Sunteți pe pagina 1din 4

GRILE FINANȚE- CAPITOLUL I

1. Între premisele directe care au stat la baza apariției finanțelor pot fi menționate:
a. Dezvoltarea producției și schimbului de mărfuri în natură.
b. Îndeplinirea de către bani a funcției de mijloc de prezentare a valorii
c. Amplificarea intervenției statului în viața economica și socială
d. Prima diviziune socială a muncii
e. Apariția monedei cu valoare intrinsecă
f. Îndeplinirea de către bani a funcției de măsură a valorii
g. Îndeplinirea de către bani a funcției de mijloc de schimb
h. Apariția instituțiilor de tip statal( a statului)
i. Apariția banilor
2. Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare aparținând statului au fost:
a. Dările în natură și prestație în muncă pt funcționarea armatei
b. Impozitelor în bani
c. Cheltuieli cu plata soldelor militarilor
d. Cheltuieli cu plata funcționarilor publici
e. Tributurile încasate în bani
3. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?
a. Banul-semn reprezintă o creanță asupra economiei unei țări sau a mai multora
b. Spre deosebire de banul-marfă, banul-semn nu are valoare intrinsecă
c. Monedele divizionale folosite în prezent nu se include în categoria banului-semn, deoarece
fiind confecționate din metal, au o utilitate proprie.
d. Întrucât monedele din metal prețios aveau însemne specifice( ce le diferențiau de altele) au
fost încadrate în categoria banului-semn.
4. Care din următoarele formulări corespund accepțiunii restrânse dată conceptului de finanță?
a. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relatiilor economice în formă bănească.
b. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice prin care se constituie și
distribuie fonduri bănești pt satisfacerea diferitelor necesități.
c. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice în formă bănească din
sferele producției și repartiției producției nationale.
d. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice de repartiție în formă
bănească a produsului creat.
5. Spre deosebire de concepțiunea extinsă a finanțelor în conceptual de finanțe în sens restrains
sunt incluse numai procesele și relațiile economice care:
a. Se realizează în formă bănească
b. Se realizează în formă materială
c. Implică un transfer definitive sau rambursabil de putere de cumpărare între participanți
( și se realizează în formă bănească)
d. Se derulează între participanți de repartiția PIB în formă bănească.
6. Care dintre următoarele categorii de procese și relații economice sunt considerate financiare,
atât în accepțiune extinsă cât și în cea restrânsă data conceptului de finanțe și sferei sale de
cuprindere:
a. Toate procesele și relațiile economice de repartiție a PIB
b. Procesele și relațiile economice realizate în formă bănească ce presupune un transfer de
valoare și de putere de cumpărare între participanți.
c. Toate procesele și relațiile economice la care participă entitățile publice.
d. Procesele și relațiile economice prin care se constituie, distribuie și se utilizează fonduri
bănești pentru funcționarea diferitelor entități economico-sociale.
7. Care dintre următoarele formulări corespund accepțiunii extinse data conceptului de finanțe și
sferei sale de extindere:
a. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiile economice legate de procurarea,
distribuirea, utilizarea și reconstituirea continua a tuturor relațiilor bănești, necesare
desfășurării diferitelor activități în care sunt implicate autoritățile publice.
b. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce au loc între participanți
la procesul reproducției economice și sociale.
c. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce vizează constituirea,
distribuirea sau utilizarea fondurilor bănești pt funcționarea diferitelor entități, inclusive a
entităților publice
d. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce au loc între participanți
la repartiția PIB.
e. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice în formă bănească ce au
loc între participanții la procesul reproducției economice și sociale.
f. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice legate de procurarea,
distribuirea, utilizarea și reconstituirea continua a tuturor resurselor bănești necesare
desfășurării diferitelor activități.
8. În sfera finanțelor locale:
a. Transferul de valoare se realizează în formă materială.
b. Transferal de valoare vizează satisfacerea unor nevoi de interes local.
c. Nu este posibilă contractarea de împrumuturi.
d. Dimensiunea proceselor și relațiilor financiare este influențată de timpul de organizare
statală.
9. Care din următoarele afirmații cu privire la transferal de valoare ce are loc între participanții la
procesele și relațiile financiare sunt adevărate:
a. Fiind realizat în formă bănească reprezintă implicit un transfer de putere de cumpărare.
b. În sfera finanțelor private se realizează întotdeauna cu caracter definitiv.
c. În sfera finanțelor publice vizează doar scopuri sau nevoi cu caracter public national.
d. În sfera finanțelor creditul se realizează cu caracter definitiv.
10. Care din următoarele afirmații cu privire la componentele principale ale sferei finanțelor sunt
adevărate ?
a. Bugetul de stat și bugetele locale desemnează categorii financiare ce desemnează
procese/ relații financiare desfășurate pe principiul transferului de valoare definitiv și fără
contraprestație.
b. Asigurările exprimă relații financiare ce îmbină caractere ale bugetelor publice și
creditului.
c. Transferal de valoare caracteristice relațiilor de credit se particularizează prin prezența
intermediarilor financiari.
d. Resursele bănești vehiculate prin relațiile aferente creditului se administrează atât de
entitățile și instituțiile specializate private cât și de către stat și alte autorități publice.

GRILE CAPITOLUL II
1. Funcția finanțelor de repartiție a PIB:
a. Se definește ca fiind capacitatea finanțelor de a mijloci repartiția în formă bănească
a unei părți din PIB
b. Are o sferă de manifestare mai extinsă decât funcția de control
c. Are un caracter subiectiv imprimat de modalități concrete de constituire și
distribuire a fondurilor bănești
d. Generează fluxuri de constituir și distribuire a fondurilor bănești la diferite nivele
de derulare a activităților economico-sociale.
2. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?
a. Îndeplinirea funcției finanțelor de repartiție marchează diferențe semnificative la
nivel macroeconomic comparative cu nivelul microeconomic.
b. Activitatea financiară ce concretizează funcția de repartiție oferă suportul obiectiv
necesar exercitării controlului financiar.
c. Controlul financiar favorizează îndeplinirea funcției de repartiție, dar nu poate
genera noi procese de repartiție.
d. Funcția de reglare atribuită finanțelor semnifică implicarea efectivă a acestora în
reglarea activității economico-sociale.
3. Verificarea eficienței și oportunității operațiunilor financiare la nivelul unei entități
private reprezintă un obiectiv specific:
a. Controlul financiar intern concomitent
b. Controlul financiar extern al statului post-operativ
c. Controlul financiar extern al statului preventiv
d. Controlul financiar intern preventiv
4. Care din următoarele forme de control financiar au ca obiectiv și verificarea legalității
operațiunilor financiare:
a. Controlul financiar intern preventiv
b. Controlul financiar intern post-operativ
c. Controlul financiar extern concomitent
d. Controlul financiar intern concomitent
e. Controlul financiar extern post-operativ
5. Suportul ebiectiv al reglării economiei prin intermediul impozitelor este reprezentat de:
a. Interdependențele dintre venitul global, disponibil, impozite și consum total
b. Intercondiționarea inversă dintre mărimea impozitului și mărimea venitului
disponibil( al persoanelor fizice și juridice)
c. Capacitatea impozitelor de a mijloci constituirea fondurilor bănești la dispoziția
autorităților publice
d. Interdependența dintre consumul privat și cel public
6. Intervenția reglatoare prin instrumente financiare a autorităților publice pentru
contracararea ciclicității în economie se poate realiza prin:
a. Reducerea cheltuielilor publice în faza de recesiune și majorarea lor în faza de
expansiune
b. Diminuarea impozitelor în faza de recesiune și majorare a acestora în faza de
expansiune
c. Întocmirea și executarea de bugete deficitare în faza de expansiune a economiei
d. Întocmirea și executarea de bugete echilibrate în fiecare an din durata ciclului
economic
7. Rolul finanțelor în dezvoltarea societății ca expresie direct a îndeplinirii de către finanțe
a funcției de control asupra activității economico-sociale se concretizează în:
a. Atenuarea escilității ciclice ale economiei
b. Îmbunătățirea modului de administrare a resurselor
c. Redistribuirea resurselor între unități administrative teritoriale
d. Redistribuirea resurselor între diferitele persoane și juridice.