Sunteți pe pagina 1din 3

RECAPITULARE 4

Bugetul UE, aprobat în baza prevederilor în aceasta materie, cu sau fără


interventia Comitetului de Mediere (CM), se remite Comisiei Europene(CE)
structura care deține atributul și raspunderea gestionarii în condiții legale,
reale, oportune și eficiente a acestuia.
Din totalul veniturilor aprobate o cota de cca 6-7 % este retinuta în
vederea finantarii cheltuielilor de funcționare a Institutiilor Publice(IP) ale UE,
diferența fiind alocata finantarii programelor de dezvoltare solicitate de către
Statele Membre (SM),analizate,aprobate și așa cum acestea au fost inscrise
în buget.
Proiectelor de dezvoltare aprobate pentru fiecare SM în parte li se aloca
sumele necesare realizarii în timp și la parametrii proiectati în funcție de
natura acestora și ,evident, de ramura ,domeniul sau alta subdiviziune în care
se poate incadra.
Este de la sine înțeles ca date fiind numărul mare al proiectelor și
diversitatea domeniilor din care fac parte nu pot fi alocate, direct, sumele
necesare realizarii acestora optindu se pentru gruparea lor în structuri cât
mai semnificative fiecarui domeniu de activitate al SM.
Aceasta grupare este imperios necesara în vederea incadrarii fiecarui
proiect în activitatea ,domeniul,sectiunea și impartirea poate continua, în
scopul în primul rind al stabilirii exacte a cheltuielilor pe care acesta le
genereaza și, nu în ultimul rind a controlului modului de utilizare în regim de
legalitate a acestor cheltuieli.
Pe baza acestor argumente de ordin teoretic și institutional , pentru
Romania în perioada de programare 2014-2020 , a fost alocata suma de cca
42 miliarde euro dintre care cca 22 miliarde euro au fost alocate politicii de
coeziune a UNIUNII EUROPENE ,diferența de 20 miliarde fiind alocata
fondurilor structurale.
Politica de Coeziune(PdC) este definita ca fiind activitatea de
dezvoltare cât mai uniforma pe întreg teritoriul unional a tuturor Statelor
Membre , vizind, în special reducerea disparitatilor dintre diferite regiuni în
special a zonelor rurale, a celor afectate de tranzitia industriala sau de
diferitele efecte naturale.
Politica de Coeziune are trei obiective majore și anume
- obiectivul convergenta = are drept scop finantarea cu prioritate a zonelor
mai puțin dezvoltate din SM în scopul apropierii din punct de vedere
economic și social de cele dezvoltate.
(prin zona se înțeleg teritorii apartinind mai multor SM și nu în mod
obligatoriu o regiune a unuia dintre acestea)
-obiectivul competitivitate și ocuparea forței de munca are drept scop,
așa cum o arata și denumirea realizarea de investitii prin utilizarea de
tehnologii moderne în domenii de actualitate care sa permita realizarea de
produse comparabile calitativ cu cele produse în SM cu tradiții în materie.
Realizarea obiectivului are drept consecinta și crearea de noi locuri de munca
realizindu se în acest fel creșterea disponibilitatilor în acest domeniu.
- obiectivul cooperare teritoriala europeana prin care se realizeaza
dezvoltarea relațiilor economice la nivel transfrontalier, transnational și
interregional.
In cadrul acestor obiective generale au fost dezvoltate mai multe obiective
tematice dintre care
cele mai importante sunt
- consolidarea activitatii de cercetare a dezvoltarii tehnologice și a inovarii
-cresterea capacitatii competitive a IMM urilor, a sectorului agricol, a activitatii
de pescuit și a acvaculturii
- dezvoltarea economiei cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele SM
- măsuri de adaptare accelerata la schimburile climatice și gestionarea
riscurilor
- promovarea utilizarii a resurselor și protecția mediului
- creserea ponderii sistemelor combinate de transport
- sprijinirea mobilitatii locurilor de munca și creșterea calitatii acestora
-dezvoltarea incluziunii sociale
- combaterea oricaror forme de discriminare sociala
- educația cu cele doua forme, invatamintul și cultura ca păloni ai creșterii
calitatii vieții
-consolidarea capacitatii institutionale a structurilor publice.
În vederea realizarii acestor obiective prin buget au fost alocate fondurile
financiare necesare (structurale și de alta natura) divizate în obiective majore
și tematice,asa cum s a arătat mai sus repartizate pe Programe
Operationale (PO) stabilite pentru o perioada de șapte ani și inscrise în
Acordul de Parteneriat încheiat de Romania în calitate de Stat Membru și
Comisia Europeana pentru perioada 2014-2020 astfel
1. FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA (FEDER)–
fond structural
din care se asigura finantarea IMM urilor a infrastructurii de transport, mediu,
energie, educatie,turism, cercetare dezvoltare, cooperare teritoriala s.a. prin
urmatoarele programe operationale
- Programul Operațional Asistenta Tehnica ( POAT) cu o alocare de 0,3
miliarde euro.
- Programul Operațional Competitivitate (POC) cu o alocare de 1,26
miliarde euro
- Programul Operațional Infrastructura Mare(POIM) cu o alocare de 9,07
miliarde euro *
- Programul Operațional Dezvoltare Regionala (POR) cu o alocare de
6,47 miliarde euro
- Programul Operațional Cooperare Teritoriala (PCT) cu o alocare de
0,45 miliarde euro
* o parte din alocarea de 9,07 euro este asigurata din FSE
2. FONDUL SOCIAL EUROPEAN ( FSE) – fond structural din care se
asigura finantarea urmatoarelor programe operationale
- Programul Operațional Capital Uman – cu o alocare de 3,44 miliarde
euro
- Programul Operațional Dezvoltare Capacitate Administrativa cu o
alocare de 0,52 miliarde euro
3. FONDUL EUROPEAN DE COEZIUNE – fond structural – din care se
asigura finantarea investitiilor în infrastructura nare (PO IM ) și mediu.
În cadrul sumei totale de cca 42 miliarde euro alocata Romaniei pentru
finantarea de proiecte de dezvoltare în perioada de programare 2014 – 2020
au mai fost aprobate și alte programe operationale sau de tip PO dintre care
se mentioneaza
- Progranul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) cu o alocare
financiara de 4 miliarde de euro
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) cu
o alocare financiara de 0,168 miliarde euro
- Facilitatea Conecting Europe (din care se asigura finantarea proiectelor
din domeniile economiei digitale și energiei) cu o alocare de 1,23 miliarde
euro.

* *

Deblocarea de către Comisia Europeana a fondurilor alocate se opereaza


numai după ce Statele Membre instuie un SISTEM DE MANAGEMENT SI
CONTROL (SMC) a carui existența si funcționare în regim de eficiența se
constata ex ante de către structurile de audit abilitate în aest sens.