Sunteți pe pagina 1din 9

2.

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROPUNĂTOR:
DATA: 5.05.2020
CLASA: a ll-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Bun venit, primăvară!
TEMA LECŢIEI: „Buburuza” – de Eugen Jianu
TIPUL LECŢIEI: Mixtă

COMPETENȚE GENERALE:

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare

COMPETENŢE SPECIFICE:
C1.1 Să sesizeze semnificaţia globală a mesajului ascultat, stabilind legături între informaţiile
receptate şi cele cunoscute anterior;
C2.1 Să-şi organizeze ideile intr-un plan simplu, construind pe baza acestuia un text oral;
C3.1 Să citească corect, fluent şi expresiv, cuvinte, propoziţii, texte scurte cunoscute; 
C3.2 Să sesizeze mesajele cognitive/afective ale textelor citite, evidenţiind valoarea literară a
unor cuvinte şi expresii;
C4.3 Să utilizeze în texte proprii un vocabular adecvat, respectând acordurile gramaticale.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:

A. COGNITIVE:

Oc1:- să citească conştient, corect, cursiv şi expresiv textul dat;


Oc2:-să desprindă informaţii esenţiale din textul citit;
Oc3: -să utilizeze cuvinte din text în contexte noi;
Oc4: -să formuleze întrebări și răspunsuri referitoare la conținutul textului;
Oc5: - să scrie corect, lizibil şi îngrijit sarcinile propuse;
Oc6: - să despartă corect cuvintele în silabe;
Oc7: - să găsească, cuvinte cu același înțeles/ înțeles opus;
Oc8: - să rezolve corect cerinţele fişei individuale.
B. PSIHOMOTORII:

Om1: - să utilizeze în condiţii optime materialele necesare;


Om2: - să-şi dirijeze atenţia către centrul de interes vizat de profesor;

C. AFECTIVE:

Oa1:- să participe cu interes la activităţile propuse;


Oa2:- să colaboreze cu profesorul pentru realizarea obiectivelor propuse.

STRATEGII DIDACTICE:

A) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, lectura explicativă, exerciţiul,


munca independentă, metoda cadranelor, diamantul;

B) RESURSE:

● MATERIALE: fișe individuale, coli, flipchart, manualul, caietele elevilor, tabla, marker.

● TEMPORALE: 45 minute

● BIBLIOGRAFICE:
 Curriculum Naţional. Programa şcolară pentru clasa a II-a, www.edu.ro
 Metodica predării limbii şi literaturii române ȋn ȋnvăţământul primar – Gabriela
Bărbulescu, Daniela Beşliu, Ed Corint, Bucureşti, 2009
 Comunicare în limba română – manual pentru clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,
Tudora Piţilă, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018

C) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

 EVALUARE : orală și scrisă


Dozare

Ob. Oper.
Secvenţele lecţiei Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică
Metode Mijloace Forme de Evaluare
organizare
C G I
2’ Se creează condiţii optime necesare conversaţia
MOMENT bunei desfăşurări a lecţiei; pregătirea x
ORGANIZATORI materialelor necesare.
C
CAPTAREA 4’ Oc3 Voi citi poezia ,, Primăvara” de Conversatia flipchart, x Ovservarea
ATENȚIEI Vasile Alecsandri (Anexa 1) marker sistematică
Explicatia
Adresez întrebări:
- Ce anotimp este prezentat?
Care sunt lunile anotimpului
primăvara?
ANUNȚAREA 5’ Astăzi, vom citi textul „Buburuza” Tablă,
TEMEI ȘI A după Eugen Jianu. conversaţia caiete x
OBIECTIVELOR Vom citi textul corect şi expresiv,
URMĂRITE vom descoperi cuvinte noi, vom
formula enunturi cu aceste cuvinte,
vom identifica personajele lecturii şi
ȋnsuşirile acestora;
Se scrie titlul pe tablă, respectiv pe
caiete.
ACTUALIZAREA 4’ Verific cunostintele dobândite Conversaţia, Fișe x x aprecieri
CUNOȘTINȚELO anterior cu ajutorul unei fișe de lucru. explicația, individuale verbale
R ANTERIOARE Fișa nr. 1 (Anexa 2) exercițiul
Care este cuvântul care are cele mai
multe silabe?
(buburuza)
DIRIJAREA 15’ Conversaţia, Fișa x x Observarea
ÎNVĂȚĂRII Prezint câteva date despre autor. autorului sistematică

“Eugen Jianu a scris multe legende şi


poveşti pentru copii. Se recomandă
citirea câtorva dintre ele: ,,Legenda
licuriciului , Legenda ghiocelului,
Vulpea şi racul, Bârlogul ursoacei.”
Oc1,
a) Citirea ilustraţiei:
Oc2,
Oc3, Se discută imaginea corespunzătoarea Conversaţia, Manualul,
Oc4 textului. Observarea, caietele x x Evaluarea
b)Lectura model a textului Citirea în elevilor, orală
c)Lectura silenţioasă a textului: solicit lanţ/selectivă,
lectura în gând a textului.
d)Dialogul dirijat, referitor la
conţinutul textului.
- Care sunt personajele textului? Exercițiul
Oc3, - Când şi unde se petrece acţiunea? Conversaţia,
Oc5 - Unde erau bunicul şi nepotul? Exercițiul
- De unde a apărut buburuza?
- Ce a înţeles buburuza?
e) Exersarea actului citirii:
-cer elevilor citirea în ritm propriu, în
lanţ.
-cer elevilor citirea fragmentului în
care sunt prezentate semnele
primăverii.
-citirea fragmentului în care este
descrisă buburuza.
f)Decodarea textului.
Sunt identificate cuvintele noi (crâng,
a deretica, larmă) şi expresiile noi.
g) Reîntregirea conţinutului de idei:
se realizează lectura integrală a
textului
12’ Oc3, Elevii vor lucra individual. Vor avea Conversaţia, Fișe x Observarea
REALIZAREA Oc5, de rezolvat diverse exerciţii. Explicația, individuale sistematică
FEED-BACK-ULUI Oc6, Reamintesc regulile metodei Exercițiul,
Oc7, „Cadranele Fișa nr. 2 (Anexa 3). Metoda
Oc8 cadranelor

ASIGURAREA 3’ Realizarea unui diamant în vederea Diamantul flipchart, x Aprecieri


RETENȚIEI ȘI A dezvoltării capacităţii elevilor de a marker globale și
TRANSFERULUI sintetiza principalele informaţii din individuale
text. (Anexa 4).
Se fac aprecieri globale şi individuale
asupra comportamentului elevilor.

Anexa 4
Fișa nr. 3
DIAMANTUL

2
3

Pentru a completa rubricile diamantului utilizez întrebări orientative de tipul:


1Cine este personajul principal al textului studiat ?
2Care sunt însuşirile acestui personaj ?
3 Ce s-a întâmplat cu acest personaj ? Ce face el/ea?
4 Ce acţiuni săvârşeşte personajul ?
5 Ce este ?
Anexa 1

Primăvara

de Vasile Alecsandri

A trecut iarna geroasă,


Câmpul iar a înverzit
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a sosit.

Dintr-o creangă-n alta zboară


Sturzul galben, aurit
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se îngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând.

Cântă cucu-n dumbrăvioară


Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!
Anexa 2

Fișa nr. 1

1. Scrie denumirea fiinţelor din imagini:

........................... ......................... ........................ ...........................


........................... ......................... ......................... ...........................

a) desparte cuvintele în silabe


b) notează cu v sub vocale şi cu c sub consoane