Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 3: Contabilitatea imobilizărilor necorporale

1. Noţiuni privind imobilizările necorporale, componenţa şi criteriile de clasificare

2. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale

3. Contabilitatea intrării imobilizărilor necorporale. Contabilitatea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie

4. Contabilitatea amortizării imobilizărilor necorporale

5. Contabilitatea ieşirii imobilizărilor necorporale

1

Imobilizările sunt active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în

activitatea entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.

Imobilizări necorporale reprezintă imobilizările nemonetare care nu îmbracă o formă materială, identificabile şi controlabile de entitate. Ele trebuie să corespundă urmatoarelor condiţii:

1. sînt controlate de întreprindere. Astfel spus din punct de vedere juridic orice riscuri şi

reponsabilitatea pentru utilizarea imobilizările necorporale în termenul stabilit şi revin întreprinderii;

2. se utilizează de întreprindere mai mult de un an în caz contrar, consumurile

(cheltuielile) respective se include în componenţa costurilor sau cheltuielilor perioadei curente;

3. sînt utilizate în activitatea de întreprinzător la prestarea serviiilor în scopuri

administrative sau pentru transmiterea în folosinţa altor persoane. Imobilizări necorporale după natura lor create de întreprindere dar utilizate vînzării, nu se include în componenţa imobilizărilor necorporale ci se reflectă în contabilitatea ca vînzare a serviciilor în conformitate cu SNC “Stocuri”. Pentru imobilizările necorporale spre deosibire de mijloacele fixe nu este stabilit plafonul valorii unitare. Drept criterii determinării de rapoarte a activelor respective la cele necorporale servesc natura şi durata de utilizare a acestora. Imobilizările necorporale includ invenţiile, mărcile, licenţele, know-how-urile, francizele, programele informatice, desenele şi modelele industriale, website-urile, drepturile de utilizare a imobilizărilor corporale primite sub formă de aport la capitalul social, drepturile de autor, drepturile care rezultă din titluri de protecţie, alte imobilizări necorporale.

2

Recunoaşterea iniţială a imobilizărilor necorprale se efectuează pe obiecte de evidenţă (în continuare − obiecte), a căror nomenclator se stabileşte de entitate de sine stătător (de exemplu, dacă o imobilizare complexă cuprinde cîteva componente, entitatea poate contabiliza această imobilizare ca un obiect unic de evidenţă sau fiecare componentă a imobilizării ca obiecte distincte). Obiectul se recunoaşte ca imobilizare numai în cazul respectării simultane a următoarelor condiţii:

1) obiectul este identificabil şi controlabil de entitate; 2) proprietăţile şi particularităţile lui corespund definiţiei imobilizărilor necorporale sau corporale; 3) este probabil că entitatea va obţine beneficii economice viitoare din utilizarea obiectului; şi 4) costul de intrare a obiectului poate fi evaluat în mod credibil. Dacă aceste condiţii nu pot fi indeplinite, costurile aferente procurării imobilizărilor necorporale se recunosc ca cheltuieli ale perioadei de gestiune. Se admite recunoaşterea unor asemenea costuri ca cheltuieli anticipate.

Excepţie de la regula generală de recunoaştere a iniţială a imobilizărilor necorporale fac următoarele tipuri de imobilizări necorporale, după cum urmează:

1) imobilizările necorporale păstrate în/pe un obiect fizic, cum ar fi purtătorii de informaţie (în cazul unei programe informatice) sau documentaţia juridică (în cazul unei licenţe) se recunosc la data dobîndirii dreptului de utilizare a acestor informaţii; 2) imobilizările necorporale sub forma titlurilor de protecţie (de exemplu, dreptul de utilizare a unui brevet sau a unui desen industrial creat de entitate) se recunosc la data eliberării acestora; 3) imobilizările necorporale interconexate cu alte imobilizări, indiferent de faptul dacă necesită sau nu lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, se recunosc la data punerii în funcţiune a altui activ imobilizat ce necesită lucrări de pregătire. Evaluarea iniţială a fiecărui obiect se efectuează la cost de intrare. Componenţa costului de intrare diferă în funcţie de modalitatea de intrare a obiectului: prin achiziţionare, creare de sine stătător, primire în schimb, sub forma de aport la capitalul social, cu titlu gratuit, în gestiune economică etc. Costul de intrare a obiectului procurat se formează din:

1) preţul de cumpărare, taxele vamale, impozitele şi taxele nerecuperabile, cu scăderea tuturor reducerilor, rabaturilor şi sconturilor comerciale la procurare; 2) orice costuri direct atribuibile obiectului pentru a-l aduce în locul amplasării şi în starea necesară pentru folosire după destinaţie. Costurile direct atribuibile imobilizărilor necorporale includ: plata pentru serviciile juridice şi de consultanţă, taxa de stat pentru înregistrarea obiectelor proprietăţii intelectuale, costurile aferente evaluării, costurile ce ţin de pregătirea pentru utilizare după destinaţie, costurile îndatorării capitalizate conform SNC „Costurile îndatorării”. În funcţie de modalitatea de intrare a obiectului, costul de intrare pentru imobilizările necorporale recunoscute la întreprindere în cazul:

cumparării este echivalent cu valoarea de cumparare plus impozitele, taxele nerecuperabile prevazute de legislaţie, cheltuielile directe privind dobindirea drepturilor patrimoniale la activele nemateriale şi pregatirea acestora de evaluare a activelor nemateriale. Rabaturile comerciale în acest caz se scad din valoarea de cumparare a activului; apariţiei din fuziunea întreprinderilor este echivalent cu cu valoarea justă a acestora; primite ca aport în capitalul social se evaluează în conformitate cu legislaţia în vigoare la valoarea aprobată prin decizia organului împuternicit de conducere a entităţii, cu suplimentarea, în cazurile necesare, a costurilor direct atribuibile. creării de întreprindere însăşi este echivalent cu costul efectiv suportat care cuprinde valoarea materialelor consumate, costurilor privind retribuirea muncii, contribuţiile privind asigurările sociale, costurile indirecte de producţie care ţin direct de crearea şi pregatirea imobilizărilor necorporale spre utilizare; primirii sub forma de subvenţii de stat şi cu titlu gratuit se evaluează conform datelor din documentele primare de intrare, cu suplimentarea în cazurile necesare a costurilor direct atribuibile. Dacă în documentele primare de intrare nu este indicată valoarea obiectului primit, atunci costul de intrare se determină prin expertiză independentă. primirii pe calea schimbului este echivalent cu valoarea coordonată de părţile interdependente. Asemenea tranzacţii se tratează ca două operaţiuni: înstrăinarea activului transmis în schimb şi procurarea activului primit în schimb. Costul de intrare a imobilizărilor nu se modifică după transmiterea obiectelor în utilizare. În cazul capitalizării costurilor ulterioare, deprecierii şi reluării deprecierii se determină costul corectat al imobilizărilor care substituie costul de intrare.

După recunoaşterea iniţială imobilizările necorporabile se evaluează la valoarea contabilă. Valoare contabilă reprezintă costul de intrare sau costul corectat al obiectului de evidenţă diminuat cu amortizarea şi pierderile din depreciere acumulate. Costurile ulterioare aferente imobilizărilor necorporale suportate pe parcursul duratei de utilizare (menţinerea în acţiune titlurilor de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale, perfecţionarea sau modernizarea imobilizărilor necorporale, prelungirea duratei de acţiune a titlului de protecţie etc.) care nu vor genera beneficii economice suplimentare se înregistrează ca cheltuieli curente sau, dacă sînt semnificative, ca cheltuieli anticipate. Costurile ulterioare aferente imobilizărilor necorporale care vor genera beneficii economice suplimentare se capitalizează.

3

Pentru generalizarea informţiei privind existenţa şi mişcarea imobilizărilor necorporale se folosesc conturile de activ 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie”, 112 “Imobilizări

necorporale. În contul 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie” se contabilizează imobilizările necorporale aflate în procesul creării sau pregătirii pentru utilizarea după destinţie. În debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţiese rflectă:

- costurile aferente creării imobilizărilor necorporale nemijlocit de către întreprindere;

- valoarea de cumpărare a imobilizărilor necorporale procurate dar care nu sunt puse încă în folosinţă;

- costurile aferente procurării şi pregătirii acestora pentru utilizare după destinaţie;

- valoarea de justă a plusurilor de imobilizări necorporale în curs de execuţie constatate la iventariere, etc. În creditul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţiese reflectă:

- costul de intrare a imobilizărilor necorporale puse în folosinţă;

- sumele costurilor ulterioare capitalizate (raportate la majorarea valorii activelor

nemateriale) sau trecute la costuri/cheltuieli ale perioadei de gestiune curentă sau viitoare;

- suma reducerii de reevaluare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie, etc. Soldul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieeste debitor, reprezintă costurile accumulate afernte creării şi procurării imobilizări necorporale în curs de execuţiela finele perioadei de gestiune. În contul 112 “Imobilizări necorporale” se reflectă imobilizările necorporale puse în folosinţă şi înregistrate în bilanţul contabil al întreprinderii.

În debitul contului 112 “Imobilizări necorporale” se reflectă :

- costul de intrare al imobilizărilor necorporale puse în folosinţă;

- suma capitalizată a costurilor ulterioare aferente îmbunatăţirii calităţii iniţiale sau

perfecţionării imobilizărilor necorporale;

- valoarea justă a plusurilor de imobilizări necorporale constatate la inventariere, etc. În creditul contului 112 “Imobilizări necorporale” se reflectă:

- valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale ieşite;

- amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale decontată la ieşiea acestora;

- valoarea imobilizările necorporale decontate la sursa cea mai mică dintre valoarea

contabilă şi valoarea realizabilă netă;

- suma reducerii de reevaluare a imobilizărilor necorporale reevaluate etc. Soldul contului 112 “Imobilizări necorporale” este debitor, reprezintă costul de intrare al imobilizărilor necorporale la finele anului de gestiune. Evidenţa analitică a imobilizărilor necorporale se ţine pe tipurile acestora, direcţii de utilizare şi pe alte direcţii prevăzute în politica de contabilitate a întreprinderii. Intrarea imobilizărilor necorporale are loc în urma:

- procurării de la fondatori sub formă de aport la capitalul statutar al întreprinderii;

- primirii sub formă de subvenţii şi cu titlu gratuit;

- creeării nemijlocit de către întreprindere;

- reflectării cheltuielilor de constituire şi a fondului commercial;

- altor operaţiuni (înregistrării ca plusuri în urma inventarierii). Costul de intrare a imobilizările necorporale se stabileşte pe fiecare obiect la data

punerii acestuia în funcţiune. Sumele TVA afernte imobilizărilor necorporale procurate nu se include în costul de intrare a acestora ci se trec în cont, cu excepţia cazurilor în care:

- întreprinderea nu este înregistrată ca plătiror de TVA;

- imobilizările necorporale procurate se utilizează pentru efectuarea livrărilor scutite de

TVA sau în scopuri de antreprenoriat. Operaţiunile de intrare a imobilizărilor necorporale se reflectă în conturile contabile în

modul următor:

- în cazul în care obiectele de imobilizări necorporale procurate necesită consumuri

suplimentare aferente procurării şi pregătirii acestora sau data intrăarii lor nu coincide cu data

punerii în funcţiune, valoarea de cumpărare şi costurile care formează costul de intrare, se reflectă în prealabil în contul 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie. La punerea în folosinţă a unor asemenea obiecte costul de intrare a acestora formată în contul111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţiese trece în contul 112 “Imobilizări necorporale”;

- în cazurile în care imobilizările necorporale procurate nu necesită costuri suplimentare

aferente procurării şi pregătirii acestora pentru utilizare după destinaţie, iar data intrării coincide

cu data punerii în folosinţă, imobilizările necorporale intrate se reflectă nemijlocit în contul 112 “Imobilizări necorporale”. Imobilizările necorporale pot fi procurate de la furnizorii autohtoni, cît şi de la furnizori străini (întreprinderi şi personae fizice). La procurarea activilor nemateriale contra plată de la întreprinderi şi alte personae, se întocmesc următoarele formele contabile:

1. Reflectarea valorii de cumpărare (fară TVA):

a) pentru imobilizările necorporale procurate, care nu necesită consumuri suplimentare

pentru utilizare după destinaţie, Debitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Creditul contului 521 ,, Datorii comerciale curenteCreditul contului 522 Datorii curente faţă de părţile afiliate

Creditul contului 544 Alte datorii curente- (recomandabil pentru imobilizări)

b) pentru imobilizările necorporale care necesită consumuri suplimentare

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditul contului 521 ,, Datorii comerciale curente” Creditul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate” Creditul contului 544 “Alte datorii curente”

2 Trecerea în cont a TVA de la valoarea de cumpărare a imobilizărilor corporale procurate de la furnizorii rezidenţi ai Republica Moldova Debitul contului 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” Creditul contului 521 ,, Datorii comerciale curente” Creditul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate” Creditul contului 544 “Alte datorii curente”

3 Trecerea în cont a TVA de la valoarea imobilizărilor necorporale importate Debitul contului 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” Creditul contului 224 “Avansuri acordate curenteCreditul contului 226 Creanţe ale personalului” Creditul contului 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” Creditul contului 544 “Alte datorii curente”

4 reflectarea taxelor de înregistrare şi altor plăţi aferente procurării şi punerii în folosinţă a imobilizărilor necorporale Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditul contului 226 Creanţe ale personalului” Creditul contului 234 Alte creanţe curenteCreditul contului 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” Creditul contului 544 “Alte datorii curente”

5 reflectarea costurilor aferente procurării imobilizărilor necorporale şi pregătirii acestora pentru utilizarea după destinţiei

- materiale consummate

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie

Creditul contului 211 “Materiale”

- obiecte de mică valoare şi scurtă durată casate cu valoarea unitară nu mai mare de 0,5 din limita stabilită (300 lei) Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditul contului 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

- uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată:

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie

Creditul contului 214 ,,Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”

- consumuri efectuate prin titularii de avans:

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie

Creditul contului Creditul contului

- costuri achitate cu mijloace băneşti nemijlocit în momentul efectuării acestora:

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie

Creditu contului

Creditul contului 242 “Cont curent în monedă naţională”

- valoarea serviciilor prestate de întreprinderi şi personae terţe:

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditul contului 521 ,, Datorii comerciale curente” Creditul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate” Creditul contului 544 “Alte datorii curente”

- salarii calculate:

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditu contului 531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

- contribuţii de asigurări sociale obligatorii:

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie

Creditul contului 533 “Datorii privind asigurările”

- costul serviciilor activităţilor auxiliare proprii:

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditu contului 812 “Activităţi auxiliare

6 Reflectarea costului de intrare a imobilizărilor necorporale puse în folosinţă:

Debitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Creditu contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieActivele nemateriale pot fi primite de la fondatori sub formă de acord la capitalul social atît

modificărilor în actele de constituire ale acesteia,

la crearea întreprinderii cît si la operarea

adar, în contabilitatea întreprinderii, se vor întocmi următoarele formule contabile:

1. Reflectarea datoriei fondatorilor privind aportul la capitalul social al întreprinderii în cazul creării acesteia

226 Creanţe ale personalului” 532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii”

241 “Casa”

Debitul contului 313 “Capital nevărsat Creditul contului 311” Capital social

2. Primirea de la fondatori ca aport la capitalul social în cazul creării întreprinderii

a activelor nemateriale Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie

Debitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Creditul contului 313 “Capital nevărsat”

3. Primirea de la fondatori ca aport la capitalul social a imobilizărilor necorporale în

cazul modificarii acestuia Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieDebitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Creditul contului 536 Datorii faţă de proprietariNotă! Această formula contabilă se întocmeşte în cazul primirii imobilizărilor necorporale de la fondatori pîna la înregistrarea de stat a modificărilor în actele de constituire ale întreprinderii.

4. Decontarea datoriilor faţă de fondatori privind aporturile la capitalul social

Debitul contului 536 “Datorii faţă de proprietari” Creditul contului 311” Capital socialNotă! Formula contabilă se întocmeşte după înregistrarea de stat a modificărilor în actele

de constituire ale întreprinderii. În cazul primirii imobilizărilor necorporale sub formă de subvenţii şi cu titlul gratuit se întocmesc următoarele formule contabile :

1. Reflectarea valorii imobilizărilor necorporale primite sub forma de subvenţii

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieDebitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Creditul contului 424 Venituri anticipate pe termen lung

2. Reflectarea valorii imobilizărilor necorporale primate cu titlu gratuit

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieDebitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Creditul contului 622 “Venituri financiareCostul de intrare al obiectelor de imobilizări necorporale create nemijlocit de întreprindere este egală cu costul efectiv care cuprinde valoarea tuturor resurselor consumate în scopul creării acestui activ. Crearea obictelor de imobilizări necorporale poate fi efectuata în regie sau prin antrepriză. În cazul executării lucrărilor în regie proprie crearea imobilizări necorporale poate fi efectuată de colectivul de creaţie care reprezintă sau nu reprezintă o subdiviziune autonomă a întreprinderii. În cazul în care colectivul de creaţie este o subdiviziune autonomă a întreprinderii toate costurile se acumulează în decursul perioadei de gestiune în debitul contului 812 ”Activităţi auxiliare”, în corespondenţă cu creditul conturilor de evidenţă a resurselor consummate. La finele fiecărei perioade de gestiune aceste costuri se trec în debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie”sau 112 “Imobilizări necorporale” în corespondenţă cu creditul 812 ”Activităţi auxiliare”. Costurile privind crearea obiectelor de imobilizări necorporale se contabilizează în contul 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţienumai în cazul în care astfel de obiecte se planifică a fi utilizate în caliate de imobilizări necorporale pentru necesităţile proprii ale întreprinderii. Dacă se planifică vînzarea activelor create atunci contul 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie” şi 112 “Imobilizări necorporale”nu se aplică, iar costurile privind crearea acestora se reflectă în 811 “Activităţi de bază” sau 812 ”Activităţi auxiliare” cu decontarea ulterioară la finele perioadei de gestiune în debitul contului 215 “Producţie în curs de execuţie” , iar la finalizarea lucrărilor în debitul contului 216 ”Produse”. În cazul în care colectivul de creaţie nu este o subdiviziune autonomă a întreprinderii

toate consumurile se acumulează nemijlocit în debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieîn corespondenţă cu creditul conturilor de evidenţă a materialelor (211), remuneraţiilor (531), contribuţiilor (533), OMVSD (213), etc. Dupa finalizarea lucrărilor aferente creării activului nematerial costul efectiv al acestuia format în contul 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţiese trece în debitul contului 112 “Imobilizări necorporale”prin formula contabilă :

Debitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieÎn cazul executării lucrărilor în antrepriză valoarea contractual a imobilizărilor necorporale create se reflect în contul 112 “Imobilizări necorporale” dacă data primirii activelor nemateriale coincide cu data punerii în folosinţă sau în contul 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieatunci cînd data primirii nu coincide cu data punerii în folosinţă .

1. Reflectarea valorii imobilizărilor necorporale primite de la antreprenor are loc

prin întocmirea următoarei formule contabile Debitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditul contului 521 ,, Datorii comerciale curente” Creditul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate” Creditul contului 544 “Alte datorii curente”

2. În momentul depistării plusurilor de imobilizări necorporale în urma inventarierii

se înregistrează următoare formulă contabilă Debitul contului 112 “Imobilizări necorporale” Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditul contului 612 Alte venituri din activitatea operaţională”

3. Achitarea datoriilor faţă de antreprenori pentru lucrările de creare a

imobilizărilor necorporale prin titularii de avans :

Debitul contului 521 Datorii comerciale curente” Debitul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliateDebitul contului 544 “Alte datorii curente” Creditul contului 226 “Creanţe ale personalului” Creditul contului 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţiuni”

4. Trecerea în cont a avansurilor acordate anterior în vederea achitării datoriilor

faţă de antreprenori Debitul contului 521 “Datorii comerciale curente” Debitul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate” Debitul contului 544 “Alte datorii curente” Creditul contului 224 “Avansuri acordate curente

5. Achitarea datoriilor faţă de antreprenori prin intermediul mijloacelor băneşti

Debitul contului 521 “Datorii comerciale curente” Debitul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate” Debitul contului 544 “Alte datorii curente” Creditul contului 241 “Casa” Creditul contului 242 “Cont curent în monedă naţională “ Creditul contului 243 “Cont curent în monedă străină“

3

Amortizarea imobilizărilor reprezintă repartizarea sistematică a valorii amortizabile a unei imobilizări pe perioade de gestiune ale duratei de utilizare.

Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează pentru obiectele amortizabile în baza valorii amortizabile şi duratei de utilizare prin aplicarea metodelor: liniară, a unităţilor de producţie, de diminuare a soldului. Valoare amortizabilă este costul de intrare sau costul corectat, diminuat cu valoarea reziduală estimată. Ţinînd cont de specificul imobilizărilor necorporale, pentru care valoarea reziduală de obicei este nulă, valoarea amortizabilă este egală cu costul de intrare. Durată de utilizare a unei imobilizări este:

1) perioada de timp pe parcursul căreia entitatea aşteaptă să obţină beneficii economice din utilizarea imobilizării; sau 2) cantitatea unităţilor de produse, lucrări, servicii sau de alte unităţi similare pe care entitatea preconizează să le obţină din utilizarea imobilizării. Durata de utilizare a unei imobilizări necorporale se stabileşte în funcţie de: durata

preconizată de utilizare, eventuala învechire morală (necorespunderea cerinţelor noi faţă de astfel de imobilizări), dependenţa duratei de utilizare de valabilitatea dreptului juridic (în cazul imobilizărilor necorporale procurate de la licenţiar durata de utilizare o constituie termenul contractului de licenţă), termenul de valabilitate a titlului de protecţie respectiv. Durata de utilizare a titlului de protecţie (a unui brevet, a dreptului de autor etc.) poate să coincidă cu perioada de protecţie juridică a acestora, de exemplu, dacă durata de protecţie a unui brevet de invenţie este 5 ani, durata de utilizare a brevetului poate fi stabilită 5 ani. Dacă din utilizarea imobilizării necorporale entitatea preconizează să obţină beneficii economice în decursul unei perioade mai scurte, decît durata stabilită anterior, durata de utilizare a activului respectiv corespunde perioadei de obţinere a beneficiilor economice. În cazul reînnoirii unor drepturi contractuale sau altor drepturi juridice, durata de utilizare a imobilizărilor necorporale amortizabile este perioada prevăzută după reînnoire. Dacă în urma analizei factorilor relevanţi entitatea nu poate stabili limita previzibilă a perioadei în care activul va genera beneficii economice, astfel de active vor fi tratate ca imobilizări necorporale neamortizabile. În cazul constatării factorilor care conduc la micşorarea beneficiilor economice din utilizarea activului în viitorul apropiat, această imobilizare necorporală va fi trecută din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile. Din acest moment entitatea va determina durata de utilizare şi suma amortizării pe fiecare perioadă de gestiune. Amortizarea calculată în decursul perioadei de gestiune se constată ca costuri sau cheltuieli în funcţie de destinaţia utilizării imobilizărilor necorporale corespunzătoare. Amortizarea se calculează lunar prin fiecare obiect de imobilizări necorporale cu excepţia celor în curs de execuţie, precum şi a celor care sunt capabile să aducă întreprinderii avantaje economice în cursul unei perioade nelimitate. În conformitate cu politicile contabile entitatea calculează amortizarea unei imobilizări, începînd cu data transmiterii în utilizare sau cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în utilizare. Respectiv, calcularea amortizării obiectului încetează:

1)

la data expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului; sau

2)

începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna expirării duratei de utilizare şi/sau

ieşirii obiectului. Pentru generalizarea informaţiei privind amortizarea obiectelor de imobilizări necorporale înregistrate în bilanţul întreprinderii este destinat contul cu funcţia contabilă de pasiv (rectificativ) 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”, în creditul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale” se reflect sumele de amortizare a imobilizărilor necorporale calculate în cursul duratei de funcţionare utilă a acestora şi suma majorării amortizării imobilizărilor necorporale intrate în anii precedenţi. În debitul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale” se reflect sumele decontate ale amortizării accumulate a imobilizărilor necorporale ieşite şi sumele micşorării amortizării imobilizărilor necorporale intrate în anii precedenţi. Soldul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor

necorporaleeste creditor şi reprezintă suma amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale la finele perioadei de gestiune, se reflect cu cifre negative, adică în paranteză în bilanţul contabil. La calcularea şi decontarea amortizării imobilizărilor necorporale se întocmesc formule contabile printre care :

1. Calcularea amortizarii imobilizărilor necorporale utilizate la crearea sau

îmbunătăţirea calităţilor iniţiale ale altor active nemateriale :

Debitul contului 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuţieCreditul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

2. Calcularea amortizarii imobilizărilor necorporale utilizate la crearea sau

modernizarea obiectelor de mijloace fixe :

Debitul contului 121 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” Creditul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

3. Calcularea amortizarii imobilizărilor necorporale utilizate în procesul

comercializării Debitul contului 712 “ Cheltuieli de distribuireCreditul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

4. Calcularea amortizarii imobilizărilor necorporale cu destinaţie general şi

administrativă Debitul contului 713 “ Cheltuieli administrative” Creditul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

5. Calcularea amortizarii imobilizărilor necorporale acordate în folosinţă temporară

altor întreprinderi şi personae Debitul contului 714 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională”

Creditul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

6. Calcularea amortizarii imobilizărilor necorporale utilizate în activitatea de bază a

întreprinderii , activitatea auxiliară şi cea general de producţie Debitul contului 811 “Activităţi de bază” Debitul contului 812 “Activităţi auxiliare” Debitul contului 821 “Costuri indirecte de producţie” Creditul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

7. Decontarea amortizării acumulate pe imobilizările necorporale ieşite

Debitul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

Creditul contului 112 “Imobilizări necorporale”

8. Decontarea amortizării imobilizărilor necorporale calculată în plus în anii

precedenţi Debitul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale” Creditul contului 331 “Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi”

4

Ieşirea imobilizărilor necorporale are loc în urma:

1. Casării acestora la expirarea duratei de utilizare sau în urma învechirii lor morale;

2. Vînzării altor întreprinderi sau personae;

3. Transmiterii sub forma de aport la capitalul social al altei întreprinderi;

4. Altor operaţiuni şi evenimente La ieşirea imobilizărilor necorporale se recomandă să se întocmească următoarele

documente primare justificative :

1. “Procesul verbal de primire-predare a imobilizărilor necorporale” care poate fi utilizat

în cazul vînzării, depunerii în capitalul social al altei întreprinderi, transmiterii cu titlu gratuit etc.;

2.

“Procesul verbal de casare a imobilizărilor necorporale” care este utilizat la expirarea

duratei de utilizare sau în urma învechirii morale a imobilizărilor necorporale;

La casărea imobilizărilor necorporale în cazul expirării duratelor de utilizare a acestora sau în cazul învechirii morale în contabilitate se reflectă:

decontarea amortizării acumulate şi a părţii neamortizate complet a valorii

imobilizărilor necorporale casate;

înregistrarea cheltuielilor aferente casării imobilizărilor necorporale;

înregistrarea altor active circulante obţinute în urma casării imobilizărilor necorporale

etc.

Partea neamortizată complet a valorii contabile a imobilizărilor necorporale casate şi cheltuielelor aferente ieşirii acestora se contabilizează ca cheltuieli ale activităţii de investiţii la casarea imobilizărilor necorporale. În cazul expirării duratei de utilizare a lor sau în cazul învechirii morale se întocmesc urmatoarele formule contabile:

1. Decontarea sumei amortizării acumulate aferente imobilizărilor necorporale casate:

Debitul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

Creditul contului 112 “Imobilizări necorporale”

2. Decontarea părţii neamortizate complet a valorii imobilizărilor necorporale casate în

cazul învechirii morale a acestora :

Debitul contului 721 “Cheltuieli din activitatea de investiţii

Creditul contului 112 “Imobilizări necorporale”

3. Reflectarea cheltuielilor aferente casării imobilizărilor necorporale

Debitul contului 721 “Cheltuieli din activitatea de investiţiiCreditul contului 226“Creanţe ale personalului” Creditul contului 242 “Cont curent în monedă naţională naţională” Creditul contului 521 “Datorii comerciale curenteCreditul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate” Creditul contului 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Creditul contului 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţiuni” Creditul contului 533 “Datorii privind asigurările” Creditul contului 544 “Alte datorii curente” Imobilizările necorporale deţinute de întreprindere pot fi vîndute. În cazul vînzării lor, valoarea contabilă a acestora şi cheltuielile privind vînzarea se recunosc ca cheltuieli, iar valoarea de vînzare (fară TVA) ca venituri din activitatea de investiţii. La vînzarea imobilizărilor necorporale se întocmesc următoarele formule contabile:

1. Reflectarea valorii de vînzare fara TVA a obiectelor de imobilizări necorporale:

Debitul contului 161 “Creanţe pe termen lung” Debitul contului 223 “Creanţe ale părţilor afiliateDebitul contului 234 “Alte creanţe curente” Creditul contului 621 “Venituri din activitate financiară” Explicaţie: Contul 161 “Creanţe pe termen lung” se aplică în cazul în care creanţele cumpărătorilor de imobilizări necorporale urmează să fie achitate în anii de gestiune ulterior, iar conturile 223 “Creanţe ale părţilor afiliate” şi 234 “Alte creanţe curente”– în cazul în care astfel de creanţe vor fi achitate în anul de gestiune current.

2. Calcularea TVA de la valoarea de vînzarea a imobilizărilor necorporale vîndute

Debitul contului 161 “Creanţe pe termen lung” Debitul contului 223 “Creanţe ale părţilor afiliate” Debitul contului 234 “Alte creanţe curente” Creditul contului 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

3. Decontarea valorii contabile a imobilizărilor necorporale vîndute

Debitul contului 721 “Cheltuieli din activitatea de investiţii”

Creditul contului 112 “Imobilizări necorporale”

4. Decontarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale vîndute

Debitul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

Creditul contului 112 “Imobilizări necorporale”

5. Reflectarea cheltuielilor aferente vînzării imobilizărilor necorporale

Debitul contului 721 Cheltuieli din activitatea de investiţii Creditul contului 226“Creanţe ale personalului” Creditul contului 242 “Cont curent în monedă naţională naţională” Creditul contului 521 “Datorii comerciale curente” Creditul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate” Creditul contului 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Creditul contului 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţiuni” Creditul contului 533 “Datorii privind asigurările” Creditul contului 544 “Alte datorii curente” Creditul contului 812 “Activităţi auxiliareOperaţiunile de transmitere a imobilizărilor necorporale sub forma de aport la capitalul social al altei întreprinderi se reflectă concomitent ca ieşirea unor asemenea active şi ca procurarea a investiţiilor pe termen lung . Evaluarea imobilizărilor necorporale transmise sub formă de aport la capitalul social al altei întreprinderi se efectuează la valoarea justă a acestora sau în alt mod prevăzut de actele de constituire a întreprinderii. Formule contabile:

1. Reflectarea cotei de participaţie care se referă la:

- părţi neafiliate

Debitul contului 141 “Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

Creditul contului 521 “Datorii comerciale curenteCreditul contului 544 “Alte datorii curente”

- părţi afiliate

Debitul contului 142 “Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

Creditul contului 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate”

2. Decontarea valorii contabile a imobilizărilor necorporale transmise sub formă de

aport la capitalul social al altei întreprinderi Debitul contului 721 “Cheltuieli din activitatea de investiţii” Creditul contului 112 “Imobilizări necorporale”

3. Decontarea amortizării acumulate

Debitul contului 113 “Amortizarea imobilizărilor necorporale”

Creditul contului 112 “Imobilizări necorporale”

4. Înegistrarea valorii imobilizărilor necorporale depuse ca aport la capitalul social:

Debitul contului 234 „Alte creanţe curente” Creditul contului 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

5. Calculul TVA pentru imobilizările necorporale depuse ca aport la capitalul social:

Debitul contului 234 „Alte creanţe curente” Creditul contului 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

6. Compensarea reciprocă a creanţelor şi datoriilor aferente operaţiunilor de

transmitere a imobilizărilor necorporale ca aport la capitalul social al altei întreprinderi:

Debitul contului 521 “Datorii comerciale curente

Debitul contului 544 “Alte datorii curente” Creditul contului 234 „Alte creanţe curente” Alte ieşiri de imobilizări necorporale se contabilizează după acelaşi principiu.