Sunteți pe pagina 1din 16

Tema:,,Sistemul veniturilor fiscale in Republica Moldova”

Lucru individual
Fiscalitate

Realizat:Teaca Arina Fb191-zi

Verificat:Berghe Nadya

Sistemul fiscal al Republicii Moldova


  Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a
principiilor, formelor si metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora,
prevăzute de prezentul cod, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor.

Sistemul fiscal național a fost modernizat, iar capacitatea națională de colectare a taxelor și
a veniturilor a fost considerabil consolidată drept rezultat al îmbunătățirii cadrului legal
fiscal și vamal, a implementării Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat(2016-
2023), Strategiei de dezvoltare IT a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020,
Strategiei de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020, Strategiei de
dezvoltare profesională a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2017-2020, precum și a
Strategiei de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020.

Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost restructurat, ceea ce a contribuit la eficientizarea şi


modernizarea sistemului de administrare fiscală și la creşterea veniturilor bugetare și
majorarea gradului de conformare a contribuabililor. Au fost dezvoltate serviciile fiscale
electronice cum ar fi:

a) SIA „e-cerere”, care a înlocuit procedura tradiţională de depunere a cererilor cu cea


electronică (gestionarea on-line a plătitorilor TVA, gestionare on-line a
subdiviziunilor, înregistrarea contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare
de către persoanele fizice, gestionarea patentelor de întreprinzător, înregistrarea
online a activității independente etc.)
b) declarația precompletată, care permite generarea declarației persoanei fizice cu
privire la impozitul pe venit în baza informațiilor disponibile în Sistemul
Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv din surse indirecte
c) „Contul curent al contribuabililor” și modulul de generare a facturii de plată „Contul
Unic” care permite achitarea obligațiunilor fiscale printr-un singur instrument”
d) Modulul care permite depunerea prin intermediul Sistemului Informațional al SFS
„Declarație electronică” a 26 de rapoarte economice și financiare statistice
e) Ghișeul Unic de Raportare Electronică – platformă care oferă posibilitatea de
raportare centralizată către mai multe instituții publice. Ghișeul Unic include
formulare de raportare electronică către Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de
Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în
Medicină, Biroul Național de Statistică
f) Servicul de achitare on-line a impozitelor și taxelor, care oferă contribuabililor
posibilitate să transfere, printr-o singură notă de plată, suma integrală pentru
achitarea tuturor impozitelor și taxelor

16
1.Elementele impozitului
Impunerea fiscală este introdusă prin lege, care precizează pentru fiecare impozit
in parte care sunt contribuabilii, materia impozabilă, mărimea relativă a impozitului,
termenele de plată, sancţiunile referitoare la sustragere. Prin aceasta se realizează,
totodată, punerea in cunoştinţă atat a organelor fiscale, cat şi a contribuabililor,
care, in plus, pentru anumite impozite, sunt incunoştiinţaţi şi in mod expres prin
avize intocmite şi expediate prin grija organelor fiscale locale. Informaţiile cuprinse
in legile ce reglementează impunerea fiscală include elementele caracteristice
fiecărui impozit introdus in practica fiscală curentă a ţării.

Subiectul impozitului este persoana fizică sau juridică pentru care legea stabileşte
obligativitatea de plată a impozitului, adică ceea ce se numeşte
curent contribuabil. In anumite cazuri, legea stabileşte un terţ, imputernicit şi
obligat să reţină impozitul şi să-l verse la buget. De pildă, in cazul impozitului pe
salariu, salariatul este subiect, el plăteşte impozitul din salariul său, dar reţinerea şi
virarea la buget revine celui care l-a angajat.

Suportatorul impozitului este persoana fizică sau juridică ce suportă efectiv plata


impozitului. Se mai numeşte destinatar, deoarece impozitul in cauză este virat spre
respectiva persoană, pentru a fi suportat. De pildă, in cazul taxei pe valoarea
adăugată, impozitul este perceput (datorat, calculat şi vărsat la buget) de vanzătorul
unui produs, care este subiect al acestei taxe. Prin preţ, insă, acesta poate vira taxa
in sarcina cumpărătorului, care este suportatorul acesteia.

Obiectul impozitului este materia supusă impozitării: venitul, averea, obiectul


vandut/cumpărat, bunul importat etc.

Sursa impozitului arată din ce anume se plăteşte impozitul, ceea ce in


mod obişnuit este venitul contribuabilului. Sursa poate să coincidă sau nu cu
obiectul impozitului. La impozitele pe venit, cele două elemente coincid; in schimb,
la impozitele pe avere ele nu coincid de obicei, deoarece numai in cazuri de
excepţie contribuabilul işi diminuează averea prin vanzarea unei părţi a acesteia cu
scopul de a-şi achita impozitul aferent.

Cota impozitului reprezintă impozitul aferent unităţii de impunere. Această cotă


poate fi stabilită ca sumă fixă sau ca o cotă procentuală (constantă, progresivă sau
regresivă).

Termenul de plată reprezintă data pană la care impozitul trebuie să fie achitat.


Pentru impozitele introduse in legătură cu obiecte ce prezintă repetabilitate pe
parcursul anului (salariul, profitul, vanzările de produse etc.) se stabilesc termene
repetitive legate de data constituirii obiectului impozitului: data plăţii salariului, data
inchiderii gestiunii lunare etc. Pentru impozitele introduse in legătură cu obiecte a
căror modificare de volum este mai rară se fixează o dată sau cateva date pe
parcursul anului, la care plata se poate face integral, eventual in tranşe.

2.Impozit pe venit – noţiuni generale.

16
Subiecţii impozitului pe venit sînt persoanele fizice rezidente şi nerezidente care obţin venituri
din categoria celor impozabile.
Persoana fizică este considerata:
- cetă ţean al Republicii Moldova
- cetă ţean stră in
- întreprindere cu statut de persoană fizică (întreprinderi individuale(I.I.) şi
gospodă riile ţă ră neşti

Venit impozabil este mă rimea venitului la care se aplică cotele pentru a determina cuantumul
impozitului pe venit.
Pentru veniturile ce se impozitează separat se utilizează la fel sistemul cotelor proporţionale.
Tabelul nr.1

Perioada fiscală (perioada pentru care se determină obligaţiunea fiscală) la impozitul pe venit
este:

16
- pentru persoane fizice – an calendaristic.
- pentru notari privaţi – luna calendaristică .

La impozitul pe venit pentru persoane juridice obiectul impunerii fiscale îl constituie venitul
brut, care cuprinde:

a) venitul obţinut din toate sursele de venit din Republica Moldova

b) venitul obţinut din orice sursă de venit de peste hotarele Republicii

Moldova (din stră ină tate).

Cotele impozitului pe venit pentru antreprenori sînt diferite:

1. pentru persoanelor juridice se utilizează sistemul cotelor proporţionale conform

tabelului nr. 1.

2. pentru gospodă riile ţă ră neşti se utilizează sistemul cotelor proporţionale - 7%.

3. pentru persoane fizice, întreprinză tori individuali şi medicii de familie titulari ai

practicii, care exercită activitate profesională independentă – în mă rime de 12%

din venitul anual impozabil.

4. pentru veniturile estimate prin metode indirecte conform art. 225 1 al CF cota este

stabilită de 15%.

5. pentru agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plă titori de T.V.A., cu excepţia

gospodă riilor ţă ră neşti (de fermier), întreprinză torilor individuali, precum şi

agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea

de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din

Clasificatorul Activită ţilor din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din

venitul din vînză ri – 4%

16
Venituri impozabile şi neimpozabile.

La venituri impozabile pentru rezidenţi se referă :

- venitul din activitatea de întreprinză tor;

- venitul din chirie (arenda);

- creşterea de capital

- dobînda

Dobândă - orice venit obţinut conform creanţelor de orice tip (indiferent de modul întocmirii),

inclusiv veniturile din depunerile bă neşti. Venitul sub formă de dobâ ndă poate fi obţinut în

urma:

- Acordă rii împrumuturilor

- Depunerii mijloacelor bă neşti în conturile de depozit şi alte conturi bancare;

3.Taxele vamale

16
Taxă vamală este plata obligatorie, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau la
scoaterea mă rfurilor de pe teritoriului vamal al Republicii Moldova. Teritoriul vamal este
teritoriul asupra că ruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdicţie în domeniul
activită ţii vamale.

Scopul aplică rii taxelor vamale este:

• optimizarea structurii importului de mă rfuri;

• echilibrarea importului şi exportului de mă rfuri;

• protecţia producă torilor de mă rfuri autohtoni;

• crearea condiţiilor favorabile pentru integrarea Republicii Moldova în

economia mondiala.

Taxele vamale se aplică conform tarifului vamal. Tarif vamal reprezintă catalogul care
cuprinde nomenclatorul de mă rfuri introduse pe teritoriul vamal sau scoase de pe teritoriul
vamal, precum şi cotele taxei vamale aplicate acestor mă rfuri.

Nomenclatorul de mă rfuri este lista care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mă rfurilor
corespunză toare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională .

Obiect al impunerii cu taxe vamale sunt mă rfurile importate, exportate sau care sunt în
tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.

Plătitori ai taxelor vamale sunt persoanele fizice şi juridice care deţin obiectul
impozabil. Cotele taxei vamale şi lista mă rfurilor supuse acesteia se stabilesc de că tre

Parlament. Ele se aplică în conformitate cu legislaţia şi cu acordurile internaţionale, la

care Republica Moldova este parte. Cotele taxei vamale sunt unice şi nu pot fi modificate, cu
excepţia cazurilor prevă zute de legislaţia în vigoare sau de acordurile

internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

În Republica Moldova, în funcţie de cotele taxelor vamale, se aplică urmă toarele

tipuri de taxe:

1. Taxa ad valorem se calculează în cote procentuale faţă de valoarea în vamă a

mă rfii.

2 Taxa specifică se calculează în cote fixe pe unitate de marfă .

3Taxa combinată aplică concomitent cotele fixe şi cotele procentuale.

16
În dependenţă de marfa la care se aplică , există taxe vamale excepţionale, carese divizează în:

- taxa specială, care se aplică cu scopul de a proteja mă rfurile de origine autohtonă de


introducerea pe teritoriul vamal a mă rfurilor de producţie stră ină în cantită ţi şi în condiţii care
cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producă torilor de mă rfuri autohtoni;

- taxa antidumping, se percepe în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mă rfuri la


preţuri mai mici decâ t valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sunt
lezate interesele sau apare pericolul cauză rii prejudiciilor materiale producă torilor autohtoni
de mă rfuri identice sau similare ori apar predici pentru organizarea sau extinderea în ţară a
producţiei de mă rfuri identice sau

similare;

- taxa compensatorie, se aplică în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mă rfurilor, la


producerea sau la exportul că rora, direct sau indirect, au fost utilizatesubvenţii, dacă sunt
lezate interesele sau apare pericolul cauză rii prejudiciilor materiale producă torilor autohtoni
de mă rfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a
producţiei de mă rfuri identice sau similare.

Taxele locale, termenele lor de plata si de prezentare a darilor de seama


fiscale

 Denumirea taxei Baza impozabila a obiectului Cota maxima Termenele de plata


impunerii a taxei si de
prezentare a darilor
de seama fiscale de
catre subiectii
impunerii si organele
împuternicite

1 2 3 4

a) Taxa pentru Numarul mediu scriptic 40 lei anual pentru Trimestrial, pîna în
amenajarea trimestrial al salariatilor si/sau fiecare salariat ultima zi a lunii
teritoriului fondatorii întreprinderilor în imediat urmatoare
cazul în care acestia activeaza în dupa trimestrul
întreprinderile fondate, însa nu gestionar
sînt inclusi în efectivul trimestrial
de salariati

b) Taxa de organizare Venitul din vînzari a bunurilor 0,1%  


a licitatiilor si declarate la licitatie sau valoarea
loteriilor pe teritoriul

16
unitatii administrativ- biletelor de loterie emise
teritoriale

c) Taxa de amplasare Venitul din vînzari ale serviciilor 5% Trimestrial, pîna în


a publicitatii  (cu de plasare a anunturilor  ultima zi a lunii
exceptia celei publicitare prin intermediul imediat urmatoare
amplasate total în serviciilor  cinematografice, dupa trimestrul
zona de protectie a video, prin retelele telefonice, gestionar
drumurilor din afara telegrafice, telex, în mijloacele de
perimetrului transport, prin alte mijloace, cu
localitatilor) exceptia amplasarii publicitatii
exterioare

Metrul patrat de suprafata 500 lei la amplasare  


publicitara a obiectivului de
publicitate exterioara

d) Taxa de aplicare a Venitul din vînzari a productiei 0,1% Trimestrial, pîna în


simbolicii locale fabricate careia i se aplica ultima zi a lunii
simbolica locala imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

e) Taxa pentru Suprafata ocupata de unitatile de mun.Chisinau Trimestrial, pîna în


unitatile comerciale de comert si/sau de prestari ultima zi a lunii
si/sau de prestari servicii de deservire sociala, - 12000 lei anual imediat urmatoare
pentru fiecare
servicii de deservire amplasarea lor, tipul marfurilor dupa trimestrul
sociala (cu exceptia desfacute si serviciilor prestate unitate de comert gestionar
si/sau de prestari
celor care se afla
total în zona de servicii de deservire
sociala
protectie a
drumurilor din afara - 50000 lei anual
perimetrului pentru fiecare
localitatilor) unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala indicate în
sectiunea O clasa
92.71 din Clasifi

catorul Activi

tatilor din Economia


Moldovei din 9
februarie 2000

16
mun.Balti

- 7200 lei anual


pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala

- 30000 lei anual


pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala indicate în
sectiunea O clasa
92.71 din Clasifi

catorul Activita

tilor din Economia


Moldovei din 9
februarie 2000

orase, comune (sate)

- 3600 lei anual


pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala

- 15000 lei anual


pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala indicate în
sectiunea O clasa
92.71 din Clasifi

catorul Activi

tatilor din Economia


Moldovei din 9
februarie 2000

f) Taxa de piata Venitul din vînzari a serviciilor de 20% Trimestrial, pîna în

16
piata prestate de administratorul ultima zi a lunii
pietei la acordarea de locuri imediat urmatoare
pentru comert dupa trimestrul
gestionar

g) Taxa pentru cazare Venitul din vînzari a serviciilor 5% Trimestrial, pîna în


prestate de structurile cu functii ultima zi a lunii
de cazare imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

h) Taxa balneara Venitul din vînzari a biletelor de 1% Trimestrial, pîna în


odihna si tratament ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

i) Taxa pentru Unitatea de transport, în functie - lunar, 500 de lei Lunar, pîna la data de
prestarea serviciilor de numarul de locuri pentru fiecare 5 a lunii urmatoare
de transport auto de autoturism cu
calatori pe teritoriul capacitatea de pîna
municipiilor, oraselor la 8 locuri inclusiv
si satelor
(comunelor) - lunar, 1000 de lei
pentru fiecare
autovehicul
(microbuz) cu
capacitatea de la 9
pîna la 16 locuri
inclusiv

- lunar, 1500 de lei


pentru fiecare
autobuz cu
capacitatea de la 17
pîna la 24 de locuri
inclusiv

- lunar, 1900 lei


pentru fiecare
autobuz cu
capacitatea de la 25
la 35 locuri inclusiv

- lunar, 2100 lei


pentru fiecare
autobuz cu

16
capacitatea de peste
35 locuri

j) Taxa pentru Venitul din vînzari a serviciilor de 10% Trimestrial, pîna în


parcare parcare prestate ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

k) Taxa de la Numarul de cîini aflati în - anual, 9 lei pentru Trimestrial, pîna în


posesorii de cîini posesiune pe parcursul unui an un cîine ultima zi a lunii
imediat urmatoare
- anual, 27 de lei dupa trimestrul
pentru 2 cîini gestionar
- anual, 90 de lei
pentru fiecare cîine,
daca sînt în
posesiune mai mult
de 2 cîini

l) Taxa pentru Numarul unitatilor de transport -10 lei pentru un Plata se efectueaza la
amenajarea autocar, autobuz, intrarea în si/sau
localitatilor din zona microbuz, camion, iesirea din Republica
de frontiera care au tractor cu remorca Moldova.
birouri (posturi) Prezentarea darilor
- 5 lei pentru un
vamale de trecere a de seama fiscale se
frontierei vamale autoturism efectueaza
- 3 lei pentru un trimestrial, pîna la
tractor si alta tehnica ultima zi a lunii
agricola, imediat urmatoare
motocicleta, scuter, dupa trimestrul
motoreta, vehicul cu gestionar
tractiune animala

 Nota: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionara, nu se prezinta dare de seama fiscala.

Metodele de determinare a valorii mărfii în vamă

Valoarea în vamă a mă rfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin

urmă toarele metode:

16
- în baza valorii tranzacţiei cu marfă respectivă ;

- în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică ;

- în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară ;

- în baza costului unitar al mă rfii;

- în baza valorii calculate a mă rfii;

- prin metoda de rezerve.

Principala metodă dintre cele specificate este metoda determină rii valorii în vamă a mă rfii în
baza valorii tranzacţiei cu marfă respectivă . Dacă această metodă nu poate fi aplicată , se
folosesc alte metode.

4.Impunerea fiscală şi principiile ei


Impunerea fiscală este o formă de constituire a unei părţi din veniturile statului,
caracterizată prin prelevarea conform legii a unei părţi din veniturile sau averea
persoanelor fizice sau juridice in vederea acoperirii cheltuielilor publice.

16
Persoanele fizice sau juridice in cauză sunt, in principal, cetăţeni romani sau agenţi
economici cu domiciliul in Romania, dar pot fi şi cetăţeni străini sau agenţi
economici străini care desfăşoară activitate in Romania, in măsura in care ei
dobandesc venituri sau posedă averi in ţara noastră. Toţi cei de la care se percep
impozite sunt numiţi generic contribuabili. Pentru contribuabilii străini există o
reglementare specială, reprezentand acordul intre Romania şi ţara de origine a
respectivului contribuabil privind evitarea dublei impuneri juridice internaţionale. Ca
rezultat al impunerii fiscale se formează veniturile fiscale ale statului, in principal
sub forma impozitelor şi taxelor.

Impunerea fiscală are următoarele caracteristici:

 este obligatorie , in sensul că este efect al legii, lege care precizează la cine
se referă, in legătură cu ce se stabileşte etc. Introducerea unei legi
referitoare la impunere se poate face numai de organul legislativ naţional
(parlamentul) sau de consiliile locale in limitele stabilite de parlament.
 are titlu definitiv şi nerambursabil, ceea ce inseamnă că, dacă plata
impozitului/taxei a fost făcută conform legii, contribuabilul nu o poate reclama
sau redobandi in nici un fel.
 este fără contraprestaţie, ceea ce inseamnă că in schimbul plăţii
impozitului/taxei nu se poate pretinde un serviciu imediat, direct şi echivalent.
In legătură cu aceasta, nu poate fi insă exclusă pretenţia pe care un
contribuabil o poate avea, in mod cu totul indreptăţit, faţă de stat, de a
beneficia şi el (contribuabilul) de efectele pe care le are sau ar trebui să le
aibă pentru cetăţean indeplinirea de către stat a funcţiilor sale.

Dimensiunea şi amploarea impunerii fiscale sunt diferenţiate spaţial(geografic, pe


ţări) şi temporal şi sunt marcate de anumite limite determinate de :

 factori interni sistemului de impunere (progresivitatea cotelor de impunere,


materia impozabilă, nivelul mediu al impunerii etc.);
 factori externi sistemului de impunere (nivelul per capita al produsului intern
brut, suportabilitatea impunerii, amploarea angajării statului in soluţionarea
problemelor economico-sociale, natura regimului politic ş.a

Suportabilitatea impunerii exprimă gradul sau nivelul fiscalităţii şi se determină pe baza


indicatorului rata fiscalităţii:

rf = VF . PIB , (1.1)

unde:

VF = veniturile fiscale ale statului,

PIB = produsul intern brut.

Rata fiscalităţii, incluzand contribuţiile pentru securitatea socială, se situează pentru marea
majoritate a ţărilor europene membre OCDE in jur de 45%, iar pentru ţări dezvoltate neeuropene de la
circa 25% (SUA, Japonia) pană la circa 35% (Canada, Noua Zeelandă). In Romania această cotă a
oscilat in ultimii ani in jur de 34%

La nivel de contribuabil, rata fiscalităţii trebuie să se calculeze ţinand seama de veniturile acestuia şi
de suma diferitelor impozite pe care acesta le suportă:
16
unde:

V = veniturile contribuabilului,

1 c = cota medie de impunere a venitului,

a = ponderea consumului de bunuri şi servicii in total venit,

2 c = cota medie de impunere a consumului,

Pentru determinarea unui nivel de impunere rezonabil teoria financiară propune diferite soluţii.
O măsură a acestui nivel o furnizează modelul lui Arthur

Laffer al cărui obiect este determinarea unui nivel de impunere zis optim, deoarece
realizează maximum de incasări fiscale in condiţii de echilibru general cerere/ofertă. Echilibrul
general cerere/ofertă este construit pe egalitatea cererii globale şi a ofertei globale, introduse
ca funcţii de preţ:

C = C(p) C. < 0 (2.1)

O = O(p) O. > 0 (2.2)

C = O, (2.3)

unde:

p = nivelul preţurilor,

O = oferta globală,

C(·) = funcţia de cerere,

O(·) = funcţia de ofertă.

Bibliografie
 https://conspecte.com/contabitlitate/sistemul-
fiscal-al-republicii-moldova.html

16
 https://conspecte.com/finante-publice/sistemul-
fiscal.html
 https://prezi.com/ykq1ubgpplj-/sistemul-fiscal-
al-republicii-moldova/
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_imp
ort/european-semester_thematic-
factsheet_taxation_ro_0.pdf

16

S-ar putea să vă placă și