Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnaziala Rona de Sus Aprobat,

Maramures Director
Nr……………………………………

Identificarea problemei

Într-o lume globalizată mediatic, în care minciuna este răspândită cu mult mai mare
probabilitate decât adevărul, în care ne lipsește tot mai mult timpul înțelegerii și reperele,
devine de o tot mai mare actualitate existența unei ,,școli a părinților,,.
Căci dacă este nevoie de școală pentru exercitarea oricărei profesiuni, cu atât mai
mult avem nevoie de o școală pentru stăpânirea ,,artei artelor” - creșterea unui copil.

ARGUMENT

Părinții trebuie să știe cum să-și educe și să-și ajute copiii în orice situație. Au
probleme, dar nu au curajul de a le spune, ori nu-și dau seama că au probleme.
Ședințele cu părinții au doar rol de informare, părinții nu știu să folosească
informațiile în beneficiul copiilor. Când sunt chestionați, fie oral, fie scris, răspund cu
teamă, nu sunt sinceri sau nu știu să răspundă. Avem o colaborare excelentă cu părinții,
dar unilaterală feed-back-ul nu se realizează, sunt foarte buni executanți, vor să ajute dar
nu știu ,,cum,, și ,,când,, să facă ceea ce este potrivit unei situații. În societatea în care
trăim se pune din ce în ce mai mare accent pe conceptul de ducație permanentă, care este
chiar o necesitate astfel, educarea părinților după principiile științifice de psihopedagogie
devine o necesitate, Astfel părinții vor avea posibilitatea să să afle care sunt cele mai
bune mijloace pentru stimularea dezvoltării psihosmatice a copilului și, totodată, care
sunt cei mai importanți factori de risc pentru educația și dezvoltarea copilului și a
adolescentului.

Obiectiv general:
Dezvoltarea la părinți a abilităților de a interacționa și empatiza cu proprii copii.
Obiective specifice:
- conștientizarea progresului sau a eșecului copilului, a schimbărilor survenite în
evoluția lui, nevoile, încrederea în forțele proprii;
- îmbunătățirea abilităților de consiliere și relaționare cu familia, îndeosebi cu
familii în situații de criză;
- promovarea unor schimbări în mentalitatea tradițională în raport cu poziția
copilului în familie;
- dezvoltarea unor atitudini stimulative și suportive în rândul părinților, bunicilor,
cadrelor didactice, asistenților sociali;
- dezvoltarea deprinderilor educative ale părinților;
- identificarea rolurilor parentale și responsabilizarea părinților;
- promovarea principiilor democratice în relația părinte-copil;
- implicarea unui număr mai mare de părinți, bunici sau alți membri ai comunității
în educarea copiilor;
- dezvoltarea la părinți/bunici a unor abilități de bază de care au nevoie pentru a
influența pozitiv comportamentul copiilor;
- cunoașterea unor metode și procedee pentru a preveni agresivitatea copiilor;
- descoperirea de către părinți a tipului de părinți pe care îl reprezintă,
autocunoașterea părinților;
- dialogul deschis între părinți despre subiecte tabu privind climatul familial.

Parteneri:
- director
- cadre didactice

Resurse:
Pentru realizarea acestui proiect vor fi solicitați părinții elevilor de la clasele primare,
care vor avea un rol hotărâtor în reușita proiectului.

Grupul țintă:
Părinții din ciclul primar

Beneficiari:
a) direcți - elevii
b) indirecți – părinții elevilor, școala, comunitatea locală

Durata: octombrie 2016 - iunie 2017

Locul desfășurării: Școala Gimnazială Rona de Sus

Rezultatele așteptate:
- abilități de comunicare în beneficiul copiiilor, al școlii;
- dezvoltarea capacităților de a-și întelege și a-și ajuta copiii;
- mai mulți părinți/bunici implicați în educația copiilor;
- îmbunătățirea rezultatelor școlare;
- ameliorarea calității deprinderilor parentale;
- dezvoltarea unor atitudini și comportamente civice ale elevilor față de școală;
- creșterea motivației școlare;
- diminuarea problemelor de comportament ale elevilor de tipul atenției deficitare,
agresivității, violenței;
- eleborarea unor portofolii tematice care se vor folosi în activitățile instructiv-
educative;
- crearea unui ambient nou și plăcut în școală prin valorificarea lucrărilor create în
cadrul proiectului;
- o mai bună cunoaștere a copiilor de către părinți;
- îmbunătățirea relațiilor între învățători și părinți;
- îmbunătățirea relațiilor între membrii comunității.

Activități propuse
 Meseria de părinți
 Cum îți educi copilul. Câteva idei de educație a copilului tău
 Alături de școală
 Trăim în lumea reală
 Putem crește copii buni într-o lume negativă
 Comunicarea între părinți și copii
 Succesul și insuccesul școlar
 Drepturile și îndatoririle copiilor
 Tendințe greșite în educarea copiilor de către părinți

Etape de implementare a proiectului

Achiziția echipamentelor și instrirea pesonalului


Efectuarea unui sondaj
Anunțarea scopului invitației
Evidențierea necesității proiectului-motivația, argumentul
Prezentarea ofertei care poate fi îmbogățită sau transformată, în funcție de opțiunile,
sugestiile părinților
Anunțarea titlului proiectului, ca o concluzie a activității
Desfășurarea acțiunii
Consilierea părinților
Chestionar adresat părinților
Oferirea spațiului pentru întruniri și dezbateri
Crearea de resurse
Colaborarea cu alte instituții și organizații
Concluzii
Măsuri de lucru în viitor

Modalități de realizare a obiectivelor


Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus
Organizarea de activități practice și aplicații pe teme specifice întâlnirilor dintre parteneri
Întâlniri cu reprezentanții comunității locale
Expoziție de pliante, albume cu fotografii
Realizarea unui site al școlii cu pagini dedicate părinților

Modalități de monitorizare și evaluare a rezultatelor


- panou al activității cu părinții
- mapa părinților
- chestionare
- fișe de evaluare a activităților
- portofoliul proiectului
- inventar cu bune practici
- expoziții tematice

Impactul implementării proiectului asupra grupului țintă, asupra școlii și asupra


comunității
- părinții vor ști ,,ce,, , ,,cum,, , ,,când,, să facă cu ceea ce știu în educarea copiilor
- vor spori încrederea ăn ceea ce face școala
- va crește prestigiul școlii în comunitate
Activități de promovare
- mediatizare, diseminare (în timpul proiectului și după încheierea lui)
- album cu fotografii
- panou publicitar ,,Colțul părinților,,

Parteneri implicați în proiect

- director școală
- învățători
- profesori
- părinți

Responsabili proiect învățătorii claselor CP-III ai Școlii Gimnaziale Rona de Sus

Condiții contractuale
Programul de activități va fi stabilit în comun
Programul poate suferi modificări pe parcursul anului, dacă este în interesul unei mai
bune funcționări
Fiecare poate poate să vină cu completări sau cu modificări, cu condiția să anunțe la timp
În organizarea activităților la clasă va fi acceptată și prezența părinților care doresc să
participe sau să se implice
La sfârșitul anului școlar se va face evaluarea activității de proiect

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

Nr. Data Conținuturi Participanți Modalități de


crt. realizare
1. Septembrie Prezentare proiect Director Prezentarea
Profesori generală a
Părinți aproiectului
Invitați Chestionar
Discuții
2. Octombrie ,,Meseria de părinte” profesori Prezentare
Expoziția de desene realizate de copii elevi referat
,,Familia mea” părinți Sondaje de
opinie
Discuții
3. Noiembrie ,, Cum îți educi copilul” Profesori Prezentare
Câteva sfaturi pedagogice pentru părinți părinți referat
Dezbateri
Filmulețe
4. Decembrie ,, Alături de școală” profesori Pregatirea sălii
elevi de clasă ptr.
părinți Sărbătoare
Serbare școlară
Tradiții locale
Concert de
colinde
5. Ianuarie Trăim în lumea reală Profesori Prezentare
,, Copilul, calculatorul, jocurile video și părinți referat
internetul” Dezbateri
Rolul părinților în eliminarea factorilor de filmulețe
risc Inventar de
Rolul mass-media în educația părințolr bune practici
6. Februarie Putem crește copii buni într-o lume Profesori Prezentare
negativă! părinți referat
,, Ce știm și ce nu știm despre copiii noștri Chestionare
și prietenii acestora?” Discuții
7. Martie ,, Rolul de părinte” Profesori Prezentare
Expoziția de mărțișoare și desene ,,Mama părinți power-point
mea” dezbateri
8. Aprilie Tendințe greșite în educarea copiilor de Profesori Referat
către părinți părinți Sondaje de
Caracteristicile familiilor românești de azi. opinie
Ce valori sunt prioritare? discuții
9. Mai ,,Comunicarea dintre părinți și copii” Profesori Referat
Chestionare ptr. părinți părinți Chestionare
Discuții
10. Iunie Evaluarea proiectului Director Prezentarea
Profesori evaluării
Părinți Pliante
invitați discuții

Fiecare învățător va remite șefului comisiei metodice:

- Comitetul de părinți pe clasă


- Tabel nominal cu părinții elevilor (grupul țintă)
- Mapa părinților
- Referatul cu tema abordată
- Produse ale activității
- Metode de chestionare ptr. Părinți

S-ar putea să vă placă și