Sunteți pe pagina 1din 8

14.

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a II- a
Profesor Învăţător:
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Abilităţi practice
Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice-hârtia
Subiectul: “Buburuza”
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi

COMPETENŢE GENERALE:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare;
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse.

COMPETENŢE INTEGRATE:

AV/AP 2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;


Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală, kinestezică;
MM 3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;
TIC 1.1. Recunoaşterea funcţiilor de bază ale diferitelor dispozitive digitale din mediul apropiat;
D.P. 2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A.Cognitive
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
(OBIECTIV DE ACTUALIZARE)

OC1 - să recunoască materialele de lucru utilizate necesare pentru realizarea temei propuse;
Nivelul minima: recunoaşterea unui singur material de lucru utilizat;
Nivelul mediu: recunoaşterea a două materiale de lucru utilizate;
Nivelul maximal: recunoaşterea tuturor materialelor utilizate;

(OBIECTIV DE EXERSARE/PERFORMANŢĂ)

OC2 - să precizeze etapele de lucru utilizate;


Nivelul minimal: recunoaşterea unor lucrări executate la fel;
Nivelul mediu: identificarea pe lucrări a unor procedee folosite în această tehnică
Nivelul maximal: enumerarea sarcinilor de lucru pentru fiecare etapă de lucru în realizarea lucrării;

OC3 - să realizeze o compoziţie originală


Nivel minimal:copierea modelului;
Nivel mediu:lucrare cu puţine elemente originale;
Nivel maximal:combinarea originală a elementelor componente;

B. Motrice
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
OM1 - să-şi coordoneze mişcările pentru realizarea obiectului propus, manevrând corect instrumentele de
lucru;
OM2 - să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lucrului;
OM3 - să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător.

C.Afective
RESURSE:
A. bibliografice:

 *** Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012;


 *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor
cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2012;
 Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar,
Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010;

B. metodologice:
Strategia didactică
a) metode şi procedee: conversaţia, observaţia, brainstormingul, explicaţia, demonstraţia,exerciţiul, Turul
Galeriei;

b) mijloace de învăţământ: imagini cu buburuze, foarfece, lipici , CD – fond muzical, buburuza model,
culori, carioci

c) forme de organizare: frontală, individuală;

d) forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, evaluarea
colegilor, analiza produselor activităţii

Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Metode şi Material Forme de Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedee didactic organizare
1. Moment Crearea cadrului necesar Se pregătesc pentru Conversaţia Materialele Frontal
organizatoric pentru desfăşurarea în bune ora de abilităţi practice. necesare la
( 2min) condiţii a orei de arte vizuale lecţie
şi lucru manual

Se urmăreşte dacă toţi elevii


au materialele necesare
pregătite.
2. Capterea Captarea atenţiei se face printr- Explicaţia Ghicitoare Individual Aprecieri
atenţiei o ghicitoare: verbale
(10 min ) Elevii privesc cu atenţie Conversaţia Frontal
Cu rochiţa înfoiată, şi răspund la ghicitoare.
Roşie, îmbulinată,
Stă pe-o frunză azi la soare
Ce insectă este oare?
                        (Buburuza)

3. Anunţarea Astăzi, în cadrul orei de arte Elevii ascultă cu atenţie Explicaţia Frontal Aprecieri
titlului lecţiei şi vizuale şi lucru manual, vom titlul lecţiei şi Videoproiecto Individual verbale
a obiectivelor realiza o lucrare - Buburuza obiectivele. r
(3min) prietena mea. .
Propun elevilor realizarea unei
buburuze. (Anexa) Ascultă cu interes.
Voi va trebui să recunoaşteţi
materialele de lucru, să
precizaţi etapele de lucru, să
realizaţi o lucrare frumoasă, aşa
cum este buburuza.
4. Explicarea şi Voi prezenta lucrarea model Elevii scot din mapa Explicaţia Şabloane, Frontal Observarea
demonstrarea BUBURUZA. În urma materialele de lucru pe hârtie colorată, sistematică
modului de observaţiilor voi discuta cu rand in ordinea ceruta. foarfece,
lucru elevii despre materialele farfurii de
( 5 min ) folosite pentru realizarea carton,
lucrării şi despre modul de Demonstraţia lipici
lucru. Ascultă şi privesc cu
atenţie
Prezintă o lucrare model. Se
poartă discuţii pe baza ei.
Elevii vor observa
- Intuirea materialelor necesarelucrarea model şi vor Explicaţia
remarca materialele
realizării lucrării:elementele pe
care le au de decupat, folosite pentru
foarfecele, lipiciul. realizarea acesei lucrări
- Prezentarea lucrării model; (desenul cu buburuza
- Privind cu atenţie produsul pe planşă, lipici, Demonstraţia
foarfeci, culori)
final şi materialele pe care le-au
primit, elevii sunt solicitaţi să
identifice etapele de lucru şi
ordinea acestora. Ascultă indicaţiile şi
- Li se prezintă etapele de exprimă păreri proprii .
lucru, explicându-se şi Explicaţia
demonstrându-se fiecare etapă
în parte.

Decuparea elementelor după


contur ( aripile, corpul care Demonstraţia
se vor lipi realizandu-se
buburuza).

- se explică şi se demonstrează
modul de decupare a
elementelor (decuparea se face Urmăresc cu atenţie.
cu baza foarfecii, nu cu vârful;
pe parcursul decupării, se
roteşte uşor hârtia, pentru a
realiza o formă fără franjurări;
se urmăreşte cu atenţie conturul
trasat. Se vor lipi partile
componente in ordinea aratata. Exercitiul
Ascultă cu interes.
Sunt reactualizate aspectele de
care se ţine cont în tipul lipirii
(substanţa de lipit se aplică pe
spatele formei decupate, pe
toată suprafaţa, nu pe suport; Observă demonstraţia
cantitatea de lipici trebuie să fie propunătoarei.
suficientă pentru a asigura
fixarea formei, dar nu prea
mare, pentru a se evita cutarea
hârtiei sau ieşirea lipiciului de
sub formă; este de preferat
aplicarea substanţei de lipit
dinspre mijlocul formei spre
exteriorul acesteia). Ascultă cu interes.

5. Realizarea O1 Etapele de executare a Elevii respectă Hârtie colorată Individual Aprecierea


lucrărilor lucrărilor: succesiunea etapelor de foarfece verbală
(20 min ) 1. Trasarea după şablon a lucru şi realizează Exercitiul lipici
O2 elementelor date. modelele.
2. Decuparea, după contur.
3. Lipirea elementelor pentru a
obţine produsul final. Lucrează ordonat,
îngrijit, corect.
Se supraveghează lucrul Cooperează şi se ajută Videoproiecto
elevilor, corectându-se reciproc . r
eventualele greşeli de execuţie
sau de utilizare a
instrumentelor de lucru.

Se propune elevilor să se ajute Elevii realizează


unii pe altii dacă este nevoie. lucrarea.
In timp ce elevii lucreaza se va
derula la videoproiector un
material despre viata
buburuzelor.
6. Evaluarea O3 Analiza lucrărilor Expun modelele . Observaţia Frontal Aprecierea
( 5 min ) Expoziţie cu lucrările realizate. Ascultă aprecierile . individual verbală
Se vor aprecia lucrările după
diferite criterii. Exemplu: dacă
elevii au lucrat îngrijit. Turul galeriei
7. Încheierea
Interpretarea unui cântecel de
activităţii
primăvară.

Acordarea stimulentelor.