Sunteți pe pagina 1din 4

Standardul de Calitate ISO 9001

Consumatorii sunt preocupaţi de calitatea produselor achiziţionate. În


condiţiile în care oferta este atât de generoasă o condiţie esenţială pentru
ca operatorii economici să reziste în piaţă este aceea de a produce numai
produse de calitate. Aşadar calitatea, un concept teoretic deocamdată,
trebuie proiectată şi construită. Acum când România este la un pas de
aderare, mulţi operatori economici au implementat în unităţile lor sistemul
de management al calităţii (SMC), reuşind astfel să se menţină cu
produsele lor pe piaţa internă, dar să pătrundă şi pe piaţa externă.

Implementarea sistemului de management al calităţii în industria


alimentară nu este obligatorie, potrivit legislaţiei în vigoare, dar poate
aduce numeroase şi evidente beneficii (satisfacerea cerinţelor clienţilor,
creşterea şi îmbunătăţirea productivităţii şi eficienţei, responsabilizarea
personalului, posibilitatea desfacerii produselor proprii în hipermarketuri,
avantaje financiare şi de imagine).
În întreaga lume se manifestă o creştere a exigenţei în domeniul calităţii
fapt pentru care realizarea şi menţinerea performanţelor economice este
strâns legată de îmbunătăţirea continuă a acesteia.
Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a veni în sprijinul
organizaţiilor şi a-le îndruma în modul de abordare a calităţii:
 ISO 9000 Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular;
 ISO 9001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
 ISO 9004 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor;
 ISO 19011 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de
management al calităţii şi de mediu.
 
Elaborat de Comitetul Tehnic al Organizaţiei Internaţionale de
Standardizare (ISO), standardul SR EN ISO 9001 : 2001 este referenţialul
pe baza căruia se poate implementa SMC.
„Standardul SR EN ISO 9001 stabileşte cerinţele pentru un sistem de
management al calităţii atunci când o organizaţie:
 are nevoie să demonstreze abilitatea sa de a furniza consecvent
produse care să satisfacă cerinţele clientului şi cerinţele
reglementărilor aplicabile;
 doreşte să mărească satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a
sistemului, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă a sistemului
şi prin asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului şi a celor de
reglementare aplicabile.”
 
Dacă iniţial domeniul calităţii presupunea numai controlul conformităţii
produselor prin SR EN ISO 9001:2001, controlul calităţii îşi propune să
determine dacă produsele îndeplinesc cerinţele de calitate impuse şi, în
plus, acest standard introduce un obiectiv distinct “asigurarea calităţii” .
Aceasta are ca scop prevenirea apariţiei noncalităţii prin stabilirea unor
măsuri adecvate care să confere siguranţa că produsele îndeplinesc
cerinţele de calitate. Toate activităţile vor fi documentate şi se va
respecta principiul “Scrie ceea ce trebuie să faci şi fă ceea ce ai scris!”
Sistemul de management al calităţii este un sistem modern de gestionare
a calităţii care presupune implicarea întregului personal în acţiunile
întreprinse.
Unul dintre principiile standardului impune o mai mare implicare a
managementului organizaţiei în aspectele legate de calitate. Aceasta
presupune stabilirea unei politici proprii în domeniul calităţii şi a
obiectivelor ce trebuie atinse. Datele obţinute din sistemul de
management al calităţii sunt utilizate pentru o analiză de management
făcută în scopul verificării îndeplinirii obiectivelor. Se definesc noi
obiective ce trebuie atinse şi se obţine îmbunătăţirea continuă a calităţii
proceselor şi produselor.
În contextul actual investiţia în calitate este pentru operatorii economici
din industria alimentară un mijloc sigur de a creşte competitivitatea
unităţii, de a reduce costurile, implicit a vinde mai ieftin, reuşind astfel să-
şi menţină clienţii şi să câştige alte segmente de piaţă.
Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii este
diferită de la o organizaţie la alta, funcţie de mărime, structură, produse
fabricate, procese utilizate, obiective urmărite etc. De aceea este deosebit
de util ca fiecare operator economic să cunoască în primul rând legislaţia
în vigoare, să aibă personal instruit, iar acolo unde se doreşte certificarea
sistemului să lucreze numai cu societăţi de certificare acreditate.
Pentru o bună funcţionare a unei organizaţii, este necesar ca aceasta să
fie condusă şi controlată într-un mod sistematic şi transparent, fapt ce se
poate realiza prin implementarea şi menţinerea unui sistem de
management proiectat pentru o îmbunătăţire continuă a performanţelor,
acesta incluzând şi managementul calităţii.
Managementul de la cel mai înalt nivel al organizaţiei va respecta
următoarele opt principii:
 Principiul 1 „Organizaţia orientată pe client”
 Principiul 2 „Leadership”
 Principiul 3 „Implicarea personalului”
 Principiul 4 „ Abordarea bazată pe proces”
 Principiul 5 „Abordarea managementului ca sistem”
 Principiul 6 „Îmbunătăţirea continuă”
 Principiul 7 „Abordarea eficacităţii în luarea deciziilor”
 Principiul 8 „Relaţii reciproc avantajoase între organizaţie şi
furnizori”
 
Sistemul de management al calităţii presupune respectarea unor cerinţe
generale ( conform cărora „organizaţia trebuie să stabilescă, să
documenteze şi să menţină un sistem de management al calităţii”) şi a
unor cerinţe referitoare la documentaţie (declaraţii documentate ale
politicii, întocmirea unui manual al calităţii, proceduri documentate cerute
de acest standard, documente necesare organizaţiei pentru a se asigura
de eficacitatea planificării, operării şi controlului proceselor sale, controlul
înregistrărilor).
Elementele sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO
9001:2001 sunt împărţite în patru domenii:
 Responsabilitatea managementului”
 Managementul resurselor
 Realizarea produsului
 Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
 
Organizaţiile care doresc să implementeze sistemul de management al
calităţii trebuie să identifice procesele necesare pentru implementarea
efectivă a sistemului, să stabilească şi să înţeleagă interacţiunile dintre
aceste procese, să documenteze până la detaliu fiecare proces în parte
pentru a asigura o funcţionare şi un control eficace. Analizarea proceselor
trebuie să fie cea care duce la stabilirea documentaţiei necesare pentru
SMC şi nu documentaţia să conducă procesele.

Evaluare