul unei
pedagogii axate pe competențe;
- asigurarea coerenței dintre Informatică și celelalte discipline din aria Matematică și științe;
- stabilirea reperelor pentru proiectarea didactică și desfășurarea procesului educațional din
perspectiva unei pedagogii axate pe competențe;
- componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare la Informatică;
- orientare a procesului educațional spre formare de competențe la elevi;
- componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor școlare, manualelor electronice,
ghidurilor metodologice, testelor de evaluare.

Curriculumul se adresează cadrelor didactice, autorilor de manuale, evaluatorilor, metodicienilor,


altor persoane interesate. Evident, principalul beneficiar al acestui document este elevul.

4/48
Curriculumul include următoarele componente: Preliminarii; Administrarea disciplinei; Repere
conceptuale; Competențe specifice disciplinei; Unități de învățare, formate din unități de
competențe, unități de conținut, activități și produse de învățare; Repere metodologice de predare-
învățare-evaluare; Referințe bibliografice.

Finalitățile învățării, formulate explicit pentru fiecare clasă, reprezintă o dezvoltare graduală a
competențelor specifice disciplinei și sunt destinate stabilirii obiectivelor de evaluare finală.

I. REPERE CONCEPTUALE
Definirea disciplinei școlare Informatica. Obiectul de studiu al Informaticii ca știință
interdisciplinară este colectarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea și difuzarea automată a
informației cu ajutorul echipamentelor digitale.

Ca disciplină școlară Informatica participă la formarea și dezvoltarea generală a personalității și are


drept scop principal dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului, crearea premiselor pentru integrarea
organică a acestora în societatea informațională modernă și de perspectivă. O astfel de integrare
presupune deținerea de către viitorul absolvent al învățământului gimnazial a cunoștințelor
informatice fundamentale și a abilităților de utilizare instrumentală a mijloacelor oferite de
tehnologia informației și comunicațiilor, adică de stăpânire a întregului ansamblu de competențe ce
formează cultura informațională a persoanei.

Statutul disciplinei în planul de învățământ. Informatica este disciplină obligatorie în aria


curriculară „Matematică și științe”.

Valoarea formativă a disciplinei constă în:


- cunoașterea conceptelor de bază ale informaticii, care includ elemente de logică,
algoritmizare, modelare și programare, de acumulare, păstrare și prelucrare a informației;
- formarea deprinderilor practice de utilizare a mijloacelor digitale pentru prelucrarea
informației;
- formarea deprinderilor practice de comunicare folosind mijloacele digitale de transmitere și
difuzare a informației.

Principiile specifice predării-învățării disciplinei Informatica. Curriculumul gimnazial la


Informatică propune un model de studiu integrat al acestei discipline. Acest model contribuie la
formarea la elevi a unei concepții unitare asupra informaticii ca știință și asupra metodelor de
implementare a conceptelor informatice pentru dezvoltarea perpetuă a societății contemporane. În
acest context se conturează următoarele principii specifice ale disciplinei Informatica:

Abordarea integrată a disciplinei–structurarea conținuturilor într-un model integrat, modular, care


are ca scop crearea și dezvoltarea competențelor elevului pentru utilizarea sistemelor informatice și
cultivarea continuă a modului de gândire algoritmică.

Centrarea activității/demersului didactic pe elev – acceptarea unui model de învățare activă, centrat
pe elev, orientat către activități individuale sau în grup, care să permită dezvoltarea independenței
de acțiune, originalității, creativității, capacității de lucru în echipă, combinând acestea cu
individualizarea ritmului de învățare.

Asigurarea funcționalității sociale a procesului didacticdezvoltarea aptitudinilor și competențelor


necesare pentru integrarea organică a elevilor în societatea informațională. Principiul se realizează

5/48
prin activități practice de studiere și utilizare ale programelor de calculator de uz general și de
comunicare.

Asigurarea legăturilor interdisciplinare–abordarea unui demers didactic strâns corelat cu toate


disciplinele școlare, utilizarea principiilor și metodelor informatice la identificarea soluțiilor,
elaborarea proiectelor, prelucrarea informațiilor specifice celorlalte discipline școlare, utilizarea
resurselor educaționale digitale.

Orientări generale de predare-învățare a disciplinei Informatica. Procesul general de predare-


învățare a disciplinei Informatica este elaborat în contextul sistemului de competențe pentru
învățământul gimnazial.

Sistemul de competențe în cadrul Curriculumul disciplinar la Informatică este format din:

Competențe-cheie/transversale, care sunt o categorie curriculară importantă cu un grad înalt de


abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății privind parcursul școlar și
performanțele generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Ele reflectă atât
tendințele din politicile educaționale naționale, precizate în Codul Educației (2014), cât și tendințele
politicilor internaționale, stipulate în Recomandările Comisiei Europene(2018).

Competențele-cheie/transversale se referă la diferite sfere ale vieții sociale și poartă un caracter


pluri-/ inter-/ transdisciplinar.

Competențele specifice disciplinei derivă din competențele-cheie/transversale. Competențele


specifice fiecărei discipline școlare se prezintă în curriculumul disciplinar respectiv și se
preconizează a fi atinse până la finele clasei a IX-a. Raportate la Informatică, acestea sunt vizate în
cadrul celor șapte competențe specifice ale disciplinei, a unităților de competențe, a unităților de
conținut, a activităților de învățare și a produselor școlare recomandate.

Competențele specifice disciplinei, fiind proiectate pentru tot parcursul claselor gimnaziale,
reperează proiectarea de lungă durată la disciplină. Proiectarea didactică anuală a disciplinei se
realizează conform datelor din Administrarea disciplinei și ținând cont de Repartizarea orientativă a
orelor pe unități de conținut.

Sistemele de unități de competențe proiectate pentru o unitate de învățare sunt prevăzute integral
pentru evaluarea de tip cumulativ la finele respectivei unități de învățare și selectiv – pentru
evaluarea formativă pe parcurs. Aceste sisteme reperează proiectarea didactică a unităților de
învățare și proiectarea didactică de scurtă durată.

Sistemele de unități de competențe sintetizate la finele fiecărei clase sunt prevăzute pentru
evaluarea anuală.

Unitățile de competențe sunt constituente ale competențelor și facilitează formarea competențelor


specifice, reprezentând etape în achiziționarea/construirea acestora.

Unitățile de competențe sunt structurate și dezvoltate la fiecare disciplină pentru fiecare dintre
clasele a V-a  a IX-a pe parcursul unei unități de învățare/unui an școlar, fiind prezentate în
curriculumul disciplinar respectiv.

Unitățile de conținut constituie mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea sistemelor
de unități de competențe proiectate pentru unitatea de învățare dată. Respectiv, se vizează realizarea
competențelor specifice disciplinei, dar și a celor transversale/ transdisciplinare.

6/48
Unitățile de conținut includ temele și liste de termeni specifici disciplinei: cuvinte/sintagme care
trebuie să intre în vocabularul activ al elevului la finalizarea respectivei unități de învățare.

Activitățile de învățare și produsele școlare recomandate prezintă o listă deschisă de contexte


semnificative de manifestare a unităților de competențe proiectate pentru formare/dezvoltare și
evaluare în cadrul unității respective de învățare. Cadrul didactic are libertatea și responsabilitatea
să valorifice această listă în mod personalizat la nivelul proiectării și realizării lecțiilor, dar și să o
completeze în funcție de specificul clasei concrete de elevi, de resursele disponibile etc.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Numărul de
Numărul de
Statutul Aria curriculară Clasa module pe
ore pe an
disciplinei clase
VII 5 34
Obligatorie Matematică și științe VIII 3 34
IX 3 34

Disciplina este organizată pe module obligatorii și module la alegere. La începutul fiecărui an de


studii, cadrul didactic va îndruma elevii și părinții în procesul de identificare a unuia din modulele
propuse la alegere, ținând cont de dotarea instituției de învățământ cu echipamentele digitale și
produsele-program, necesare pentru studierea modulului în cauză. În continuare, pentru anul
respectiv de studii, modulul selectat devine unul obligatoriu.

Repartizarea modulelor pe clase


Numărul
Clasa Module
orientativ de ore
VII 1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale 10
2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate 10
3. Cum să ne comportăm în spațiul virtual 2
4. Prezentări electronice 5
5. Modul la alegere: 6
A) Comunicarea în spații virtuale
B) Cultura informației
C) Primele mele programe
6. La discreția cadrului didactic 1
Total 0
VIII 1. Prelucrarea textelor 17
2. Algoritmi și executanți 10
3. Modul la alegere: 6
A) Editarea imaginilor
B) Implementarea algoritmilor în medii textuale de
programare

7/48
Numărul
Clasa Module
orientativ de ore
4. La discreția cadrului didactic 1
Total 0
IX 1. Calcul tabelar 13
2. Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de
14
programare
3. Modul la alegere: 6
A) Prelucrări audio și video
B) Implementarea algoritmilor în medii textuale de
programare
C) Prelucrarea datelor structurate în medii textuale de
programare
4. La discreția cadrului didactic 1
Total 0

Ordinea modulelor și a unităților de învățare poate fi schimbată dacă nu este afectată logica
științifică sau didactică.

III. COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI


Învățământul gimnazial urmărește formarea următoarelor competențe specifice la Informatică:

1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare,


manifestând abordări inovatoare și spirit practic.

2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare, manifestând interes


pentru învățarea activă, cercetare și colaborare, respectând etica mediilor virtuale.

3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în


care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și convingere.

4. Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând


interes pentru învățare activă, comunicare și colaborare.

5. Perceperea științifică a rolului și impactului fenomenelor informatice din societatea


contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferitor domenii de
studiu, activitate și valori umane.

6. Aplicarea intuitivă a metodelor de algoritmizare pentru soluționarea problemelor legate de


prelucrarea digitală a informației, demonstrând creativitate și perseverență.

7. Elaborarea de mijloace cu acțiune digitală prin implementarea algoritmilor în medii vizuale


interactive, demonstrând respect și grijă față de participanți, responsabilitate pentru succesul
comun.

8/48
IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a

Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate


1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale

- Descrierea formelor de Informația. Purtători de informație: Exerciții de:


reprezentare, stocare, - reprezentarea informației; - identificare a tipului de purtători de informație din lista
codificare și transmitere - purtătorii de informație; propusă;
a informației. - purtătorul static; - descriere a purtătorilor de informație după modelul propus;
- Estimarea cantității de - purtătorul dinamic. - codificare și decodificare a informației textuale;
informație ce se conține
- estimare a cantității de informație în texte, imagini, secvențe
în mesajele text, grafice, Sisteme de numerație:
sonore și video;
audio și video. - sistem pozițional și sistem
nepozițional de numerație; - identificarea unității de măsură a cantității de informație și a
- Codificarea și
multiplilor ei din lista propusă;
decodificarea numerelor - sistem binar, ternar, octal,
naturale, a informației hexazecimal. - transformare a numerelor naturale din sistemele de numerație
textuale. binar și octal în sistemul zecimal;
Unitățile de măsură a cantității de informație:
- enumerare și descriere a metodelor de transmitere, stocare și
- cifră binară, bit; prelucrare a informației.
- octet;
Studii de caz:
- unități multiple octetului.
- Sisteme de numerație cu baze diferite de baza 10, utilizate în
Codificarea și decodificarea informației: istoria civilizației umane.
- cod; - Regulile de formare a numerelor romane.
- codul ASCII;
- mărime continuă;
- conversiune analog-numerică;
- digitizare;
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- conversiune numeric-analogică.
Estimarea cantității de informație în:
- mesaje text;
- mesaje grafice;
- mesaje audio;
- mesaje video.

- Identificarea și Structura și funcționarea calculatorului. Exerciții de:


descrierea destinației Destinația componentelor de bază ale calculatoarelor - identificare și explicare a destinației componentelor de bază
părților componente ale personale: ale calculatorului și a fluxurilor de date între ele;
calculatorului. - explicare a principiului de comandă prin program;
- procesorul;
- Clasificarea - descriere a rolului calculatoarelor în diferite domenii ale
calculatoarelor. - memoria internă;
științei și vieții sociale;
- Utilizarea termenilor - dispozitivele de intrare;
- indicare a funcțiilor calculatoarelor în diferite domenii;
specifici informaticii în - dispozitivele de ieșire;
- depistare a factorilor de risc pentru utilizator în procesul
enunțuri și comunicări. - memoria externă.
utilizării tehnicii de calcul;
- Utilizarea Clasificarea calculatoarelor. Criteriile de clasificare: - identificare a afirmațiilor de securitate din lista propusă;
componentelor - performanță; - identificare a dispozitivelor conform modelelor propuse;
sistemului de operare
destinate lucrului în - cost. - reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii rețelelor locale
rețea. Rețele de calculatoare: și globale;
- Argumentarea - structură de comunicație; - localizare a calculatoarelor conectate la rețea;
necesității securizării - linii de transmisie a informației; - transmitere a datelor prin rețea;
calculatorului, a rețelei. - explicare a destinației și principiilor de funcționare a
- capacitate de transmisie;
- Utilizarea echipamentelor digitale multimedia;
- rețele locale, regionale și globale;
echipamentelor digitale - explicare a destinației și principiilor de funcționare a
multimedia în - adresă de rețea;
echipamentelor digitale de comunicații;
activitățile - partajarea resurselor.
convenționale și în - memorare a regulilor ergonomice și de securitate personală.
Echipamente digitale multimedia:

10/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
scopuri de instruire. - dispozitive audio;
- Utilizarea mijloacelor - camere de luat vederi;
digitale de comunicații - camere video;
în activitățile
- proiectoare multimedia;
convenționale și în
scopuri de instruire. - table interactive.
- Cunoașterea și Mijloace digitale de comunicații:
respectarea regulilor - telefoane inteligente;
ergonomice în procesul - televizoare inteligente.
de lucru cu
echipamentele digitale. Ergonomia și securitatea personală în mediile
digitale.
2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate

- Utilizareafuncțiilor și a Funcțiile sistemului de operare: Exerciții de:


componentelor de bază - sistem de calcul; - explicare a modului de gestionare a resurselor sistemului de
ale sistemului de - sistem de operare; calcul;
operare. - scriere corectă a denumirilor de fișiere și directoare;
- funcțiile sistemului de operare.
- de reprezentare intuitivă (prin desen) și de utilizare a structurii
Fișiere și directoare:
multinivel a fișierelor și directoarelor;
- fișier;
- identificare a funcțiilor sistemului de operare din lista
- director; propusă;
- structură multinivel. - localizare a fișierelor specificate prin denumirile respective.
Unități externe: Studii de caz:
- denumiri; - Evoluția sistemelor de operare.
- destinații. - Diversitatea sistemelor de operare.

- Identificarea tipurilor de Interfețe grafice: Exerciții de:


controale și ferestre. - controale grafice; - formare și consolidare a deprinderilor de lucru cu interfețele

11/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- Efectuarea operațiilor - meniuri; grafice;
asupra ferestrelor din - ferestre de aplicații; - explicare a semnificației pictogramelor propuse;
componența interfețelor - ferestre de navigare; - aranjare a pictogramelor conform modelului propus;
grafice.
- ferestre de explorare; - modificare a proprietăților pictogramelor utilizând tehnicile
- ferestre de dialog. de lucru cu șoricelul;
- lansare în execuție și de rulare a aplicațiilor frecvent utilizate.
Produse:
- pictograme aranjate conform modelului propus;
- aplicații lansate în execuție;
- ferestre configurate conform modelului propus.

- Efectuarea operațiilor Gestiunea datelor. Exerciții de:


asupra fișierelor și Gestiunea dispozitivelor de stocare a datelor: - navigare prin sistemul de fișiere al calculatorului personal;
directoarelor. - creare și ștergere a fișierelor și directoarelor;
- gestiunea datelor;
- Estimarea capacității de - mutare și copiere a fișierelor și directoarelor;
memorare a suportului - proprietățile discului;
- operații cu discuri; - redenumire a fișierelor și directoarelor;
magnetic și a suportului
optic de informație. - proprietățile directoarelor și - modificare a atributelor de fișier;
fișierelor; - reprezentare intuitivă (prin desen) a formatului fizic și a
- operații cu directoare și fișiere. formatului logic ale datelor pe disc;
- estimare a capacității de memorare a unităților de stocare;
- formatare, verificare și defragmentare a unităților de stocare.
Produse:
- Operații efectuate asupra ferestrelor și directoarelor.

- Editarea textelor în clar. Aplicații destinate prelucrărilor elementare a Exerciții de:


- Crearea și editarea informațiilor: - creare și editare a textelor în clar;
imaginilor de tip raster; - editarea textelor în clar (plain text); - creare și editare a imaginilor de tip raster;

12/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- Redarea fișierelor - editarea imaginilor de tip raster. - redare a fișierelor multimedia;
multimedia. - utilizare a poștei electronice școlare;
Aplicații de redare a fișierelor multimedia:
- Accesarea paginilor - utilizare a serviciilor de poștă destinate largului public;
- vederi;
web; - navigare în Internet;
- secvențe sonore;
- Extragerea de informații - utilizare a rețelelor de socializare;
din internet în baza unor - secvențe video.
criterii simple de - utilizare a rețelelor de mesagerie instantă.
Aplicații destinate accesării serviciilor Internet:
căutare. - WWW; Studii de caz:
- Comunicarea prin poșta - căutarea informațiilor; - Serviciile oferite de rețeaua Internet.
electronică, rețelele de - Rețeaua Internet: prieten sau inamic.
- descărcarea de fișiere.
socializare și de
mesagerie instantă. Poșta electronică: Produse:
- corporativă; - fișiere cu texte în clar;
- destinată largului public. - fișiere cu imagini de tip raster;
- fișiere multimedia redate;
Rețele de socializare și rețele de mesagerie instantă:
- pagini Web vizualizate;
- destinația;
- informații extrase;
- principiile de funcționare;
- acoperirea teritorială.
- mesaje postate și/sau transmise.

3. Cum să ne comportăm în spațiul virtual

- Înțelegerea și evaluarea Veridicitatea și credibilitatea informațiilor din Exerciții de:


critică a veridicității spațiul virtual: - evaluare a veridicității și credibilității informațiilor din spațiul
informațiilor din spațiul - proveniența informațiilor din virtual;
virtual. spațiul virtual; - clasificare a surselor de informații din Internet în oficiale și
- Cunoașterea și - surse oficiale și surse neoficiale de neoficiale, veridice și mai puțin veridice;
respectarea regulilor de informații în spațiul virtual; - explicare a termenilor dreptul de autor, marcă, licență;
etică a spațiului virtual. - mecanisme de validare a - de evaluare a gradului de respectare a regulilor de etică în
- Cunoașterea și informațiilor din spațiul virtual*; mesajele propuse;

13/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
respectarea regulilor de - potențialele pericole din spațiul - identificare a semnelor ce indică protecția prin dreptul de
protecție a sistemelor virtual. autor;
informatice. - evitare a eventualelor încălcări a dreptului de autor.
Etica spațiului virtual:
- Cunoașterea și
- particularitățile scrisorilor Studii de caz:
respectarea în activitatea
electronice și a mesajelor instante; - Respectarea dreptului de autor în unitatea școlară în care
cotidiană a normelor de
drept informatic. - regulile de etică în spațiul virtual. învață elevul.
Drept informatic: - Protejarea dreptului de autor în cazul materialelor informatice
- dreptul de autor; cu care operează elevul.
- Consecințele utilizării neadecvate a mijloacelor de protecție
- marcă;
de viruși.
- licență;
- Infracțiunile informatice descrise în mass media.
- infracțiune informatică.
Securitatea informatică:
- pericolele informatice;
- mijloacele de protecție a sistemelor
informatice;
- regulile de protecției a datelor.

4. Prezentări electronice

- Identificarea Aplicații de prezentări electronice. Exerciții de:


elementelor unei Prezentări electronice: - definire a prezentărilor;
prezentări. - identificare a tipului prezentărilor propuse;
- prezentare;
- Elaborarea prezentărilor - enumerare a formatelor unei foi de prezentare;
utilizând instrumentele - structura prezentării;
- fereastră de aplicație; - identificare a elementelor din fereastra aplicației;
de operare cu
diapozitive. - diapozitiv; - deschidere a prezentărilor existente;
- format implicit*. - deschidere concomitentă a mai multor prezentări;
- salvare de prezentări;

14/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- închidere a prezentărilor;
- afișare a prezentărilor la ecran;
- explicare a noțiunii de diapozitiv;
- inserare și ștergere a diapozitivelor;
- reordonare a diapozitivelor;
- alegere a designului prestabilit de diapozitiv;
- alegere a designului prestabilit de prezentare.

- Introducerea și editarea Inserarea și editarea casetelor de text. Exerciții de:


textelor din componența Inserarea casetelor de text pe diapozitive. - inserare și de formatare a casetelor de text;
prezentărilor. - introducere și editare a textelor;
- Utilizarea Formatarea textului:
- formatare a textelor conform modelelor propuse;
instrumentelor de - font;
- creare și ordonare a listelor numerotate sau marcate;
corectare a textelor. - dimensiune;
- copiere, mutare și ștergere a textelor;
- stil de afișare;
- creare a prezentărilor ce conțin texte conform modelelor
- aliniere;
propuse.
- culoare;
Produse:
- marcaje de listă;
- prezentări elaborate;
- intervalul între linii.
- prezentări derulate.
Selectarea, copierea, mutarea și ștergerea
fragmentelor de text.
Formatarea casetelor de text.
- Inserarea imaginilor în Inserarea și editarea imaginilor. Exerciții de:
prezentare din locații Inserarea imaginilor pe diapozitive: - inserare a imaginilor furnizate de aplicația de prezentări
externe, bibliotecile electronice;
aplicației. - dintr-o locație externă;
- inserare a imaginilor din surse externe;
- Utilizarea - din biblioteca aplicației de
prezentări; - inserare a imaginilor scanate;

15/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
instrumentelor - din colecția de primitive grafice; - inserare a textelor artistice;
încorporate de desenare. - din dispozitivele fotodigitale și - copiere și redimensionare a desenelor;
- Elaborarea prezentărilor scannere*. - decupare a fragmentelor imaginilor inserate;
ce conțin texte și
Formatarea imaginilor: - modificare a gamei coloristice a imaginilor;
imagini grafice.
- poziționarea; - ajustare a parametrilor de luminozitate și contrast a
- redimensionarea; imaginilor;
- selectarea gamei coloristice; - creare a prezentărilor ce conțin imagini conform modelului
- ajustarea parametrilor de propus.
luminozitate și contrast; Produse:
- rotirea imaginilor; - prezentări elaborate;
- decuparea fragmentelor de imagini. - prezentări derulate.

- Derularea prezentărilor. Derularea prezentărilor. Exerciții de:


- Utilizarea formelor de Utilizarea efectelor de animație: - identificare și explicare a modurilor de afișare a prezentărilor;
afișare a prezentărilor în - efecte de apariție; - asociere a unui efect de animație unui element, unui
funcție de etapa diapozitiv sau prezentări în ansamblu conform modelului
elaborării sau tipul de - efecte de deplasare;
propus;
prezentare. - efecte de redimensionare;
- creare și derulare a prezentărilor conform modelului propus;
- Identificarea și utilizarea - efecte de dispariție.
- identificare și aplicare a diapozitivelor cu formate furnizate de
modelelor de Modele de diapozitive și modele de prezentări*. aplicație;
diapozitive.
Difuzarea prezentărilor. - identificarea modelelor de prezentări și aplicarea lor în
- Utilizarea efectelor de dependență de stilul de prezentare.
animație.
Proiecte:
- Clasa mea.
- Școala mea.
- Orașul natal/Satul natal.
- Să protejăm natura.

16/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate

Produse:
- prezentări elaborate;
- prezentări derulate.

5-A. Comunicarea în spații virtuale

- Utilizarea mijloacelor de Componentele comunicării virtuale. Exerciții de:


comunicare în spații Mijloace de comunicare virtuală: - identificare și clasificare a instrumentelor și modelelor de
virtuale. comunicare;
- echipamente;
- Gestionarea sesiunilor - identificare a diferențelor între modelele de comunicare;
de comunicare în - aplicații;
- explicare a proprietăților specifice ale aplicațiilor și
spațiile virtuale. - canale transfer date.
platformelor de comunicare;
Modelelor de comunicare: - organizare a sesiunilor de comunicare folosind diverse
- mesaje text; aplicații și platforme.
- mesaje sonore; Studii de caz:
- mesaje video; - Evoluția serviciului de poștă electronică.
- comunicarea sincronă; - Istoria rețelei sociale Facebook.
- comunicarea asincronă. - Tipuri de rețele sociale.
Aplicații și platforme de comunicare: Produse:
- poștă electronică; Cont personal creat de:
- mesagerie; - poștă electronică;
- rețele sociale; - mesagerie text / vocală.
- platforme de blogging.

- Comunicarea Mesaje în spațiul virtual. Exerciții de:


individuală prin mesaje Poșta electronică: - deschidere și închidere a sesiunii de lucru în contul personal
digitale. de poștă electronică / mesagerie
- structura mesajului de poștă
- Gestionarea comunicării electronică; - creare a mesajelor de poștă electronică

17/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
digitale tematice în - mesaje simple; - comunicare prin mesaje ale poștei electronice
grupuri distribuite. - atașamente. - atașare și trimitere a fișierelor cu mesajele poștei electronice;
Aplicații de mesagerie: - deschidere și descărcare a mesajelor (atașamentelor) poștei
- mesaje text; electronice
- creare, expediere și recepționare a mesajelor text
- mesaje vocale;
(individuale / de grup)
- mesaje video.
- creare, expediere și recepționare a mesajelor vocale
Sesiuni de comunicare: (individuale / de grup)
- individuale; - creare, expediere și recepționare a mesajelor video
- de grup. (individuale / conferințe web)
- identificare și explicare a riscurilor utilizării incorecte a
contului personal de poștă electronică / mesagerie.
Elaborare și derulare de prezentări:
- Riscurile de infectare a calculatoarelor prin fișiere atașate
mesajelor.
- Servicii integrate de protecție a datelor / conturilor personale.
5-B. Cultura informației
- Acceptarea conceptului Concepte de bază în cultura informației: Exerciți de:
de cultură a - originea conceptului; - explicare a conceptului de cultură a informației;
informației. - componentele culturii informației; - descriere a originii conceptului de cultură a informației ;
- Explicarea conceptului - instituțiile internaționale - identificare a componentelor culturii informației.
de cultură a preocupate de cultura informației. Studii de caz:
informației.
- Evoluția conceptului de cultură a informației.
- Precizarea
componentelor culturii - Organizațiile preocupate de cultura informației.
informației. - Competențele elevilor în cultura informației.
- Definirea și Accesarea informațiilor: Exerciții de:
recunoașterea nevoilor

18/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
de informare. - nevoile de informare; - formulare întrebărilor preliminare;
- Planificarea și - întrebările de cercetare; - specificare a temelor de cercetare;
realizarea proceselor de - tehnicile de cercetare; - formulare a rezultatelor așteptate ale cercetărilor.
căutare a informației.
- cuvintele-cheie; - identificare și utilizare a cuvintelor-cheie;
- Identificarea și
- vocabularele controlate; - utilizare a vocabularelor controlate;
evaluarea potențialelor
surse de informare. - sintagmele. - combinare a termenilor.
- Dezvoltarea strategiilor
de căutare.
- Descrierea surselor Localizarea și regăsirea informației: Exerciții de :
informaționale - sursele informaționale - identificare/recunoaștere/ descriere a surselor informaționale
tradiționale. tradiționale/online; tradiționale/ a altor surse de căutare;
- Accesarea surselor de - motoare de căutare; - căutare a paginilor web ale bibliotecilor;
informare selectate. - surse deschise; - descriere a motoarelor de căutare.
- Selectarea și extragerea - surse proprietare; Studii de caz:
informaților dorite.
- depozite digitale. - Cercetări în biblioteca școlii.
- Cercetări în biblioteci digitale.
- Evaluarea surselor de Criteriile de evaluare surselor de informație: Exerciții de:
informație. - autoritate; - determinare a tipului de informație, grupului țintă pentru
- acoperire; care este difuzată, datei difuzării, paternității;
- actualitate; - analiză a factorului de impact;
- obiectivitate; - determinare a relevanței surselor;
- acuratețe; - comparare a surselor;
- scop; - evaluare a informației găsite;
- impactul (frecvența - evaluare a resurselor web.
utilizării/citării). Studii de caz:
Tehnici de determinare a veridicității surselor de - Surse tradiționale și surse virtuale de informații.

19/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
informație. - Paternitatea surselor tradiționale și a surselor virtuale de
informații
Confruntarea surselor de informație.
Proiecte:
Evaluarea surselor tradiționale de informație și a
- Grupurile țintă a paginilor Web propuse.
resurselor web.
- Evaluarea surselor de informație propuse.
5-C. Primele mele programe
- Utilizarea unităților Unitățile lexicale ale unui limbaj de programare de Exerciții de:
lexicale în scrierea nivel înalt: - reprezentare a variabilelor din problemele propuse prin
programelor. - alfabetul limbajului; identificatori;
- Verificarea - vocabularul limbajului. - compunere a identificatorilor care reflectă specificul
corectitudinii unităților problemelor din fizică, matematică, chimie, prelucrarea
lexicale. Unități lexicale: textelor și imaginilor;
- Compunerea - simbolurile speciale: - verificare a corectitudinii numerelor și a șirurilor;
identificatorilor, - cuvintele cheie; - scrierea numerelor reale cu și fără utilizarea factorului de
șirurilor, numerelor, - identificatori; scală.
comentariilor - separatori; Produse:
- numere; - denumiri sugestive de identificatori;
- șiruri de caractere. - definiții de constante.
- Clasificarea tipurilor de Conceptul de dată. Exerciții de:
date simple. Definirea tipurilor de date: - explicare a modului de reprezentare a datelor într-
- Perceperea - tip numeric; un limbajul de programare de nivel înalt;
reprezentării datelor - precizare a mulțimii de valori și a mulțimii de
- tip logic;
din program în operatori a tipurilor de date propuse;
- tip caracterial;
constante și variabile. - precizare a mulțimii de valori pe care le poate lua o
- tip definit de utilizator.
- Utilizarea tipurilor variabilă asociată cu un anumit tip de date;
identice și tipurilor Variabile și constante: - precizare a operațiilor care pot fi efectuate asupra
compatibile. - definiții de constante; valorilor unei variabile;

20/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- declarații de variabile. - clasificarea tipurilor de date având la dispoziție
mărimi concrete pentru rezolvarea problemelor
propuse.
Rularea pe calculator a programelor de:
- citire și scriere a numerelor;
- citire și scrierea caracterelor;
- citire și scriere a șirurilor de caractere;
- calcul aritmetic;
- calculare a perimetrului;
- calculare a ariei.
Produse:
- exerciții rezolvate;
- programe rulate pe calculator.

* Opțional.

La finele clasei a VII-a elevul poate:


- să estimeze cantitatea de informație ce se conține în mesajele text, grafice, audio și video;
- să codifice și să decodifice numerele naturale și informațiile textuale;
- să creeze conținuturi digitale simple: texte și imagini;
- să elaboreze și să deruleze prezentări electronice;
- să comunice, să caute și să difuzeze informații în mediile virtuale;
- să utilizeze echipamentele digitale destinate largului public în siguranță și cu încredere;
- să utilizeze produsele-program pentru căutarea, stocarea și organizarea informațiilor text, grafice, audio și video,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:


- atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
- curiozitate în explorarea mediilor virtuale;

21/48
- încredere în eficiența mijloacelor digitale utilizate;
- elemente de creativitate în elaborarea de conținuturi digitale;
- atitudine critică față de utilizarea mijloacelor digitale neomologate și/sau nelicențiate;
- respectarea regulilor eticii și securității digitale.

Clasa a VIII-a

Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate


1. Prelucrarea textelor

- Aplicarea operațiilor Aplicații de editare a textelor: Exerciții de:


specifice editării - structura ierarhică a documentelor - introducere și editare a textului;
textelor. de tip tex; - identificare a corpului de litere propus;
- Utilizarea - introducerea textelor de la tastatură; - formatare a textelor conform modelelor propuse;
instrumentelor de - importul textelor din alte surse. - creare a stilurilor pentru formatarea caracterelor;
corectare gramaticală a
textelor. Formatarea caracterelor: - precizare a atributelor de formatare a paragrafelor propuse;
- Crearea și prelucrarea - tehnoredactare; - formatare a paragrafelor conform modelelor propuse;
listelor. - font; - așezare a textului în pagină conform modelelor propuse;
- stil de afișare; - creare și ordonare a listelor numerotate sau marcate cu
- formatarea caracterelor; simboluri de evidențiere;
- stiluri de caractere*. - utilizare a instrumentelor de corectare;
- depistare automată a greșelilor în textele propuse.
Formatarea paragrafelor:
- paragraf;
- aliniere;
- indentare;
- spațiere;
- stiluri de paragraf*.
Așezarea în pagină:

22/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- formatare a paginilor;
- antet și subsol;
- secțiune;
- stil de caractere;
- șabloane de document*.
Liste:
- tipuri de marcare;
- tipuri de numerotare.
Instrumente de corectare:
- analizator lexical;
- analizator gramatical;
- tezaur;
- corectare manuală ;
- corectare automată.

- Crearea și editarea Tabele: Exerciții de:


tabelelor. - rând, coloană, celulă; - creare a tabelelor cu ajutorul sistemului de asistență, prin
- înserarea unei linii, coloane; inserare sau desenare;
- unirea celulelor; - modificare a structurii tabelelor propuse, sortare a datelor din
- divizarea celulelor; tabele;
- formatarea celulelor;
- șabloane de tabele*.

- Crearea și editarea Diagrame: Exerciții de:


diagramelor. - tip de diagramă; - creare și editare a diagramelor;
- foaie de date; - selectare a tipului de diagramă în funcție de specificul
- câmp de desenare a diagramei; datelor de afișat;

23/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- formatarea diagramei; - formatare a diagramelor conform modelului propus.
- șabloane de diagrame*. Studii de caz:
- Domeniile de utilizare a fiecărui tip de diagramă: circulară,
cu bare, cu coloane, liniară, grafic.
- Utilizarea diagramelor în manualele școlare.

- Inserarea obiectelor. Obiecte: Exerciții de:


- Utilizarea - imagini desenate; - inserare a imaginilor desenate și a celor pre-desenate;
instrumentelor de - imagini pre-desenate; - inserare și editare a formulelor;
grafică orientată pe - formule; - inserare a secvențelor sonore;
obiecte.
- fișiere audio; - inserare a secvențelor video;
- fișiere video. - inserare a obiectelor grafice.
Metode de inserare a obiectelor: Studii de caz:
- prin memoria tampon: - Imaginile desenate și imaginile pre-desenate.
- prin apelul altor aplicații; - Imagini în grafica orientată pe obiecte și grafica orientată pe
- din fișierele externe. puncte.
- Proprietățile obiectelor inserate ca simboluri de text și ca
entități inserate deasupra textului.

- Utilizarea Formatarea imaginilor. Exerciții de:


instrumentelor de Stabilirea: - inserare și formatare a imaginilor pre-desenate;
formatare a imaginilor - inserare și formatare a desenelor create de utilizator;
din componența - culorii, luminozității și contrastului;
- poziției în document; - copiere și redimensionare a imaginilor;
documentelor.
- dimensiunilor; - formatare a imaginilor conform modelului propus.
- modului de aranjare a textului în
jurul imaginii;
- chenarelor și umbrelor.

24/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- Utilizarea Corespondența combinată*: Exerciții de:
instrumentelor de creare - documentul principal; - creare a documentului principal;
și de distribuire a - sursă de date; - creare a surselor de date;
corespondenței
- generarea corespondenței - generarea corespondenței combinate.
combinate.
combinate.

2. Algoritmi și executanți

- Utilizarea metodelor de Noțiune de algoritm. Exerciții de:


algoritmizare pentru Algoritmi și executanți: - descriere a acțiunilor pe care le va efectua executantul în
soluționarea procesul execuției algoritmilor propuși;
problemelor frecvent - algoritm;
- elaborare a algoritmilor pentru deplasarea executantului
întâlnite în activitatea - executant;
dintr-o poziție în alta;
cotidiană. - comandă manuală;
- depistare a erorilor sintactice, erorilor logice și a erorilor de
- Descrierea și utilizarea - comandă prin program; funcționare;
repertoriului de - program; - elaborare a algoritmilor pentru desenarea figurilor;
instrucțiuni ale - limbaj de programare.
executantului. - elaborare a algoritmilor de către elevi și testate cu ajutorul
- Elaborarea algoritmilor executanților;
pentru executant. - explicarea modului de execuție a algoritmilor.
Produse:
- Algoritmi de desenare a figurilor geometrice.
- Algoritmi de deplasare în medii cu obstacole.

- Utilizarea metodelor de Metode de reprezentare a algoritmilor: Exerciții de:


reprezentare a - limbaj uman; - reprezentare a algoritmilor prin diferite metode;
algoritmilor. - limbaje algoritmice; - observare și înțelegere a legăturii între modul de
- scheme logice. reprezentare a algoritmului și repertoriul de instrucțiuni al
executantului;
- transcriere a algoritmilor formulați în limbaj convențional în

25/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
reprezentări formalizate.
Produse:
- Algoritmi din cursul de matematică: clasificarea
triunghiurilor în funcție de laturi / în funcție de unghiuri,
rezolvarea ecuațiilor liniare / pătratice, reprezentați prin
scheme logice / limbaje algoritmice.

- Utilizarea metodei Subalgoritmi: Exerciții de:


rafinării succesive. - subprogram; - explicare a modului de execuție a apelurilor de subalgoritmi;
- program principal; - identificare a problemelor soluționarea cărora necesită
- procedură; utilizarea subalgoritmilor;
- apel de procedură; - elaborare și de apel a subalgoritmilor pentru executanți;
- rafinare succesivă. - observare și înțelegere a legăturilor informaționale și de
control între algoritm și subalgoritmii apelați;
- desenare a figurilor cu utilizarea subalgoritmilor.
Produse:
- Algoritmi de desenare a figurilor cu utilizarea
subalgoritmilor.

- Definirea formatului Instrucțiunile limbajului algoritmic. Exerciții de:


general și utilizarea Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor. Ciclu cu - explicare a modului de execuție a instrucțiunii de ciclu;
instrucțiunilor de ciclu. condiție: - elaborare a algoritmilor repetitivi;
- Elaborarea algoritmilor - condiție; - reprezentare intuitivă (prin desen) a procesului de execuție a
utilizând instrucțiunile algoritmilor repetitivi cu conexiune inversă;
de ciclu. - ciclu cu condiție;
- algoritm cu conexiune inversă; - identificare a programelor soluționarea cărora necesită
eroare de execuție. utilizarea algoritmilor.

- Elaborarea algoritmilor Algoritm cu ramificări. Exerciții de:


utilizând instrucțiunea

26/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
de ramificare. Instrucțiunea de ramificare: - explicare a modului de execuție a instrucțiunii de ramificare;
- condiție; - desenare a schemei logice a instrucțiunii de ramificare;
- ramificator. - elaborare a algoritmilor cu ramificări;
- identificare a problemelor soluționarea cărora necesită
utilizarea algoritmilor cu ramificări;
- reprezentare intuitivă (prin desen) a procesului de execuție a
algoritmilor cu ramificări.

- Analiza proprietăților Generalități despre algoritmi. Exerciții de:


fundamentale ale Proprietățile algoritmilor: - identificare a proprietăților algoritmilor pe baza exemplelor
algoritmilor. propuse;
- univocitate;
- observare și înțelegere a legăturilor între proprietățile
- universalitatea;
algoritmului și modul de execuție pe calculator.
- finitudinea;
- producerea rezultatului preconizat.
Noțiunea de gândire algoritmică.
Algoritmul de funcționare a calculatorului.
- Identificarea structurii Clasificarea algoritmilor după: Exerciții de:
algoritmilor (liniari, cu - modul de reprezentare; - clasificare a algoritmilor conform criteriului de structură;
ramificări, ciclici). - proprietăți; - estimare a criteriilor de calitate pentru algoritmii propuși.
- structură.
3-A. Editarea imaginilor
- Identificarea Noțiunile de bază: Exerciții de:
elementelor unei - pixel; - identificare a elementelor imaginii cu rastru;
imagini cu rastru. - rastru; - deschidere / închidere a unui fișier grafic cu rastru;
- Gestionarea fișierelor - imagine cu rastru; - modificare a scalei de vizualizare a imaginii cu rastru (până
grafice. la pixeli distincți);
- rezoluție;

27/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- Importul fișierelor - dimensiuni; - modificare a dimensiunilor / rezoluției imaginii cu rastru;
grafice. - model de culoare. - decupare a fragmentelor imaginii cu rastru;
- Exportul fișierelor - modificare a formatului grafic;
Spațiu de lucru al editorului grafic:
grafice. - modificare a modelului de culoare;
- panouri;
- Transformarea - selectare a instrumentului necesar din barele de instrumente;
geometrică a fișierelor - meniuri;
grafice. - instrumente; - activare / dezactivare panouri, rigle, riglete, ghidaje;
- Modificarea modelului - rigle; riglete; ghidaje; - personalizare a spațului de lucru;
de culoare al fișierelor - personalizarea spațiului de lucru. - creare a unei imagini noi în spațiul de lucru al editorului
grafice. grafic: dimensiuni, rezoluție, model de culoare;
Crearea imaginii cu rastru:
- Transformarea artistică - selectare a formatului grafic pentru imaginea curentă;
- setări geometrice: dimensiuni,
a fișierelor grafice. - importare a unei imagini cu rastru cu ajutorul memoriei
rezoluție;
bufer;
- setări coloristice: model culoare;
- importare a unui fișier grafic extern;
- formate grafice: BMP, JPEG, TIFF,
- importare a fișierelor din camera fotodigitală / smartphone;
PNG, PDF.
- scanare a fișierelor grafice;
Importul imaginii cu rastru:
- desenare / redesenare a elementelor imaginii utilizând
- importul direct / memorie buffer; instrumentele: peniță, pensulă, colorare fundal, figuri
- import fișier; geometrice;
- import dispozitiv: cameră foto, - selectare a proprietăților peniței, pensulei, figurilor
scanner. geometrice;
Instrumente pentru desen: - selectare a măștilor de formă: patrulater, elipsă, arbitrară;
- penița; - decupare a fragmentelor imaginii utilizând operația de
- pensula; forfecare;
- fundal; - selectare a culorii cu ajutorul instrumentului pipeta;
- figuri / primitive grafice. - radierea unor fragmente ale imaginii cu ajutorul
instrumentului radieră;
Gestionarea proprietăților instrumentelor de desen.
- setare a proprietăților instrumentului radieră;
Instrumente pentru selecție și editare:

28/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- selector; - decupare a unor fragmente ale imaginii cu ajutorul
- măști; instrumentului cuțit;
- foarfece; - setare a proprietăților instrumentului cuțit;
- pipetă; - inserare a textului în imaginea cu rastru;
- radieră; - editare a textului inserat în imagine;
- cuțit. - formatare a textului inserat în imagine;
- spațiere a simbolurilor;
Prelucrarea textului:
- formatare a paragrafelor;
- instrumente de scriere;
- adăugare contur la elementele selectate ale imaginii;
- editarea textului;
- reglare nivel transparență a fragmentelor de imagine
- formatarea caracterelor;
selectate;
- spațierea;
- reglare nivel umbrire a fragmentelor de imagine selectate;
- formatarea paragrafelor.
- aplicare directă asupra imaginii a efectelor artistice
Alte instrumente: accesibile (mozaic, sticlă udă, cristalizare, textură,
- setare contur; estompare).
- setare transparență; Studii de caz:
- setare umbre; - Evoluția editoarelor grafice în distribuție liberă.
- aplicare efecte standard. - Evoluția editoarelor grafice comerciale.
Proiecte:
- Postere tematice.
- Colecției digitale de semne rutiere.

3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare

- Recunoașterea părților Conceptul de acțiune. Exerciții de:


componente ale unui Noțiunea de instrucțiune. - introducere și extragere a datelor;
program. - clasificare a instrucțiunilor limbajului de nivel înalt;
- Selectarea Afișarea informației alfanumerice.
- transcriere a expresiilor din notația matematică în limbaje de

29/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
instrucțiunilor în funcție Citirea datelor de la tastatură. programare de nivel înalt și invers;
de specificul - evaluare a expresiilor limbajului de programare de nivel
algoritmilor de Expresii.
înalt;
implementat. Evaluarea expresiilor. - clasificare a expresiilor în funcție de tipul lor;
- Introducerea și Tipul expresiilor. - explicare a modului de execuție a instrucțiunilor: apel de
extragerea datelor. procedură, atribuire, dacă, caz, pentru, cât, repetă;
- Translarea algoritmilor Instrucțiuni:
- apel de procedură; - determinare a compatibilității componentelor instrucțiunilor
elaborați în programe. din punct de vedere al atribuirii;
- efect nul;
- translare a algoritmilor elaborați în mediu de programare de
- compusă; nivel înalt;
- de atribuire; - testare a programelor și analiză a rezultatelor.
- dacă;
Elaborarea și implementarea algoritmilor de:
- caz;
- calcul aritmetic;
- pentru;
- verificare a corectitudinii datelor introduse;
- cât;
- tabelare a valorilor funcțiilor propuse;
- repetă.
- conversie a cifrelor romane în zecimale;
- calcul a sumelor și a produselor;
- calcul a termenilor progresiilor aritmetice și geometrice;
- codificare ;i decodificare a textelor.
Produse:
- exerciții rezolvate;
- programe depanate.

* Opțional.

La finele clasei a VIII-a elevul poate:


- să creeze și să prelucreze documente de tip text;
- să verifice corectitudinea gramaticală a documentelor de tip text;

30/48
- să insereze obiecte în documentele de tip text;
- să elaboreze și să depaneze în medii didactice algoritmi de comandă cu executanții,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:


- atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
- elemente de creativitate în elaborarea documentelor de tip text;
- percepția științifică a algoritmilor, executanților și a limbajelor algoritmice;
- elemente de creativitate în algoritmizarea problemelor;
- inițiativă și perseverență în elaborarea și implementarea algoritmilor;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în crearea și difuzarea documentelor de tip text.

Clasa a IX-a

Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate


1. Calcul tabelar

- Identificarea Păstrarea informației în foile de calcul. Elementele Exerciții de:


elementelor unei foi de unei foi de calcul: - identificare a elementelor unei foi de calcul din lista
calcul. - celulă; propusă;
- Definirea tipurilor de - adresă/referință de celulă; - identificare a adresei unei celule dintr-o listă propusă;
date și introducerea - valori și formule; - modificare a dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran;
valorilor în foile de
- calcul tabelar; - modificare a barei de instrumente;
calcul.
- formatare; - creare a foilor de calcul și selectare a elementelor propuse;
- Crearea în foile de
calcul a seriilor de - formate de coloană, rând, celulă. - precizare a tipului de date a valorilor propuse;
valori. Introducerea, editarea și formatarea datelor în foile - introducere în foile de calcul a textelor, numerelor, datelor
de calcul: calendaristice și mărcilor de timp;
- tipuri de date; - copiere, mutare a unui domeniu de date din foaia de calcul;
- introducerea valorilor; - explicare a operațiilor de editare în foile de calcul;
- introducerea formulelor; - editare a datelor în foile de calcul;
- operații de editare; - precizare a rezultatelor operațiilor de formatare propuse;

31/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- operații de formatare. - formatare a datelor în foile de calcul;
- creare a unei serii de date după modelul propus;
- creare a seriilor de numere de către elevi, fiind dat primul
număr, pasul și numărul final.

- Identificarea Formule și calcule: Exerciții de:


operatorilor și - operatori; - clasificare a operatorilor;
operanzilor. - operanzi; - clasificare a operanzilor;
- Utilizarea operatorilor - adrese relative; - clasificare a adreselor;
și operanzilor la
- adrese absolute; - precizare a rezultatelor furnizate de operatorii propuși;
prelucrarea datelor.
- nume de celule; - precizare a categoriei operanzilor propuși;
- domenii de celule. - precizare a entităților specificate prin referințele propuse;
- identificare a operatorilor și operanzilor din lista propusă.

- Utilizarea formulelor Formule și utilizarea lor. Exerciții de:


pentru efectuarea Conversia tipurilor de date. - explicare a algoritmilor de introducere a unei formule;
calculelor necesare la - precizare a rezultatelor evaluării formulelor propuse;
prelucrarea datelor. Copierea formulelor.
- explicare a modului de conversie a valorilor în procesul de
Noțiuni de bază: evaluare a formulelor;
- formulă; - utilizare corectă a ordinii operațiilor în construirea anumitor
- conversia tipurilor de date; formule;
- precedente de celulă; - copiere a formulelor;
- dependente de celulă. - recunoaștere a erorilor standard asociate formulelor;
- efectuare a calculelor conform modelului propus;
- utilizare a referințelor în construirea formulelor;
- compunere a formulelor pentru efectuarea calculelor.

- Utilizarea funcțiilor Funcții: Exerciții de:

32/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
predefinite pentru - categorii de funcții; - clasificare a funcțiilor pe categorii;
rezolvarea problemelor - argument; - utilizare a funcțiilor pentru prelucrarea informațiilor din
din matematică, fizică, foile de calcul;
- valoare returnată.
prelucrarea textelor.
- determinare a tipului de funcții care poate fi aplicat asupra
datelor după modelul propus.

- Identificarea Diagrame. Exerciții de:


elementelor unei Elementele unei diagrame: - selectare și evidențiere a elementelor din care sunt compuse
diagrame. diagramele;
- indicator de date;
- Stabilirea legăturii între - explicare a modului de reprezentare a datelor din tabel prin
datele selectate și - serie de date;
diagrame;
elementele diagramei - categorie de date;
- desenare a diagramelor ce corespund datelor selectate;
respective. - axa categoriilor;
- copiere a diagramelor.
- Utilizarea diagramelor - axa valorilor;
pentru prezentarea - titlu;
datelor. - legendă.

- Selectarea tipului de Crearea și editarea diagramelor: Exerciții de:


diagramă în funcție de - tip de diagramă; - clasificare a diagramelor propuse;
specificul datelor - diagramă bidimensională; - creare și editare a diagramelor propuse;
reprezentate.
- diagramă tridimensională; - modificare a tipului de diagramă;
- Crearea și modificarea
- grafic; - modificare a suprafeței diagramei;
diagramelor.
- obiect; - modificare a titlului, axelor de coordonate și a legendei;
- încapsularea obiectelor; - modificare a unei serii de date;
- ierarhia obiectelor; - adăugarea datelor într-o diagramă.
- tehnici de editare.

- Utilizarea graficelor Construirea graficelor: Exerciții de:


pentru prezentări mai - grafic; - clasificare a graficelor propuse;

33/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
sugestive a datelor - diagramă XY. - interpretare a datelor numerice din graficele propuse;
numerice. - creare și editare a graficelor.

- Utilizarea hărților și a Hărți și obiecte grafice*: Exerciții de:


obiectelor grafice pentru - hartă; - utilizare a hărților propuse;
prezentări mai sugestive - obiecte grafice; - inserare a hărților propuse;
a datelor numerice.
- instrumente de desenare. - creare și editare a hărților;
- inserare a obiectelor grafice propuse;
- creare și editare a obiectelor grafice.

- Utilizarea bazelor de Baze de date în formă de liste. Exerciții de:


date în formă de liste Noțiuni elementare de baze de date: - reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii listelor
pentru organizarea propuse;
informațiilor personale. - date elementare;
- creare a listelor;
- Utilizarea operațiilor - date compuse;
- creare și modificare a listelor;
destinate gestionării - bază de date;
- diferențiere a termenilor: bază de date, listă, câmp, numele
listelor. - listă de date;
câmpului, înregistrare;
- înregistrare;
- explicare a operațiilor destinate gestiunii listelor;
- câmp;
- gestionare a listelor cu ajutorul formularului pentru date;
- formular de date.
- totalizare a datelor numerice.
Gestionarea listelor:
- inserarea înregistrărilor;
- eliminarea înregistrărilor;
- căutarea înregistrărilor;
- editarea înregistrărilor.

- Stabilirea ordinii de Sortarea înregistrărilor: Exerciții de:


sortare a înregistrărilor. - sortare; - sortare a înregistrărilor din listele propuse sau create de
- Utilizarea operațiilor de elevi;

34/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
selectare a - cheie de sortare; - explicare a operației de selectare a înregistrărilor;
înregistrărilor și - ordine de sortare; - selectare a înregistrărilor cu ajutorul condițiilor simple și a
identificarea condițiilor condițiilor complexe;
- ordine ascendentă;
complexe de selectare.
- ordine descendentă. - explicare a operațiilor de rezumare a datelor;
- Crearea listelor în foile
- creare a unei baze de date după modelul propus sau create de
de calcul. Selectarea înregistrărilor:
elevi.
- selectarea înregistrărilor;
- filtrarea înregistrărilor;
- condiții de selectare;
- copierea înregistrărilor selectate.

2. Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare

- Identificarea metodelor Medii grafic-interactive de programare: Exerciții de:


adecvate de utilizare a - clasificarea mediilor grafic- - clasificare a mediilor grafic-interactive de programare;
interfețelor grafice ale interactive de programare; - explicare a modului de utilizare a interfețelor mediilor
mediilor grafic- - interfețele mediilor grafic- grafic-interactive de programare;
interactive de interactive de programare; - explicare a modului de organizarea activităților în mediile
programare.
- proiecte; grafic-interactive de programare;
- Utilizarea interfețelor
- gestionarea proiectelor. - creare și gestionare a proiectelor.
mediilor grafic-
interactive de
programare.
- Crearea și gestionarea
proiectelor în mediile
grafic-interactive de
programare.

- Aplicarea conceptului Obiecte și medii de lucru: Exerciții de:


de obiect. - conceptele de dată; - explicare a conceptului de obiect;
- Crearea, distrugerea,

35/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
modificarea - conceptul de acțiune; - creare a obiectelor;
proprietăților obiectelor. - programarea imperativă; - distrugere a obiectelor;
- conceptul de obiect; - setare a proprietăților inițiale ale obiectelor;
- programarea orientată pe obiecte; - modificare a proprietăților obiectelor;
- proprietăți ale obiectelor; - creare și gestionare a bibliotecilor de obiecte;
- metode ale obiectelor; - configurare a mediilor de lucru pentru executanți.
- scenarii;
- biblioteci de obiecte;
- medii de lucru pentru obiecte;
- obiectele în rol de executanți.

- Utilizarea proprietăților- Proprietățile-tip ale obiectelor din mediile grafic- Exerciții de:
tip ale obiectelor interactive de programare: - identificare a obiectelor din componența unui mediu grafic-
frecvent întâlnite în - coordonatele; interactive de programare;
mediile grafic- - orientarea în spațiu; - enumerare a proprietăților-tip ale obiectelor frecvent
interactive de utilizate în mediile grafic-interactive de programare;
- dimensiunile;
programare.
- aspectul exterior (costumul); - setare și modificare manuală a proprietăților-tip ale
- sunetele pe care le poate produce. obiectelor frecvent utilizate în mediile grafic-interactive de
programare.
Studiu de caz:
- Analiza comparată a seturilor de proprietăți ale obiectelor
din componența mediilor grafic-interactive de programare.

- Utilizarea comenzilor- Comenzile-tip ale obiectelor din mediile grafic- Exerciții de:
tip ale obiectelor interactive de programare: - identificare a comenzilor din repertoriul obiectelor din
frecvent întâlnite în - de mișcare; componența unui mediu grafic-interactive de programare;
mediile grafic- - de rotire; - precizare a rezultatelor execuției comenzilor-tip din
interactive de repertoriul obiectelor (executanților) din mediile grafic-
- de schimbare a dimensiunilor;
programare.

36/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- de schimbare a aspectului; interactive de programare;
- de apariție în scenă; - executare manuală a comenzilor din repertoriul obiectelor
- de dispariție din scenă; din componența unui mediu grafic-interactiv de programare.
- de producere a unui anumit sunet; Studiu de caz:
- de desenare; - Analiza comparată a repertoriilor de comenzi ale obiectelor
- de a așteptare a unui anumit din componența mediilor grafic-interactive de programare.
eveniment;
- de trimitere a unui mesaj;
- de recepționare a unui mesaj.

- Implementarea Programarea algoritmilor liniari, ciclici și cu Exerciții de:


algoritmilor liniari, ramificări. Instrucțiuni de control: - explicare a destinației fiecărei instrucțiuni de control;
ciclici și cu ramificări în - de ramificare; - utilizare a instrucțiunilor de control pentru implementarea
mediile grafic- - ciclu cu precondiție; algoritmilor liniari, ciclici, cu ramificări;
interactive de
- ciclu cu postcondiție; - elaborare și implementare a algoritmilor de desenare a
programare.
- ciclu infinit; figurilor (cercuri, ovale, triunghiuri, dreptunghiuri etc.).
- de așteptare a unui anumit Produse:
eveniment; - algoritmii de desenare a seriilor de figuri (cercuri, ovale,
- de așteptare a răspunsului la un triunghiuri, dreptunghiuri etc.) cu dimensiuni și poziții fixe /
anumit mesaj; variabile, implementați într-un mediu grafic-interactiv de
programare;
- de reacționare la un anumit mesaj.
- algoritmii de deplasare a executanților conform unor rute
prestabilite, implementați într-un mediu grafic-interactiv de
programare.

- Implementarea Programarea subalgoritmilor*: Exerciții de:


subalgoritmilor în - program principal; - elaborare și implementare în mediile grafic-interactive de
mediile grafic- - subprogram; programare a subalgoritmilor pentru desenarea figurilor
interactive de geometrice frecvent întâlnite (cercuri, ovale, triunghiuri,
- programul apelant;

37/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
programare. - programul apelat; dreptunghiuri etc.);
- definirea subalgoritmilor; - elaborare și implementare în mediile grafic-interactive de
- apelul subalgoritmilor; programare a algoritmilor de desenare a seriilor de figuri cu
dimensiuni variabile, bazate pe apeluri de subalgoritmi.
- parametrii formali și parametrii
actuali ai subalgoritmilor; Studiu de caz:
- Analiza comparată a volumului de muncă și a complexității
algoritmilor implementați cu și fără utilizarea
subalgoritmilor.

- Implementarea Programarea algoritmilor paraleli*: Exerciții de:


algoritmilor paraleli în - algoritmi seriali; - explicare a noțiunii de algoritm serial;
mediile grafic- - algoritmi paraleli; - implementare a algoritmilor seriali;
interactive de
- sincronizarea algoritmilor paraleli; - explicare a noțiunii de algoritm paralel;
programare.
- metodele de sincronizare a - explicare a noțiunii de sincronizare a algoritmilor paraleli;
algoritmilor paraleli; - explicare a metodelor de sincronizare a algoritmilor paraleli;
- sincronizarea prin evenimente; - implementare a algoritmilor paraleli.
- sincronizarea prin schimbul de
Produse:
mesaje.
- algoritmii seriali (secvențe animate, jocuri didactice etc.),
implementați în mediile grafic-interactive de programare.
- algoritmii paraleli (secvențe animate, jocuri didactice etc.),
implementați în mediile grafic-interactive de programare.

- Organizarea activităților Organizarea activităților de implementare a Exerciții de:


de implementare a algoritmilor*: - explicare a etapelor principale de elaborare a proiectelor;
algoritmilor în mediile - etapele de elaborare a unui proiect; - elaborare a planurilor de proiecte (tabelul obiectelor,
grafic-interactive de - planul proiectului; proprietăților și metodelor acestora, interacțiunile dintre
programare. obiecte);
- divizarea sarcinilor complexe în
sarcini mai simple; - formare a echipelor de proiecte, stabilirea de roluri și

38/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- formarea echipelor; repartizarea de sarcini;
- stabilirea rolurilor membrilor - elaborare, implementare și susținere de proiecte.
echipei; Proiecte:
- repartizarea sarcinilor între Scrierea de scenarii, elaborarea algoritmilor respectivi și
membrii echipei; implementarea acestora în grafic-interactive de programare:
- organizarea și monitorizarea - istorioare multimedia interactive;
proceselor de elaborare a
- modele interactive de dispozitive și instalații;
proiectelor;
- modele de interacțiune umană;
- susținerea proiectelor.
- modele ale fenomenelor din lumea înconjurătoare;
- filme animate de scurt metraj (istorioare, concerte solo și
concerte colective, publicitate socială, publicitate
comercială);
- prezentări animate multimedia;
- jocuri didactice interactive.

3-A. Prelucrări audio și video

Prelucrarea informației audio

- Cunoașterea și Sunetul ca fenomen fizic. Parametrii ce Exerciții de:


înțelegerea principiilor caracterizează percepția de către om a undelor - descriere a domeniilor de activitate umană în care se
fizice de propagare a sonore. utilizează informația audio;
undelor sonore - descriere și comparare a parametrilor undelor sonore din
- Cunoașterea și setarea perspectivă percepției lor de către ființele umane;
parametrilor principali - descriere și explicare a factorilor audio ce pot periclita
ai semnalelor audio. sănătatea ființelor umane.
Studii de caz:
- Percepția diverselor semnale sonore de către ființa umană.

39/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- Impactul modificării parametrilor semnalelor sonore asupra
percepției acestora de către ființa umană.

- Selectarea formatelor de Codificarea digitală a informației audio: Exerciții de:


bază ale fișierelor ce - frecvența de discretizare, - explicare a principiilor de codificare și decodificare a datelor
conțin informații audio - pasul de cuantificare a semnalului audio;
în funcție de destinația audio. - determinare a volumului datelor audio necomprimate
acestora. cunoscând parametrii de codificare;
- Utilizarea Compresia și decompresia datelor audio.
- determinare a formatului audio cunoscând extensiunile
echipamentelor și Redarea informației audio. Ratele de biți. denumirilor de fișiere;
programelor de
Programe de calculator și echipamente de codificare - de identificare și de explicare a parametrilor de bază și a
calculator destinate
și decodificare a datelor audio. caracteristicilor principale ale echipamentelor frecvent
înregistrării datelor
Formatele fișierelor ce conțin date audio: WAV, utilizate în colectarea, înregistrarea, prelucrarea și
audio.
FLAC, MP3, AIF. reproducerea secvențelor audio.
- Utilizarea
echipamentelor și Studii de caz:
programelor de - Analiza comparată a softurilor destinate prelucrărilor
calculator destinate digitale audio.
redării datelor audio. - Analiza comparată a echipamentelor destinate prelucrărilor
digitale audio.
- Analiza comparată a formatelor de fișiere audio.
Proiecte:
- Cercetarea modului în care variația frecvenței de discretizare
a semnalelor sonore influențează calitate de redare a
acestora.
- Cercetarea modului în care variația pasului de cuantificare a
semnalelor sonore influențează calitate de redare a acestora.
- Cercetarea modului în care compresia semnalelor sonore
influențează calitate de redare a acestora.

40/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- Utilizarea facilităților de Înregistrarea și redarea semnalelor sonore. Exerciții de:
bază ale editoarelor Vizualizarea semnalelor sonore. - utilizare a principalelor facilități ale unui editor digital
digitale audio. audio;
Utilizarea editoarelor Prelucrarea semnalelor sonore:
- - analiză comparată a înregistrărilor uneia și aceiași secvențe
digitale audio pentru - secvențierea și concatenarea sonore efectuate în formate audio diferite;
prelucrarea secvențelor fragmentelor audio;
- analiză a calității de redare a secvențelor audio în
sonore. - transformări de amplitudine dependență de parametrii de înregistrare și stocare;
- Crearea și prelucrarea (amplificare, mixare normalizare);
- conversie a formatelor fișierelor audio;
înregistrărilor audio. - modificarea tonului și a duratei de
- de transmitere a fișierelor audio prin diferite mijloace de
redare;
comunicații digitale.
- filtrarea semnalelor sonore;
- aplicarea efectelor. Proiecte:
- Elaborarea fundalului audio pentru evenimentele școlare.
- Analiza sunetului:
- Mixarea semnalelor audio ce provin de la mai multe surse pe
- analiza spectrală;
durata unui eveniment școlar.
- modificarea volumului.
- Elaborarea pistelor sonore pentru filmele video ale
Conversiile de formate audio. evenimentelor școlare.

Prelucrarea informației video

- Cunoașterea și Lumina ca fenomen fizic. Parametrii ce Exerciții de:


înțelegerea principiilor caracterizează percepția de către om a luminii. - descriere a domeniilor de activitate umană în care se
fizice de propagare a utilizează informația video;
luminii. - descriere și comparare a parametrilor undelor
- Cunoașterea și setarea electromagnetice din perspectivă percepției lor de către
parametrilor principali ființele umane;
ai semnalelor video. - descriere și explicare a factorilor video ce pot periclita
sănătatea ființelor umane.

Studii de caz:

41/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
- Percepția diverselor unde electromagnetice de către ființa
umană.
- Impactul modificării parametrilor undelor electromagnetice
asupra percepției acestora de către ființa umană.

- Selectarea formatelor de Codificarea digitală a informației video: Exerciții de:


bază ale fișierelor ce - frecvența de discretizare în timp, - explicare a principiilor de codificare și decodificare a datelor
conțin informații video - frecvența de discretizare în spațiu, video;
în funcție de destinația
- pasul de cuantificare a semnalului - determinare a volumului datelor video necomprimate
acestora.
video; cunoscând parametrii de codificare;
- Utilizarea
- puterea de rezoluție; - determinare a formatului video cunoscând extensiunile
echipamentelor și
programelor de - numărul de culori de bază. denumirilor de fișiere;
calculator destinate Compresia și decompresia datelor video. - de identificare și de explicare a parametrilor de bază și a
înregistrării datelor caracteristicilor principale ale echipamentelor frecvent
video. Redarea informației video. Ratele de biți. utilizate în colectarea, înregistrarea, prelucrarea și
- Utilizarea Programe de calculator și echipamente de codificare reproducerea secvențelor video.
echipamentelor și și decodificare a datelor video. Studii de caz:
programelor de Formatele fișierelor ce conțin date video: WMV, - Analiza comparată a softurilor destinate prelucrărilor
calculator destinate AVI, MPEG, M1V, ASF. digitale video.
redării datelor video.
- Analiza comparată a echipamentelor destinate prelucrărilor
digitale video.
- Analiza comparată a formatelor de fișiere video.

Proiecte:
- Cercetarea modului în care variația frecvenței de discretizare
a semnalelor video influențează calitate de redare a acestora.
- Cercetarea modului în care variația pasului de cuantificare a
semnalelor video influențează calitate de redare a acestora.
- Cercetarea modului în care compresia semnalelor video

42/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
influențează calitate de redare a acestora.

- Utilizarea facilităților de Înregistrarea și redarea secvențelor video. Exerciții de:


bază ale editoarelor Prelucrarea secvențelor video: - utilizare a principalelor facilități ale unui editor digital
digitale video. video;
- secvențierea și concatenarea
- Utilizarea editoarelor fragmentelor video; - analiză comparată a înregistrărilor uneia și aceiași secvențe
digitale video pentru efectuate în formate video diferite;
prelucrarea secvențelor - montarea fragmentelor video;
- analiză a calității de redare a secvențelor video în
sonore. - transformări temporale;
dependență de parametrii de înregistrare și stocare;
- Crearea și prelucrarea - asocierea pistei sonore;
- conversie a formatelor fișierelor video;
înregistrărilor video. - modificarea duratei de redare;
- de transmitere a fișierelor video prin diferite mijloace de
- filtrarea semnalelor video; comunicații digitale.
- aplicarea efectelor.
Proiecte:
- subtitrarea secvențelor video;
- Elaborarea fundalului video pentru evenimentele școlare.
- conversia formatelor.
- Mixarea semnalelor video ce provin de la mai multe surse pe
durata unui eveniment școlar.
- Montarea filmărilor evenimentelor școlare.
3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare
Modulul este descris în tabelul pentru clasa a VIII-a.
3-C. Prelucrarea datelor structurate în medii textuale de programare
Acest modul poate fi ales doar de elevii ce în clasa a VIII-a au studiat modulul opțional „3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de
programare”
- Identificarea Tipuri de date tablou unidimensional: Exerciții de:
situațiilor de  definirea tipurilor de date tablou - determinare a tipului indicilor și tipului
problemă ce unidimensional; componentelor în funcție de declarațiile propuse;
necesită  declararea variabilelor de tip - precizare a operațiilor care pot fi efectuate cu
utilizarea tablou unidimensional; componentele tablourilor;
tablourilor.  tipul indicilor și tipul - sortare a componentelor tablourilor

43/48
Unități de competențe Unități de conținuturi Activități și produse școlare recomandate
componentelor tablourilor unidimensionale;
- Implementar
unidimensionale; - explicare a proprietăților tipului de date șir de
ea
algoritmilor  citirea/afișarea/prelucrarea caractere;
componentelor tablourilor - precizare a mulțimii de valori și mulțimii de
de prelucrare
a datelor unidimensionale; operații ale tipului de date șir de caractere;
 sortarea componentelor tablourilor - prelucrare a șirurilor de caractere (ștergerea,
structurate în
tablouri. unidimensionale. substituirea, inserarea, sortarea caracterelor).

- Implementar Tipuri de date șir de caractere. Elaborarea și implementarea algoritmilor de:


ea - definirea tipurilor de date șir de - prelucrare a elementelor tablourilor unidimensionale;
algoritmilor caractere; - selectare a anumitor elemente ale tablourilor
de sortare a - declararea variabilelor de tip șir de unidimensionale;
datelor. caractere; - sortare a elementelor tablourilor unidimensionale;
- Implementar - funcții standard de operare cu - sortare prin selecție;
ea șiruri de caractere; - căutare în șiruri ordonate;
algoritmilor - proceduri standard de operare cu - reordonare a cifrelor în număr;
de prelucrare șiruri de caractere.
a șirurilor de - extragere a unei secvențe de cifre din număr;
caractere. - separare a prefixului/ sufixului din număr și/sau șir de
caractere;
- prelucrare a șirurilor de caractere;
- analiză a textelor;
- modificare a textelor.
Produse:
- exerciții rezolvate;
- programe depanate.
* Opțional.

La finele clasei a IX-a elevul poate:


- să utilizeze mijloacele de calcul tabelar pentru prelucrarea datelor numerice, frecvent întâlnite în activitatea cotidiană;

44/48
- să creeze și să prelucreze documente de tip registru de calcul;
- să creeze și să utilizeze baze de date în formă de liste pentru organizarea și păstrarea informațiilor;
- să insereze obiecte în documentele de tip registru de calcul;
- să elaboreze și să depaneze în medii grafic-interactive de programare algoritmi de comandă cu executanții în baza informațiilor colectate din
mediile de lucru a acestora,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:


- atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
- elemente de creativitate în elaborarea documentelor de tip registru de calcul;
- percepția științifică a metodelor de implementare a algoritmilor în medii grafic-interactive de programare;
- elemente de creativitate în algoritmizarea problemelor;
- inițiativă și perseverență în elaborarea și implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în crearea și difuzarea documentelor de tip registru de calcul;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în elaborarea ;i implementarea algoritmilor ]n medii grafic-interactive de
programare.

45/48
V. REPERE METODOLOGICE DE PREDARE–
ÎNVĂȚARE-EVALUARE
Metodologiile de predare-învățare a Informaticii se întemeiază pe următoarele principii:
- îmbinarea proceselor de predare-învățare a cunoștințelor teoretice cu activitățile practice la
calculator;
- adaptarea cunoștințelor predate la vârsta elevilor și pre-achizițiile digitale ale acestora;
- interdisciplinarității;
- adecvarea metodelor de predare-învățare la specificul instruirii asistate de calculator;
- echilibrarea încărcăturii informaționale și asigurarea continuității între clase prin eșalonarea
materialului teoretic în funcție de particularitățile de vârstă ale elevului și în concordanță cu
caracteristicile tehnice ale programelor de instruire asistată de calculator, programelor de
aplicații și programelor de sistem ale calculatorului;
- diferențierea și individualizarea predării-învățării;
- formarea capacităților de avansare în însușirea echipamentelor și produselor-program
necunoscute și în aplicarea tehnologiilor informaționale moderne.

Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învățarea Informaticii sunt:


- Utilizarea metodelor active, centrate pe elev prin valorificarea oportunităților oferite de
mijloacele instruirii asistate de calculator.
- Combinarea judicioasă a instruirii teoretice cu lucrul individual la calculator.
- Antrenarea sistematică în scopul dezvoltării competențelor specifice disciplinei.

Curriculumul gimnazial la disciplina Informatica servește ca bază pentru proiectarea și organizarea


procesului instructiv ce are drept scop formarea și performarea competențelor specifice ale
disciplinei. O astfel de abordare prevede orientarea demersului didactic la Informatică spre
formarea capacităților elevilor de a se integra în societatea informațională.

Fiind un ansamblu de capacități, cunoștințe și abilități, competența poate fi realizată doar prin
dezvoltarea integrată a aspectelor sale dominante:
- aspectul cognitiv, care vizează utilizarea teoriilor și a noțiunilor din Informatică;
- aspectul funcțional, care reprezintă capacitățile persoanei de a activa într-un anumit
domeniuprofesional, educațional, social, utilizând mijloacele digitale;
- aspectul etic, care vizează valorile personale și sociale.

În asimilarea informației comunicate sunt implicate procesele psihice de percepție, memorare și


operații de gândire. Prin urmare, pentru elaborarea sarcinilor didactice se va utiliza în special
taxonomiile Bloom-Anderson și Bloom-Krathwohl, orientate spre atingerea de către persoana
instruită a nivelului intelectual, determinat de standarde.

Pentru asimilarea de către elevi a cunoștințelor se recomandă utilizarea metodelor: SINELG,


interviu, lectura ghidată, exerciții practice la calculator, probleme destinate dezvoltării gândirii
algoritmice.

Aspectul de expertiză al competenței are rolul de dezvoltare a capacităților intelectuale și


psihomotorii ale elevilor. Pentru dezvoltarea competențelor funcțional-acționare pot fi folosite
taxonomiile Dave și Simpson.
Metodele recomandate la disciplina Informatica sunt: expunerea de material teoretic, lucrul la
calculator, individual și/sau sub conducerea cadrului didactic, exercițiul, rezolvarea de probleme,
lucrarea practică, lucrarea de laborator, studiile de caz, elaborarea de proiecte individuale și/sau în
grup. O atenție deosebită se va acorda elaborării de către elevi a proiectelor cu caracter trans- și
inter-disciplinar, asigurând-se astfel implementarea în demersurile didactice a abordărilor STEM și
STEAM1.

În procesul de formare, aprofundare și consolidare a atitudinilor și valorilor se va utiliza taxonomia


lui Krathwohl.

Axarea procesului de învățare-predare-evaluare pe competențe generează o structură continuă a


evaluării, realizată prin evaluări formative și evaluări sumative (finale).

În baza activităților de evaluare se obține motivarea elevilor și recepționarea unui feed-back


continuu, care permite corectarea operativă a procesului de învățare; stimularea autoevaluării și
evaluării reciproce; evidențierea succeselor; implementarea evaluării selective sau individuale.

Un element inovativ al evaluării este posibilitatea de utilizare a resurselor educaționale digitale


pentru testările asistate de calculator, atât local cât și on-line.

În acest context, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă a


competențelor la elevi reflectate în standardele educaționale.

Sarcinile de evaluare formativă urmează să fie separate pe grade de dificultate, pentru a permite o
individualizare a evaluării și o motivare suplimentară a elevilor evaluați. Elaborarea itemilor pentru
evaluare va fi realizată în contextul taxonomiilor corespunzătoare.

Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, metode
interactive: studii de caz, lucrări practice, proiecte, testări interactive asistate de calculator.

Activitățile practice vor fi realizate eficient de către elevi în cazul în care aceștia vor fi informați de
către profesor referitor la: tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare),
condițiile de realizare a activității.

Realizarea evaluării continue permite o apreciere obiectivă a cunoștințelor și competențelor elevilor,


precum și a progreselor înregistrate de aceștia.

Evaluarea sumativă se va realiza la sfârșitul fiecărui modul, semestru și an școlar. În calitate de


elemente componente ale instrumentelor de evaluare se recomandă utilizarea itemilor de tip
problemă pentru rezolvare la calculator, a testelor asistate de calculator și a produselor digitale
elaborate de către elev.

BIBLIOGRAFIE
1. Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 432 din 29 mai 2017.

1
STEAM este un acronim provenit de la cuvintele englezești: Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică).

47/48
2. Curriculumul de bază. Sistem de competențe pentru învățământul general. Aprobat la ședința
Consiliului National pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova, proces-verbal nr. 1939 din 28 decembrie 2018.

3. Standarde de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. Aprobate
prin ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 7 septembrie 2015.

4. Curriculumul actualizat la disciplina școlară “Informatica”, învățământ gimnazial. Aprobat prin


ordinul Ministerului Educației nr. 936 din 28 august 2014 cu statut de document destinat
desfășurării experimentului pedagogic.

5. Evaluarea Curriculumului Educațional. Aria curriculară: Matematică și științe (studii


curriculare)/ Ion Achiri, Nina Bîrnaz, Victor Ciuvaga [et. al.]; coord.: Vladimir Guțu.
Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF Moldova. – Chișinău: CEP USM, 2018.

6. Lupu Ilie, Gremalschi Anatol, Prisacaru Angela. Dezvoltarea curriculară în informatică / Acta et
commentationes. Științe ale Educației, nr. 1(12), 2018.

7. Gremalschi Anatol, Prisacaru Angela. Formarea și dezvoltarea culturii informaționale și a


gândirii algoritmice în învățământul general / Didactica Pro., nr. 4-5 (110-111), 2018.

8. Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela. Modernizarea curriculumul liceal la Informatică / Acta et


commentationes. Științe ale Educației, nr. 2 (9), 2016.

9. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
economic and social committee and the Committee of the regions on The Digital Education
Action Plan. Brussels, 17.1.2018. COM(2018) 22 final.

10. Informatics Education in Europe: Are We All In The Same Boat? ACM ISBN: #978-1-4503-
5361-8.

11. Sue Sentance, Erik Barendsen, Carsten Schulte. Computer Science Education / Perspectives on
Teaching and Learning in School. Bloomsbury Academic, 2018.

48/48

S-ar putea să vă placă și