Sunteți pe pagina 1din 4

ŞcoalaGimnazialăSpecială – Centru de ResurseşiDocumentarePrivindEducaţiaIncluzivă/Integrată

Cluj – Napoca
Str. Bucureşti, nr. 32, 400148
e-mail: crdeiicluj@yahoo.com

Procedura de organizareșidesfășurare a activitățilordidactice a


profesoriloritineranți/de sprijinînșcolileintegratoareîn contextulpandemiei

1. Măsuri cu caracter general

1.1. Activităţile desfăşurate de către profesori itineranți/ de sprijin în parteneriat cu


profesorul de la clasă și în cadrul cabinetelor se vor realiza conform „Ghidului privind măsurile
sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-
19, din 31.08.2020”, anexă la Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
1.2. Afișarea de materiale informative (postere) privind măsurile de igienă/protecție, la
loc vizibil în cabinet.
1.3. Informarea permanentă a elevilor și părinților/aparținătorilor cu privire la măsurile de
protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;
1.4.Monitorizarea riguroasă a menținerii igienei mâinilor conform „Ghidului privind
măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei
COVID-19, din 31.08.2020”;
1.6. Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către profesorul itinerant/de
sprijin pe toată perioada, atunci când se află în interiorul unității de învățământ;
1.7. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs (la clasă sau la cabinet) stare
febrilă sau simptomatologie specifică infectării SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare,
adică copilul este izolat într-o sală specială (cea amenajată de școala integratoare în acest sens),
este anunțat părintele, care este îndrumat să se prezinte la medicul de familie. În funcție de
diagnosticul medicului, acesta va fi izolat sau nu la domiciliu;
1.8. Colaborarea cu părinții elevilor cu CES pe parcursul anului școlar se va realiza
conform procedurii stabilite de școala integratoare în acest sens.
2. Activitatea la cabinet
2.1 Aranjarea mobilierului în cabinet se va realiza astfel încât să se asigure distanțarea
fizică de 1 metru între elevi. Dacă spațiul cabinetului este foarte redus, pentru a sigurarea
distanțării sociale se vor reorganiza grupele de lucru, reducând nr. elevilor (1-3 elevi, aparținând
aceleiași grupe/clase) dintr-o grupă de lucru.
2.2 Va fi asigurată aerisirea cabinetului înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea
ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la
finalul zilei;
2.3 Se va avea în vedere limitarea întâlnirilor între elevi/preșcolari în perimetrul
cabinetului, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul acestuia, care poate
să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
2.4 În vederea păstrării distanțării fizice, profesorul itinerant /de sprijin se va asigura că
fiecare elev își va păstra același loc pe tot parcursul activității la cabinet;
2.5 Va fi limitată la minim utilizarea materialelor didactice comune de către elevi, vor fi
utilizate doar acele materiale didactice care pot fi dezinfectate cu substanțe biocide acreditate
după fiecare utilizare.
2.6 Se recomandă în folierea în folii de plastic a fișelor de lucru sau utilizarea unor fișe
individuale fotocopiate, pentru fiecare elev, care să poată fi ulterior puse in portofoliul personal
al acestora. Nu este permisă trecerea materialelor care nu pot fi dezinfectate de la un elev la altul.
2.7 Se vor folosi doar instrumentele de scris ale copilului, este interzis schimbul de
obiecte personale și alte materiale între copii (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.)
Elevii NU vor consuma mâncarea sau băuturi în timpul activităților la cabinet.
2.8 Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică
schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe nu pot fi
dezinfectate.
2.9. Profesorul de sprijin/itinerant va prelua elevul din clasă în vederea desfășurării
activității la cabinet și la sfârșitul activității va însoți elevul la clasă astfel încât acesta să nu vină
în contact cu alți elevi din școală.
2.10 La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele,
mobilierul, materialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi de către
personalul unității de învățământ.
2.11 Creșterea numărului de activități individuale desfășurate de către profesorii itineranți
/de sprijin, în spații amenajate corespunzător, în locul activităților de parteneriat, având în vedere
evitarea supraaglomerării sălilor de clasă/grupă.

3. Activitatea în parteneriat
3.1 La începutul anului școlar, profesorul de sprijin/itinerant, de comun acord cu
profesorul pentru învățământ primar de la clasă/diriginte va stabili locul în bancă al elevilor cu
CES astfel încât activitatea în parteneriat să se desfășoare cu riscuri minime în ce privește
îmbolnăvirile cu SARS-CoV-2 și ținând cont ca activitatea instructiv-educativă să nu fie
perturbată. Locul stabilit la începutul anului școlar va fi păstrat pe tot parcursul pandemiei;
3.2 În cadrul orelor de parteneriat profesorul itinerant/de sprijin se va asigura că elevii din
grupa de sprijin se află la distanță de 1 m de ceilalți elevi și că pe perioada activităților de
parteneriat nu-și șchimbă locul din bancă. Profesorul itinerant/de sprijin va păstra la rândul lui
distanța socială față de elevi;
3.3 Pe tot parcursul desfășurării activității în parteneriat se va asigura respectarea de către
elevii aflați în programul de sprijin din clasa respectivă a tuturor normelor de igienă și
epidemiologie pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

4 Activitatea online
4.1 Stabilirea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, în acord cu elevii și părinții/
tutorii acestora;
4.2 Stabilirea unui program săptămânal al activităților online pentru elevii cu CES care
beneficiază de servicii de sprijin și comunicarea acestuia tuturor celor implicați (elevi, părinții/
tutorii)
4.3 Adaptarea intervenției educaționale și a suportului acordat la particularitățile de vârstă
și de diagnostic ale preșcolarilor/elevilor cu CES, precum și la specificul activităților desfășurate
în mediul virtual, în vederea asigurării transmiterii și receptării optime a informațiilor;
4.4 Accesarea unor platforme integrate, interactive, dar și attractive pentru elevi (Zoom,
Google Classroom, Moodle, Edmodo, Kahoot, Teams, Adservio);
4.5 Elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise și a altor categorii
de mijloace și resurse care pot fi utilizate în intervenția educațională pentru elevii cu CES
integrați în învățământul de masă, în sistem online;
4.6 Proiectarea activității-suport pentru învățarea online și realizarea adaptărilor
curriculare din perspective principiilor didacticii generale și a celor specific învățământului
special și special integrat;
4.7 Elaborarea unor materiale didactice atractive, sub formă de jocuri, prezentări, teste
interactive etc., în scopul antrenării preșcolarului/elevului cu CES în activitate;
4.8 Durata unei activități să fie cuprinsă între 15-30 de minute.

S-ar putea să vă placă și