Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA DE STUDIU 1

PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI
Scop

Cunoaşterea organizaţiei pentru care va fi fundamentată strategia de dezvoltare şi


planul strategic.

Obiective

 Cunoaşterea profilului de producţie şi a produselor organizaţiei


 Prezentarea structurii organizatorice

Timp de studiu: 1,0 ore

Teme de autoevaluare

Tema 1. Analizaţi organigrama societăţii comerciale


1. SCURT ISTORIC AL ORGANIZAŢIEI

Proiectul economic îşi propune prezentarea modalităţilor concrete de utilizare a


tehnicilor de gestiune previzională în cadrul unei societăți comerciale. Pentru a creşte
utilitatea şi sfera de aplicare a metodelor utilizate în vederea însuşirii conţinutului lucrării este
abordat domeniul industrial, o întreprindere de dimensiune medie. Însuşirea tehnicilor folosite
în fundamentarea strategiilor de management pentru o astfel de societate comercială permite
oricărui specialist, prin simplificare sau extindere, să utilizeze astfel de tehnici şi în cazul unor
societăţi de dimensiuni mai mici sau mai mari.
Pentru perioada de timp de la lansarea pe piață până în anul t, prezentat deteliat în
proiect, este prezentată evoluţia vânzărilor din produsele de bază fabricate:
- produsul P1 aflat în faza de declin a ciclului de viaţă;
- produsul P2 aflat spre faza de maturitate a ciclului de viaţă;
Utilajele din dotarea societăţii au un grad ridicat de uzură fizică şi morală, majoritatea
având 7-8 ani de funcţionare. Desfăşurarea activităţii viitoare a societăţii este condiţionată de
restructurarea acesteia în ceea ce priveşte activitatea de producţie şi retehnologizarea prin
modernizarea utilajelor din dotare şi achiziţionarea de noi utilaje. Aceste acţiuni necesită
eforturi financiare substanţiale care urmează a fi acoperite parţial din surse proprii şi, în cea
mai mare parte, din împrumuturi.
O situaţie favorabilă are întreprinderea în ceea ce priveşte resursele de muncă:
personal cu o bună pregătire profesională, vârsta medie este de cca. 44 ani, iar vechimea
medie în întreprindere este de aproximativ 7 ani.
Restructurarea necesită şi o analiză a organigramei, a modului de acoperire cu atribuţii
a fiecărui post şi a modului de încadrare cu personal.
Societatea comercială face parte din categoria societăţilor pe acţiuni şi are ca obiect
de activitate:
a) producţia şi vânzarea de mărfuri industriale en-gross şi en-detail, prin ateliere,
secţii, laboratoare, magazine, depozite;
b) prestarea unor servicii de transport marfă cu mijloace proprii sau închiriate;
c) activităţi de import-export, reprezentanţă comercială, intermediere pe baza de
comision, concesionare;
d) activităţi de pregătire şi specializare personal, execuţia de sisteme informatice şi
programe pe calculator, reclamă, licitaţii, publicitate, public-relations, organizare

8
expoziţii;
e) desfăşurarea unor activităţi cu caracter social pentru salariaţii proprii.
Capitalul social este de 15.650.000 lei şi este împărţit în 313.000 de acţiuni cu o
valoare nominală de 50 de lei pe acţiune.

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Societatea comercială1 ".........................................................." SA este o unitate


economică în profilul căreia predomină activitatea de producţie. Produsele realizate fac parte
din domeniul construcţiilor de maşini.
Structura organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor, subdiviziunilor
organizatorice şi a relaţiilor dintre acestea, prin intermediul cărora se realizează obiectul de
activitate al întreprinderii. Aceasta este formată din structura funcţională sau de conducere şi
structura operaţională (de producţie şi de concepţie).
Structura funcţională este alcătuită din ansamblul persoanelor cu atribuţii de
conducere, a subdiviziunilor organizatorice care asigură managementul organizaţiei şi a
relaţiilor dintre acestea. Compartimentele organizaţiei şi modul de subordonare a acestora
sunt prezentate în figura nr.1.1.
Societatea este administrată şi reprezentată de Consiliul de Administraţie (CA) format
din trei membri. Preşedintele CA este managerul general al societăţii. Administratorii
societăţii numesc Comitetul de direcţie şi directorii executivi, fixează remuneraţia acestora, îi
descarcă de activitate, îi revocă şi stabilesc atribuţiile acestora. Consiliul analizează periodic
rapoartele scrise de directori asupra operaţiilor executate şi analizează registrul deliberărilor
Comitetului de direcţie.

1
Fiecare student va alege un nume comercial pentru propria societate

9
10
Conducerea executivă este formată din: managerul general; managerul tehnic;
managerul economic; managerul financiar-contabil; şeful departamentului calitate; şefi de
servicii şi birouri.
Structura operaţională a societăţii cuprinde:
- două secţii de producţie;
- un atelier de cercetare-proiectare;
- un atelier de reparații (atelier mecanic sau mecano-energetic);
- laborator pentru controlul calitatăţii.
Activitatea societăţii se desfăşoară astfel:
 în secţia I - fabricarea reperului R1 şi a subansamblului S1 care vor fi încorporate
în produsele finite (figura nr.1.2);
 în secţia a II-a - fabricarea produselor finite P1 şi P2 destinate comercializării pe
piaţa internă şi externă;
 în atelierul de cercetare proiectare se desfăşoară activităţi legate de
perfecţionarea tehnologiilor şi produselor proprii şi de asimilare în fabricaţie a
unor produse noi. Acesta este amplasat în clădirea administrativă;
 în atelierul de reparații se execută lucrări de întreţinere și reparaţii pentru
utilajele din secţiile de producţie şi lucrări de exploatare a instalaţiilor electrice,
termice etc., aparţinând societăţii comerciale. Suprafaţa atelierului este de 4300
metri pătraţi;
 laboratorul calitate asigură controlul de calitate pentru produse, subansamble,
repere, materii prime şi procese de producţie.
 Clădirea administrativă are o suprafaţă totală de 3000 de metri pătraţi.

3. PROCESE DE PRODUCŢIE ŞI TEHNOLOGII

Procesele de producţie de bază se desfăşoară în cele două secţii amplasate una în


continuarea celeilalte pentru a se asigura continuitatea fluxului tehnologic de la magaziile de
materii prime până la cele de produse finite.

Secţia I
Această secţie funcţionează într-o clădire cu o suprafaţă totală de 4500 mp în care sunt
amplasate utilajele, vestiarele, grupul social, magazii. Un utilaj ocupă în medie 10 mp, iar

11
suprafaţa totală disponibilă pentru amplasarea acestora este de 3800 mp.

Secţia a II-a
Produsele finite sunt fabricate în secţia a II-a care funcţionează într-o clădire cu o
suprafaţă totală de 5000 mp din care pentru amplasarea utilajelor sunt disponibili 3500 mp,
restul suprafeţei având destinaţie similară cu cea a secţiei I.

Fig. Nr. 1.2 Structura tehnologică a produsului P1

Fig. Nr. 1.3 Structura tehnologică a produsului P2

Pentru locurile de muncă manuale, suprafaţa necesară este, în medie, de 5 m2 pentru


un loc de muncă.
În secţia I se execută două tipuri de procese de producţie:
- procese de prelucrări mecanice, prin care se obţine reperul R1;
- procese de asamblare pentru subansamble.

12
În secţia a II-a se execută un volum redus de procese de prelucrări mecanice (pentru
prelucrarea materiei prime m4), ponderea principală deţinând-o procesele de asamblare a
produselor P1 şi P2.
Procesele de montaj se execută staţionar, pe benzi transportoare.
Succesiunea operaţiilor tehnologice şi utilajele folosite sunt prezentate în tabelul
nr.1.1.
Reperul R1 se realizează din materia primă m1 prelucrată pe utilaje tip f. Acesta se
încorporează în subansamblul S1 și, distinct, în produsul P2.
Reperul R2 se achiziţionează de la terţi.
Normele de servire pentru aceste utilaje sunt de un muncitor pe o maşină.
Subansamblul S1 se realizează din reperele R1, R2 şi materia primă m4.
Produsele P1 şi P2 se execută în secţia a doua din materia primă m4 și repere,
subansamble care vin din secţia I. Operaţiile de montaj se realizează pe benzi transportoare.
La utilajele SA1 norma de servire este de doi muncitori pe utilaj.

Tabelul nr.1.1. Procese tehnologice şi norme de timp


Produse, componente, operaţii Utilaje Norme de timp Categoria
Produse Componente, necesare Ore- Ore-om lucrării
operaţii utilaj
Reperul R1 I - mec. Utilaje "f" 4,0 4,0 V
Subansamblul R1 4,0 4,0 V
S1 Montaj manual - 2,0 IV
Total subansamblul S1 4,0 6,0 4,67
Produsul P1 I Utilaje SA1 2,0 4,0 IV
II Utilaje SA2 3,0 3,0 VI
Montaj manual - - 10,0 VI
Total P1 5,0 17,0 5,53
Produsul P2 I Utilaje SA1 4,0 8,0 IV
II Utilaje SA3 5,0 5,0 V
Montaj manual - - 12,0 VI
Total P2 9,0 25,0 5,16

La stabilirea categoriei lucrării specialiştii din compartimentul de proiectare ţin seama


de gradul de dificultate, precizia de prelucrare cerută, complexitatea utilajului pe care se
execută operaţia.
Dinamica vânzărilor este prezentată în tabelul nr. 1.2.

13
Tabelul nr. 1.3. Spațiile disponibile

Nr. Destinația spațiului Suprafața


crt. (mp)
1 Cladire administrativă 3000
2 Secția de producție I 3800
3 Secția de producție II 5000
4 Atelier de reparații 4300
Total 16100

Tabelul nr. 1.3. Evoluţia vânzărilor în ultimii zece ani

Anul Produsul P1 Produsul P2


% Cantitate % Cantitate
(buc.) (buc.)
0 1 2 3 4
t-8 (2012) 100 -
t-7 (2013) 105 100
t-6 (2014) 116 103
t-5 (2015) 137 120
t-4 (2016) 160 146
t-3 (2017) 175 165
t-2 (2018) 180 179
t-1 (2019) 182 188
t (2020) 178 195

Procentele din coloanele 1 şi 3 reprezintă indici cu bază fxă ai dinamicii vânzărilor


de la lansarea produselor pe piață până în anul t.

14