Sunteți pe pagina 1din 59

Tema 8.

CONTABILITATEA
CHELTUIELILOR ȘI VENITURILOR

1. Definirea, clasificarea, recunoașterea şi


evaluarea cheltuielilor şi veniturilor
2 Contabilitatea cheltuielilor
3 Contabilitatea veniturilor

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 1


1. Definirea, clasificarea, recunoașterea şi evaluarea
cheltuielilor şi veniturilor

 SNC ,,Prezentarea situațiilor financiare”;


 SNC ,,Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile,
erori și evenimente ulterioare”;
 SNC ,,Venituri”;
 SNC ,,Cheltuieli”;
 SNC ,,Deprecierea activelor”;
 SNC ,,Diferențe de curs valutar șu sumă” etc.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 2


În componenţa veniturilor nu se includ:

• taxa pe valoarea adăugată,


• accizele,
• alte impozite şi taxe recuperabile,
• sumele colectate în numele unor terţe părţi, inclusiv
în cazul contractelor de intermediere încheiate
conform legislaţiei în vigoare.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 3


Venitul- reprezintă creşteri ale beneficiilor economice
înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma
intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a
diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale
capitalului propriu, cu excepţia creşterilor legate de
contribuţiile proprietarilor.

Cheltuielile - ca diminuări ale beneficiilor economice


înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieşiri,
reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor
care contribuie la diminuări ale capitalului propriu
(rezultatului financiar), altele decât cele rezultate din
distribuirea acestuia proprietarilor.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 4


Veniturile şi cheltuielile sînt clasificate după:

tipurile de activităţi,

natura lor,

destinaţie

perioada la care se raportează

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 5


Tipurile de activităţi

veniturile şi
cheltuielile se
împart în:

venituri şi cheltuieli venituri şi


din activitatea cheltuieli din alte
operaţională activități
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 6
Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor după tipurile
de activităţi

Tipurile de activități
Activitate operaţională reprezintă totalitatea Alte activităţi exprimă ansamblul faptelor
operaţiunilor economice aferente activităţilor economice care nu se atribuie la activitatea
principale ale entităţii, precum şi activităţile operaţională a entităţii.
conexe acestora.
Elemente de venituri și cheltuieli
Veniturile și cheltuielile activităţii Veniturile și cheltuielile ale altor activităţi
operaţionale sunt generate de procesul sunt condiţionate de desfăşurarea altor
desfăşurării activităţii operaţionale al entităţii activităţi (de exemplu, de ieşirea şi
(de exemplu, livrarea produselor, mărfurilor, deprecierea activelor imobilizate, de
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor tranzacţiile financiare, de evenimentele
ect.) excepţionale).
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 7
Componența cheltuielilor și veniturilor după

destinaţii (funcţii)

Venituri şi cheltuieli
Venituri şi cheltuieli Cheltuieli privind
din activitatea
din alte activități impozitul pe venit
operaţională

Inclusiv:
•Venituri şi cheltuieli din operațiuni cu active imobilizate
•Venituri şi cheltuieli financiare
•Venituri şi cheltuieli excepţionale
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 8
Elemente de venituri și cheltuieli
Venituri şi cheltuieli din activitatea operaţională
Venituri din activitatea
Cheltuieli din activitatea operaţională
operaţională
Veniturile includ: Cheltuielile activităţii operaţionale sînt generate
venituri din vînzarea produselor, de fabricarea şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor,
mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, achiziţionarea şi comercializarea mărfurilor,
executarea lucrărilor, din contracte executarea contractelor de construcţie, transmiterea în folosinţă
de construcţie, din contracte de temporară a activelor proprii în baza contractelor de leasing etc. Ele
leasing operaţional şi financiar includ: costul vînzărilor care cuprinde: valoarea contabilă (costul
(arendă, locaţiune), din contracte efectiv) a (al) mărfurilor şi produselor vîndute şi/sau transmise în
de microfinanţare, din ieşirea altor schimbul altor active; costul serviciilor (lucrărilor) prestate (executate)
active circulante, din sancţiuni, din terţilor în cadrul activităţii operaţionale; alte cheltuieli corelate cu
recuperarea prejudiciului material, veniturile din vînzări. Cheltuielile de distribuire reprezintă cheltuieli
din plusurile de active imobilizate aferente promovării şi comercializării produselor, mărfurilor şi
şi circulante constatate la serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate pînă la comercializarea
inventariere, din decontarea produselor, mărfurilor (de exemplu, cheltuielile de publicitate), în
datoriilor cu termen de prescripţie procesul comercializării acestora (de exemplu, salariile personalului
expirat, alte venituri operaţionale. antrenat în procesul de comercializare) sau după comercializarea lor (de
exemplu, cheltuielile pentru reparaţia mărfurilor în perioada de
garanţie). Cheltuielile administrative reprezintă cheltuielile aferente
organizării, deservirii şi gestionării entităţii în ansamblu. Alte cheltuieli
ale activităţii operaţionale includ cheltuielile legate de desfăşurarea
activităţii operaţionale a entităţii, dar care nu pot fi atribuite la costul
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 9
vînzărilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative.
Componenţa veniturilor şi cheltuielilor
din operațiuni cu active imobilizate
Elemente de venituri și cheltuieli
Venituri din operațiuni cu active Cheltuieli din operațiuni cu active
imobilizate imobilizate
Veniturile din operațiuni cu active Cheltuielile cu activele imobilizate sînt
imobilizate cuprind sumele rezultate generate de ieșirea imobilizărilor
din ieşirea imobilizărilor necorporale, necorporale, corporale, investiţiilor
corporale, investiţiilor financiare pe financiare pe termen lung, investiţiilor
termen lung, investiţiilor imobiliare, imobiliare, altor active imobilizate,
altor active imobilizate, din reluarea provizioane calculate aferente
pierderilor din deprecierea activelor activelor imobilizate, pierderile din
imobilizate, din operaţiuni cu active deprecierea activelor imobilizate, alte
imobilizate. cheltuieli cu active imobilizate. Ele se
evaluiază la valoarea contabilă.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 10


Componenţa veniturilor şi cheltuielilor
financiare
Elemente de venituri și cheltuieli

Venituri financiare Cheltuieli financiare

Veniturile financiare cuprind Cheltuielile financiare sînt


sumele rezultate din diferenţe de generate de diferenţe de curs
curs valutar, diferenţe de sumă, valutar, diferenţe de sumă,
redevenţe, active imobilizate şi redevenţe, transmiserea cu titlu
circulante intrate cu titlu gratuit, gratuit a activelor imobilizate şi
dividende şi participaţii în alte circulante, emisiuni şi operaţiuni
entităţi, dobînzi aferente altor cu acţiuni proprii, alte cheltuieli
activităţii, alte venituri financiare. financiare.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 11


Componenţa veniturilor şi cheltuielilor excepționale

Elemente de venituri și cheltuieli

Cheltuieli excepționale
Venituri excepționale
Cheltuielile exepționale sînt
Veniturile excepționale generate (condiționate) de
cuprind sumele rezultate evenimente atipice, care nu se
din compensarea manifestă permanent sau cu
pierderilor din calamităţi regularitate (calamităţi
naturale și alte naturale, perturbări politice,
evenimente excepţionale. modificări ale legislaţiei etc.).

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 12


Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor după natura lor
Indicatori Modul de calcul
1. Venituri din vînzări
2. Alte venituri din activitatea operaţională
3. Venituri din alte activităţi
4. Total venituri (1 + 2 + 3)
5. Variaţia stocurilor
6. Costul vînzărilor
7. Cheltuieli privind stocurile
8. Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii
9. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală
10. Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate
11. Alte cheltuieli
12. Cheltuieli din alte activităţi
13. Total cheltuieli
(5+6+7+8+9+10+11+12)
14. Profit (pierdere) pînă la impozitare (4-13)
15. Cheltuieli privind impozitul pe venit
16. Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 (14-15) 13
Cheltuielile privind impozitul pe venit reprezintă suma totală a
cheltuielilor privind impozitul pe venit luată în considerare la
calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune.

veniturile și cheltuielile se • contabilitatea de angajamente


recunosc în baza următoarelor • necompensarea
principii

• este obligatoriu pentru recunoașterea tuturor elementelor situațiilor


Contabilita financiare, cu excepția elementelor de numerar din Situația fluxurilor
tea de
angajamen
de numerar, pe măsura apariției acestora, indiferent de momentul
te încasării/plății de numerar sau compensării în altă formă.

• constă în prezentarea distinctă, în situațiile financiare, a veniturilor și


cheltuielilor. Compensarea reciprocă a acestora nu se admite, cu excepția
cazurilor în care se permite de SNC ,,Prezentarea situațiilor financiare” și
IAS 1,,Prezentarea situațiilor financiare”. Dacă apar îndoieli referitoare
Principiul la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit, o asemenea sumă se
necompen trece la majorarea cheltuielilor, dar nu la diminuarea sumei venitului
sării recunoscut inițial. De exemplu, suma creanțelor dubioase se recunoaște
ca cheltuieli de distribuire.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 14
Contabilitatea veniturilor este condiţionată de sursa de obţinere a acestora – vînzarea
produselor şi mărfurilor, prestarea serviciilor, utilizarea de către terţi a activelor
entităţii care generează dobînzi, redevenţe şi dividende. În cazul vânzării produselor,
mărfurilor și prestării serviciilor, reglementările contabile naționale prevăd
recunoașterea veniturilor în cazul următor:
Criteriile de recunoaștere a veniturilor conform reglementărilor contabile naționale
Veniturile din vînzarea produselor şi a
Veniturile din prestarea serviciilor
mărfurilor
•entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi •mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod
beneficiile semnificative aferente dreptului de credibil;
proprietate asupra bunurilor. Transferul riscurilor •este probabil ca beneficiile economice aferente
şi beneficiilor semnificative aferente drepturilor de tranzacției să fie obținute de către entitate;
proprietate asupra bunurilor, de regulă, coincide •stadiul de execuție a tranzacției, la data raportării,
cu momentul predării bunurilor către cumpărător poate fi evaluat în mod credibil;
sau, la respectarea altor condiţii contractuale, care •costurile apărute pe parcursul tranzacției și
atestă transferul dreptului de proprietate asupra costurile de finalizare ale tranzacției pot fi
bunurilor respective către cumpărători; evaluate în mod credibil.
•entitatea nu mai gestionează bunurile vîndute ca
în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nu
deţine controlul efectiv asupra bunurilor;
•mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod
credibil;
•este probabil ca beneficiile economice aferente
tranzacţiei vor fi generate către entitate;
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 15
Dacă entitatea păstrează riscurile semnificative aferente dreptului de proprietate
asupra bunurilor, tranzacţia nu reprezintă o vînzare şi veniturile nu sînt
recunoscute. De exemplu, aceste riscuri se păstrează atunci cînd:

• entitatea are obligaţii legate de rezultate nesatisfăcătoare,


1. neacoperite de prevederile garanţiilor normale;

• obţinerea veniturilor dintr-o anumită vînzare este condiţionată de


obţinerea de către cumpărător a veniturilor din comercializarea
2. bunurilor;

• bunurile sînt livrate, dar trebuie instalate, iar instalarea reprezintă o


parte semnificativă a contractului şi nu a fost încă realizată de către
3. entitate

• cumpărătorul are dreptul de a anula vînzarea pe parcursul unui


anumit termen şi dintr-un motiv specificat în contractul de vînzare-
4. cumpărare şi entitatea-vînzător nu este sigură de probabilitatea
returnării bunurilor
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 16
Recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor se
efectuează conform uneia din următoarele metode:

• Ea se recomandă în cazurile în care termenul de


1.Metoda prestare a serviciilor nu depăşeşte o perioadă de
prestării gestiune. La utilizarea acestei metode veniturile din
integrale prestarea serviciilor se recunosc şi se contabilizează
după încheierea tranzacţiei

• Se aplică în cazurile în care serviciile, potrivit unuia


şi aceluiaşi contract, sînt prestate pe parcursul mai
multor perioade de gestiune. Prin această metodă,
2.Metoda veniturile se recunosc pe stadii distincte ale
procentului de tranzacţiei, în funcţie de procentul de finalizare a
finalizare acesteia, adică în perioadele de gestiune în care are
loc prestarea efectivă a serviciilor. Recunoaşterea
veniturilor în baza metodei procentului de finalizare
se admite la respectarea simultană a unor condiţii
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 17
Recunoaşterea veniturilor în baza
În cazul aplicării acestei metode, suma
metodei procentului de finalizare se
veniturilor poate fi determinată în baza
admite la respectarea simultană a
unuia din următoarele procedee:
următoarelor condiţii:

momentul încheierii tranzacţiei sau a volumului efectiv al serviciilor


unui stadiu distinct al acesteia poate prestate.
fi determinat cu un grad înalt de
certitudine la data raportării
ponderii volumului efectiv al
cheltuielile suportate în procesul serviciilor prestate în volumul total al
tranzacţiei şi cele necesare pentru serviciilor prevăzute de contract.
finalizarea acesteia pot fi determinate
în mod credibil
ponderii cheltuielilor suportate la o
dată prestabilită în totalul
cheltuielilor prevăzute de contract.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 18


 Veniturile sub formă de dobînzi se recunosc în baza condiţiilor
contractuale pe măsura survenirii termenelor de plată a dobînzilor
stabilite în contractul încheiat întreentitate și utilizatorul activului.
Conform politicilor contabile veniturile sub formă de dobînzi pot fi
recunoscute în baza metodei dobînzii efective prevăzută în IAS 39
„Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”.
 Redevenţele se recunosc ca venituri în baza contabilităţii de
angajamente, în conformitate cu condiţiile acordului încheiat între
proprietarul şi beneficiarul de imobilizări necorporale. Astfel, în cazul
transferului drepturilor de utilizare a imobilizărilor necorporale pe o
perioadă prestabilită, recunoaşterea venitului sub formă de redevenţe
se efectuează conform metodei liniare sau a în altă bază stabilită în
politicile contabile. Transferul drepturilor de utilizare a imobilizărilor
necorporale pentru o plată fixă şi pe un termen nelimitat se consideră
ca vînzare a imobilizărilor necorporale, iar redevenţele se recunosc ca
venituri în momentul transferării acestor drepturi.
 Dividendele se recunosc ca venituri în perioada de gestiune în care
acestea au fost anunţate, adică atunci cînd a fost stabilit dreptul
proprietarilor de a le încasa.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 19
Conform prevederilor SNC ,,Cheltuieli”, pct. 6, cheltuielile se
recunosc dacă se respectă următoarele criterii:

1) există o certitudine întemeiată privind diminuarea


beneficiilor economice ale entităţii;
2) mărimea cheltuielilor poate fi evaluată în mod credibil.

La recunoașterea cheltuielilor se ține cont de următoarele principii:


contabilitatea de angajamente și prudența (pct. 9, SNC
,,Cheltuieli”).

Conform principiului contabilităţii de angajamente, cheltuielile


se recunosc în perioada în care au fost suportate, indiferent de
momentul plăţii numerarului sau compensării sub altă formă.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 20


Nu se recunosc ca cheltuieli

costul de intrare al activelor primite în gestiunea economică a


entităţii, cotele retrase din capitalul social şi alte plăţi efectuate
pe seama capitalului propriu, valoarea activelor care aparţin
entităţii, dar se află temporar în gestiunea altor persoane (active
transmise în baza contractelor de leasing operaţional, mandat,
comision, păstrare, prelucrare etc.), avansurile acordate în
vederea procurărilor ulterioare de bunuri şi servicii, sumele
rambursate ale creditelor şi împrumuturilor primite, inclusiv în
formă nemonetară, precum şi alte diminuări de datorii care nu
micşorează capitalul propriu (de exemplu, achitarea datoriilor
faţă de salariaţi, buget, furnizori şi alţi creditori), alte elemente
contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere a
cheltuielilor.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 21


 Entitatea recunoaşte cheltuielile concomitent cu veniturile care
provin din aceleaşi operaţiuni economice (de exemplu, costul
bunurilor vîndute se recunoaşte ca cheltuieli concomitent cu
veniturile obţinute din comercializarea acestora).

 Conform prevederilor SNC-urilor, pragul de semnificație se


stabilește în politicile contabile ale entității ca un criteriu unic
aplicabil tuturor elementelor situațiilor financiare, sau câteva
criterii pentru grupe separate de elemente. La aplicarea pragului
de semnificație, este necesar să se determine mărimea acestuia și
să se constate în ce cazuri se va aplica, totodată, să se precizeze
elementul (elementele) față de care urmează aplicarea pragului de
semnificație. Determinarea mărimii, cât și a formei, este la
latitudinea fiecărei entități, urmând să cerceteze diverși factori,
precum natura elementelor, mărimea relativă, absolută etc.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 22


 Veniturile se recunosc, de regulă, separat pentru fiecare
tranzacţie. În anumite situaţii, veniturile pot fi recunoscute pe
componentele distincte ale unei tranzacţii, de exemplu, dacă
preţul de vînzare a bunurilor include o sumă identificabilă pentru
servicii ulterioare, această sumă este iniţial înregistrată ca
venituri anticipate şi recunoscută ca venituri curente pe măsura
prestării serviciilor de deservire a bunurilor comercializate.

 În conformitate cu cerinţele SNC ,,Venituri”, veniturile se


evaluează la valoarea justă a contraprestaţiei (mijlocului de
plată) primite sau de primit diminuată cu valoarea oricăror
reduceri de preţ, bonusuri şi altor reduceri comerciale acordate
de către vînzător.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 23


 În cazul serviciilor prestate, evaluarea veniturilor se
efectuează, de regulă, în mărimea valorii acestora, stabilită de
părţile contractante şi confirmată documentar. Evaluarea
acestor venituri este credibilă doar în cazul în care entitatea a
convenit cu celelalte părţi participante la tranzacţie următoarele
condiţii: drepturile fiecărei părţi care au putere juridică şi se
referă la prestarea şi primirea serviciilor, compensaţia
presupusă, metodele şi condiţiile de plată.
 Cheltuielile se evaluează la valoarea contabilă a activelor
ieşite, costul efectiv al serviciilor prestate/lucrărilor executate,
suma retribuţiilor calculate efectiv personalului, suma
contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente, suma
amortizării calculate şi deprecierii activelor imobilizate, suma
provizioanelor constituite, costul serviciilor primite etc.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 24
2. Contabilitatea cheltuielilor

Pentru evidenţa cheltuielilor se utilizează conturile contabilităţii


financiare din clasa 7 „Cheltuieli”, şi anume:
• 711 „Costul vânzărilor”
• 712 „Cheltuieli de distribuire”
• 713 „Cheltuieli administrative”
• 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
• 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
• 722 „Cheltuieli financiare”
• 723 „Cheltuieli excepţionale”
• 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 25


Particularităţile conturilor de cheltuieli sunt
următoarele:
1)Conturile de cheltuieli sunt conturi de activ;
2)Pe parcursul anului de gestiune, în debitul acestor conturi se
reflectă, cu total cumulativ de la începutul anului, suma
cheltuielilor recunoscute în conformitate cu SNC, iar în creditul
conturilor se reflectă decontarea la finele anului de gestiune la
rezultatul financiar total a cheltuielilor acumulate.
3)Conturile de cheltuieli se închid doar la sfârşitul anului de
gestiune. În acest caz se întocmesc înregistrări contabile de
închidere a acestor conturi.
4)La finele anului rulajul debitor al conturilor de cheltuieli se
reflectă cu total cumulativ de la începutul anului în Situația de
profit şi pierdere.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 26


Contul 711„Costul vînzărilor”
,,Costul vânzărilor” este destinat generalizării informaţiei privind
valoarea contabilă (care se determină în funcţie de metoda de evaluare
curentă a stocurilor) a produselor finite/mărfurilor vîndute, costurilor
serviciilor prestate/lucrărilor executate în cadrul activităţii operaţionale a
entităţii corelate cu veniturile din vînzări. În debitul contului 711 se
înregistrează costul vînzărilor recunoscut pe parcursul perioadei de
gestiune , iar în creditul contului 711 „Costul vînzărilor” se înregistrează
decontarea costului vînzărilor la finele anului de gestiune în corespondenţă
cu debitul contului 351 ,,Rezultat financiar total”.
Evidenţa analitică a costului vânzărilor se ţine pe tipurile
produselor/mărfurilor vândute, serviciilor prestate/lucrărilor executate.
Evidenţa sintetică a costului vânzărilor se ţine în Registrul de evidenţă la
contul 711 „Costul vânzărilor”. La finele anului rulajul debitor al contului
711 „Costul vânzărilor” se reflectă în rândul 020 al Situației de profit şi
pierdere şi se scade din veniturile obţinute din vânzări la determinarea
profitului brut al entităţii.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 27
Contul 712„Cheltuieli de distribuire”
,,Cheltuieli de distribuire” este destinat generalizării informaţiei privind
cheltuielile aferente promovării şi comercializării produselor
finite/mărfurilor şi serviciilor/lucrărilor. În debitul contului 712 se
înregistrează cheltuielilor de distribuire recunoscute pe parcursul anului de
gestiune, iar în creditul contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se
înregistrează decontarea cheltuielilor de distribuire la finele anului de
gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351 ,,Rezultat financiar
total”.
Evidenţa analitică a cheltuielilor de distribuire se ţine pe tipurile lor.
Temei pentru înregistrarea cheltuielilor de distribuire poate servi: situaţii de
calcularea a amortizării activelor imobilizate, bonuri de consum, procese
verbale de casare a materialelor, procese verbale de casare a obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată, facturi, deconturi de avans, dispoziţii de
plată, ordine de plată, procese verbale de prestare a serviciilor, notede
contabilitate.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor de distribuire se ţine în Registrul de
evidenţă la contul 712 „Cheltuieli de distribuire”. La finele anului de
gestiune rulajul debitor al contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se
reflectă în Situația de profit şi pierdere în rândul 050.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 28
Pe parcursul anului de gestiune se întocmesc următoarele
înregistrări aferente cheltuielilor de distribuire:
 Calcularea amortizării activelor imobilizate utilizate în scopuri de distribuire
ale entităţii:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”
Ct 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
 Reflectarea cheltuielilor privind ambalarea produselor finite la depozitele
entităţilor de producţie, inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de
ambalat, salariul cu CAS și PAM ale muncitorilor care ambalează, precum şi
serviciile activităţilor auxiliare sau ale organizaţiilor terţe:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 211 „Materiale”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 521 „DatoriiContabilitatea
comerciale întreprinderii, Tema 8
curente” 29
Reflectarea cheltuielilor privind încărcarea produselor şi mărfurilor în mijloace de
transport, efectuată de muncitorii de la depozit, secţiile auxiliare sau organizaţiile
terţe:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Reflectarea costului transportului produselor şi mărfurilor de la depozitul entităţii
până la locul de predare cumpărătorului sau până la staţia de expediere (debarcader,
aeroport) cu transportul propriu sau de la terţi, cu condiţia că aceste cheltuieli le
suportă furnizorul (vânzătorul):
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente” sau
Ct 544 „Alte datorii curente”
Reflectarea cheltuielilor privind retribuirea muncii salariaţilor entităţilor de comerţ
aferente nemijlocit vânzării mărfurilor, precum şi a salariaţilor entităţilor de
alimentaţie publică încadraţi la fabricarea (prepararea) şi vânzarea produselor
(bucatelor):
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 531 „Datorii faţă Contabilitatea
de personal privindTema
întreprinderii, retribuirea
8 muncii” 30
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Reflectarea cheltuielilor de reclamă în presă, la radio şi televiziune, editarea pliantelor
şi prospectelor, participarea la expoziţii, târguri etc:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 241 „Casa”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”
Ct 243 „Conturi curente în valuta străină”
Ct 521 „“Datorii comerciale curente”
Ct 226 „Creanţe ale personalului”
Ct 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Decontarea la cheltuieli a valorii contabile a mostrelor de produse finite şi mărfuri
predate cu titlu gratuit, conform contractelor la expoziţii, târguri etc:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri”
Trecerea la cheltuieli a valorii contabile a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în
valoare de până la 1/6 din plafonul stabilit pentru o unitate:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate la ambalarea,
încărcarea şi descărcarea produselor şi mărfurilor vândute:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 31
Contul 713„Cheltuieli administrative”
„Cheltuieli administrative” este destinat generalizării informaţiei privind
cheltuielile aferente deservirii şi gestionării entităţii în ansamblu. În debitul
contului 713 se înregistrează cheltuielilor administrative recunoscute pe parcursul
anuluide gestiune, iar în creditul contului 713 „Cheltuieli administrative” se
înregistrează decontarea cheltuielilor administrative la finele anului de gestiune în
corespondenţă cu debitul contului 351 ,,Rezultat financiar total”.
Evidenţa analitică a cheltuielilor administrative se ţine pe tipurile lor, pentru
înregistrarea cheltuielilor administrative poate servi: situaţii de calcularea a
amortizării activelor imobilizate, bonuri de consum, procese verbale de casare a
materialelor, procese verbale de casare a obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată, facturi, deconturi de avans, dispoziţii de plată, ordine de plată, procese
verbale de prestare a serviciilor, tabele de pontaj, registru de salariu, registru de
evidenţă a livrărilor, note de contabilitate etc.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor administrative se ţine în Registrul de evidenţă
la contul 713 „Cheltuieli administrative”. Cheltuielile administrative acumulate în
debitul contului 713„Cheltuieli administrative” nu se includ în costul produselor
(serviciilor), iar la sfârşitul anului se reflectă în Situația de profit şi pierdere în
rândul 060 şi se scad din venituri la determinarea rezultatului din activitatea
operațională. Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 32
În cursul anului de gestiune cheltuielile administrative se acumulează cu
total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713„Cheltuieli
administrative” şi se reflectă prin următoarele înregistrări:
Calcularea remuneraţiilor, diverselor premii, indemnizaţiilor acordate lucrătorilor
administraţiei, personalului economic, muncitorilor pentru întreruperi în producţie,
onorariilor autorilor pentru propuneri de raţionalizare şi inovaţii şi CAS și PAM:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Calcularea amortizării activelor imobilizate utilizate în scopuri generale ale entităţii:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”
Ct 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Reflectarea cheltuielilor privind întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie
generală:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 211 „Materiale”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările
Contabilitatea întreprinderii,
sociale Temași
8 medicale” 33
Reflectarea valorii contabile a omvsd în valoare de până la 1/6 din plafonul stabilit
pentru o unitate:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Calcularea uzurii omvsd utilizate pentru necesitățile administrative ale entităţii:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”
Acceptarea spre plată a facturilor pentru asigurarea pazei obiectelor cu destinaţie
administrativă:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Reflectarea cheltuielilor pentru delegaţii şi alte scopuri efectuate de titularii de avans la
acordarea avansurilor sau fără acordarea anticipată a avansurilor spre decontare:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 226 „Creanţe ale personalului”
Ct 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Înregistrarea cheltuielilor de reprezentare sau acceptarea spre achitare a facturilor
diverselor entităţi:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 241 „Casa” Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”
Ct 226 „Creanţe ale personalului” Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”Ct 544 ,,Alte datorii curente
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 34
Achitarea sau calcularea plăţii pentru serviciile bancare, juridice, de audit, poştale,
telefonice, telegrafice etc.
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 241 „Casa”
Ct 242 „Conturi curente în monedă nationala”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Calcularea plăţilor pentru asigurarea bunurilor cu destinaţie administrativă a entităţii:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 542 ,,Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor”
Reflectarea cheltuielilor pentru întreţinerea transportului de serviciu:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 211 „Materiale”
Ct 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Calcularea impozitelor şi taxelor, cu excepţia impozitului pe venit, taxelor de stat,
cheltuielilor de judecată:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 534 „Datorii față deContabilitatea
buget” întreprinderii, Tema 8 35
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
„Alte cheltuieli din activitatea operaţională” este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale care
nu pot fi atribuite la costul vînzărilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile
administrative. În debitul contului 714 -se înregistrează recunoaşterea altor
cheltuieli ale activităţii operaţionale pe parcursul anului de gestiune. În creditul
contului 714- se înregistrează decontarea altor cheltuieli ale activităţii operaţionale
la finele anului de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351
Evidenţa analitică a altor cheltuielilor din activitatea operațională se ţine pe
tipurile lor. Temei pentru înregistrarea altor cheltuieli operaţionale poate servi:
situaţii de calcularea a amortizării activelor imobilizate, procese verbale ale
comisiei de inventariere, note de contabilitate, bonuri de consum, procese verbale
de reducere a valorii stocurilor, facturi, deconturi de avans, dispoziţii de plată,
contracte de credit, ordine de plată, procese verbale de prestare a serviciilor,
tabele de pontaj, registru de salariu, liste de inventariere a creanţelor şi datoriilor.
Evidenţa sintetică a altor cheltuielilor din activitatea operațională se ţine în
Registrul de evidenţă la contul 714. La finele anului de gestiune rulajul debitor al
contului sintetic 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se reflectă în
Situația de profit şi pierdere în rândul cu aceeaşi denumire 070 şi se ia în
calcul la determinarea rezultatului din activitatea operațională.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 36
În cursul anului de gestiune astfel de cheltuieli se acumulează în debitul
contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” cu total
cumulativ de la începutul anului şi se reflectă prin următoarele
corespondenţe contabile:
Reflectarea valorii contabile a materialelor, obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată, titlurilor de valoare pe termen scurt, documentelor băneşti
vândute:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 211 „Materiale”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 251 „Investiţii financiare în părţi neafiliate”
Ct 246 „Documente băneşti”
Reflectarea cheltuielilor aferente vânzării materialelor şi a altor active
circulante:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 211 „Materiale”
Ct 226 „Creanţe ale personalului”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 37
Ct 812 „Activităţi auxiliare”.
Trecerea la cheltuieli a avansurilor curente acordate anterior şi
nereclamate, la care a expirat termenul de prescripţie:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 224 „Avansuri acordate curente”
Trecerea la cheltuieli a valorii contabile a investiţiilor financiare
curente care nu pot fi achitate (restituite):
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate”
Ct 252 „Investiţii financiare curente în părţi afiliate”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 38


Reflectarea lipsurilor şi pierderilor din deteriorarea activelor imobilizate și
circulante:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 112 ,,Imobilizări necorporale”
Ct 123 ,,Mijloace fixe”
Ct 125 ,,Resurse minerale”
Ct 211 „Materiale”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 215 „Producţia în curs de execuţie”
Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri”
Ct 241 „Casa”
Ct 246 „Documente băneşti”
Reflectarea costului rebutului definitiv şi cheltuielilor privind remedierea
rebutului:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 811 „Activităţi de bază”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 211 „Materiale”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 39
Trecerea la cheltuieli a costurilor de producţie indirecte constante nerepartizate:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 821 „Costuri indirecte de producţie”
Trecerea la cheltuieli a sumelor diferenţelor dintre valoarea contabilă a stocurilor
şi valoarea realizabilă netă a acestora:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 211 „Materiale”
Ct 212 ,,Active biolegice circulante”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 215 „Producţia în curs de execuţie”
Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri”
Calcularea plăţii pentru imobilizările necorporale, terenurile, mijloacele fixe cu
destinaţie generală luate în leasing operațional:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Achitarea şi/sau calcularea amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”
Ct 243 „Conturi curente în valuta străină”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 40
Contul 721„Cheltuieli cu active imobilizate”
„Cheltuieli cu active imobilizate” este destinat generalizării informaţiei privind
cheltuielile aferente ieşirii şi pierderile din deprecierea activelor imobilizate, cu
excepţia cheltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate constatate la
inventariere. În debitul contului 721 se înregistrează cheltuielilor cu active
imobilizate recunoscute pe parcursul anului de gestiune, iar în creditul contului 721
se înregistrează decontarea cheltuielilor cu active imobilizate la finele anului de
gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351
Evidenţa analitică a cheltuielilor cu active imobilizate se ţine pe tipurile lor. Temei
pentru înregistrarea acestora poate servi: procese verbale de primire predare a
activelor imobilizate, procese verbale de casare a activelor imobilizate, procese
verbale de reevaluare a activelor imobilizate, bonuri de consum, procese verbale de
casare a materialelor, procese verbale de casare a obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată, facturi, deconturi de avans, dispoziţii de plată, ordine de plată,
procese verbale de prestare a serviciilor, tabele de pontaj, registru de salariu, nota
de contabilitate etc.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor cu active imobilizate se ţine în Registrul de
evidenţă la contul 721 .La finele anului de gestiune, rulajul debitor al contului 721
se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 „Rezultatul din
alte activități”. Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 41
În cursul anului de gestiune cheltuielile cu active imobilizate
se reflectă prin următoarele corespondenţe contabile:

Reflectarea valorii contabile a activelor imobilizate ieşite:


Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 111 ,,Imobilizări necorporale în curs de execuție”
Ct 112 ,,Imobilizări necorporale”
Ct 121 ,,Imobilizări corporale în curs de execuție”
Ct 122 ,,Terenuri”
Ct 123 „Mijloace fixe”
Ct 125 „Resurse minerale”
Ct 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate”
Ct 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 42


Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor imobilizate:
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 211 „Materiale”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Recunoaşterea pierderilor din deprecierea imobilizărilor și a
depășirii sumei pierderii din depreciere asupra surplusului din
reevaluare (reflectarea la un cont separat)
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 114 ,,Deprecierea imobilizărilor necorporale”
Ct 126 ,,Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale”
Ct 127 ,,Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie”
Ct 128 ,,Deprecierea terenurilor”
Ct 129 ,,Deprecierea mijloacelor fixe”
Ct 133 ,,Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate”
Ct 152 ,,Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 43
Contul 722„Cheltuieli financiare”
„Cheltuieli financiare” este destinat generalizării informaţiei privind
cheltuielile aferente operaţiunilor financiare ale entităţii. În debitul contului
722 „Cheltuieli financiare” se înregistrează cheltuielilor financiare
recunoscute pe parcursul anului de gestiune, iar în creditul contului 722 se
înregistrează decontarea cheltuielilor financiare la finele anului de gestiune
în corespondenţă cu debitul contului 351 ,,Rezultat financiar total”.
Evidenţa analitică a cheltuielilor financiare se ţine pe tipurile lor. Temei
pentru înregistrarea cheltuielilor financiare poate servi: procese verbale de
primire predare a activelor, contracte de donaţie, bonuri de consum, procese
verbale de casare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, facturi,
deconturi de avans, dispoziţii de plată, ordine de plată, procese verbale de
prestare a serviciilor, registru de salariu, note de contabilitate etc.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor financiare se ţine în Registrul de
evidenţă la contul 722 „Cheltuieli financiare”. La finele perioade de
gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuieli financiare” se ia în calcul
la determinarea indicatorului din rândul 090 „Rezultatul din alte
activități” al Situației de profit şi pierdere.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 44
În cursul perioadei de gestiune cheltuielile financiare se acumulează în
debitul contului 722 şi se reflectă prin corespondenţele contabile:

Transmiterea activelor (la valoarea contabilă) cu titlu gratuit altor entități:


Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 111 ,,Imobilizări necorporale în curs de execuție”
Ct 112 ,,Imobilizări necorporale”
Ct 121 ,,Imobilizări corporale în curs de execuție”
Ct 122 ,,Terenuri”
Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 125 „Resurse minerale”
Ct 211 „Materiale” Ct 212 ,,Active biolegice circulante”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 215 „Producţia în curs de execuţie”
Ct 216 „Produse” Ct 217 „Mărfuri”
Reflectarea sumei plăţii sun formă de redevențe pentru imobilizările
necorporale primite în folosință temporară:
Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente” Ct 544 ,,Alte datorii curente”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 45


Calcularea plăţii pentru activele imobilizate luate în leasing financiar:
Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 413 ,,Datorii pe termen lung privind leasingul financiar”
Reflectarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar privind conturile
valutare şi operaţiunile în valută străină:
Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate”
Ct 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”.
Ct 221 „Creanţe comerciale”
Ct 224 „Avansuri acordate curente”
Ct 226 ,,Creanțe ale personalului”
Ct 241 „Casa”
Ct 243 „Cont curent în valuta străină”
Ct 411 „Credite bancare pe termen lung”
Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen lung acordate anterior şi
nereclamate:
Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Сt 162 „Avansuri acordate pe termen lung”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 46
Contul 723„Cheltuieli excepţionale”
„Cheltuieli excepţionale” este destinat generalizării informaţiei privind
cheltuielile condiţionate de evenimente excepţionale (calamităţi naturale,
perturbări politice, modificări ale legislaţiei etc.). În debitul contului 723 -
se înregistrează cheltuielilor excepţionale recunoscute pe parcursul anului
de gestiune, iar în creditul contului 723 se înregistrează decontarea
cheltuielilor excepţionale la finele anului de gestiune în corespondenţă cu
debitul contului 351.
Evidenţa analitică a cheltuielilor excepţionale se ţine pe tipurile lor și pe
cauzele apariţiei. Temei pentru înregistrarea cheltuielilor excepţionale poate
servi: documentul ce confirmă evenimentul excepţional, procese verbale de
casare a activelor, bonuri de consum, facturi, note de contabilitate etc.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor excepționale se ține în Registrul de
evidenţă la contul 723. La finele anului de gestiune cheltuielile
excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în Situația de
profit şi pierdere şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul
090 „Rezultatul din alte activități”.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 47
În acest caz, se întocmesc înregistrările contabile:
Trecerea la cheltuieli a valorii contabile a activelor ieşite ca rezultat al
evenimentelor excepţionale:
Dt 723 „Cheltuieli excepţionale”
Ct 111 ,,Imobilizări necorporale în curs de execuție”
Ct 112 ,,Imobilizări necorporale”
Ct 121 ,,Imobilizări corporale în curs de execuție” Ct 123 „Mijloace fixe”
Ct 211 „Materiale” Ct 212 ,, Active biologice circulante”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 215 „Producţia în curs de execuţie” Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri” Ct 241 „Casa”
Ct 242 „Conturi curente în valuta nationala”
Ct 243 „Conturi curente în valuta straina”
Ct 245 „Transferuri băneşti în expediţie” Ct 246 „Documente băneşti
Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor
excepţionale:
Dt 723 „Cheltuieli excepţionale”
Ct 211 „Materiale”Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 241 „Casa” Ct 521 „Datorii comerciale
Contabilitatea curente”
întreprinderii, Tema 8 Ct 812 „Activităţi auxiliare”
48
Contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venitul impozabil şi/sau
impozitului pe venitul din activitatea operaţională a entităţi. În debitul contului 731
„Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistrează cheltuielilor privind
impozitul pe venit recunoscute la finele anului de gestiune, iar în creditul contului
731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistrează decontarea cheltuielilor
privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune.
Temei pentru înregistrarea cheltuielilor privind impozitul pe venit serveşte nota de
contabilitate şi Registrul de evidenţă la contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe
venit”:
Dt 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”
Ct 534 ,,Datorii față de buget
Conform prevederilor SNC-urilor, cheltuieli privind impozitul pe venit se
contabilizează în baza metodei impozitului pe venit curent. Metoda impozitului pe
venit curent prevede determinarea cheltuielilor privind impozitul pe venit prin
aplicarea la suma venitului impozabil a cotei impozitului stabilită în Codul fiscal
pentru perioada fiscală respectivă.
Venitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite de legislaţia
fiscală. În conformitate cu politicile contabile, entitatea poate aplica metoda
impozitului pe venit amînat potrivit IAS 12 „Impozitul pe profit”.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 49
La finele anului de gestiune, conturile de cheltuieli se închid prin
trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul financiar.
În acest caz, se întocmeşte următoarea înregistrare a conturilor:
Dt 351 „Rezultat financiar total”
Ct 711 „Costul vânzărilor”
Ct 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 723 „Cheltuieli excepţionale”
Ct 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”
După întocmirea acestei înregistrări, în contul 351 „Rezultat
financiar total” se determină profitul net (pierderea) al entităţii.
Profitul (pierderea) net (ă) se înscrie în rândul 120 cu aceeaşi
denumire în Situația de profit şi pierdere şi se reportează în bilanţ în
rândul 360 „Profitul net (pierdere) al perioadei de gestiune”.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 50
3. Contabilitatea veniturilor
Contabilitatea veniturilor se ține cu ajutorul conturilor contabilităţii
financiare din clasa 6 „Venituri”.
grupa 61 „Venituri din activitatea grupa 62 „Venituri din alte activități”.
operaţională”. Conturile din această grupă sînt Conturile sînt destinate generalizării informaţiei
destinate generalizării informaţiei privind privind veniturile din alte activităţi care cuprind
veniturile din activitatea operaţională a entităţii veniturile din operaţiuni cu active imobilizate,
care cuprind veniturile din vînzări şi alte venituri veniturile financiare şi veniturile excepţionale.
operaţionale. Componenţa şi regulile generale de Componenţa şi regulile generale de recunoaştere,
recunoaştere, evaluare şi contabilizare a evaluare şi contabilizare a veniturilor din alte
veniturilor din activitatea operaţională sînt
activităţi sînt reglementate de SNC-urile
reglementate de SNC-urile „Prezentarea
„Prezentarea situaţiilor financiare”, „Venituri”,
situaţiilor financiare”, „Venituri”, „Contracte
de leasing”, „Contracte de construcţie”,
„Imobilizări necorporale şi corporale”, „Creanţe
„Politici contabile, modificări ale estimările şi investiţii financiare”, „Diferenţe” de curs
contabile, erori şi evenimente ulterioare” şi alte valutar şi de sumă”, „Politici contabile, modificări
standarde de contabilitate. Grupa 61 „Venituri ale estimările contabile, erori şi evenimente
din activitatea operaţională” conţine ulterioare”. Din grupa 62 „Venituri din alte
următoarele conturi sintetice: activități” fac parte următoarele conturi sintetice;
611 „Venituri din vânzări” 621 „Venituri din operațiuni cu active
612 „Alte venituri din activitatea operaţională” imobilizate”
622 „Venituri financiare”
623 „Venituri excepţionale”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 51
1. Conturile de venituri sunt conturi de pasiv.
2. Pe parcursul anului de gestiune, în creditul acestor
conturi se înregistrează cu total cumulativ de la
începutul anului, sumele veniturilor recunoscute în
conformitate cu SNC, iar în debit - decontarea la finele
anului de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul
financiar total. Conform politicilor contabile entitatea
poate înregistra pe parcursul perioadei de gestiune în
Particularităţi debitul conturilor clasei 6 „Venituri” ajustarea
conturilor de veniturilor prin întocmirea înregistrărilor contabile
venituri sunt inverse.
următoarele:
3. La finele anului de gestiune conturile de venituri se
închid prin trecerea veniturilor acumulate la contul 351
„Rezultat financiar total”.

4. La întocmirea situațiilor financiare anuale rulajele


creditoare ale conturilor de venituri se înregistrează în
Situația de profit şi pierdere pe rândurile
corespunzătoare.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 52
Venituri din activitatea operaţională

Reflectarea valorii de vânzare • Dt 241 „Casa” sau


(fără TVA) a mărfurilor în • Dt 832 „Încasări din vînzarea bunurilor în
numerar (cu amănuntul) numerar”
• Ct 611 „Venituri din vânzări”
Reflectarea valorii de vânzare
(fără TVA) a produselor, • Dt 221 „Creanţe comerciale curente”
mărfurilor şi serviciilor vândute
altor entități cu achitarea • Ct 611 „Venituri din vânzări”
ulterioară
Reflectarea valorii (fără TVA) a
produselor, mărfurilor şi • Dt 234 „Alte creanţe curente”
serviciilor transmise altor entități • Ct 611 „Venituri din vânzări”
în schimbul altor active

Reflectarea valorii de vânzare • Dt 226 „Creanţe ale personalului”


(fără TVA) a produselor,
• Ct 611 „Venituri din vânzări”
mărfurilor şi serviciilor vândute
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 53
angajaţilor entității
Alte venituri din activitatea operaţională
Reflectarea valorii de vânzare (fără TVA)
a altor active circulante (materiale, • Dt 234 „Alte creanţe curente”
obiecte de mică valoare şi scurtă durată, • Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
titlurilor de valoare etc.) vândute altor
entități cu achitarea ulterioară
Reflectarea valorii de vânzare (fără TVA) a • Dt 226 „Creanţe ale personalului”
altor active circulante (materiale, obiecte de
mică valoare şi scurtă durată, titlurilor de • Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
valoare etc.) vândute angajaţilor entității

Reflectarea valorii de piață a • Dt 111 ,Dt 213 Dt 112 Dt 215 Dt 121 Dt 216 Dt 123
plusurilor de active constatate Dt 217 Dt 211
la inventariere • Ct 612 „Alte venituri operaţionale”

Calcularea plății (fără TVA) • Dt 231


pentru bunurile transmise în
leasing operațional • Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”

Reflectarea amenzilor, penalităţilor calculate,


despăgubirilor şi altor sancţiuni pentru • Dt 234 „Alte creanţe curente”
nerespectarea clauzelor contractelor, precum și a
sumelor privind pretenţiile înaintate și recunoscute • Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
de către cumpărători şi clienţi;

Reflectarea altor venituri din activitatea • Dt 535 „Venituri anticipate curente”


operaţională, obţinute (calculate) în
perioadele precedente, dar aferente perioadei • Ct 612
Contabilitatea „Alte venituri
întreprinderii, Tema 8 din activitatea operaţională”
54
de gestiune curente
Reflectarea valorii de vânzare (fără TVA) a activelor imobilizate vândute altor entități cu
achitarea ulterioară
Dt 234 „Alte creanţe curente”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Calcularea dividendelor, dobânzilor, veniturilor din participaţiile în alte entităţi
Dt 231 ,,Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Reflectarea valorii realizabile nete a materialelor, obiectelor de mică valoare și scurtă
durată obținute la casarea mijloacelor fixe și resurselor minerale care depășește valoarea
reziduală a acestora
Dt 211 „Materiale”
Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Decontarea veniturilor din operațiuni cu active imobilizate obţinute în perioadele
anterioare, dar aferente perioadei de gestiune curente
Dt 535 „Venituri anticipate curente”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Recunoașterea reluării pierderii din depreciere aferentă imobilizărilor (evaluate la cost la
un cont separat)
Dt 114 ,,Deprecierea imobilizărilor necorporale”
Dt 126 ,,Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale”
Dt 127 ,,Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie”
Dt 128 ,,Deprecierea terenurilor”
Dt 129 ,,Deprecierea mijloacelor fixe”
Dt 133 ,,Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate”
Dt 152 ,,Amortizarea şi deprecierea investiţiilor
Contabilitatea întreprinderii,imobiliare”
Tema 8 55
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Veniturilor financiare în baza contractului de donaţie, proces verbal de primire
predare a bunurilor, facturi, note de contabilitate se întocmesc următoarele
corespondenţe a conturilor:

• Dt 111, 121, 122, 123, 211, • Dt 221, 224, 241, 243, 226,
213, 217 ” 521
• Ct 622 • Ct 622

Primirea cu titlu gratuit Reflectarea diferenţele de


de la alte persoane curs valutar aferente
juridice şi fizice a conturilor valutare şi
activelor imobilizate și operaţiunilor în valută
circulante străină

• Dt 241, 242, 243


• Ct 622 • Dt 515
Reflectarea numerarului • Ct 622
primit sub formă de prime, Reflectarea cotei
premii, precum şi a veniturilor anticipate
încasărilor de la alte aferente perioadei de
persoane sub formă de gestiune curente
sume sponsorizate; Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 56
Veniturilor excepţionale conform documentelor care confirmă evenimentul
excepţional, facturi, proces verbal de primire predare a activelor, bon de intrare,
proces verbal de casare, decizie de recuperare, hotărârea instanţei de judecată,
procese verbale şi calcule ale companiilor de asigurare, note de contabilitate se
întocmesc următoarele corespondenţe ale conturilor:

Primirea de la organele de stat,


persoanele juridice şi fizice a
activelor pentru recuperarea
pierderilor din evenimentele Dt 111 121 122 123 211 213 217 241 242 243
excepţionale Ct 623

Reflectarea valorii realizabile nete


a materialelor, obiectelor de mică
valoare și scurtă durată obținute Dt 211 213
din casarea imobilizărilor Ct 623
deteriorate în urma evenimentelor
excepţionale
Calcularea despăgubirilor de
asigurare care urmează a fi primite
de la companiile de asigurări Dt 233
pentru recuperarea pierderilor din Ct 623
evenimentele
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 excepţionale; 57
La finele anului de gestiune conturile de venituri se închid prin trecerea
veniturilor acumulate în contul 351 „Rezultat financiar total”. În acest caz, se
întocmeşte următoarea corespondenţă ale conturilor:

Dt 611 „Venituri din vânzări”

Dt 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”

Dt 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”

Dt 622 „Venituri financiare”

Dt 623 „Venituri excepţionale”

Ct 351 „Rezultat financiar total”


Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 58
Contul 351 „Rezultat financiar total” se determina profitul (pierderea)
net al anului de gestiune. În acest scop, se compară rulajele din debitul
(cheltuieli acumulate) şi creditul (venituri acumulate) acestui cont:
 Dacă suma totală a veniturilor  În caz contrar, entitate obţine
depăşeşte suma cheltuielilor, pierderi, când suma veniturilor
entitatea obţine profit, care se este mai mică decât suma
reflectă prin corespondenţa cheltuielilor, care se reflectă prin
contabilă: formula contabilă inversă:
 Dt 351  Dt 333
 Ct 333  Ct 351

După înregistrarea profitului net (pierderii) al perioadei de gestiune,


contul 351 „Rezultat financiar total” se închide şi nu se oglindeşte în
situațiile financiare. Suma profitului net (pierderii) al perioadei de
gestiune se înregistrează în rândul 120 în Situația de profit şi pierdere şi
se reportează în bilanţ în rândul 360 „Profitul net (pierderea) al anului
de gestiune”. Pentru exemplificare se propune
Contabilitatea întreprinderii, Tema 8 următoarea situație 59