Sunteți pe pagina 1din 7

),: /(c i.

'Gttr, I o rwl /fc


ONAMENT

Aceastd probd mdsoare capacitatea Dvs. de a descopeti reguli gi de a utitiza aceste reguti pentru a
rezolva probleme de nlionament.

TNSTRUCTtUNt

Vi se vor prezenta $iruri formate din litere sau din imagini. Sarcina Dvs. este de a identifica regula dupd care
este construit fiecare gir 9i de a alege dintre cele 4 variante de rdspuns pe cea care se potrivegte cu regula
identificata.
lncercuili oe foaia de risouns (sectiunea "Rationament (A)"), litera corespunzdtoare varianteialese.

Urmdrili exemplele de mai jos:

EXEMPLE:

Z,VT'R,
a)o
b)M
c)o
d)R
vi ajuta in rezolvarea girurilor formate din litere, ve punem la dispozilie atfabetul:
Pentru a
ALFABET A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R Q, R, S, 9, T, T, U, V X, Y, Z

Observam ci literele sunt lngirate in ordine alfabeticd inversd, din trei ln trei.
Deci, varianta corectd este varianta a); prin urmare, oe foaia de rdsouns, trebuie ?ncercuiti litera "a"

Observdm ci ln girul din partea de sus, pdtrelelele negre sunt ordonate crescator (2, g, 4, 5).
Deci, varianta corectd este varianta d); prin urmare, pe foaia de rdspuns, trebuie lncercuitii litera'd".

in continuare vor urm a 12 giruri similare.


{ve!i dispozifie 7 minute pentru rezolvarea acestora.
la
lncercafi si dafi cdt mai repede respunsurile corecte.

ATENTTE!

Nu intoarceti aceasta pagina decdt in momentul in care vi se spune!


A; B, C,'D, E, i G, H, l, J, K, L, M, N, o, F,o; nlq, g, t T, u, v, x,y,i
1. A, D, J,
a)o
b)M
c)L
d)N

2.1 ABo, cDo, EFo, GHo,


a) MNO
b) PQR
c) rJo
d) LMO

3. A, DC, F, IH,

a) K
b) KL
c) L
d) MN

4. I ABA, cDE, EFt, GHo,


a) IJA
b) HGO
c) IJU
d) EFU

5. M, O, J,
a)D
b)u
c)s
d)R

6. I AEcs, BFDT, GGEU, DHFX,


a) EIGY
b) EtGz
c) FJHZ
d) EGFZ

continuafi cu pagina urmitoare


:EOOEE
E@@E
a) b) c) d)
10

11.

12

pRoBA s-A iNcHEtAT. opRtn-vA ruclr


RATIONAMENT (B)

Acea$e probe mdsoard capacitatea Dvs. de a ertrage concluzii corecte pomind de ta difeite afirmalii.

TNSTRUCTIUNt

Vi se vor prezenta o serie de afirmalii. Sarcina Dvs. este de a alege dintre cele 4 variante de rdspuns pe cea
care decurge cu necesitate din afirmaliile anterioare ei. Existd un singur respuns corect.
lncercuili pefoaia de respuns (sectiunea "Ralionament (B)"), litera corespunzdtoare varianteialese.

Urmdrili exemplele de mai jos:

EXEMPLE: Toate mamiferele au sdnge cald.


Nici un garpe nu are singe cald.
a) Toli gerpii sunt mamifere.
b) Unii gerpi sunt mamifere.
c) Unii gerpi nu sunt mamifere.
d) Nici un garpe nu este mamifer.

Varianta corecte este: Nici un garpe nu este mamifer.


prin urmare, pe foaia de rdspuns trebuie incercuitd litera "d".

David, Claudiu, George gi Doru sunt membrii echipei de box a


liceului. Eise incadreazi incategorii de greutate diferite:
1) Doru este mai greu decit Glaudiu
2) George este mai ugor decit Doru.
3) David este mai greu decit George gi mai ugor dec6t claudiu.

ca re d i ntre u rmdtoa rele afi rma{i i este AD EVARATA c u N E c ES I TATE ?

a) David este cel maigreu.


b) Doru este mai greu dec6t David
c) George este mai greu decdt Claudiu.
d) David este maigreu decdt Doru.

Varianta corecte este: Doru este mai greu dec6t David.


prin urmare, pe foaia de idspuns trebuie incercuitd litera "b"

ln continuare vor urma 12 exercifii similare.


{ve!i dispozifie 7 minute pentru rezolvarea acestora.
la
lncercali si dafi cdt mai repede rispunsurile corecte.

ATENTTE!

Nu intoarceti aceaste pagine decit in momentul in care vi se spune!


\-
\

t. I ttici o pasire nu este patruped.


Toate vribiile sunt pisiri.

a) Unele vrdbii sunt patrupede.


b) Nici o vrabie nu este pasdre cdldtoare.
c) Unele vrabii mdndncd seminle de grdu.
d) Nici o vrabie nu este patruped.

2. I Nici un mare artist nu duce lipsi de talent.


Unii pictori nu au talent.

a) Toli pictorii sunt talentali.


b) Unii pictori nu sunt mari artigti.
c) Unii pictori picteazd mai ales peisaje.
d) Unii pictori nu igi v6nd lucrdrile.

1l Toli
Unii delincvenli sunt adolescenfi.
delincvenfii incalci legea.
a) Unii adolescenli au prieteni delincvenli.
b) Toli adolescenfii incalcd legea.
c) Unii adolescenli incalcd legea.
d) Unii delincvenli nu cunosc legea.

4. I Arii gi Darii sunt doui triburi rivale. Fiecare dintre ei incearci si captureze cit mai
mulli membrii ai tribului inamic. $tiind ci, indiferent de condilii, toli Darii dorm numai
5 ore pe noapte, Arii au atacat satul atunci cind acegtia dormeau gi au capturat 10
prizonieri. Dupi 3 zile, geful tribuluiAri observi ci toli prizonierii dorm mai mult de 5
ore pe noapte.

Care este concluzia care poate fi dedusi cu necesitate din informatiile de mai sus?

a) Nici un prizonier nu este Dari.


b) Unii prizonieri sunt Dari.
c) Toli prizonierii sunt Dari.
d) Unii prizonieri nu sunt Dari.

5. I Revista Natura a publicat un articol privind descoperirea unei noi specii de animale
care a fost numiti Barbiduci. Articolul sustine ci aceasta reprezinti o subcategorie a
Strongilor. Cercetitorul X igi exprimi indoiala ta,t6 de afirmalia din articol. El
argumenteazi ci toti Strongii se hrinesc exclusiv cu alge, iar el a observat ci unii
garUiOuci nu mininii alge.

Care este concluzia care poate fi dedusd cu necesitate din argumentul cercetdtoruluiX?

a) Toli Barbiducii sunt Strongi.


b) Unii Barbiduci nu sunt Strongi.
c) Tofi Strongii sunt Barbiduci.
d) Nici un Strong nu este Barbiduc.

continuati cu pagina urmitoare


6. S'a constatat ci nu toate ciupercile otrivitoare identificate pini in prezent produc
substan,ta numiti platisteni, deoarece aceasta ar necesita un sol bogat in'fier. in
schimb toate ciupercile otrivitoare produc hircon.
Care este concluzia care poate fi dedusd cu necesitate din afirmaliile prezentate?
a) Toate ciupercile otrdvitoare produc atdt hircon cdt gi platistend.
b) Unele ciuperci otrdvitoare produc atdt hircon cdt 9i platistenS.
c) Nici o ciupercd otrivitoare care produce hircon nu produce platistend.
d) Unele ciuperci otrdvitoare care produc hircon nu produc platisteni.

ln urma unor condilii meteorologice extreme, aeroportul din Londra a decis ci va


reduce numirul avioanelor care decoleazi. Au permis de decolare numai cursele 101 ,
102,103, 104,105, 106, 107. Decolarea are loc din ori in ori in intervalul 09:00 gi 15:00
gi se tine cont de urmitoarele restricf ii:
L' Gursa 101 trebuie si decolele la ora 0g:00.
2. cursa 105 decoleazi mai tdrziu decdt cursele 103 gi 102,
3. Avioanele 104, 106 gi 107 decoleazi in aceasti ordine, la ore consecutive.

Dacd avioanele 103 gi 104 decoleazd la orele 11:00, respectiv 12:00, atunci la ce ord
decoleazd cursa 10??
a) 09:00
b) 10:00
c) 13:00
d) 14:00
Care dintre cursele de maijos pot decola in ordinea specificatd, la ore consecutive?
a) 101, 104, 103
b) 102, 03, 104
1
c) 104, 105, 106
d) 106, 107, 101
Dacd cursa 1 06 decoleazd la ora 14:00, atunci la ce ori va decola cursa 1OS?
a) 10:00
b) 11 :00
c) 12:00
d) 15:00
Care este ora cea maitdrzie la care poate decola avionul 102?
a) 10:00
b) 11 :00
c) 12:00
d) 14:00
Dintre afirmafiile de maijos, care este adevirati in orice conditii?
a) 103 decoleazd mai tdrziu dec6t 102.
b) 104 decoleazd mai tdrziu dec6t 103.
c) 105 decoleazd mai tdrziu dec6t 104'.
d) 107 decoleazd mai tilrziu dec6t 106.
Dacd avionul 107 decoleazd la ora 12:00,atunci la ce ord va decola avionul 105?
a) 10:00
b) 11 :00
c) 13:00
d) 15:00

PROBA S-A INCHEIAT. OPRITI.VA


, AICI!