Sunteți pe pagina 1din 8

13.

PROIECT DIACTIC

Data:4.06
Clasa: a II-a
Obiectul: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea de învăţare: Universul
Subiectul: Rezolvare de probleme prin cele patru operaţii
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul lecţiei: consolidare
Obiectiv fundamental: Dezvoltarea creativităţii prin compunere de probleme, a spiritului de observaţie şi a gândirii logice
Discipline integrate: Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Arte vizuale
şi abilităţi practice
COMPETENŢE SPECIFICE :

MEM

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate


1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător,
produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <,>, =, +, -, x, :) şi rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

3.2. Realizarea unor investigaţii simple şi rezolvarea de probleme nonstandard prin observarea şi generalizarea unor modele
sau regularităţi din mediul apropiat

4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a+b=x; a-b=x în concentrul 0-1000; axb=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin şi
obiecte, imagini sau reprezentaţii schematice

CLR

1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite;

2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare;

3.2. Desprinderea semnificaţiei globale a unui text în care se relatează fenomene din universul cunoscut

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate


AVAP
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
DP
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
Obiective operaţionale:
O1- să calculeze corect exerciţiile de calcul mintal;
O2- să stăpânească terminologia matematică;
O3- să rezolve corect problemele;
O4- să transforme problemele în funcţie de cerinţe;
O5- să compună probleme pornind de la o expresie dată;
O6- să lipească florile decupate pe planşă;
O7- să colaboreze în cadrul echipei;
O8- să manifeste interes pentru activitate.
Strategii didactice:
Resurse procedurale (metode şi procedee): conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic
Resurse materiale: planşă didactică, fişe de lucru, jetoane roşii şi verzi, planşe pentru lipit flori decupate, lipici,
recompense
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Resurse de timp: 45 minute
Forme şi strategii de evaluare: observare sistematică, aprecieri verbale
Bibliografie:
Programa şcolară pentru clasa a II-a, Bucureşti, 2013
Matematică şi explorarea mediului, manual pentru clasa a II-a, Ed.Didactică și Pedagogică,București, 2018
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Secvenţe Activitatea de predare-învăţare Strategii didactice Evalua
crt. pedago re
O
gice Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Meto Forme Resur
de de org. se
1. Moment -Voi asigura condiţiile necesare unei -Se pregătesc pentru conversaţia frontal
organizatoric bune desfăşurări a lecţiei. Împart activitate.
elevii în trei grupe a câte 4, grupa
lalelelor, grupa narciselor şi grupa
zambilelor.
2. Verificarea O2 -Verific tema de casă cantitativ şi -Arată caietele şi citesc conversaţia frontal caiete Aprecieri
temei pentru fragmente din temă. verbale
calitativ.
acasă

3. Anunţarea -Anunţ elevii că vor rezolva şi -Ascultă. conversaţia frontal caiete


subiectului şi compune probleme cu cele patru
a obiectivelor operaţii pentru a căpăta mai multa
experienţă.
-Scriu titlul pe tablă. -Scriu titlul pe caiete.
4. Dirijarea O1 -Solicit rezolvarea unor exerciţii de Observar
învăţării calcul oral. e
Ex: sistemati
Află numărul cu 5 mai mare decât 7. Rezolvă şi dau răspunsurile Exerciţiul, Frontal că
Care este numărul cu 10 mai mic decât corespunzătoare. Problemati
30? Dar de 3 ori mai mic decât 9? Dar zarea
de 6 ori mai mare decât 2?
Află suma numerelor 12 si 3.
Află câtul numerelor 16 şi 2.

Propun elevilor un joc didactic. Fiecare Copiii ascultă explicaţiile. explicaţia Frontal
dintre ei va avea două jetoane, unul roşu
O2 şi unul verde. Le vor fi citite propoziţii
matematice. La auzul unei definiţii
corecte vor ridica jetonul verde, iar la
auzul unei definiţii incorecte vor ridica
jetonul roşu.
Ex:
Numerele care se adună se numesc Ridică jetonul verde la Exerciţiul, frontal Jetoane Aprecieri
factori. definiţiile corecte şi jetonul Jocul verzi şi verbale
Rezultatul înmulţirii se numeşte produs. roşu la cele incorecte. didactic roşii
Primul număr de la împărţire se
numeşte deîmpărţit.
Rezultatul împărţirii se numeşte
diferenţă.
Rezultatul împărţirii se numeşte
diferenţă.
Numerele care se înmulţesc se numesc
factori.

Anunţ elevii că următoarea etapă a


activităţii se va desfăşura pe grupe.
Pentru fiecare răspuns corect grupa va
O6 lipi o floare pe planşa afişată.
La sfârşitul activităţii va câştiga grupa
care a lipit cele mai multe flori.

Distribui fiecărei grupe câte o fişă de Copiii vor lucra pe fişă, Exerciţiul Pe grupe Fişe de Observar
O7 lucru (anexa 1) pe care este o problemă apoi câte un reprezentant Problemati lucru, e
scrisă şi pe o planşă didactică. va citi şi celorlalte grupe zarea Planşă sistemati
Într-o vază sunt 8 lalele şi de 2 ori rezolvarea. didactică că
O3 mai mulţi bujori.
Câţi bujori sunt în vază?

Solicit elevilor să schimbe întrebarea , Lucrează pe grupe, apoi Exerciţiul Pe grupe Fişe de Observar
O4 astfel încât problema să se rezolve prin reprezentantul grupei va citi Problemati lucru e
două operaţii. întrebarea stabilită, apoi zarea sistemati
rezolvarea. ( Câte flori sunt că
în total?)

Cer elevilor să transforme problema, în După ce scriu problema pe Exerciţiul Pe grupe Fişe de Aprecieri
aşa fel încât să se rezolve printr-o fişă, citesc şi celorlalte lucru verbale
O4 operaţie de împărţire. grupe.

Următoarea cerinţă este de a schimba Scriu problema pe fişă, apoi Exerciţiul Pe grupe Fişe de Aprecieri
O4 problema astfel încât să se rezolve citesc. lucru verbale
printr-o operaţie de scădere.

Cer elevilor să transforme problema Transformă problema, o Exerciţiul, Pe grupe Fişe de Observar
O4 astfel încât să se rezolve prin două scriu pe fişe, apoi o citesc Problemati lucru e
operaţii de adunare. celorlalte grupe. Se citeşte zarea sistemati
şi rezolvarea. că

6. Obţinerea Grupele primesc sarcina de a compune -Copiii compun problema, problemati Pe grupe Fişe de Aprecieri
performanţei O5 şi rezolva câte o problemă folosind o rezolvă, apoi o citesc zarea lucru verbale
expresia ,,de…..ori mai mult”.
Timp de lucru: 5 minute.
7. Tema pentru Se stabileşte tema pentru acasă, -Ascultă şi notează tema explicaţia frontal
acasă. compunerea unei probleme în care să pentru acasă.
existe expresia: ,,de….ori mai puţin”.
Se dau indicaţiile necesare.
8. Analiza şi - Se numără florile lipite şi se stabileşte Ascultă explicaţiile. frontal Aprecieri
aprecierea echipa câştigătoare. verbale
activităţii -Se fac aprecieri individuale şi colective
asupra desfăşurării lecţiei.