Sunteți pe pagina 1din 54

Tema 2.

Contabilitatea imobilizărilor corporale


1.Definiţia, clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea
imobilizărilor corporale
2.Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
3.Contabilitatea mijloacelor fixe
3.1. Contabilitatea intrărilor de mijloace fixe în
patrimoniu
3.2. Contabilitatea amortizării mijloacelor fixe
3.3. Contabilitatea ieşirii din patrimoniu a mijloacelor
fixe
4. Contabilitatea altor imobilizări corporale: terenurilor şi
resurselor minerale
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 1
1. Definiţia, clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea
imobilizărilor corporale
Definiţia, componenţa, modul de constatare şi evaluare al
imobilizărilor corporale sunt determinate de prevederile
SNC Imobilizărilor corporale şi necorporale
Imobilizări – active deţinute pentru a fi utilizate pe o
perioadă mai mare de un an în activitatea entităţii sau
pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.
Imobilizări corporale – imobilizări sub formă de
mijloace fixe, terenuri, imobilizări corporale în curs de
execuţie, investiții imobiliare şi resurse minerale.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 2


Resurse
minerale

Imobilizările
Terenuri Mijloace
corporale
includ: fixe

execuție
curs de
IC în

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 3


Componența imobilizărilor corporale:
IC în funcţie de conţinutul economic se împart în:
 Imobilizări corporale în curs de execuţie – IC procurate sau
aflate în procesul de creare și de pregătire pentru utilizare
după destinație, pînă la transmiterea lor în exploatare.
 Mijloace fixe – IC transmise în exploatare, valoarea unitară a
cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală
sau pragul de semnificație stabilit de entitate, în politicile
contabile.
 Terenuri – IC sub formă de teritorii funciare (de pămînt)
deținute de entitate cu drept de proprietate sau primite în
arendă financiară pentru a fi folosite în activitatea entității.
 Resursele minerale – IC sub formă de costuri capitalizate ale
lucrărilor de explorare (pregătire spre extracție) pentru care
este demonstrată fezabilitatea tehnică și viabilitatea
comercială. Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 4
Recunoașterea imobilizărilor corporale

Modul de recunoaștere şi evaluare al IC este determinat şi


stipulat în SNC Imobilizări corporale şi necorporale.

Prin recunoaștere a imobilizărilor se înţelege examinarea


corespunderii însuşirilor, caracteristicilor, particularităţilor
de care dispune elementul respectiv definiţiei activului
material şi criteriilor stabilite în scopul contabilizării. A
contabiliza înseamnă înregistrarea şi trecerea activului la
intrări în conturile respective.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 5


Dacă obiectul nu întruneşte condiţiile menţionate, costurile aferente procurării
sau creării imobilizării se consideră drept cheltuieli a perioadei de gestiune.

Entitatea recunoaște ca imobilizare obiectul numai în cazul


respectării simultane a următoarelor condiții:

1. Obiectul este identificabil și controlabil de entitate

2. Proprietățile și particularitățile lui corespund definiției IC

3. Este probabil că entitatea va obține beneficii economice


viitoare din utilizarea obiectului

4. Costul de intrare a obiectului poate fi evaluat în mod


credibil
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 6
Evaluarea imobilizărilor corporale

Evaluarea
IC

Evaluarea inițială – se Evaluarea ulterioară –


efectuează în momentul intrării se efectuează pe
IC în entitate. parcursul utilizării IC în
Evaluarea inițială a fiecărui cadrul entității. Evaluarea
obiect se efectuează la cost de ulterioară se efectuează la
intrare. valoarea contabilă sau
valoarea reevaluată.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 7


Costul de intrare se determină în funcţie de sursele de intrare şi natura
economică a activelor. Respectiv, se compune din:
La procurarea IC 1. prețul de cumpărare, taxele vamale, impozitele și taxele
nerecuperabile, cu scăderea tuturor reducerilor, rabaturilor
comerciale la procurare.
2. orice costuri direct atribuibile obiectului pentru a-l aduce în
locul amplasării și în starea necesară pentru folosire după
La crearea IC în destinație.
regie proprie
Costul efectiv care include: costul proiectului, valoarea
materialelor consumate, costurile cu personalul, CAS, PAM și
costurile indirecte de producție

La crearea IC în
antrepriză La valoarea contractuală negociată dintre antreprenor și
beneficiar

La primirea IC ca aport La valoarea aprobată prin decizia organului împuternicit de


la capitalul social conducerea entității cu suplimentarea costurilor direct atribuibile

La primirea cu titlu Valoarea din documentele primare de intrare, cu suplimentarea a


8
gratuit costurilor direct atribuibile Contabilitatea întreprinderii, Tema 2
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 9
Exemplu: Întreprinderea procură un tractor la mâna a doua la
prețul de cumpărarea de 66 000 lei, inclusiv TVA, costurile de
transport pentru expedierea tractorului constituie 1 000 lei, TVA
20 %. Pentru a putea fi folosit, tractorul avea nevoie de cauciucuri
noi, în valoare de 7 200 lei şi de o reparaţie capitală în valoare de
13 600 lei. Prima umplere a rezervorului său de motorină a costat
1 800 lei. Care va fi costul de intrare al tractorului?

Costul de intrare =

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 10


Evaluarea ulterioară

prevede evaluarea IC la
valoarea contabilă care se
determină ca diferență dintre prevede evaluarea IC la
costul de intrare și valoarea reevaluată
amortizarea acumulată

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 11


După criteriul limitării duratei de utilizare imobilizările
corporale se subdivizează în:

Imobilizări amortizabile sunt imobilizări aflate în exploatare care au o durată


de utilizare certă (limitată), și pentru care se calculează amortizarea.
De exemplu, toate mijloacele fixe, cu excepţia fondurilor bibliotecare, au o
durată de utilizare limitată.
Resursele minerale (gazele, petrolul, piatra de var sau de construcţie etc.)
de asemenea au o durată limitată de extracţie, exploatare, de aceea se
includ în categoria imobilizărilor amortizabile.

Imobilizări neamortizabile sunt imobilizările


care au o durată de utilizare incertă (nelimitată) sau se află în curs de execuție.
Acestea cuprind IC în curs de execuţie şi terenurile.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 12


2. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
Caracteristica contului 121 “IC în curs de execuţie”
În debitul acestui cont se reflectă costul lucrărilor de construcţie şi
montaj aferente creării mijloacelor fixe, inclusiv valoarea utilajului
care necesită montaj, a utilajului şi altor obiecte care nu necesită
montaj, dar momentul procurării nu coincide cu momentul punerii în
funcţiune.
În credit – costul de intrare a mijloacelor fixe puse în funcţiune,
investiţiile ulterioare aferente majorării valorii obiectelor respective,
precum şi cheltuielile privind edificarea construcţiilor speciale
prevăzute în lista de titluri şi a dispozitivelor provizorii.
Soldul este debitor şi reflectă IC în curs de execuţie la finele perioadei
de gestiune.

În Bilanț rd. 060 Imobilizări corporale în curs de execuție


Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 13
În cele mai dese cazuri contul 121 „IC în curs de
execuţie” se aplică de beneficiarul de lucrări de
construcţii şi montaj. Executarea lucrărilor de
construcţie poate fi efectuată în regie proprie sau în
antrepriză.

Costurile privind construcţia unor obiecte noi sunt


contabilizate pe fiecare obiect separat cu total cumulativ
de la începutul construcţiei până la punerea în folosinţă
a obiectului.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 14


Contabilitatea cheltuielilor aferente construcţiei,
efectuată în regie proprie
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Ct 211 „Materiale” – la valoarea materialelor consumate, stabilite în baza
calculului de repartizare a materialelor consumate sau raportul privind consumul
de materiale în comparaţie cu normele de producţie(f. nr. M-29) , fişa limită de
livrare a materialelor si / sau bonul de consum.
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” – la valoarea obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată (cu valoarea unitară mai mică de 1/6 din plafon)
consumate, determinate în baza procesului verbal de casare a obiectelor de mică
valoare şi scurtă durată (formularul nr. OV-4)
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Ct 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” – la suma
acumulate pentru obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, predate în
exploatare (cu valoarea unitară mai mare de 1/6 din plafon), determinată în baza
notei de contabilitate.
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Ct 124„Amortizarea mijloacelor fixe” – la suma amortizării calculate pentru
mijloacele fixe utilizatela crearea IC, determinată în baza notei de contabilitate.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 15
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Ct 531 „Datorii faţă de personal” - la suma salariului calculat,
determinat în baza calcului sau borderoului de repartizare a salariilor
calculate muncitorilor care execută lucrările de construcţii, sau fişa de
lucru în acord la calcularea salariilor muncitorilor şi executarea lucrărilor
de construcţii montaj în cazul salarizării în acord, sau fişa de pontaj, în
cazul salarizării muncitorilor în regie.
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Ct 533 „Datorii privind asigurările” - la suma defalcărilor la asigurarea
socială şi medicală în mărime de 18 % şi respectiv 4,5 % din mărimea
salariul calculat, etc.
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Ct 812 „Activităţi auxiliare” – valoarea serviciilor prestate de seţia
auxiliară

• Dt 123 “Mijloace fixe” – la punerea în funcţiune a activului finisat


• Ct 121 „IC în curs de execuţie”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 16


Exemplu: Întreprinderea „Galacom” SRL a construit cu forţe proprii o clădire pentru oficiu, în
scopul căreia au fost suportate următoarele costuri :
1) proiectul clădirii destinată pentru oficiu, întocmit de o firmă de proiectare – 18 000 lei,
inclusiv TVA 20%;
2) materiale de construcţie – 217 000 lei;
3) salarii calculate constructorilor – 185 000 lei;
4) contribuţii la asigurările sociale şi medicale -?
5) amortizarea mijloacelor fixe utilizate în procesul de construcţie – 95 000 lei;
6) obiecte de mică valoare şi scurtă durată utilizate cu prețul de pînă la 1/6 din plafon – 11 600
lei;
7) uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată – 14 800 lei;
8) servicii de transport, efectuate cu transport propriu, legate de construcţia clădirii oficiului –
18000 lei;
9) dobânda pentru creditul bancar pe termen lung primit pentru construcţia oficiului – 16000
lei.
Construcţia a durat 11 luni, după care clădirea a fost pusă în exploatare în calitate de oficiu.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 17


Rezolvare:

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 18


Contabilitatea cheltuielilor aferente construcţiei,
efectuată în antrepriză
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Dt 534 “Datorii față de buget” pentru TVA
• Ct 544 “Alte datorii curente”
Această înregistrare contabilă se întocmeşte şi în cazul achiziţiei
imobilizărilor corporale ce necesită montaj/instalare sau
momentul achiziţiei nu corespunde cu momentul punerii în
funcţiune cu specificul creditării contului 521 sau 522, după
caz.
La intarea IC în curs de execuţie din alte surse:
• Dt 121 „IC în curs de execuţie”
• Ct 622 “Venituri financiare” la primirea cu titlu gratuit
• Ct 313 “Capital nevărsat” la depunerea în capitalul social

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 19


3. Contabilitatea mijloacelor fixe
3.1. Contabilitatea intrărilor de mijloace fixe în patrimoniu
Modul de reflectare în evidenţa a intrărilor de mijloace fixe
este prevăzut de S.N.C. “Imobilizări necorporale și corporale”
şi depinde de condiţiile şi modul de achiziţionare şi creare.

Momentul includerii în componenţa mijloacelor fixe este


considerat data punerii în funcţiune a obiectului. De la
această dată începe calcularea amortizării mijloacelor fixe.
Documentul de bază a punerii în funcţiune a obiectului este
procesul-verbal de primire-predare (punere în funcţiune) a
mijloacelor fixe.

Unitatea de evidenţă a mijloacelor fixe este obiectul de inventar.


Prin obiect de inventar se înţelege articolul singular sau
complexul de obiecte cu toate dispozitivele lui, destinat să
îndeplinească în mod independent, în totalitate, o funcţie
distintă.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 20
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea
mijloacelor fixe aflate în patrimoniul entităţii, închiriate pe
termen lung sau procurate prin leasing este destinat contul de activ
123 "Mijloace fixe„.

În debitul contului „Mijloace fixe” se înregistrează


intrarea/majorarea valorii mijloacelor fixe.

În creditul contului „Mijloace fixe” se înregistrează


ieșirea/diminuarea valorii mijloacelor fixe.

Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea mijloacelor fixe


existente la finele perioadei de gestiune.

În Bilanț rd. 080 Mijloace fixe se indică valoarea contabilă

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 21


Înregistrarea în conturi a tranzacţiilor aferente intrării
mijloacelor fixe în patrimoniu este în dependenţă de
modalitatea de dobândire a mijloacelor fixe.
Mijloacele fixe la întreprindere pot intra prin mai multe
modalităţi:
• procurate contra plată de la alte persoane juridice şi
fizice;
• primite de la fondatori sub forma de aport în capitalul
social;
• plusuri de mijloace fixe stabilite în urma inventarierii;
• achiziţionării prin schimb;
• construcţii, etc.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 22


Contabilitatea intrării mijloacelor fixe

În cazul când momentul Pentru mijloacele fixe


achiziției mijloacelor fixe depuse ca aport la
corespunde cu momentul capitalul social se
punerii în funcțiune se întocmește formula
întocmește formula contabilă: contabilă:
Dt 123 Dt 123
Dt 534 Ct 313
Ct 521, 522

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 23


Exemplu: SA „Galacom” a cumpărat un cuptor de
: de 334 800 lei, inclusiv
brutărie la preţul de procurare
TVA-20% pus imediat în funcțiune. Plata s-a efectuat în
următoarele condiţii: 25 % se achită în prealabil prin
virament, iar restul se achită în două rate lunare.
Rezolvare:

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 24


Contabilitatea intrării mijloacelor fixe

La constatarea mijloacelor Pentru mijloacele fixe


fixe ca plus la inventariere create cu forțe proprii la
se întocmește formula punerea în exploatare se
contabilă: Dt 123 Ct 612 întocmește formula
contabilă: Dt 123 Ct 121

Exemplu: în secţia producţiei de bază a fost depistat un instrument


pentru reglarea utilajului, a cărei valoare de piaţă, ţinându-se
cont de gradul de amortizare, este egală cu 6 200 lei. Această
sumă se şi consideră valoarea contabilă a acestui instrument.
Rezolvare:

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 25


3.2. Contabilitatea amortizării mijloacelor fixe

Amortizarea Durata de utilizare a unui mijloc fix este:


mijloacelor fixe
reprezintă repartizarea 1. Perioada de timp pe parcursul căreia
entitatea aşteaptă să obţină beneficii economice
sistematică din utilizarea acestuia, sau
a valorii amortizabile a
MF pe perioade de 2. Cantitatea unităţilor de produse, lucrări,
gestiune servicii sau de alte unităţi similare pe
ale duratei de utilizare care entitatea preconizează să le
obţină din utilizarea imobilizării

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 26


Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 27
Valoarea amortizabilă este costul de intrare sau corectat,
diminuat cu valoarea reziduală estimată.

Valoarea reziduală este valoarea estimată a unei imobilizări


amortizabile, care entitatea prevede să o obțină la expirarea
duratei de utilizare a acesteia. Acest indicator îl constituie
valoarea metalului uzat - la scoaterea din uz a maşinilor,
utilajelor, mijloacelor de transport; a materialelor de
construcţie - la demolarea clădirilor, construcţiilor etc.
La determinarea acestei valori se recomandă de a fi respectate
acele reguli ce determină durata de utilizare.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 28


Amortizarea mijloacelor fixe
se determină şi se contabilizează
de toate entităţile indiferent de forma de proprietate sau
domeniul de activitate.
Nu se calculează amortizarea pentru:
1.Fondurile bibliotecare,
2.valorile muzeelor şi de artă,
3.clădirile şi construcţiile speciale considerate
monumente de arhitectură şi artă,
4.mijloacele fixe a căror amortizare a fost complet
calculată dar continuă să funcţioneze.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 29


Momentul începerii şi finisării calcului amortizării
mijloacelor fixe

Entitatea calculează amortizarea unei imobilizări începând cu


data transmiterii în utilizare sau cu prima zi a lunii care
urmează după luna transmiterii în utilizare.
Respectiv, calcularea amortizării obiectului încetează:
1. La data expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului;
sau
2. Începând cu prima zi a lunii care urmează după luna expirării
duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 30


Metode de calcul a amortizării

Metoda Metoda Metoda de


liniară unităților de diminuare a
producție soldului

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 31


Alegerea metodei de amortizare

Entitatea alege metodele de amortizare şi le specifică în


politicile contabile.

Metodele alese trebuie să reflecte modelul (schema) obţinerii


beneficiilor economice din utilizarea imobilizărilor de
către entitate.
Modificarea metodei de amortizare a mijloacelor fixe se
efectuează în conformitate cu SNC “Politici contabile,
modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente
ulterioare”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 32


Metoda liniară de calcul a amortizării mijloacelor fixe

În conformitate cu metoda liniară de calcul a amortizării


mijloacelor fixe, valoarea amortizabilă a obiectului va fi repartizată
uniform pe parcursul duratei de utilizare.
Valoarea amortizabilă reprezintă diferenţa dintre valoarea (costul)
de intrare şi valoarea reziduală. Suma amortizării nu depinde de
intensitatea utilizării activului şi se determină prin raportul valorii
amortizabile către durata de utilizare.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 33


Exemplu: Întreprinderea SA „Ionuţ” a pus în funcţiune, la 1
ianuarie 2020, un strung al cărui cost de intrare constituie
68 000 lei, valoarea reziduală– 3000 lei, durata de
utilizare– 5 ani.
De calculat suma amortizării acumulate şi valoarea contabilă
la sfârşitul fiecărui an de exploatare, prin toate metodele
de calcul a amortizării:
Notă:
1. Volumul prognozat de produse fabricate – 200000 piese;
efectiv s-au fabricat: I an – 38000 piese; II an – 42000 piese; III
an – 40000 piese; IV an – 45000 piese; V an – 35000 piese;
2. în cazul aplicării metodei de diminuare a soldului norma
amortizării se majorează de 1,5 ori.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 34


Metoda liniară

Perioada de Costul de Calculul Amortizarea Valoarea


gestiune intrare amortizării acumulată contabilă
anuale
La data
punerii în
funcţiune
La finele
anului I
II

III

IV

V
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 35
Metoda de calcul a amortizării conform unităţilor de
producţie

Amortizarea calculată, conform metodei unităţilor de producţie se


determină ţinând cont doar de valoarea amortizabilă şi volumul de
produse, articole, piese, kilometrajul parcurs etc.

Conform acestei metode la punerea în funcţiune a obiectelor se


calculează amortizarea pentru o unitate de produs după formula:

Respectiv amortizarea pentru perioada curentă se va calcula ca


produsul dintre volumul de produse efectiv fabricat şi amortizarea pe
unitate de produs:

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 36


Metoda de calcul a amortizării conform unităților de producție
Volumul
Perioada de Costul de Amortizarea Amortizare Valoarea
producţiei
gestiune intrare anuală acumulată contabilă
fabricate
La data punerii
în funcţiune
La sfârşitul
anului: 1

5
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 37
Metoda de diminuare a soldului
de calcul a amortizării mijloacelor fixe

Metoda de diminuare a soldului are ca bază de calcul norma amortizării


determinată în conformitate cu cerinţele metodei liniare, care poate fi majorată
nu mai mult decât de două ori.

Calculul amortizării în baza metodei de diminuare a soldului se efectuează în


felul următor:
-Pentru prima perioadă de gestiune norma majorată a amortizării se aplică faţă de
costul de intrare a obiectului;
-Pentru următoarele perioade, cu excepţia ultimei, norma majorată a amortizării
se aplică faţă de valoarea contabilă a obiectului la finele perioadei precedente.
- pentru ultima perioadă de gestiune suma amortizării se determină ca diferenţă
dintre valoarea contabilă a obiectului la finele perioadei precedente şi valoarea sa
reziduală.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 38


Norma amortizării după metoda liniară se calculează prin
relaţia:
N= 100 / DU ori N= 1 / DFU
unde:
N – norma amortizării calculată după metoda liniară
exprimată fie în % fie în coeficient;
100% (1) - este mărimea valorii amortizabilă
exprimată în % (ori în coeficient);
DU – durata utilizare exprimată în ani.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 39


Metoda de calcul a amortizării conform diminuării soldului, k=1,5

Perioada de Costul de Amortizarea Amortizare Valoarea


gestiune intrare anuală acumulată contabilă

La data punerii
în funcţiune
La sfârşitul
anului: 1

5
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 40
Pentru generalizarea informaţiei privind amortizarea mijloacelor fixe,
aflate în patrimoniul întreprinderii este destinat contul de pasiv 124
„Amortizarea mijloacelor fixe".
În creditul contului „Amortizarea mijloacelor fixe” se înregistrează
suma amortizării calculate a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu.
În debitul contului „Amortizarea mijloacelor fixe” se înregistrează
casarea sumei amortizării calculate a mijloacelor fixe ieşite.
Soldul contului este creditor şi reprezintă suma amortizării calculate a
mijloacelor fixe existente la întreprindere la finele perioadei de
gestiune

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 41


Contabilitatea amortizarii mijloacelor fixe
Indiferent de metoda de calculare a amortizării mijloacelor fixe, se
calculează lunar.

Dt 111 “IN în curs de execuţie”,


Dt 121 ”IC în curs de execuţie” - la amortizarea mijloacelor fixe
utilizate la crearea imobilizărilor necorporale și corporale,
Dt 712 “Cheltuieli de distribuire” – la amortizarea mijloacelor fixe
ce deservesc procesul de desfacere a produselor finite, mărfurilor,
Dt 713 “Cheltuieli administrative” - la suma amortizării mijloacelor
fixe cu destinaţie administrativă a întreprinderii
Dt 714 “Alte cheltuieli operaţionale” – la amortizarea mijloacelor
fixe oferite în arenda, locațiune operațională,
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Dt 812 „Activități auxiliare”
Dt 821 “Costuri indirecte de producţie”
Ct 124 “Amortizarea mijloacelor fixe”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 42


Contabilitatea reparaţiei mijloacelor fixe
Pentru a menţine, restabili ori majora nivelul avantajelor (profitului)
economice viitoare pe care întreprinderea se aşteaptă să le realizeze pe
baza performanţelor estimate iniţial din utilizarea mijloacelor fixe ea
recurge în caz de necesitate la reparaţia acestora.

Prin reparaţie se înţelege ansamblul de operaţii efectuate asupra unui


lucru stricat, uzat, defectat pentru a-l menţine ori a-l readuce în stare
bună de funcţionare.

Costurile aferente lucrărilor de reparaţie a mijloacelor fixe se reflectă


în contabilitate în dependenţă de posibilitatea obţinerii avantajelor
economice suplimentare, de modul de efectuare a lucrărilor de
reparaţii şi locul efectuării reparaţiei

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 43


REPARAŢIA mijloacelor fixe

CURENTĂ a mijloacelor fixe – înlocuirea CAPITALĂ a mijloacelor fixe – înlocuirea sau


refacerea completă a unor elemente principale ale
sau refacerea unor piese neesenţiale maşinilor, utilajelor, agregatelor, clădirilor, etc.

Reparaţie prin antrepriză – reparaţia


Reparaţie în regie proprie – reparaţie se
se efectuează prin intermediul unei
efectuează cu forţele proprii ale entităţii
entităţi specializate în domeniu

Reparaţia se Reparaţia se efectuează la


efectuează în locul de utilizare a
secţia de reparaţie mijlocului fix

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 44


3.3. Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe

În procesul desfăşurării activităţii întreprinderii, mijloacele fixe sunt


scoase din funcţiune din cauza amortizării totale,
comercializării, transferului cu titlu gratuit, delapidărilor în
rezultatul calamităţilor naturale etc.
• La casarea mijloacelor fixe, din cauza amortizării integre, cât şi a
calamităţilor naturale, se întocmeşte un proces-verbal de
lichidare a mijloacelor fixe, referitor la transmiterea cu titlu
gratuit şi comercializării - proces-verbal de primire-predare a
mijloacelor fixe.
• Transferul intern al mijloacelor fixe se perfectează printr-un bon
de transfer intern al mijloacelor fixe

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 45


Scoaterea din uz a mijloacelor fixe din cauza amortizarii complete
• Decontarea amortizării calculate a mijlocului fix ieşit:
Dt 124 “Amortizarea mijloacelor fixe”
Ct 123 “ Mijloace fixe”
• Cheltuielile suplimentare la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” - la suma totală a cheltuielilor
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” - la suma salariilor
muncitorilor privind demontarea utilajului
Ct 533 „Datorii privind asigurările” - la suma contribuţiilor pentru asigurările sociale la
salariile calculate
Ct 812 „Activităţi auxiliare” - pentru serviciile transportului auto propriu
• intrarea valorilor materiale
Dt 211 „Materiale” - la valoarea efectivă a materialelor primite
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” - la diferenţa depăşirii valorii reziduale peste
valoarea efectivă a materialelor primite
Ct 123 “Mijloace fixe” - la valoarea reziduală calculată la punerea în funcţiune a utilajul

Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate” - la suma ce depăşeşte valoarea


materialelor efectiv primite asupra valorii reziduale
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 46
Exemplu: La entitatea „Galacom” SRL este casată o autobasculantă din
cauza amortizării complete. Costul de intrare a autobasculantei a constituit
980 000 lei, durata de utilizare – 8 ani, valoare reziduala – 29 000 lei.
Cheltuielile legate de dezmembrarea şi scoaterea din uz a autobasculantei au
constituit: salariul calculat lucrătorilor – 400 lei; serviciile transportului auto
propriu – 300 lei. Din casarea autobasculantei au rezultat piese de schimb şi
metal uzat în valoare este de 31 000 lei.
Rezolvare:

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 47


Casarea prematură a mijloacelor fixe
• casarea sumei amortizării calculate
Dt 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Ct 123 „ Mijloace fixe”
• casarea valorii contabile a mijloacelor fixe scoase din funcţiune
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”

Ct 123 „ Mijloace fixe”


• cheltuielile efective privind ieşirea
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” - la suma totală a cheltuielilor
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” - la suma
salariilor muncitorilor privind demontarea utilajului
Ct 533 „Datorii privind asigurările” - la suma contribuţiilor pentru
asigurările sociale la salariile calculate
Ct 812 „Activităţi auxiliare” - pentru serviciile transportului auto propriu

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 48


Vânzarea mijloacelor fixe
• Casarea uzurii calculate pe perioade de utilizare a obiectului:
Dt 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Ct 123 „Mijloace fixe”
• Casarea valorii contabile a obiectului vândut:
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 123 „Mijloace fixe”
• Următoarele înregistrări contabile se întocmesc în funcţie de condiţiile
negociate între părţi (vânzător şi cumpărător): plata imediată la eliberarea
obiectului sau eliberarea obiectului cu plata ulterioară.
• Înregistrarea creanţei cumpărătorului:
Dt 234 „Alte creanţe curente”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Ct 534 „Datorii față de buget”
• Încasarea mijloacelor băneşti de la cumpărător:
Dt 242 „Conturi curente în monedă naţională”
Ct 234„Alte creanţe curente”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 49
Exemplu: întreprinderea vinde un obiect de mijloace fixe, a cărui cost
de intrare este de 50 000 lei, durata de utilizare a fost stabilită de 10
ani, valoarea reziduala - de 2 000 lei. Obiectul a fost folosit 6 ani şi 4
luni, amortizarea a fost calculată după metoda liniară. Preţul de
vânzare -18 000 lei, TVA -20%.
Rezolvare:

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 50


4. Contabilitatea altor imobilizări corporale: terenurilor şi
resurselor minerale
Contabilitatea terenurilor
Costul de intrare a terenurilor cuprinde valoarea de cumpărare,
comisioanele brokerilor, plata pentru evaluarea terenurilor, alte servicii,
impozitele de procurare a proprietăţii, cheltuieli pentru demolarea clădirilor
inutile, plăţile pentru consultaţii, taxele pentru înregistrare, cheltuielile de
verificare a existenţei sechestrului, gajului, ipotecii sau a altor restricţii legate
de proprietate.

În cele mai dese cazuri terenurile şi clădirile sau construcţiile speciale


amplasate pe acestea se procură ca un tot unitar, adică se plăteşte o sumă
unică pentru ambele. Întrucât terenurile se includ în categoria activelor
neamortizabile, iar clădirile, construcţiile speciale sau alte obiecte amplasate
pe aceste terenuri sunt active amortizabile, pentru care se calculează
amortizarea, este necesară determinarea separată a costului de intrare a
terenului şi a costului clădirilor, construcţiilor speciale şi înregistrarea
acestora la intrări în diferite conturi contabile. Suma unică se repartizează pe
terenuri şi clădiri, construcţii speciale proporţional cu valoarea justă a
acestora în cazul când acestea ar fi fost cumpărate separat.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 51
Contabilitatea terenurilor
Pentru evidenţa terenurilor este destinat contul de activ 122 “Terenuri”.
În debitul contului 122 „Terenuri” se reflectă:
• valoarea de intrare sau reevaluată a terenurilor procurate (prin cumpărare
sau arendă pe termen lung),
În creditul contului 122 „Terenuri” se reflectă
• valoarea de bilanţ a terenurilor ieşite.
Soldul este debitor şi reprezintă costul terenurilor la finele perioadei de
gestiune.
În Bilanț rd. 070 Terenuri

Formulele contabile privind intrarea terenurilor în patrimoniul entităţii se


întocmesc în mod similar ca şi pentru mijloacele fixe intrate, ce nu necesită
montaj în cazul când momentul punerii în funcţiune coincide cu momentul
achiziţionării.
Evidenţa analitică a terenurilor se ţine pe tipuri de terenuri, pe destinaţii şi
locuri de situare.
• Deoarece terenul are o durată de utilizare nelimitată amortizarea pentru el
nu se calculează. Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 52
Exemplu: Entitatea „Galacom” SRL a iniţiat o afacere prin achiziţionarea unei
parcări subterane auto, la valoarea de 2 650 mii lei, TVA – 20 %. Parcarea era
formată din următoarele active: teren, clădire şi echipamente. Dacă ar fi fost
achiziţionate separat, terenul ar fi costat 660 000 lei, clădirea – 1 518 000 lei,
iar echipamentele 962 000 lei.
Rezolvare:

Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 53


Contabilitatea resurselor minerale
Resursele minerale se contabilizează pe fiecare fel de resurse şi loc
(sector) de extracţie în contul de activ 125 „Resurse minerale”.
În debitul contului „Resurse minerale” se înregistrează:
• costul de intrare a resurselor minerale procurate sau închiriate pe
termen lung, precum şi
• valoarea lor reevaluată pe parcursul duratei de extracţie, exploatare
sau arendă.
În creditul contului „Resurse minerale” se înregistrează:
• casarea valorii contabile a resurselor ieşite sau returnate
arendatorului, precum şi a
• sumelor amortizării calculate la terminarea rezervelor.
Soldul acestui cont este debitor şi reprezintă costul resurselor
minerale la finele perioadei de gestiune.

În Bilanț rd. 090 Resurse minerale


Contabilitatea întreprinderii, Tema 2 54