Sunteți pe pagina 1din 8

Motto : “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în

ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă,
scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi. A ieşi
din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru
copii.” (George Călinescu)

Motivaţia alegerii opţionalului ,,Călătorie în lumea basmelor” survine


din experienţa muncii cu elevii, la activitățile de limba şi literatura română, unde am
constatat că aceștia nu mai sunt interesaţi de lectură, nu mai trăiesc viaţa ilustrată în cărţi.
Agresiunea audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive,
lipsa posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor
către un univers plăcut, atractiv, relaxant, cum este acela al poveştilor. Cândva mirific,
acest univers trebuie redescoperit de către elevi, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme
interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă
în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei.
Literatura pentru copii, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi
nivelul realizării artistice, se dovedeşte capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei
cărora le este destinată: copiii. Mesajul artistic al operelor pentru copii contribuie la
educarea acestora în spiritul unor virtuţi morale alese (cinste, demnitate, adevăr, curaj).
Prin limbajul specific al cărţii pentru copii, personajele exponenţiale, epicul dens,
conflictul împins spre suspans şi senzorial, deznodământul fericit, literatura pentru copii
contribuie la formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi
perfecţiune. Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderilor copiilor cu normele de
comportare civilizată a sentimentelor morale, curajul, perseverenţa, respectul pentru
muncă, sunt cerinţe cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră.
De aceea, consider că opţionalul ales oferă posibilitatea propunătorului de a-i
convinge chiar pe elevii cu dizabilitati să devină prietenii cărţilor, aducându-le ca
argument cuvintele lui Charles W.Eliot : ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi prieteni; sunt cei
mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”.

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise,
în diferite contexte de realizare

1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral


2. Participarea la dialoguri, în situaţii diverse de comunicare
3. Aplicarea unor norme de conduită în contexte variate
4. Relaţionarea cu ceilalţi membri ai grupului, pe baza unor stări afective pozitive
5. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar
6. Asocierea unor elemente simple de exprimare prin intermediul artelor vizuale,
cu alte forme de exprimare: muzică, dans.

Competenţe
Activităţi de învăţare
specifice
Formularea unor răspunsuri scurte la întrebarea: Despre ce
este vorba în acest fragment de poveste?
Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri scurte care
testează înţelegerea globală a textului audiat
1. Sesizarea
Formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui
semnificaţiei
mesaj audiat
globale a unui
Identificarea personajelor dintr-un fragment de poveste audiat
mesaj oral
Formularea unor răspunsuri care presupun recunoaşterea unor
detalii dintr-un mesaj audiat: Cine? Ce? Unde? Cum?
Repovestirea textului cu suport de întrebări
Exercitii de ordonare logica a momentelor unui basm
Participarea la jocuri de rol
2. Participarea la Repovestirea unor texte audiate după una sau mai multe
dialoguri, în ilustraţii / benzi desenate
situaţii diverse Formularea unor răspunsuri la ghicitori
de comunicare Dramatizări ale poveştilor audiate
Realizarea de momente spontane de interpretare
3. Aplicarea unor Discuţii privind comportamentul personajelor, evidenţierea
unor modele de comportament
norme de
Descrierea succintă a trăsăturilor (fizice sau morale) ale unui
conduită în
personaj
contexte variate
Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în
contexte diferite
4. Relaţionarea cu Recunoaşterea unor comportamente moral-civice în textele
ceilalţi membri audiate
Discutarea efectelor (pozitive şi negative) ale diferitelor acte
ai grupului, pe
de comportament prin referire directă la texte/poveşti audiate
baza unor stări
Stabilirea de analogii intre cele petrecute in basm si cele din
afective pozitive
viata reală
Vizionarea unor fragmente din filme de desene animate, cu
5. Aplicarea unor caracter educativ şi formularea de răspunsuri simple la
întrebări legate de mesaj
tehnici simple
Dramatizarea unor fragmente din poveşti cu ajutorul păpuşilor
care sprijină
pe băţ, pe deget sau pe mână
învăţarea şi
Jocuri de tipul: să ne imaginăm…, ce s-ar întâmpla dacă…?
succesul şcolar
Jocuri de modificare a finalului unor poveşti audiate
Crearea de poveşti orale având ca suport o imagine sau un
desen
6. Asocierea unor
elemente simple Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, modelajului
cu mesaje orale indicate
de exprimare
Colorare/pictură a unor scene din poveste
verbală, cu alte
Reproducerea în colectiv a unor cântece însuşite
forme de
Exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate intuitiv
exprimare:
muzică, dans,
pictură etc.

 Popas la bibliotecă
 Literatura pentru copii –universul fantastic al copilăriei
 Poveşti din literatura română.
 Ion Creangă - Punguţa cu doi bani
- Fata moşului şi fata babei
- Ursul păcălit de vulpe 

- Soacra cu trei nurori


 Călin Gruia- Ciuboţele ogarului
 Octavian Pancu-Iaşi- Iedul cu trei capre
 Poveşti din literatura universală.
 Charles Perrault - Motanul încălţat
- Frumoasa din pădurea adormită”
 Fraţii Grimm - Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici
- Hansel şi Gretel
 H.C.Andersen - Fetiţa cu chibriturile
-Mica sirenă
- Răţuşca cea urâtă
 Texte despre anotimpuri-
 Toamna (autor necunoscut)
 Iarna pe uliţă, de G.Coşbuc
 Primăvara, de Elena Dragoş
 Somnoroase păsărele-fragment, de Mihai Eminescu
 Din lumea celor care nu cuvântă (legende şi texte din viaţa plantelor şi a
animalelor)-
 Text în proză: Puiul ,de Al. Brătescu-Voineşti
 Text în proză: Legenda rândunicii
 Poezii-
 Câţi ca voi ! – George Topârceanu
 Balada unui greier mic, George Topârceanu
 Căţeluşul şchiop, de Elena Farago
 Zdreanţă, de Tudor Arghezi
 De pe-o „Bună dimineaţă”, Otilia Cazimir

 Activităţi recreative
- interpretarea de roluri –personaje din poveştile studiate
- realizarea de creaţii proprii

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în


domeniul literaturii;
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului
limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o
manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural

Acest opţional se planifică o dată pe săptămână, pe parcursul unei ore de curs.


Conţinuturile, competenţele şi modalităţile de realizare sunt stabilite în funcţie de
resursele materiale existente, de nivelul clasei de elevi, ţinând cont de particularităţile lor
individuale şi de potenţialul fiecăruia.
Modalităţile de evaluare prin care se finalizează acest opţional sunt:
* concursuri de creaţie la nivelul clasei, al şcolii, al comunităţii locale;
* spectacole cu dramatizări după texte literare aparţinând autorilor consacraţi.

observarea sistematică;
joc de rol;
povestire;
dramatizare;
organizarea unor serbări şcolare;
expoziţii de desene;
portofoliul clasei „Poveştile copilăriei noastre”

 Culea, L., Grama, F., Anghel, S.-Culegere de texte literare pentru copii , E.D.P.
Bucureşti , 1994
 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Organizarea
interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la
şcolarii mici – suport de curs ICOS

 Pîrîială, Olga, Literatura pentru copii (discipline opţionale ), Ed.Aramis, Bucureşti –


2003;
 Şerdean, I. Didactica limbii şi literaturii române, E. Corint – Bucureşti – 2003
 Viorica Pârâială, Dumitru D. Pârâială, Claudia Bălan, Anica Vasilache, Teodora
Tanasă, Activităţi în completarea programului din ciclul primar, Editura Euristica,
Iaşi, 2004
 * * * Antologie de texte literare, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Ob.de Nr. de Săptă-


crt. ref. Conţinuturi activ mâna Obs.
1 ● În lumea poveștilor
3.1 ● Povestea unei cărţi: prezentrea 2 I-II
3.2 etapelor de realizare a unei cărţi
● prezentarea unor cărţi din literatura
pentru copii
2 1.1 Din poveştile lui Ion Creangă:
1.2 ♦ Capra cu trei iezi 8 III-X
1.3 ♦ Punguţa cu doi bani
2.1 ♦ Ursul păcălit de vulpe
2.2 ● Fata babei și fata moșneagului
2.3 - Audiere;
2.4 - Dramatizare;
3.2 - Realizarea de compozitii plastice;
4.1 - Identificare şi caracterizarea personjelor
4.2 - Joc de rol
4.3 - Evaluare sumativa.
3 2.2 ● Fulgul de zăpadă, de Nichita Stănescu
2.3 - Confectionarea de decorațiuni de iarnă; XI-XII
3.2 -Pregătirea unui moment artistic 2
4.1 -Confecţionarea unor felicitări
4.2 -Evaluare sumativă
4.3
4 1.2 ● Text în proză: Puiul ,de Al. Bratescu-
1.3 Voineşti XIV-XIX
2.1 ● Text în proză:Legenda rândunicii
2.2 ● Text liric: Căţeluşul şchiop,de Elena 5
2.3 Farago
3.1 ● Text liric: Zdreanţă, de Tudor Arghezi
3.2 - Audiere;
4.1 - Dramatizare;
4.2 - Identificare şi caracterizarea personjelor
4.3 - Joc de rol
- Evaluare sumativa.
5 1.2 ● Toamna (autor necunoscut)
2.1 ● Iarna pe uliţă, de G.Coşbuc 5 XX- XXIV
2.2 ● Primăvara,de Elena Dragoş
2.3 ● Somnoroase păsărele-fragment, de
2.4 Mihai Eminescu
3.1 -Memorare
3.2 -Recitare
4.1 -Exprimarea propriilor sentimente şi
4.2 opinii
-Compoziţii plastice
-Evaluare sumativă
6 1.1 ● Poveşti şi basme din literatura
1.2 universală: XXVI-
1.3 ♦ Motanul încălţat de Charles Perrault 7 XXXII
2.1 ♦ Cenușăreasa, de Frații Grimm
2.2 ♦ Albă ca Zăpada,după Fraţii Grimm
3.1 ♦ Pinocchio de Carlo Collodi
3.2 - Audierea poveștii;
4.1 - Realizarea de compozitii plastice;
4.2 - Confectionarea de decoruri;
4.3 - Teatru de papusi;
- Evaluare sumativa.
7 1.1 ● Gândăcelul, de Elena Farago
1.2 ●Roua, de Mălina Cajal 3 XXXIII-
2.1 -Memorare XXXV
2.2 -Recitare
2.3 -Exprimarea propriilor sentimente şi
3.1 opinii
3.2 -Compoziţii plastice
4.1

8 Evaluare 2

S-ar putea să vă placă și