Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE
completarea art. 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic - La articolul 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa alin. 2 se introduce alineatul (2') cu urmatorul cuprins:

(2*) Raportul dintre salariul de baza minim brut pe tara §i salariul mediu brut pe economic va
creste in transe anuale egale incepand cu data de 1 ianuarie 2022, urmand ca la data de 31
decembrie 2024 salariul de baza minim brut pe ^ara sa reprezinte 60% din castigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Incepand din anul 2025, salariul minim va fi actualizat anual, in luna ianuarie, pentru a se
pastra raportul de 60% dintre salariul minim brut §i salariul mediu brut, avand ca referinta
salariul mediu brut din luna decembrie a anului anterior, utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat sau publicat de Institutul National de Statistics
(INS)”.

Aceasta lege a fost adoptata de ParlamentuI Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 alin
(1) §i ale art. 76 alin (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Presedintele Camerei Deputalilor, Pre^edintele Senatului,


Ludovic Orban Anca Dana Dragu