Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 6.

Analiza financiară prin fluxuri

6.7. Analiza fluxurilor de numerar prin metoda ratelor

ÎÎn procesul de analizaă a fluxurilor de numerar se aplicaă pe larg metoda ratelor.


Examinarea fluxului de numerar prin metoda ratelor permite formularea unei concluzii
generale despre ameliorarea situaţiei îîn comparatie cu anii precedenţi.
ÎÎn acest sens pot fi calculate urmatoarele rate:
Coeficientul (rata) suficientei numerarului permite aprecierea capacitaă ţii
îîntreprinderii de a-şi acoperi necesitaă ţile creşterii potenţialului productiv şi plaă ţii
dividendelor prin autofinanţare (disponibilul baă nesc obţinut îîn urma activitaă ţii
operaţionale). Calcularea coeficientului îîn cauzaă se efectuiazaă conform formulei:
Rata suficientei numerarului = Fluxul _ net _ din _ activitatea _ operationalaă
Pr ocurarea_ AI  Sporirea_ Stocuri  Plata _ dividendelor
La aprecierea ratei de suficienţa a mijloacelor baă neşti se iau in consideratie
urmatoarele aspecte:
 Marimea coeficientului egala cu sau mai mare decîît 1 semnificaă faptul caă
îîntreprinderea are posibilitate de a satisface nevoile menţionate îîn numitorul
formulei de calcul faă raă finanţare din exterior.
 La scaă derea coeficientului sub nivelul unitar, se trage concluzia ca sursele interne
ale numerarului devin insuficiente pentru plata dividendelor şi dezvoltarea
potentialului îîntreprinderii.
 ÎÎn cazul fluxului net negativ din activitatea operaţionalaă se constataă insuficienţa
fluxurilor numerarului indiferent de maă rimea altor paă rti ale formulei de calcul.
 Dacaă marimea numitorului formulei de calcul este nulaă , adicaă îîntreprinderea nu
foloseşte numerarul pentru procurarea activelor imobilizate, sporirea stocurilor
şi plata dividendelor, atunci se indicaă inutilitatea şi imposibilitatea calculaă rii ratei
de suficienţa a numerarului.
Rata de acoperire a datoriilor cu fluxul de numerar indicaă posibilitatea
recuperarii sumelor datorate prin disponibilul baă nesc obţinut îîn urma activitaă ţii
operaţionale. La calcularea acestui coeficient apelaă m la urmatoarea relaţie de calcul:
Rata de acoperire a datoriilor cu fluxul de numerar
 Fluxul _ net _ din _ activitatea _
operationala DTL  DCurente
Dupaă cum se observaă din formula de calcul, la determinarea coeficientului îîn
cauzaă fluxul net generat îîn procesul activitaă ţii operaţionale şi reflectat îîn Situația
fluxurilor de numerar se comparaă cu suma datoriilor din Bilant. Înversarea rezultatului
calculaă rii arataă numaă rul perioadelor de activitate necesare îîntreprinderii pentru
acumularea numerarului suficient pentru recuperarea datoriilor existente la o anumitaă
dataă .
Acest coeficient frecvent se foloseste îîn practica occidentalaă pentru aprecierea
credibilitaă tii îîntreprinderii îîn special îîn cazul acordarii creditelor pe termen lung .Rata
de acoperire a datoriilor cu fluxul de numerar se aplicaă şi pentru clasarea (raiting-ul)
obligaţiunilor emitentului. Este evident caă rata mai ridicataă de acoperire a datoriilor
permite clasarea credibilitaă ţii clientului bancar sau siguranţa investiţiilor îîn obligaţiunile
emitentului la un nivel mai îînalt. Totodataă , maă rimea negativaă a acestei rate
(in cazul fluxului net negativ din activitatea operaţionalaă ) indicaă riscul îînalt de creditare
şi investire.
Durata (perioada) achitării dividendelor anunţate indicaă numaă rul de zile îîn
decursul caă rora îîntreprinderea poate achita dividentele anunţate îîn suma deplinaă faă raă
finanţare din exterior. ÎÎn scopul calculaă rii acestui indicator se foloseşte relaţia de calcul:
Durata achitarii dividendelor anuntate  Dividende_ anuntate
Incasari _ operationale _ medii _ pe _ zi
Pentru aplicarea acestei formule suma dividendelor anunţate poate fi determinataă
îîn baza informaţiilor din Anexele la situațiile financiare ca produsul dintre marimea
dividendelor anunţate (planificate pentru plataă ) pentru o acţiune ordinaraă şi numaă rul
acţiunilor ordinare. ÎÎn cazul lipsei informaţiilor necesare îî n Anexa situațiile financiare, îîn
calitate de sursa informaţională serveşte procesul-verbal al adunaă rii generale a
acţionarilor cu privire la plata dividendelor.
ÎÎncasaă rile operaţionale medii zilnice se calculeazaă conform datelor Situației
fluxurilor de numerar îîn felul urmator: îîncasaă rile din vîînzari se adunaă cu alte îîncasaă ri
operaţionale şi rezultatul se îîmparte la 360 zile.
Aprecierea duratei de achitare a dividendelor anunţate este importantaă , îîn primul
rind, pentru proprietarii reali ai îîntreprinderii, pentru investitorii potenţiali, specialiştii
pieţei de valori mobiliare.
Rata suficientei activelor perfect lichide arata numaă rul de zile îîn decursul
caă rora îîntreprinderea poate lucra, folosind exclusiv disponibilitaă ţile baă neşti absolut
lichide faă raă atragerea surselor de finanţare din exterior. Nivelul acestei rate se calculeazaă
cu ajutorul formulei:
Rata suficientei activelor perfect lichide  Numerar _ disponibil
Plati _ medii _ operationale _ pe _ zi
La aplicarea acestei formule îîn calcul se ia suma numerarului reflectataă îîn activul
Bilantului. Plaă ţile operaţionale medii zilnice se determinaă îîn felul urmator: se adunaă toate
tipurile de plaă ţi îîn cadrul activitaă ţii operaţionale şi rezultatul se îîmparte la 360 zile.
Pentru managerii îîntreprinderii aceastaă rataă serveste îîn calitate de instrument
operaţional de dirijare a activitaă ţii curente, îîntrucit permite stabilirea momentului de
apariţie a nevoii de finanţare din exterior.
Coeficientul reinvestirii numerarului reflecta cota numerarului, care a fost
[Введите название организации]

obţinut din activitatea operaţionalaă şi reţinut (laă sat) la îîntreprindere îîn decursul
perioadei, din suma mijloacelor plasate pe termen lung îîn activele disponibile.
Calcularea coeficientului îîn cauzaă se efectueazaă conform formulei:
Flux _ net _ din _ activitatea _ operationala
Coeficientul reinvestirii numerarului  Total _
activ  DCurente
Paă rţile componente ale numaă raă torului formulei de calcul se determinaă pe baza
Situatției fluxurilor de numerar, iar ale numitorului – pe baza Bilantului.

2
Exemplul 6. Vom analiza gestiunea fluxurilor de numerar la al C.C. “M. Hidromaşexim” SA
prin metoda ratelor şi vom interpreta rezultatele obţinute.

Tabelul 7. Analiza ratelor fluxului de numerar la C.C. “M. Hidromaşexim” SA


Denumirea ratei 2013 2014 2015
Rata suficienţei numerarului, coef. -0,39 -0,87 0,08
Rata de acoperire a datoriilor cu numerar, coef. -0,18 -0,3 0,04
Rata suficientei activelor perfect lichide, zile 1,38 4,88 6,6
Rata reinvestirii numerarului, % -0,13 0,3 0,08

Rezultatele analizei fluxurilor de numerar prin metoda ratelor atestă faptul că la


C.C. “M. Hidromaşexim” SA se ameliorează situaţia privind suficienţa numerarului, a căror
rată în anul 2015 a constuit 0,08. Spre deosebire de anii precedenţi, cînd valoarea acestei
rate era negativă, nici în anul 2013 sursele interne ale întreprinderii sunt insuficiente
pentru dezvoltarea potenţialului întreprinderii şi pot acoperi doar 8% din suma necesară.
Calculul ratei de acoperire a datoriilor cu fluxul de numerar arată ca în cursul
anilor 2013 şi 2014, întreprinderea din cauza insuficienţei disponibilului de numerar nu a
putut recupera sumele datorate la finele anului. Aceeaşi situatie se înregistreaza şi în anul
de gestiune curent, adică persistă incapacitatea absoluta de recuperare a datoriilor fără
finanţare din exterior. Astfel, în anul 2015, prin disponibilităţile de numerar generate de
activitatea operaţională, întreprinderea a recuperate doar 4% din sumele datorate la
finele anului.
La un nivel destul de scăzut se situează rata suficienţei activelor perfect lichide,
care în dinamică are o evoluţie de creştere. La finele anului 2015 S.A. “Hidromaşexim”
dispunea de numerar, ce permiteau efectuarea de plăţi în decurs de 6,6 zile, spre deosebire
de 1,38 zile în anul 2013 şi 4,9 zile în a. 2014.
Coeficientul reinvestirii numerarului în anul 2015 se încadrează în limitele de 8-
10%, constituind 8%, ceea ce însă n-a avut loc în anul 2013 din cauza fluxului net negativ
generat de activitatea operaţională.
[Введите название организации]